a
prep 1. [amb un verb de moviment] to / into
Anem a la platja? - Shall we go to the beach?
Aquesta nit anirem amb cotxe a Tortosa. - We're driving to Tortosa tonight.
Pugem al pis? - Shall we go up to my apartment?
Els hem llençat al carrer. - We threw them into the street.
2. [situació, presència - o sentits afins] in / on / at
No ha plogut a Platja d'Aro. - It hasn't rained in Platja d'Aro.
El meu anorac no és a l'armari. - My parka isn't in the closet.
Són al ball? - Are they at the dance?
Ens trobarem a l'estació de tren. - We're meeting at the train station.
Ho he llegit al diari. - I read it in the (news)paper.
nota: 'In' s'usa davant de topònims i quan es vol destacar la idea d'interioritat, 'on' s'utilitza quan es parla d'un espai més aviat obert o quan és sinònim de sobre i 'at' s'empra quan la referència és merament a un punt local. Esmentem també les locucions següents: a casa > at home; a classe > in class; a taula > at the table; a mercat > in / at the market; a missa > at Mass.
3. [temps en què s'esdevé una cosa] at / on / in
Hem quedat a les sis. - We're meeting at six.
Havíem de ser-hi el dia deu. - We were supposed to be there on the tenth.
A l'estiu sempre anem a la muntanya. - We always go to the mountains in summer.
No tenim prou diners per a arribar a finals de mes. - We don't have enough money to get to the end of the month.
nota: 'A' es tradueix per 'at' davant expressions d'hores, per 'on' davant expressions de dies i per 'in' davant expressions de períodes. Excepció: El gir 'arribar a + punt en el temps' es tradueix en anglès per 'get to + punt en el temps'.
4. [davant el complement indirecte, indicant el beneficiari o destinatari d'una acció] to
Q aui vas enviar el paquet? - Who did you send the package to?
Encara no ha explicat als alumnes el procés. - He hasn't explained the process to the students yet.
Ella ha ensenyat a tothom la carta que va rebre. - She has shown everybody the letter she received
T'estimo a tu, no a ella. - I love you, not her.
Es visiten l'un a l'altre. - They visit each other.
nota: Cal tenir en compte que, excepcionalment, la preposició catalana 'a' va o pot anar davant el complement directe; recordem que en anglès això no s'esdevé mai i, per tant, en aquests casos, aquesta preposició no s'ha de traduir.
5. [després dels verbs comprar i robar] from
Vam comprar el cotxe al concessionari del pare d'en Tomàs. - We bought our car from Tomas's father's car dealership.
Van robar els diners a la meva dona. - They stole the money from my wife.
6. [expressa el terme de l'acció verbal i va davant un substantiu] to
No puc acostumar-me a la calor. - I can't get used to the heat.
Els cursos es limiten als estudiants de més de divuit anys. - The courses are limited to students over eighteen years of age.
Es limita a fer allò que li manen. - He confines himself to doing whatever they order him to.
nota: En el cas que el complement prepositiu sigui un infinitiu, el gir 'a + infinitiu' es tradueix en anglès pel gir 'to + gerundi'.
7. [altres verbs + a] for
S'assembla al teu sogre. - He looks like your father-in-law.
Penses assistir al sopar de comiat d'en Pere? - Are you planning to attend Pere's farewell dinner?
Han acordat renunciar a l'ús d'armes. - They have agreed to renounce the use of arms.
nota: La preposició pot ser traduïda en anglès per preposicions diverses. A més, si el verb català es tradueix en anglès per un verb transitiu, la 'a', òbviament, no es tradueix.
8. [després dels verbs atrevir-se, decidir-se i negar-se] to
No s'atreveixen a presentar-se. - They don't dare to show up / they dare not show up.
S'han decidit a comprar el terreny. - They've decided to buy the lot.
Es nega a ajudar-nos. - He refuses to help us.
nota: Els complements d'aquests verbs solen ser infinitius. Aquests verbs es tradueixen en anglès per verbs transitius que regeixen com a complement verbal l'infinitiu 'to'.
9. [a + infinitiu] to
No hi ha res a fer. - There's nothing to do.
Això no té res a veure amb el que deia. - This doesn't have anything to do with what he was saying.
Vols aprendre a fer pàgines web? - Do you want to learn to make web pages?
Fa una hora ha començat a ploure. - It started to rain an hour ago.
nota: Excepcions: el gir 'tornar + a + verb' es tradueix en anglès per 'verb + again' (p.e., Aquestes nevades poden tornar a tancar les carreteres > These snowstorms might close the highways again).

