Χριστός ανέστη

Announcements made by B-Greek staff.
Post Reply
Jonathan Robie
Posts: 3744
Joined: May 5th, 2011, 5:34 pm
Location: Durham, NC
Contact:

Χριστός ανέστη

Post by Jonathan Robie » April 5th, 2015, 4:16 pm

An Easter greeting (a week early for the Orthodox)

Χριστός ανέστη!
Χριστός ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας,
και τοις εν τοις μνήμασι,
ζωὴν χαρισάμενος!
0 x


ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηποροῦντο, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, τί θέλει τοῦτο εἶναι;
http://jonathanrobie.biblicalhumanities.org/

Paul-Nitz
Posts: 495
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Lilongwe, Malawi

Re: Χριστός ανέστη

Post by Paul-Nitz » April 6th, 2015, 4:45 am

ἀνέστη γε. καίτοι ἀναστηθάμεθα ἡμεῖς.
0 x
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi

cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: Χριστός ανέστη

Post by cwconrad » April 6th, 2015, 6:01 am

Paul-Nitz wrote:ἀνέστη γε. καίτοι ἀναστηθάμεθα ἡμεῖς.
ἀναστησόμεθα? ἀνασταθησόμεθα?
0 x
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: Χριστός ανέστη

Post by Stephen Hughes » April 6th, 2015, 10:18 am

Perhaps ἑστάκαμεν "(now) we are standing" or ἀνιστάμεθα "we are being raised" or ἀνεστάθημεν "we were raised"
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Stephen Hughes
Posts: 3323
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: Χριστός ανέστη

Post by Stephen Hughes » April 6th, 2015, 10:56 am

Stephen Hughes wrote:ἑστάκαμεν "(now) we are standing"
Sorry ἑστήκαμεν. I don't use the prefix here because standing after being raised is different from the raising. I have probably strayed theologically and confused the terms ἐγείρω and ἀνίστημι.
0 x
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Paul-Nitz
Posts: 495
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Lilongwe, Malawi

Re: Χριστός ανέστη

Post by Paul-Nitz » April 6th, 2015, 2:03 pm

ναί, ὀρθόν ἐστι τὸ ἀναστησόμεθα... ἤ δυνάμεθα λέγειν Ἐγερθησόμεθα.

ἐν τῇ γραφῇ οὐ δύναμαι τὸ ἀνασταθησ[όμεθα] εὑρεῖν.
0 x
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi

cwconrad
Posts: 2112
Joined: May 5th, 2011, 5:52 pm
Location: Burnsville, NC 28714
Contact:

Re: ἀνίστασθαι and ἐγείρεσθαι morphology

Post by cwconrad » April 7th, 2015, 7:53 am

Paul-Nitz wrote:ἀνέστη γε. καίτοι ἀναστηθάμεθα ἡμεῖς.
I assumed that Paul meant to say, "He has risen; indeed we (too) shall rise" -- but the form "ἀναστηθάμεθα" seemed a bit, shall we say, "ἰχθυόεσσα"?

The forms for ἀνίστασθαι in the sense "rise up" or "rise from the dead" are: pres: ἀνίστασθαι; fut: ἀναστήσεσθαι; aor. ἀναστῆναι/ἀνασταθῆναι; pf. ἀνεστηκέναι -- the form ἀνασταθήσεσθαι is not attested. The form for "we shall rise" is ἀναστησόμεθα.

The forms for ἐγείρεσθαι in he sense "rise up" or "rise from the dead" are: pres: ἐγείρεσθαι; fut: ἐγερθήσεσθαι; aor: ἐγερθῆναι; pf: ἐγρηγορέναι/ἐγηγέρσθαι. The form for "we shall rise/be raised" is ἐγερθησόμεθα.
0 x
οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖς ὑπέδειξαν,
ἀλλὰ χρόνῳ ζητέοντες ἐφευρίσκουσιν ἄμεινον. (Xenophanes, Fragment 16)

Carl W. Conrad
Department of Classics, Washington University (Retired)

Paul-Nitz
Posts: 495
Joined: June 1st, 2011, 4:19 am
Location: Lilongwe, Malawi

Re: Χριστός ανέστη

Post by Paul-Nitz » April 11th, 2015, 5:15 am

ἅ ἅ. Good one, Carl.
Yes, I was "fishing" for the right form there and landed a μορφήν ἰχθυόεσσαν.ἅ ἅ or ἇ ἇ, to express laughter, ha, ha,
ἰχθυόεις, εσσα, εν, (ἰχθύς) full of fish, fishy

Liddell and Scott’s Greek-English lexicon, abridged
0 x
Paul D. Nitz - Lilongwe Malawi

Post Reply

Return to “Announcements”