The Arts

 

 
-PAINTING-
 

Artists

Table of prominent Chinese artists:

 
Pinyin

 

Wade-Giles

 

Traditional Chinese

 

Simplified Chinese

 

Dates

 

Biān Jǐngzhāo Pien Ching-chao 邊景昭 边景昭 Ming dynasty
Biān Shumn Pien Shou-min 邊壽民 边寿民 1684- 1752
Cao Buxing Ts'ao Pu-hsing 曹不興 曹不兴 3rd century
Chn Chn Ch'en Ch'un 陳淳 陈淳 1483- 1544
Chn Hngshu Ch'en Hung-shou 陳洪綬 陈洪绶 1598- 1652
Chn Jr Ch'en Chi-ju 陈继儒 陳繼儒 1558-1639
Chng Zhngku Ch'eng Cheng-k'ui 程正揆 程正揆 1604- 1670
Chng Su Ch'eng Sui 程邃 程邃 1605-1691
Cuī Zǐzhōng Ts'ui Tzu-chung 崔子忠 崔子忠 Ming dynasty
Di Jn Tai Chin 戴進 戴进 1388-1462
Dng Shr Teng Shih-ju 鄧石如 邓石如 Qing dynasty
Dīng Guānpng Ting Kuan-p'eng 丁觀鵬 丁观鹏 Qing dynasty
Dǒng Qchāng Tung Ch'i-ch'ang 董其昌 董其昌 1555-1636
Dǒng Yan Tung Yan 董源 董源 c.934- c.962
Fāng Cngy Fang Ts'ung-i 方從義 方从义 Yuan dynasty
F Bosh Fu Pao-shih 傅抱石 傅抱石 1904- 1965
Gao Cen Kao Ts'en 高岑 高岑 Qing dynasty
Gāo Fnghn Kao Feng-han 高鳳翰 高凤翰 1683- 1749
Gāo Kgōng Kao K'o-kung 高克恭 高克恭 1248- 1310
Gāo Qpe Kao Ch'i-p'ei 高其佩 高其佩 1660- 1734
Gōng Xin Kung Hsien 龔賢 龚贤 1618- 1689
G Hngzhōng Ku Hung-chung 顧閎中 顾闳中 c.910- c.980
G Kǎizhī Ku K'ai-chih 顧愷之 顾恺之 c. 345- c. 406
Gu Hongzhong Ku Hung-Chung 顧閎中 顾闳中 c.937- c.975
Hua Yan Hua Yen 華喦 華喦 Qing dynasty
Hung Shn Huang Shen 黃慎 黄慎 1687- 1772
Hung Qun Huang Chan 黃荃 黄荃 903- 965
Hung Gōngwng Huang Kung-wang 黃公望 黄公望 1269- 1354
Hung Bīnhng Huang Pin-hung 黃賓虹 黄宾虹 1864- 1955
Jiāo Bǐngzhēn Chiao Ping-chen 焦秉貞 焦秉贞 1689- 1726
Jiǎng Tngx Chiang T'ing-hsi 蔣廷錫 蒋廷锡 1669- 1732
Jin Nong Chin N'ung 金農 金农 1687- 1764
Jīn Tngbiāo Chin T'ing-piao 金廷標 金廷标 Qing dynasty
Jū Cho Ch Ch'ao 居巢 居巢 1811- 1865
Kūn Cn K'un Ts'an 髡殘 髡残 Qing dynasty
Lěng Mi Leng Mei 冷枚 冷枚 Qing dynasty
Lǐ Fāngyīng Li Fangying 李方膺 李方膺 1695- 1755
Lǐ Tng Li T'ang 李唐 李唐 1047- 1127
Ling Kǎi Liang K'ai 梁楷 梁楷 during 1127- 1279
Ln Ling Lin Liang 林良 林良 Ming dynasty
L Zh Lu Chih 陸治 陆治 Ming dynasty
Lu Pn Lo P'in 羅聘 罗聘 1733- 1799
Mǎ Wǎn Ma Wan 馬琬 马琬 Yuan dynasty
Mi Qīng Mei Ch'ing 梅清 梅清 Qing dynasty
Mi Fu Mi Fu 米芾 米芾 1051- 1107
N Yunl Ni Yan-lu 倪元璐 倪元璐 Ming dynasty
N Zn Ni Tsan 倪瓚 倪瓒 1301- 1374