abans
adv before / beforehand

expr abans d'ahir
the day before yesterday

expr abans de tot
first off / first of all / firstly

expr abans que
rather than

expr abans que res
1. first off / first of all / firstly
2. above all

abarrotat
adj [~ de] filled (with) / full (of) / packed (with) / jam-packed (with)

abastament
n (m) supply / provision

abastar
v conj 1. to reach
2. to manage
Abastar a fer alguna cosa. - To manage to do something.
3. to supply

abat
n (m) abbot

expr fer abat d'(algú o alguna cosa)
to destroy (someone or something)

abatre
v conj 1. to knock down
2. to down / to shoot down
3. to lower
4. to kill
5. [un preu] to reduce
6. to knock the wind out of (somebody's) sails / to make (somebody) lose heart
abatre's
1. abatre's[avió, ocell] to swoop down
2. abatre'sto lose heart
3. abatre'sto declare bankruptcy

abnegat
adj self-sacrificing

abocament
n 1. (m) pouring
2. (m) emptying
3. (m) tipping / dumping

abocar
v conj 1. to pour
2. to empty
3. to dump
abocar-se
1. abocar-se[~ a] to lean out (of)
2. abocar-seto converge (on)
3. abocar-se[~ a] to put your all into (something) / to put your heart and soul into (something)

abocat
adj [~ a] headed for / [negatiu] doomed to
Abocat al fracàs. - Doomed to failure.
Abocat al descens. - Doomed to (or headed for) relegation.

abonar
v conj 1. to subscribe
2. to return a deposit
abonar-se
abonar-seto take out membership

abortiu
adj abortive

n (m) abortifacient

abraonar
v conj to hug (somebody) tight(ly)
abraonar-se
1. abraonar-se[lluita] to have each other in a hold
2. abraonar-seto attack (somebody)

abril
n (m) April

abrinar-se
v conj to slim (down) / to lose weight

absent
adj 1. absent / missing
2. separated / parted
3. inattentive / not paying attention

absolut
adj 1. absolute / complete / supreme
2. [LING] absolute
3. absolute / pure

absteniment
n (m) abstention

abúlia
n (f) [MED] aboulia / abulia

acabar
v conj 1. to finish (off)
2. to put the finishing touches to
3. to use up
4. to end / to finish / to come to an end
5. [~ primer, segon, últim] to finish
6. to end up / to wind up
Acabaràs a la presó. - You'll end up (or wind up) in prison.
Acabaré anant amb cotxe. - I'll end up going by car / I'll end up driving.
7. [~ en] to end in
8. [~ de + infinitiu] to have just (+ participle)
9. [~ de + infinitiu] to finish (+ gerund)
No ha acabat de vestir-se. - He hasn't finished dressing.
10. [no ~ de] to not manage to / to not be able to
No acabo de veure una solució. - I can't see a solution
acabar-se
1. acabar-seto finish off
2. acabar-seto run out
3. acabar-se[~ en] to end in

acabat
n (m) finishing touch

adv straight after(wards)

adj finished / completed

expr acabat de
after

expr acabat que
after

acadèmic
adj academic

expr curs (or any) acadèmic
(m) academic year

Acàdia
n (f) Acadia

acanonar
v conj to pipe

acarnani
n (m / f) Acarnanian

adj Acarnanian

accedir
v conj 1. [~ a] to access / to enter
2. [~ a] to be accepted (or admitted) to
3. [~ a] to accede to / to assent to

acceleròmetre
n (m) accelerometer

accent
n 1. (m) [manera de pronunciar peculiar als habitants d'una regió] accent
Parla amb accent mallorquí. - She has a Mallorcan accent.
2. (m) [signe escrit] accent
Accent agut. - Acute accent.
Accent circumflex. - Circumflex.
Accent greu. - Grave accent.
3. (m) [MÚSICA] accent

accés
n 1. (m) access
2. (m) access door / access hatch / access ladder
3. (m) [INFORM] access
Accés aleatori. - Random access.
4. (m) [MED] bout / attack / fit
5. (m) [fig.] fit
Un accés d'ira. - A fit of anger.

accessori
n 1. (m) accessory
2. (m) [teatre] prop

adj supplemental / additional

accidentar-se
v conj to have an accident

accidentat
n (m / f) accident victim

adj rough / uneven

accídia
n 1. (f) apathy
2. (f) [RELIG] accidie / acedia

acció
n 1. (f) action
2. accions (fpl) actions
3. (f) share

expr acció directa
(f) direct action

expr un home d'acció
a man of action

interj acció [cinematografia] action!

