Luke 11:46

KHGrenier@aol.com
Thu, 26 Sep 1996 11:00:50 -0400

What is autoi doing in Luke 11:46?

Verse follows:

o de eipev. kai umiv tois vomikois ouai, oti phortizete tous anthrwpous
phortia dusbastakta, kai autoi evi twv daktulwv umwv ou prospsauete tois
phortiois.

Kevin Grenier