Re: Accents in NT Greek

From: Antonio Eduardo Costa Pereira (costa@ufu.br)
Date: Sun Apr 11 1999 - 10:43:08 EDT


Cashmore Family wrote:

> I would appreciate your learned advice on the relevance of accents to NT
> Greek.
POLUMAQH MEN SUMBOULHN OUK EXW DOUNAI,
EIKASIA DE EXW POLLA, KATA ELEGE hO EPISKOPOS
MAKARIOS :)

OU KALWS GRAFW hELLHNISTI TOIS RWMAIKOIS GRAMMASI
KATA TA TOU KATALOGOU B-Greek KANONA (I am not very good at
writing Greek with the Latin transcription rules used in B-Greek).
DIA TOUTO, POLLAKIS LANQANW GRAFWN TO J ANTI TOU Q.
EN LATEXI GAR XRWMAI TWi J ANTI TOU GRAMMATOS QETA.
EKTOS TOUTOU THi KAQAREUOUSHi GLWSSHi OU PROFEROMEN
ENIOTE TO THS AITIATIKHS "N". EGW OUN LANQANW MH
GRAFWN THN AITIATIKHN hWS XRH GRAFEIN. hOMWS DE SU
EI DIDASKALOS KAI EMPEIROS TOU ANAGIGNWSKEIN FAULA
hELLHNIKA KEIMENA :)

DIHGEOMAI THN EMPEIRIAN MOU PERI THS TWN TONWN DIDAXHS.
hOI AKROATAI MOU EISI PAIDES -- hO NEOTATOS WN OKTAETHS --
hOI hELLHNIZOUSI KALWS THi KAQAREUOUSHi, hHN EKEINOI EMAQON
OIKOI. hOI MEN OUN PAIDES hOUTOI OUDE hIASI TO QRASU
PNEUMA OUDE TOUS TONOUS, KAI DH KAI POLLAKIS
LANQANOUSI MH GRAFONTES TA PNEUMATA,
hA ONOMAZOUSI SELHNAS :) TOUTOU hENEKA EDOCE
MOI AMEINON EINAI TO DIDASKEIN AUTOUS THN PROFORAN THN
TWN TONWN, hWSPER DOKEI SOI NUN PERI TWN AKROATWN SOU.
EDIDASKON DH KAI TOUTOUS TOUS PAIDAS FQOGGOUS BRAXUXRONOUS
TE KAI MAKROXRONOUS, PWS DIAFEROUSI ALLHLWN THN PROFORAN.

OU XRWMAI MEN THi KAINHi DIAQHKHi hOTAN DIDASKW TOUS PAIDAS
THN PALAIAN PROFORAN THN TWN TONWN. PROAIREOMAI GAR
TON hOMHRON KAI TOUS hUMNOUS TOUS THS hLLHNIKHS
(ORQODOCHS) EKKLHSIAS.

TON MEN OCUTONON PROFERW OCEIAN POIWN THN FWNHN, hWSPER
hOI hOMILOUNTES THi KAQAREUOUSHi PROFEROUSI THN ESXATHN
LECIN ERWTHMATIKHS FRASEWS. TON DE BARUTONON OU PROFERW
TO PARAPAN. TON DE PERISPWMENON PROFERW hWSPER
OCUTONON MEN, ALLA DE MONON EIS hHMISU TOU MAKROXRONOU.

KAI DH KAI hOI PAIDES, PWS PROFEROUSI; EI XRH TALHQH LEGEIN, OU
PROFEROUSI TO PARAPAN TOUS TONOUS. DOKEI GAR AUTOIS THN
PROFORAN MOU THN TWN TONWN GELOION EINAI TI, hWSPER
PAPAS TRAGOUDWN (TRAGOUDWN= AEIDWN). TA DE PNEUMATA
PROFEROUSI KATA TOUTO hO EDIDACA AUTOUS.

ALLA KAI MH PROFERONTES TOUS TONOUS, hH PAIDEIA BOHQEI
AUTOUS GRAFEIN AMEINON H TO PRIN. OU GAR HDH hWSAUTWS
TO PRIN hUPOKAQISTASI TO EPIRRHMA "KALWS" ANTI TOU
EPIQETON "KALOS", THN ANTWNUMIAN "hHMEIS" ANTI THS
AITIATIKHS THS "hHMAS", K.T.L. DIA TOUTO NOMIZW THN
MAQESIN THN TWN TONWN XRHSIMON TI.

OU DOKEI MOI TOUS POIOUNTES SXOLIA KAI EKDOSEIS THi
KAINHi DIAQHKHi LANQANEIN hAMARTANONTES
TAS AMFIBOLOUS LECEIS. OLIGAI GAR EISI AMFIBOLOI
LECEIS, POLLOI DE hOI SOFOI EKDOTAI ANAZHTOUNTES
AUTAS DIA TA KEIMENA.

A. Costa

---
B-Greek home page: http://sunsite.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [cwconrad@artsci.wustl.edu]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-329W@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu


This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:40:23 EDT