Group Abbreviations Group Names/Definitions Members
csc CCIC Supervisory Committee Yuan Jiang, Yunfei Zhang and Jian Ding
sys-admin System administrators Jun Wu, Xiaoyu Li, Dong Chen, Yunfei Zhang, and Yuan Jiang
ftp-admin FTP administrators Nelson Chin, Ji Zhang, Yuan Jiang, Jun Wu, Dong Chen, Zhiliang Hu, Harrison Liang, Yagui Wei
www-admin WWW administrators Dong-Ping Deng, Dong Chen, Zhiliang Hu, Leon Xiao, Zhiyong Shen
ccic All CCIC Members Yuan Jiang, Yunfei Zhang, Jian Ding, Yagui Wei, Jun Wu, Xiaoyu Li, Dong Chen, Yilong Chen, Ji Zhang, Dongping Deng, Zhiliang Hu, Leon Xiao, Zhiyong Shen, Harrison Liang Nelson Chin
www-admin@ifcss.org