κλωμενον in 1Cor. 11:24 is it unPauline?

Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
Stirling Bartholomew
Posts: 1065
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

κλωμενον in 1Cor. 11:24 is it unPauline?

Post by Stirling Bartholomew » November 28th, 2017, 10:17 pm

Ultimately a question about Pauline syntax, which became sidetracked attempting to track down the critical textual variant.

Investigating the often repeated claim that κλωμενον is obviously intrusive and un-Pauline. First of all it isn't easy to track down the uncial support for this reading. I looked at the Paris Codex Claromontanus D 06. It appears that this manuscript is defective between 1Cor 11:21-12:2x. I wasn't able to find images of Dabs1 Codex Sangermanensis. Waltzmn[1] doesn't mention this missing portion of D 06. UBSGNT3 marks the reading Db,c which should refer to correctors of D 06. Something is wrong here. Perhaps the corrections are dislocated but I also checked Wallace's site and he had no image for 1Cor 11:21ff.

I don't absolutely need to see the manuscript but seeing the manuscript often clears up ambiguities in the apparatus.
NA27 1Cor. 11:24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν· τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

R-P 1Cor. 11:24 και ευχαριστησας εκλασεν και ειπεν λαβετε φαγετε τουτο μου εστιν το σωμα το υπερ υμων κλωμενον τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν
The following passages have certain similarities in syntax, not sure if that proves anything about the intrusiveness of κλωμενον.
NA27 2Cor. 7:12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος ἀλλ᾿ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

NA27 2Cor. 9:3 ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε,
[1] Waltzmn
http://www.skypoint.com/members/waltzmn ... html#uDabs
0 x


C. Stirling Bartholomew

Tony Pope
Posts: 123
Joined: July 14th, 2011, 6:20 pm

Re: κλωμενον in 1Cor. 11:24 is it unPauline?

Post by Tony Pope » November 29th, 2017, 5:14 am

There are images on the Münster website http://ntvmr.uni-muenster.de/manuscript-workspace but you would need to be registered in order to view Dabs1 (GA 0319). However, you could view the images of F (GA 010) and G (012) without registering.

But is there anyway a problem in the syntax of τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον? If the argument is simply that such a complex phrase never occurs elsewhere in Paul and therefore it is unPauline, that is surely a text-critical argument not an argument from what is proper in Greek syntax. Such discussion would, of course, be inappropriate for this forum.
0 x

Stirling Bartholomew
Posts: 1065
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

Re: κλωμενον in 1Cor. 11:24 is it unPauline?

Post by Stirling Bartholomew » November 29th, 2017, 12:30 pm

It turns out, dislocation is a problem with D 06. Portions of first Corinthians and several other books are dislocated, found in volume 2. 1Cor. 11:24 CSNTM Image Name: GA_06_Vol2_0010.JPG. That probably won't help you find it.

D 06 http://www.csntm.org/manuscript/View/GA_06?filter=2
The passage search function doesn't seem to work at all. Jump to Hebrews, scroll past end of the book, past the blank pages and the covers to the second volume. Keep scrolling first Corinthians 11:23 will show up. You will see the first three letters of κλωμενον written between the lines.

It is been my experience the trusting an apparatus is flying blind. All kinds of interesting things might crop up when you decide to run down a reading. It is not always worth the trouble, but you don't until you go and look. Used to do this at the Munster Institute site, haven't been there in a while.
0 x
C. Stirling Bartholomew

Stirling Bartholomew
Posts: 1065
Joined: August 9th, 2012, 4:19 pm

Re: κλωμενον in 1Cor. 11:24 is it unPauline?

Post by Stirling Bartholomew » December 1st, 2017, 12:40 pm

Tony Pope wrote:
November 29th, 2017, 5:14 am
But is there anyway a problem in the syntax of τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον? If the argument is simply that such a complex phrase never occurs elsewhere in Paul and therefore it is unPauline, that is surely a text-critical argument not an argument from what is proper in Greek syntax.
The text:
1Cor. 11:24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν· τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν [κλωμενον]· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

The lack of a verb doesn't create a problem for Paul. The presence of a verb doesn't create a problem for Luke. Luke's syntax is not difficult, Paul omits what can be assumed or what he assumed could be assumed. One older commentator called omitting the verb "harsh."

Luke 22:19 καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 20 καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον.

Postscript:

It's a really interesting exercise trying to track down the support for the shorter reading. Origen is cited in support of the shorter reading. I did not find it. The closest thing I found was from a comment on Jeremiah.
Origen In Jeremiam
Homily 12, section 2, line 29

«πίετε οἶνον ὃν ἐκέρασα ὑμῖν», ἴδε δέ μοι καὶ τὸν σωτῆρα πρὸς τὸ
πάσχα ἀναβαίνοντα εἰς «ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον καὶ κεκοσμημένον»
καὶ ἑορτάζοντα μετὰ τῶν μαθητῶν καὶ διδόντα αὐτοῖς ποτήριον,
περὶ οὗ γέγραπται οὐχ ὅτι ἐκέρασεν· ὁ Ἰησοῦς γὰρ εὐφραίνων τοὺς
μαθητὰς ἀκράτῳ εὐφραίνει καὶ λέγει αὐτοῖς· «λάβετε, πίετε, τοῦτό
μού ἐστι τὸ αἷμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·

τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν», καί·
»ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ πίω αὐτὸ ἀπὸ τοῦ νῦν, ἕως αὐτὸ πίω μεθ'
ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ».
0 x
C. Stirling Bartholomew

Post Reply

Return to “New Testament”