γε with the preposition διά - Lk.11:8, Lk.18:5

Post Reply
Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

γε with the preposition διά - Lk.11:8, Lk.18:5

Post by Stephen Hughes » June 13th, 2016, 6:44 am

Luke 11:8 wrote:Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσον χρῄζει.
Luke 18:5 wrote:διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ με.
Is the γε in these phrases to show or stress the relationship of this phrase to the others around them, or to give special meaning to the words within the phrases themselves?

Why is διά the only preposition in the NT that is followed by γε?
0 x


Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: γε with the preposition διά - Lk.11:8, Lk.18:5

Post by cwconrad » June 13th, 2016, 8:46 am

Stephen Hughes wrote:
Luke 11:8 wrote:Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσον χρῄζει.
Luke 18:5 wrote:διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ με.
Is the γε in these phrases to show or stress the relationship of this phrase to the others around them, or to give special meaning to the words within the phrases themselves?
The latter reason, I think: "if for no other reason than his being ornery ...", "if for no other reason than that this widow is giving me grief ... "
Why is διά the only preposition in the NT that is followed by γε?
I would guess that the most obvious answer to this question is that the other prepositions are not, but it's hard to answer a question about a non-fact.
0 x
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: γε with the preposition διά - Lk.11:8, Lk.18:5

Post by Stephen Hughes » June 13th, 2016, 10:27 am

διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ 

The γε seems to highlight the phrase as opposed to the other unhighlighted one.
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: γε with the preposition διά - Lk.11:8, Lk.18:5

Post by Stephen Hughes » June 13th, 2016, 11:25 pm

Considering also the verse before Luke 18:4, the γε there seems to be functioning as an adversative conjunction
Luke 18:4, 5 wrote:Καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐπὶ χρόνον· μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι, καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐντρέπομαι·
5 διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑποπιάζῃ με.
I mean if we weren't told the meaning and function of γε, it would seem here to logically be a conjunction.

"Whether or not I feel the fear of God in my heart (as this woman keeps saying, "δός μοι ἐκδικήσεις ἐκ τοῦ ἐχθροῦ μου. τὸν θεὸν οὐ φοβῃ;" "You should fear God. He will judge you for not giving justice to me"), or feel ashamed of myself in front of people (as this woman keeps saying that I should, "Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. ἄνθρωπον οὐκ ἐντρεπῃ;" "Don't you feel ashamed to walk down the street while I have no justice"), I will however ...".

Do you think there is any validity in taking γε like that?
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Return to “Syntax and Grammar”