Re: Romans 9:22 SKEUH ORGHS *KATHRTISMENA* EIS APWLEIAN

From: Jonathan Robie (jwrobie@mindspring.com)
Date: Sun Jun 01 1997 - 22:13:31 EDT


At 08:41 PM 6/1/97 -0400, CEP7@aol.com wrote:
>Concerning Wallace's comment on the perfect middle/passive participle, I
>think his point is the all perfect middle/passive participles in the NT
>should be taken as passive. It seems that the alternate translation "wore"
>for *endedumenos* in Mark 1:6 is more an active meaning than middle.

Take a look at BAGD: the active sense of ENDUW is to dress or to clothe
someone; the middle sense is to clothe oneself in something, i.e. put on or
wear something.

If "was clothed in" were a true passive, I think it would imply that someone
else was clothing John. I don't see how to read this as a true passive. The
fact that you can come up with a passively phrased English sentence that
expresses the same thing intelligibly does not mean that the real force of
the Greek sentence (or the English sentence, for that matter) is passive.

Also, if he wants to argue that a particular middle/passive participle
should be taken as passive, then saying that *all* middle/passive
participles should be taken as passive doesn't prove his point at all, since
he doesn't prove this latter point either.

>It seems that all the perfect middle/passive participles in the NT make
good sense as
>passives while to translate many in the middle requires the direct/reflexive
>us of the middle voice (e.g., pepramenos in Rom 7:14) which was falling in
>disuse, since the active plus the reflexive was encroaching upon it. Thus,
>more than likely all of the NT perfect M/P participles are passives.

Gramcord lists 32 instances of perfect middle participles; I don't agree
with all of these, but most of them look good to me. I've marked the perfect
middle participles with an asterisk:

