Romans 12:9-19 Imperatival participles

Jonathan Robie (jwrobie@mindspring.com)
Mon, 23 Dec 1996 11:07:39 -0500

This passage was quite a shock, since I hadn't seen participles used this
way before, and had no idea how to interpret them:

Roma 12:9 (GNT) hH AGAPH ANUPOKRITOS. APOSTUGOUNTES TO PONHRON, KOLLWMENOI
TW AGAQW, 10 TH FILADELFIA EIS ALLHLOUS FILOSTORGOI, TH TIMH ALLHLOUS
PROHGOUMENOI, 11 TH SPOUDH MH OKNHROI, TW PNEUMATI ZEONTES, TW KURIW
DOULEUONTES, 12 TH ELPIDI CAIRONTES, TH QLIYEI hUPOMENONTES, TH PROSEUCH
PROSKARTEROUNTES, 13 TAIS CREIAIS TWN hAGIWN KOINWNOUNTES, THN FILOXENIAN
DIWKONTES. 14 EULOGEITE TOUS DIWKONTAS (hUMAS), EULOGEITE KAI MH KATARASQE.
15 CAIREIN META CAIRONTWN, KLAIEIN META KLAIONTWN. 16 TO AUTO EIS ALLHLOUS
FRONOUNTES, MH TA hUYHLA FRONOUNTES ALLA TOIS TAPEINOIS SUNAPAGOMENOI. MH
GINESQE FRONIMOI PAR hEAUTOIS. 17 MHDENI KAKON ANTI KAKOU APODIDONTES,
PRONOOUMENOI KALA ENWPION PANTWN ANQRWPWN: 18 EI DUNATON TO EX hUMWN, META
PANTWN ANQRWPWN EIRHNEUONTES: 19 MH hEAUTOUS EKDIKOUNTES, AGAPHTOI, ALLA
DOTE TOPON TH ORGH, GEGRAPTAI GAR: EMOI EKDIKHSIS, EGW ANTAPODWSW, LEGEI KURIOS.

The translations interpret them as imperatives, and my grammars have a
category for participles used as imperatives, but Wallace also notes that
this construction occurs only in Romans 12 and 1 Peter in the GNT.

I'm a little bothered that this is so different from other ways that the
participle is used, and that there seems to be a special category just for
Romans 12 and 1 Peter.

Do we see participles used this way outside the GNT? Can anybody help me
understand how imperatival use of participles relates to the other ways
participles are used?

May Christ be born in us this Christmas,

Jonathan

***************************************************************************
Jonathan Robie
POET Software, 3207 Gibson Road, Durham, N.C., 27703
Ph: 919.598.5728 Fax: 919.598.6728
email: jwrobie@mindspring.com, jonathan@poet.com
http://www.poet.com <--- shockwave enabled!
***************************************************************************