GRAMMATA TWI Latex

From: Antonio Eduardo Costa Pereira (costa@ufu.br)
Date: Fri Mar 12 1999 - 23:32:37 EST


FILOI THS APOGRAFHS B-Greek.
hHURON TA TUPOGRAMMATA TA TOU Latex. XARIN OIDA PASI TOUTOIS
hOI EGRAYAN KAI EPEMYAN MOI EPISTOLAS KAI AGGELIAS
PERI TOUTOU. NUN ESTI MOI PARASKEAUZEIN EKDOSIN THS NEAS DIAQHKHS
TOIS PAISIN PTWXOIS hOUS DIDASKW THN ARCAIAN hELLHNIKHN
GLWSSAN. EI ALLOS TIS BOULETAI EKDIDWNAI THN NEAN DIAQHKHN,
hH DIEUQEIA hODOS hH TWN TUPOGRAMMATWN ESTI:

http://www.tex.ac.uk/tex-archive/fonts/greek/yannis/

TA TUPOGRAMMATA ESTI PROIX.

BOULOMAI LEGEIN TI hUMIN. PANTES MEN EN THI APOGRAFHI
 B-Greek ISASIN KALWS THN KOINHN DIALEKTON.
OI DE ANQRWPOI hOI OUK EISI POLITAI TWN
hHNWMENWN POLITEIWN OUK GIGNWSKOUSI THN THS BRETTANIAS
DIALEKTON. EI hUMEIS EGRAFETE hELLHNISTI, hHMEIS hOI
XENOI hOIOI TE HMHN AN AKOLOUQEIN TOIS PRAGMASIN.
TI LEGETE; hOMOLOGEITE;

ANTONIO EDUARDO COSTA

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:20 EDT