Matt 22:11 eiselqwn de o basileus qeasasqai tous anakeimenous eiden ekei
anqrwpon ouk *endedumenon enduma gamou,
Mark 1:6 kai hn o Iwannhs *endedumenos tricas kamhlou kai zwnhn dermatinhn
peri thn osfun autou kai esqiwn akridas kai meli agrion.
Mark 5:15 kai ercontai pros ton Ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon
kaqhmenon *imatismenon kai swfronounta, ton eschkota ton legiwna, kai
efobhqhsan.
Mark 6:9 alla *upodedemenous sandalia, kai mh endushsqe duo citwnas.
Mark 14:51 kai neaniskos tis sunhkolouqei autw *peribeblhmenos sindona epi
gumnou, kai kratousin auton:
Mark 16:5 Kai eiselqousai eis to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en tois
dexiois *peribeblhmenon stolhn leukhn, kai exeqambhqhsan.
Luke 8:35 exhlqon de idein to gegonos kai hlqon pros ton Ihsoun kai euron
kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exhlqen *imatismenon kai
swfronounta para tous podas tou Ihsou, kai efobhqhsan.
Luke 11:21 otan o iscuros *kaqwplismenos fulassh thn eautou aulhn, en eirhnh
estin ta uparconta autou:
Luke 23:51 -outos ouk hn *sugkatateqeimenos th boulh kai th praxei autwn
-apo Arimaqaias polews twn Ioudaiwn, os prosedeceto thn basileian tou qeou,
John 13:5 eita ballei udwr eis ton nipthra kai hrxato niptein tous podas twn
maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn *diezwsmenos.
John 13:10 legei autw o Ihsous: o *leloumenos ouk ecei creian ei mh tous
podas niyasqai, all estin kaqaros olos: kai umeis kaqaroi este, all ouci
pantes.
Acts 3:20 opws an elqwsin kairoi anayuxews apo proswpou tou kuriou kai
aposteilh ton *prokeceirismenon umin criston Ihsoun,
Acts 14:16 os en tais *parwchmenais geneais eiasen panta ta eqnh poreuesqai
tais odois autwn:
Acts 20:13 hmeis de proelqontes epi to ploion anhcqhmen epi thn Asson
ekeiqen mellontes analambanein ton Paulon: outws gar *diatetagmenos hn
mellwn autos pezeuein.
Roma 9:22 ei de qelwn o qeos endeixasqai thn orghn kai gnwrisai to dunaton
autou hnegken en pollh makroqumia skeuh orghs *kathrtismena eis apwleian,
2Cor 9:3 epemya de tous adelfous, ina mh to kauchma hmwn to uper umwn kenwqh
en tw merei toutw, ina kaqws elegon *pareskeuasmenoi hte,
2Tim 3:5 econtes morfwsin eusebeias thn de dunamin auths *hrnhmenoi: kai
toutous apotrepou.
Hebr 10:22 prosercwmeqa meta alhqinhs kardias en plhroforia pistews
rerantismenoi tas kardias apo suneidhsews ponhras kai *lelousmenoi to swma
udati kaqarw:
1Pet 4:3 arketos gar o parelhluqws cronos to boulhma twn eqnwn kateirgasqai
*peporeumenous en aselgeiais, epiqumiais, oinoflugiais, kwmois, potois kai
aqemitois eidwlolatriais.
2Pet 1:3 Ws panta hmin ths qeias dunamews autou ta pros zwhn kai eusebeian
*dedwrhmenhs dia ths epignwsews tou kalesantos hmas idia doxh kai areth,
Reve 1:13 kai en mesw twn lucniwn omoion uion anqrwpou *endedumenon podhrh
kai *periezwsmenon pros tois mastois zwnhn crusan.
Reve 4:4 Kai kukloqen tou qronou qronous eikosi tessares, kai epi tous
qronous eikosi tessaras presbuterous kaqhmenous *peribeblhmenous en imatiois
leukois kai epi tas kefalas autwn stefanous crusous.
Reve 7:9 Meta tauta eidon, kai idou oclos polus, on ariqmhsai auton oudeis
edunato, ek pantos eqnous kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwtes enwpion tou
qronou kai enwpion tou arniou *peribeblhmenous stolas leukas kai foinikes en
tais cersin autwn,
Reve 7:13 Kai apekriqh eis ek twn presbuterwn legwn moi: outoi oi
*peribeblhmenoi tas stolas tas leukas tines eisin kai poqen hlqon;
Reve 10:1 Kai eidon allon aggelon iscuron katabainonta ek tou ouranou
*peribeblhmenon nefelhn, kai h iris epi ths kefalhs autou kai to proswpon
autou ws o hlios kai oi podes autou ws stuloi puros,
Reve 11:3 Kai dwsw tois dusin martusin mou kai profhteusousin hmeras cilias
diakosias exhkonta *peribeblhmenoi sakkous.
Reve 12:1 Kai shmeion mega wfqh en tw ouranw, gunh *peribeblhmenh ton hlion,
kai h selhnh upokatw twn podwn auths kai epi ths kefalhs auths stefanos
asterwn dwdeka,
Reve 15:6 kai exhlqon oi epta aggeloi (oi) econtes tas epta plhgas ek tou
naou *endedumenoi linon kaqaron lampron kai *periezwsmenoi peri ta sthqh
zwnas crusas.
Reve 17:4 kai h gunh hn *peribeblhmenh porfuroun kai kokkinon kai
kecruswmenh crusiw kai liqw timiw kai margaritais, ecousa pothrion crusoun
en th ceiri auths gemon bdelugmatwn kai ta akaqarta ths porneias auths
Reve 18:16 legontes: ouai ouai, h polis h megalh, h *peribeblhmenh bussinon
kai porfuroun kai kokkinon kai kecruswmenh (en) crusiw kai liqw timiw kai
margarith,
Reve 19:13 kai *peribeblhmenos imation bebammenon aimati, kai keklhtai to
onoma autou o logos tou qeou.
Reve 19:14 Kai ta strateumata (ta) en tw ouranw hkolouqei autw ef ippois
leukois, *endedumenoi bussinon leukon kaqaron.

Jonathan

***************************************************************************
Jonathan Robie jwrobie@mindspring.com http://www.mindspring.com/~jwrobie
POET Software, 3207 Gibson Road, Durham, N.C., 27703 http://www.poet.com
***************************************************************************This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:38:17 EDT