Pn Tiānshu P'an T'ien-shou 潘天壽 潘天寿 1897- 1971
P Hu P'u Hua 蒲華 蒲华 Qing dynasty
Pǔ R Pu Ju 溥儒 溥儒 1887- 1963
Q Bish Ch'i Pai-shih 齊白石 齐白石 1863- 1957
Qin Xuǎn Ch'ien Hsan 錢選 钱选 1235- 1305
Qi Yīng Ch'iu Ying 仇英 仇英 Ming dynasty
Rn Rnfā Jen Jen-fa 任仁發 任仁发 1254- 1327
Rn Xing Jen Hsiung 任熊 任熊 1823- 1857
Rn Xūn Jen Hsn 任薰 任薰 1835- 1893
Rn Y Jen I 任頤 任颐 1840- 1896
Shěn Qun Shen Ch'an 沈銓 沈铨 1682- 1760
Shěn Zhōu Shen Chou 沈周 沈周 1427- 1509
Shng Mo Sheng Mao 盛懋 盛懋 Yuan dynasty
Sh Tāo Shih T'ao 石濤 石涛 1642- 1707
Sūn Khng Sun K'o-hung 孫克弘 孙克弘 1533- 1611
Sūn Lng Sun Lung 孫隆 孙隆 Ming dynasty
Tng Yn T'ang Yin 唐寅 唐寅 1470- 1523
Wng Du Wang Tuo 王鐸 王铎 1592- 1652
Wng F Wang Fu 王紱 王绂 Ming dynasty
Wng Jin Wang Jian 王鑒 王 鉴 1598- 1677
Wng Miǎn Wang Mien 王冕 王冕 1287- 1359
Wng Mng Wang Meng 王蒙 王蒙 1308- 1385
Wng Shmǐn Wang Shih-min 王時敏 王时敏 1592- 1680
Wng Wi Wang Wei 王維 王维 701- 761
Wng Wǔ Wang Wu 王武 王武 1632- 1690
Wng Zhnpng Wang Chen-p'eng 王振鵬 王振鹏 Yuan dynasty
Wn Brn Wen Po-jen 文伯仁 文伯仁 1502- 1575
Wn Tng Wen T'ung 文同 文同 1018- 1079
Wn Zhēngmng Wen Cheng-ming 文徵明 文徵明 1470- 1559
W Bīn Wu Pin 吳彬 吴彬 Ming dynasty
W Chāngshu Wu Ch'ang-shuo 吳昌碩 吴昌硕 1844- 1927
W Doxun Wu Tao-hsan 吳道玄 吴道玄 685- 758
W Hng Wu Hung 吳宏 吴宏 Qing dynasty
W L Wu Li 吴历 吳歷 1632- 1718
W Zhn Wu Chen 吳鎮 吴镇 1280- 1354
Xi Chǎng Hsia Ch'ang 夏昶 夏昶 1388- 1470
X Bēihng Hs Pei-hung 徐悲鴻 徐悲鸿 1895- 1953
Xū Gǔ Hs Ku 虛谷 虚谷 Qing dynasty
X Wi Hs Wei 徐渭 徐渭 1521- 1593
X Xī Hs Hsi 徐熙 徐熙 937- 975
Yng Wizhēn Yang Wei-chen 楊維楨 杨维桢 Yuan dynasty
Y Xīn Yeh Hsin 葉欣 叶欣 Qing dynasty
Yu Zhiding Y Chih-ting 禹之鼎 禹之鼎 1647- 1716
Zhāng Dqiān Chang Ta-ch'ien 張大千 张大千 1899- 1983
Zhāng Sēngyo Chang Seng-yao 張僧繇 张僧繇 502- 557
Zhāng Xuān Chang Hsan 張萱 张萱 during 618- 907
Zhāng Zduān Chang Tse-tuan 張擇端 张择端 during 960- 1127
Zho Mngfǔ Chao Meng-fu 趙孟頫 赵孟頫 1254- 1322
Zho Zhīqiān Chao Chih-ch'ien 趙之謙 赵之谦 1829- 1884
Zhng Xi Cheng Hsieh 鄭燮 郑燮 1693- 1765
Zhū Dā Chu Ta 朱耷 朱耷 1626- 1705

../images/line.gif

The Arts :: Painting

History | Hanging Scrolls | Theory | Seals | Artists

../images/line.gif

BackHome

../images/line.gif

Copyright DateRichard R. Wertz Creative Commons License