Χαίρετε ὦ φίλοι

Please introduce yourself here, if you haven't already.
Post Reply
Michael Theophilos
Posts: 6
Joined: April 26th, 2013, 5:42 pm

Χαίρετε ὦ φίλοι

Post by Michael Theophilos »

Χαίρετε ὦ φίλοι
Εἰρήνη σοι. Ὀ͗νομά μοί ἐστιν Μιχαηλ. Διδάσκαλος εἰμι (Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο). Διαλεχθῶμεν οὖν ἑλληνικῶς. Τί λέγεις; Ἀρξώμεθα.

ερρωσθε
Μιχαηλ
Mark Lightman
Posts: 300
Joined: May 6th, 2011, 6:30 pm

Re: Χαίρετε ὦ φίλοι

Post by Mark Lightman »

Michael Theophilos wrote:Διαλεχθῶμεν οὖν ἑλληνικῶς. Τί λέγεις;
ὦ χαίρε, φίλε Μιχαηλ. ἔγωγε δή λαλῆσαι Ελληνιστί φιλῶ. εἶδον δέ σε καλῶς γράφοντα τὴν γλῶσσαν τὴν Ελληνικήν. πάντα γὰρ λόγους σου κατέλαβον. ἐλπίζω οὖν ὅτι ἐπὶ τούτῳ τῷ τόπῳ εὐρήσῃ φίλους θέλοντας γράφειν Ελληνιστί.

ἴθι πολλὰ χαίρων ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, φίλτατε.

Μᾶρκος Φώσφορος.
Paul-Nitz
Posts: 495
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Lilongwe, Malawi

Re: Χαίρετε ὦ φίλοι

Post by Paul-Nitz »

χαῖρε Μιχαηλ. πῶς τὴν γλῶσσαν τ̍ὴν Ἑλληνικήν ἐν σχόλῃ ὑμῶν διδάσκεις; καὶ μαθηταί σου δύνανται γράφειν ὡς συ;
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi
Post Reply

Return to “Introductions”