acetós
adj acetous / acetose

aciditat
n (f) acidity

acídul
adj acidulous / acidulent

aconseguir
v conj 1. to achieve / to manage
2. to obtain / to get hold of

acord
n 1. (m) agreement / settlement / accord
2. (m) [MÚSICA] chord

expr acord extrajudicial
(m) out-of-court settlement

expr estar d'acord
to agree / to be in agreement

expr posar-se d'acord
to agree / to reach an agreement / to come to an agreement

interj d'acord OK! / agreed!

acreditar
v conj to accredit

acte
n 1. (m) act
2. actes (mpl) proceedings

expr a l'acte
on the spot

expr morir a l'acte
to die at the scene

actiu
adj active

n (m) [FIN] asset

expr de forma (or manera) activa
actively

activitat
n (f) activity

expr activitat firal
(f) trade fair

actuació
n 1. (f) action
2. (f) performance

actual
adj 1. current / up-to-date / up-to-the-minute
2. present-day / contemporary / modern

actualitat
n (f) current affairs

actualització
n 1. (f) update
2. (f) upgrade
3. (f) refresh

actualment
adv currently / at the moment

actuar
v conj to act

acudir
v conj [~ a] to go to / to attend
acudir-se
acudir-seto occur to (someone) / to think of (something) / to strike (someone)
Se'm va acudir que ... - It struck me that ...
Va dir el primer que se li va acudir. - He said the first thing that came into his head.

acurat
adj careful

acusació
n 1. (f) accusation
2. (f) prosecution

acusament
n (m) accusation

expr acusament de recepció
(m) acknowledgement of receipt / return receipt (Am.)

addicional
adj additional / added / extra

additiu
n (m) additive

adequat
adj adequate / sufficient

expr de forma (or manera) adequada
adequately

adhesió
n 1. (f) support / membership
2. (f) adhesion

adjudicar
v conj 1. to grant / to award
2. to award
adjudicar-se
adjudicar-seto appropriate

adjudicatari
n (m / f) (person, company..) that has been awarded a contract / successful bidder / successful tenderer

adj (that or who) has been awarded a contract

administració
n (f) administration

administratiu
adj administrative

adossat
adj attached

expr casa adossada
(f) terraced house

adreça
n (f) address

expr adreça electrònica
(f) e-mail (address)

adreçar
v conj 1. to address
2. to straighten
3. to sort out
adreçar-se
adreçar-seto straighten up

advent
n (m) [RELIG] Advent

advers
adj unfavourable (Br.) / unfavorable (Am.) / disadvantageous

aerògraf
n (m) airbrush

expr pintar amb aerògraf
to airbrush

afectar
v conj to affect

afegir
v conj 1. to add
2. to attach

afició
n 1. (f) interest / hobby
2. (f) supporters / fans

expr per afició
for fun / as a hobby

afrontar
v conj 1. to face
2. to face up to / to confront
3. to border on
4. to affront (formal) / to insult

àgata
n (f) agate

agenda
n 1. (f) agenda
2. (f) diary (Br.) / datebook (Am.)

agent
n (m / f) agent

expr agent de policia
(m / f) police officer / policeman / policewoman

agost
n (m) August

agradar
v conj 1. to like
2. [~ + de + infinitiu] to like (+ gerund)

expr agradi o no
like it or not

agrari
adj agrarian (tec.) / agricultural / farming (before noun) / land (before noun)

agrícola
adj agricultural

aguaitar
v conj 1. to lie in wait for
2. to spy on

ai
interj 1. oh!
2. ouch! / ow!
3. whoops! / oops!

expr ai las
alas!

aigua
n (f) water

expr aigua carbonatada
(f) carbonated (o fizzy) water

expr aigua carbònica
(f) carbonated (o fizzy) water

expr aigua de taula
(f) table water

expr aigua dolça
(f) fresh water
Peix d'aigua dolça. - Freshwater fish.

expr aigua mineral
(f) mineral water
Aigua mineral amb gas. - Sparkling mineral water.
Aigua mineral sense gas. - Still mineral water.

expr aigua residual
(f) wastewater / sewage

expr aigua tònica
(f) tonic (water)

expr estar amb l'aigua fins al coll
to be in dire straits

aiguamoll
n (m) marsh / wetland

així
adv thus / (in) this way / (in) that way / thereby

adj such a (...) / a (...) like that
Qui no podria ser feliç en un lloc així? - Who wouldn't be happy in such a place / in a place like that?

