Re: Jonah 1:3 TOU FUGEIN

Carl W. Conrad (cwconrad@artsci.wustl.edu)
Fri, 10 Jan 1997 18:46:24 -0600

At 5:43 PM -0600 1/10/97, Jonathan Robie wrote:
>Am I right in assuming that TOU PLEUSAI is being used in the same way (tou =
+
>inf. with hENEKA omitted) in the following?
>
>Jonah 1:3 KAI ANESTH IWNAS <TOU FUGEIN> EIS QARSIS EK PROSWPOU KURIOU KAI
>KATEBH EIS IOPPHN KAI hEUREN PLOION BADIZON EIS QARSIS KAI EDWKEN TO NAULON
>AUTOU KAI ENEBH EIS AUTO <TOU PLEUSAI> MET AUTWN EIS QARSIS EK PROSWPOU
>KURIOU.

Precisely:" ... and he boarded it to sail with them ..."

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University
One Brookings Drive, St. Louis, MO, USA 63130
(314) 935-4018
cwconrad@artsci.wustl.edu OR cwc@oui.com
WWW: http://www.artsci.wustl.edu/~cwconrad/