Re: Luke 11:46

Carl W. Conrad (cwconrad@artsci.wustl.edu)
Thu, 26 Sep 1996 12:19:57 -0500

At 10:00 AM -0500 9/26/96, KHGrenier@aol.com wrote:
>What is autoi doing in Luke 11:46?
>
>Verse follows:
>
>o de eipev. kai umiv tois vomikois ouai, oti phortizete tous anthrwpous
>phortia dusbastakta, kai autoi evi twv daktulwv umwv ou prospsauete tois
>phortiois.

Isn't this purely and simply the older Attic usage of AUTOS as an intensive
pronoun = "yourselves"? To be sure, far more often in Koine AUTOS is simply
a third-person plural pronoun, but we do occasionally see the older strict
usage of AUTOS/AUTH/AUTO = Latin IPSE/IPSA/IPSUD.

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University
One Brookings Drive, St. Louis, MO, USA 63130
(314) 935-4018
cwconrad@artsci.wustl.edu OR cwc@oui.com
WWW: http://www.artsci.wustl.edu/~cwconrad/