Re:OI, H, EI

From: yochanan bitan (ButhFam@compuserve.com)
Date: Wed Mar 31 1999 - 08:41:06 EST


KOSTA EGRAYE:
> KAI EN TAIS DIASPORAIS DE OLIGOI ETI PROFEROUSI DIAFORWS
> TO U(OI), TO H KAI TO I(EI).

KAI TOUT' ESTI KALON AKOUSAI

> EGW PEIRASW HXOGRAFEIN TOUS MAQHTAS MOU DIALEGOMENOUS.
> TUGXANWN DE PEMYW SOI TO HXOGRAMMA. ESTI DE RADION MOI
> HXOGRAFEIN EN SXHMATI wav

ARESHi DE MOI LABEIN TAUTA.
hOTE DE AUTA hETOIMAZEIS, PEIRASON POIHSAI TA HCOGRAMMATA (.wav) MIKRA
(hUPO PENTHKONTA "k" ?, EI DUNASAI). OFEILEIS PEMYAI AUTA "KATA EUQEIAN"
TOIS QELOUSI hWS PROSKOLLHSIN EPEIDH TO THS b-greek MHCANHMA QELEI
LAMBANEIN EPISTOLAS EN ascii MONON KAI MIKRAS LIAN.

SOI EUCARISTW.

RANDAL MPOUQ
hIEROSOLUMA

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:22 EDT