Ressurection

From: Christian Naaktgeboren (naak@nupes.cefetpr.br)
Date: Thu Aug 27 1998 - 18:25:59 EDT


    I was looking in some texts of GNT, and I have found 2 diferent
words that are usually translated to "raise" or "ressurection". Look at
these texts, which have these 2 words between <<>>:

    1st Corinthians:
    ****************
    15-12 EI DE XRISTOS KHRUSSETAI OTI EK NEKRWN <<EGHGERTAI>> PWS
LEGOUSIN EN UMIN TINES OTI <<ANASTASIS>> NEKRWN OUK ESTIN
    15-13 EI DE <<ANASTASIS>> NEKRWN OUK ESTIN OUDE XRISTOS
<<EGHGERTAI>>
    15-14 EI DE XRISTOS OUK <<EGHGERTAI>> KENON ARA [KAI] TO KHRUGMA
HMWN KENH KAI H PISTIS UMWN

    Ephesians:
    **********
    02-06 KAI <<SUNHGEIREN>> KAI SUNEKAQISEN EN TOIS EPOURANIOIS EN
XRISTW IHSOU

    Colossians:
    ***********
    03-01 EI OUN <<SUNHGERQHTE>> TW XRISTW TA ANW ZHTEITE OU O XRISTOS
ESTIN EN DECIA TOU QEOU KAQHMENOS

    Acts:
    *****
    17-31 KAQOTI ESTHSEN HMERAN EN H MELLEI KRINEIN THN OIKOUMENHN EN
DIKAIOSUNH EN ANDRI W WRISEN PISTIN PARASXWN PASIN <<ANASTHSAS>> AUTON
EK NEKRWN

    * Why Paul use these two verbs in the same context in 1Co15?
    * What's the diference of meaning between these 2 verbs? It's
something like the difference between AGAPH and FILEW? see:

    John:
    *****
    21-15 OTE OUN HRISTHSAN LEGEI TW SIMWNI PETRW O IHSOUS SIMWN IWANNOU
AGAPAS ME PLEON TOUTWN LEGEI AUTW NAI KURIE SU OIDAS OTI FILW SE LEGEI
AUTW BOSKE TA ARNIA MOU

    Christian.

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:39:57 EDT