[b-greek] Re: Greek/normal speed

From: Randall Buth (ButhFam@compuserve.com)
Date: Fri May 18 2001 - 06:23:45 EDT


EGRAYEN Richard Ghilardi [>]:

[EGRAYEN buth]
>>DIA O LEGW TOIS MAQHTAIS MOU
>>OTI OU GINWSKW THN ELLHNIKHN GLWSSAN
>>ALLA MANQANW AUTHN

[Ghilardi]
>EIQE MANQANOIMI THN GLWSSAN KAI THN hELLHNIKHN KAI THN hEBRAIKHN PARA SOI
>DIDASKALWi Buth. ALL' OIMOI, OUK EWSI MOI OUQ' O KAIROS OUTE TA CRHMATA.

     NAI, DEI CRAN GLWSSAN MIAN POLLA EK CRONWN IKANWN
          INA AUTHN MAQEIN.
  TO DE MAQEIN THN EBRAIKHN EUKOPWTERON ESTIN DIA TO EXEIN
  WDE EN ISRAEL. OCLOUS POLLOUS TOUS AUTHN LALOUNTOUS.
  OFEILEIS ELQEIN KAI XENISQHNAI H MENEIN CRONON TI.
  CAREIHN SOI BOHQEIN KAI XENODOCEIN.

[Ghilardi]
>AFES MOI THN KAKHN hELLHNIKHN MOU.

     ENANTIWS, GRAFEIS EN WRAIAi DIALEKTWi, WS POIHTHS.

[Ghilardi]
>AUTOU CARITI SOS (EIMI),

     EUCARISTW SOI. EUODOUSQAI SE EUCOMAI
Randall Buth
IWANNHS MPOUQ
EN IEROSOLYMOIS

---
B-Greek home page: http://metalab.unc.edu/bgreek
You are currently subscribed to b-greek as: [jwrobie@mindspring.com]
To unsubscribe, forward this message to leave-b-greek-327Q@franklin.oit.unc.edu
To subscribe, send a message to subscribe-b-greek@franklin.oit.unc.edu
This archive was generated by hypermail 2.1.4 : Sat Apr 20 2002 - 15:36:57 EDT