expr així de (+adjectiu)
that (+adjective)
És així de fàcil. - It's that easy.

expr així que
so / therefore

expr així mateix
also / additionally / in addition / equally

expr i així successivament
and so on (and so forth)

expr la vida és així
such is life

expr tot i així
even so

això
pron this / that

expr això de (+sustantiu)...
this (whole) (+noun) thing / malarkey
Què és això del PHP? - What's this (whole) PHP thing about then?

expr per això
for that reason / that's why

ajuda
n (f) help / assistance

ajudant
n 1. (m / f) assistant
2. (m / f) helper

expr ajudant de camp
(m / f) aide-de-camp

expr ajudant de direcció
(m / f) production assistant

ajudar
v conj to help / to assist

ajuntament
n 1. (m) town hall / city hall / district council building / district council headquarters / district council offices / city government offices
2. (m) town council / city council / local council / district council / city government

ajut
n (m) help / aid / assistance

ala
n 1. (f) wing
2. (f) [d'un barret] brim

expr ala delta
1. (f) [esport] hang-gliding
2. (f) [aeronau] hang-glider

Alacant
n Alicante

alba
n 1. (f) dawn
2. (f) [RELIG] alb

alçada
n 1. (f) height
10 metres d'alçada. - 10 metres high.
2. (f) altitude

aleatori
adj random

alegre
adj 1. happy / glad
2. merry / tipsy

alemany
n 1. (m) German
2. (m / f) German

adj German

aler
n (m / f) small forward

expr aler pivot
(m / f) power forward

aleví
adj [ESPORT] U11 / U12

alforja
n (f) saddlebag

algun
adj 1. some
2. any

alimentació
n 1. (f) feeding
2. (f) diet
3. (f) feed

alimentari
adj food

expr ajut alimentari
(m) food aid

expr trastorn alimentari
(m) eating disorder

alliberar
v conj to release / to free

allò
pron that

allotjament
n (m) accomodation / lodging(s)

alt
adj tall / high

alta
n 1. (f) membership / inclusion
2. (f) certificate declaring somebody to be fit for work

expr donar l'alta
to give the all-clear

expr donar-se d'alta
to sign up / to join (up) / to become a member

expr rebre l'alta
to be given (or receive) the all-clear

alternatiu
adj alternative

altre
adj other

pron another

alumne
n (m / f) pupil / student

amagat
adj hidden

expr d'amagat
secretly / on the sly

amb
prep with
Vols venir amb nosaltres? - Do you want to come with us?
Hem comprat aquest cotxe amb els estalvis. - We have bought this car with our savings.
nota: Excepció: la preposició 'amb' no es tradueix en anglès quan va regida pel verb casar-se (p.e., Vull casar-me amb tu > I want to marry you).

ambient
n 1. (m) atmosphere
2. (m) environment

expr medi ambient
(m) environment

expr temperatura ambient
(f) room temperature / ambient temperature (tec.)

ambiental
adj environmental

ambientalista
adj environmental

n (m / f) environmentalist

àmbit
n (m) field

ambre
n (m) amber

ambulatori
n (m) outpatient clinic

adj ambulatory / mobile

amenaça
n (f) threat

expr amenaça de mort
(f) death threat

americanitzar
v conj to Americanize
americanitzar-se
americanitzar-seto become Americanized

amic
n (m / f) friend

AMPA
acr (f) parents' association

amplada
n (f) width
4 metres d'amplada. - 4 metres wide.

expr amplada de banda
(f) bandwidth

ampli
adj 1. wide
2. spacious

ampliació
n (f) enlargement

ampliar
v conj to widen

amputat
n (m / f) amputee

amunt
adv up / upward (Am.) / upwards (Br.)

interj come on!

expr amunt i avall
up and down / back and forth / to and fro

expr cap amunt
upward / upwards

expr costa amunt
uphill

expr de ... en amunt
upward / upwards of ...

expr mirar cap amunt
to look up

anada
n 1. (f) outward journey
2. (f) trip

expr anades i vingudes
comings and goings

expr bitllet d'anada i tornada
(m) return ticket (Br.) / round-trip ticket (Am.)

