Colossians 1:4-6 parallelism

From: Eric Weiss (eweiss@acf.dhhs.gov)
Date: Mon Sep 18 1995 - 10:56:39 EDT


Colossians 1:4-6

.. akousantes
     thn PISTIN umwn EN CHRISTW IHSOU
kai thn AGAPHN hn exete EIS PANTAS TOUS AGIOUS ...

.. kaqws kai en panti tw kosmw [to euaggelion] estin
     KARPOPHOROUMENON
kai AUXANOMENON
kaqws kai en umin ...

Is there parallelism here, not just

     en panti tw kosmw
          KARPOPHOROUMENON
kai
          AUXANOMENON
     en umi

but also having to do with the effects/results/fruit of the
gospel itself, i.e.:

     A1) faith in union with or toward Christ = A2) the
     increasing of the gospel
and
     B1) love for the saints = B2) the gospel bearing fruit ("the
     fruit of the spirit is love, ...")

A1) PISTIN ... EN CHRISTW IHSOU
B1) kai ... AGAPHN ... EIS PANTAS TOUS AGIOUS ...
B2) KARPOPHOROUMENON
A2) kai AUXANOMENONThis archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:37:26 EDT