τεσσεράκοντα or τεσσαράκοντα?

How can I best learn new vocabulary items? What aids are there and what pitfalls should be avoided? How does a beginner learn to use a lexicon?
Post Reply
Mindy
Posts: 37
Joined: April 17th, 2018, 1:43 pm

τεσσεράκοντα or τεσσαράκοντα?

Post by Mindy »

- Μάρκον 2. 3
παραλυτικὸν αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων.
τέσσαρες = 4

Λευιτικόν 23. 5
ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς
δεκατέσσερα = 14
https://www.dictionarist.com/english-greek/fourteen

Μάρκον 1. 13
καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας
τεσσεράκοντα = 40
But why is it τεσσαράκοντα in the dictionary? https://www.dictionarist.com/english-greek/forty

- Λευιτικόν 23. 6
καὶ ἐν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς
δεκαπέντε = 15

πέντε = 5
Maybe the word Pentecost comes from πέντε?

Likewise πενήκοντα = 50
https://www.dictionarist.com/english-greek/fifty

- Λευιτικόν 23. 3
ἓξ ἡμέρας ποιήσεις ἔργα,
ἓξ = six

δεκαέξι = sixteen

εξήντα = sixty

- Λευιτικόν 23. 6
ἑπτὰ ἡμέρας ἄζυμα ἔδεσθε.
ἑπτὰ = 7

δεκαεπτά = 17

εβδομήκοντα = 70

Thanks!
Jonathan Robie
Posts: 3752
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Re: τεσσεράκοντα or τεσσαράκοντα?

Post by Jonathan Robie »

Mindy wrote: May 30th, 2018, 2:35 am Μάρκον 1. 13
καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας
τεσσεράκοντα = 40
But why is it τεσσαράκοντα in the dictionary? https://www.dictionarist.com/english-greek/forty
According to BDAG, τεσσεράκοντα is an Ionic-Hellenistic form that is used in the oldest manuscripts we have, but we can't really be sure which spelling was used in the original since τεσσαράκοντα was the more common spelling in papyri of the time.
Mindy wrote: May 30th, 2018, 2:35 amπέντε = 5
Maybe the word Pentecost comes from πέντε?
From Πεντηκοστή, "fiftieth". It is the fiftieth day after Passover. It is used in this sense in 2 Maccabees 1:32:
Μετὰ δὲ τὴν λεγομένην Πεντηκοστὴν ὥρμησαν ἐπὶ Γοργίαν τὸν τῆς ᾿Ιδουμαίας στρατηγόν.
And in Tobit 2:1:
ΟΤΕ δὲ κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου καὶ ἀπεδόθη μοι ῎Αννα ἡ γυνή μου, καὶ Τωβίας ὁ υἱός μου, ἐν τῇ πεντηκοστῇ ἑορτῇ, ἥ ἐστιν ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων, ἐγενήθη ἄριστον καλόν μοι, καὶ ἀνέπεσα τοῦ φαγεῖν.
ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/
Mindy
Posts: 37
Joined: April 17th, 2018, 1:43 pm

Re: τεσσεράκοντα or τεσσαράκοντα?

Post by Mindy »

Thank you, Jonathan.

I have found this Greek - Chinese parallel: https://bible.fhl.net/new/fhlwhparsing. ... F%E7%A4%BA

It says that τεσσαράκοντα = 40

τεσσεράκοντα - accusative

And here is another verse:
Ματθαίον 1. 17
Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες,
δεκατέσσαρες = 14
Post Reply

Return to “Vocabulary”