expr viatge d'anada i tornada
(m) round trip

anàlisi
n (f) analysis

analista
n (m / f) analyst

expr analista de sistemes
(m / f) systems analyst

expr analista polític
(m / f) political analyst

expr analista programador
(m / f) programmer analyst

anar
v conj to go

expr anar a menys
to go downhill / to fade / to wane / to weaken

expr anar a més
to prosper / to do well / to grow

expr anar de
to be about / to deal with

expr anar i venir
to come and go

expr anar sobre
to be about / to deal with

expr com anar-hi
how to find us / directions

Andorra
n (f) Andorra

anglès
adj English

n 1. (m) [LING] English
2. (m / f) Englishman / Englishwoman

Anguilla
n Anguilla

ànim
n 1. (m) spirits / mood
2. (m) encouragement
Ànim! - Come on!
3. (m) intention / desire
Amb ànim(s) de revenja. - Seeking revenge / out for revenge.

expr agafar ànim
to get up the nerve

expr estat d'ànim
(m) mood / frame of mind

expr presència d'ànim
(f) presence of mind

expr sense ànim de lucre
non-profit
Organització sense ànim de lucre. - Non-profit organization.

expr tenir ànim(s) de...
to feel like...

animal
n 1. (m) animal
2. (m / f) beast / animal / brute

expr animal de càrrega (o bast)
(m) beast of burden

expr animal de companyia
(m) pet

expr animal de sella
(m) steed (lit.) / mount (lit.)

expr animal de tir
(m) draught / draft animal

expr animal domèstic
(m) domestic animal / pet / farm(yard) animal

expr regne animal
(m) animal kingdom

anotar
v conj 1. to write down / to jot down / to make a note of
2. to hit / to make / to sink / to score
Va anotar un tir lliure. - He made (or hit or sank or scored) a free throw.
3. to score
No van anotar fins al minut 5. - They didn't score until the 5th minute.

anterior
adj previous / prior

anteriorment
adv previously

antic
adj old / ancient / ex-

antidòping
adj anti-doping

antigament
adv formerly / previously / in the past

antiguitat
n 1. (f) antiquity
2. (f) seniority
3. antiguitats (mpl) antiques

antimatèria
n (f) antimatter

antítesi
n (f) antithesis

anual
adj annual

anunci
n (m) announcement / advertisement / ad

expr anuncis classificats
(mpl) classifieds / small ads

expr posar (or publicar) un anunci
to advertise

any
n (m) year

expr any llum
(m) light year

expr any nou
(m) New Year
Feliç / bon any nou! - Happy New Year!

expr any sabàtic
(m) sabbatical (year)

expr per molts anys
many happy returns!

aparèixer
v conj to appear

apartat
n (m) section

expr apartat de correus
(m) PO box / post office box

aplegar
v conj 1. to gather (together) / to assemble / to collect / to bring together
2. to arrive
aplegar-se
aplegar-seto gather (together) / to assemble / to congregate / to come together

aplicació
n 1. (f) application
2. (f) [INFORM] application / app

aplicar
v conj to apply
aplicar-se
aplicar-seto apply yourself

apocalipsi
n (f) apocalypse

expr apocalipsi zombi
(f) zombie apocalypse

apologètica
n (f) apologetics

aportar
v conj 1. to bring
2. to contribute

apreciar
v conj 1. to make out
2. to assess
3. to appreciate
apreciar-se
apreciar-se[FIN] to appreciate / to increase in value

aprendre
v conj to learn
aprendre's
aprendre'sto learn by heart / to memorize

aprofitar
v conj 1. to take advantage of
2. to make use of

aprovar
v conj 1. to approve
2. to pass
Aprovar un examen. - To pass an exam.

apunt
n 1. (m) sketch
2. apunts (mpl) notes
3. (m) [INFORM] [en un fòrum o en un blog] post
Fer un apunt. - To post.

apuntar
v conj 1. to jot down / to write down / to make a note of / to note down
2. to aim
apuntar-se
apuntar-seto sign up

aquell
det that

pron that one

aquest
adj this

pron this one

aquí
adv here

ara
adv now

expr ara per ara
for the moment / for now / for the time being

expr a hores d'ara
at the moment / at present / by now

expr d'ara endavant
1. from now on / from here on in
2. hereinafter
El Col·legi d'Arquitectes de Barcelona (d'ara endavant, el Col·legi). - El Col·legi d'Arquitectes de Barcelona (hereinafter referred to as 'el Col·legi').

expr fins ara
1. up until now / up to now
2. see you later!

