λέγω: the stem ρρέ and ῥηθὲν

Grammar questions which are not related to any specific text.
Post Reply
pvargas
Posts: 1
Joined: September 3rd, 2017, 6:38 pm

λέγω: the stem ρρέ and ῥηθὲν

Post by pvargas » September 3rd, 2017, 7:00 pm

Hello, my dear friends. I have a doubt.

I found the 6th principal part (aorist passive indicative) of λέγω is ἐρρέθην/ἐρρήθην (billmounce.com); so, the stem is ρρέ/ρρή.

So, my question is this: what's happening with the double consonant ρρ in ῥηθὲν (with rough breathing, from Matt. 1:22 NA28, participle neuter).

Best regards!

Paul.

Robert Crowe
Posts: 100
Joined: January 8th, 2016, 11:06 am
Location: Northern Ireland

Re: λέγω: the stem ρρέ and ῥηθὲν

Post by Robert Crowe » September 4th, 2017, 6:37 pm

An initial ρ is always aspirated. The doubling is in consequence of the augmentation.
Tús maith leath na hoibre.

Stephen Hughes
Posts: 3332
Joined: February 26th, 2013, 7:12 am

Re: λέγω: the stem ρρέ and ῥηθὲν

Post by Stephen Hughes » September 5th, 2017, 1:21 pm

cf. ῥήγνυμι.
Γελᾷ δ' ὁ μωρός, κἄν τι μὴ γέλοιον ᾖ
(Menander, Γνῶμαι μονόστιχοι 108)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest