[b-greek] Re: EGW EIMI in Isaiah 47:8,10

From: Carl W. Conrad (cwconrad@artsci.wustl.edu)
Date: Mon Mar 12 2001 - 08:00:09 EST


At 1:33 AM -0600 3/12/01, John Wilking wrote:
>What does EGW EIMI mean in these verses? It appears to be idiomatic.

8 NUN DE AKOUSON TAUTA hH TRUFERA hH KAQHMENH PEPOIQUIA hH LEGOUSA EN THi
KARDIAi AUTHS, "EGW EIMI KAI OUK ESTIN hETERA." 9 NUN DE hHXEI EXAIFNHS EPI
SE TA DUA TAUTA EN MIAi hHMERAi CHREIA KAI ATEKNIA hHXEI EXAIFNHS EPI SE EN
THi FARMAKEIAi SOU EN THi ISCUI TWN EPAOIDWN SOU SFODRA. 10 THi ELPIDI THS
PONHRIAS SU SU GAR EIPAS "EGW EIMI KAI OUK ESTIN hETERA" ...

I think what we have here is mockery of Babylon as idolatrously claiming
divine status in the same language used by Yahweh particularly in the
oracles of Second Isaiah; note especially 45:18 hOUTWS LEGEI KURIOS ... EGW
EIMI KAI OUK ESTIN ETI; 45:22 EPISTRAFHTE PROS ME KAI SWQHSESQE hOI AP'
ESCATOU THS GHS, EGW EIMI hO QEOS KAI OUK ESTIN ALLOS; 46:9 KAI MNHSQHTE TA
PROTERA APO TOU AIWNOS hOTI EGW EIMI hO QEOS KAI OUK ESTIN ETI PLHN EMOU.
This would certainly seem to be with cognizance of the language of Exodus
3:14.

Carl W. Conrad
Department of Classics/Washington University
Home: 7222 Colgate Ave./St. Louis, MO 63130/(314) 726-5649
cwconrad@artsci.wustl.edu
WWW: http://www.artsci.wustl.edu/~cwconrad/

---
B-Greek home page: http://metalab.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [jwrobie@mindspring.com]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-327Q@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu
This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:36:53 EDT