Μή I have a little help ?

Other Greek writings of the New Testament era, including papyri and inscriptions
Forum rules
Please quote the Greek text you are discussing directly in your post if it is reasonably short - do not ask people to look it up. This is not a beginner's forum, competence in Greek is assumed.
Post Reply
Daniel Semler
Posts: 187
Joined: February 18th, 2019, 7:45 pm

Μή I have a little help ?

Post by Daniel Semler » March 21st, 2020, 5:25 pm

Hi ya,

Apologies for the dreadful pun.

I'm looking at Arrian's letter in Epictetus' discourses and I ran across this :
Arrian 5 ἀλλ᾿ ἐμοί γε οὐ πολὺς λόγος, εἰ οὐχ ἱκανὸς φανοῦμαι συγγράφειν, Ἐπικτήτῳ τε οὐδ᾿ ὀλίγος, εἰ καταφρονήσει τις αὐτοῦ τῶν λόγων, ἐπεὶ καὶ λέγων αὐτοὺς οὐδενὸς ἄλλου δῆλος ἦν ἐφιέμενος ὅτι μὴ κινῆσαι τὰς γνώμας τῶν ἀκουόντων πρὸς τὰ βέλτιστα. εἰ μὲν δὴ τοῦτό γε αὐτὸ διαπράττοιντο οἱ λόγοι οὗτοι,
Arrian 6 ἔχοιεν ἂν οἶμαι ὅπερ χρὴ ἔχειν τοὺς τῶν φιλοσόφων λόγους·
In bold above, μὴ is the sticking point. The sentence would appear to say that "when he said these things, it is evident he was aiming at nothing else, than not to move the opinions of those who heard towards the best things". No one translates it this way. The μἠ is apparently ignored in the translation. I've poked about the grammars a bit and there are other examples of οτι μη which translate as "... because you did not ...." depending on the verb.

I'm aware of the double negative emphatic in Greek as in ου μη. Is this μη acting in this way here with οὐδενὸς ?

Basically my question is how does understand this use of μη in the Greek ?

Thx
D
0 xBarry Hofstetter
Posts: 1878
Joined: May 6th, 2011, 1:48 pm

Re: Μή I have a little help ?

Post by Barry Hofstetter » March 22nd, 2020, 10:26 am

When I first read this, I took ὅτι μή as a variety of εἰ μή, "except." Lo and behold LSJ:
b. ὅτι μή except, ὅτι μὴ Χῖοι μοῦνοι Hdt.1.18, cf. Th.4.26; ὅτι μὴ πᾶσα ἀνάγκη Pl.Phd.67a; ὅσον μή ib.83a; ὅσα μὴ ἀποβαίνοντες provided only that they did not disembark, Th.4.16.
Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. (1996). A Greek-English lexicon (p. 1124). Oxford: Clarendon Press.

BTW, as a collector of bad puns, and especially bilingual bad puns, I loved it!
0 x
N.E. Barry Hofstetter
Instructor of Latin
Jack M. Barrack Hebrew Academy
καὶ σὺ τὸ σὸν ποιήσεις κἀγὼ τὸ ἐμόν. ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε.

Daniel Semler
Posts: 187
Joined: February 18th, 2019, 7:45 pm

Re: Μή I have a little help ?

Post by Daniel Semler » March 22nd, 2020, 12:59 pm

Many thanx Barry. That makes total sense.

Thx
D
0 x

Post Reply

Return to “Koine Greek Texts”