àrab
n 1. (m / f) Arab
2. (m) [LING] Arabic

adj Arab

arboç
n (m) strawberry tree

expr cirera d'arboç
(f) arbutus berry (strawberry tree fruit)

arc
n 1. (m) bow
Arc i fletxes. - Bow and arrows.
2. (m) arch

expr arc de Sant Martí
(m) rainbow

expr arc iris
(m) rainbow

arca
n 1. (f) chest
2. (f) [RELIG] ark
3. arques (fpl) [FIN] Treasury

expr Arca de l'Aliança
(f) Ark of the Covenant

expr Arca de Noè
(f) Noah's Ark

àrea
n (f) area

aromatitzar
v conj to flavour (Br.) / to flavor (Am.)

arquitectura
n (f) architecture

arran
adv 1. closely
2. to the brim / to the (very) top

prep 1. (+ de) immediately after / immediately following
2. (+ de)close to / level with
3. (+ de) as a result of

arrencar
v conj 1. to pull
2. to boot

expr arrencar de nou
to reboot

arrendament
n (m) rental

expr contracte d'arrendament
(m) rental contract / lease

arreplegat
adj incompetent / unfit / useless

n 1. arreplegats (mpl) (bunch of) incompetents
2. arreplegades (fpl) (bunch of) incompetents

arreu
adv all over / around

expr arreu del món
around the world / all over the world

arribar
v conj 1. to arrive
nota: En algunes modalitats angleses, com ara la nord-americana, el verb arribar només sol traduir-se per arrive quan l'arribada és programada, com en el cas de transport públic, o bé si es tracta de l'arribada de persones d'importància que tenen el temps programat (p.e., el president del govern). En altres casos, quan 'arribar' vol dir 'anar a un lloc o venir d'un lloc', es tradueix en anglès de la manera següent: get here (arribar aquí), get there (arribar allà), get home (arribar a casa), get to + lloc (arribar a un lloc). Encara que aquestes construccions no són generalment imprescindibles —és a dir, l'ús del verb arrive no seria incorrecte—, val la pena familiaritzar-s'hi.
2. to get (somewhere)
No vaig arribar a casa fins a les quatre de la matinada. - I didn't get home until four in the morning.
Sempre arriba tard a la feina. - She always gets to work late.
3. to reach
L'escala no arriba fins a la teulada. - The ladder doesn't reach up to the roof.
Em pots baixar aquest pot de mel? No hi arribo. - Can you get down that jar of honey for me? I can't reach it.

expr arribi el que arribi
come what may / whatever happens

arrossegar
v conj 1. to drag
2. to tow
3. (-se) to trail along (or on) the ground / to drag along (or on) the ground
arrossegar-se
1. arrossegar-seto crawl
2. arrossegar-seto hang around (or about)
3. arrossegar-seto lie around (or about)

expr arrossegar els peus
to drag your feet / to shuffle

expr arrossegar-se als peus d'(algú)
to grovel / (col·loq) to crawl / (col·loq) to kowtow to (somebody)

expr arrossegar i deixar anar
[INFORM] to drag and drop

art
n (m) art

expr arts marcials
(mpl) martial arts

artefacte
n (m) device

artesà
n (m / f) craftsman / craftsperson / artisan

adj handmade / home-made / artisanal

article
n (m) article

articular
v conj 1. [LING] to articulate
2. to join together

adj [MED] articular

arxiu
n (m) file

expr arxiu adjunt
(m) attachment

aspecte
n (m) look / aspect

aspirant
n 1. (m / f) candidate
2. (m / f) contender / challenger / competitor

assaig
n 1. (m) test / trial / assay (tec.)
2. (m) rehearsal
3. (m) essay

expr assaig clínic
(m) clinical assay (or trial)

expr assaig-error
trial and error

assegurar
v conj 1. to ensure / to make sure
2. to assure
3. to secure

assegut
adj seated / sitting down

assessorar
v conj to counsel / to advise
assessorar-se
assessorar-seto take advice from (an expert) / to consult (an expert)

assessoria
n (f) consultancy

asseverar
v conj to claim / to assert

assignatura
n (f) subject

assistència
n 1. (f) attendance
2. (f) assistance / help
3. (f) [ESPORT] assist

assistent
n 1. (m / f) attendee / (pl.) those attending / (pl.) those present
El 5 per cent dels assistents tenen entre divuit i trenta anys. - 5 percent of those attending are between eighteen and thirty.
2. (m / f) helper / assistant

expr assistent social
(m / f) social worker

expr públic assistent
(m) audience

associació
n (f) association

assoliment
n (m) achievement / attainment

astúcia
n (f) shrewdness

atac
n 1. (m) attack
2. (m) [MED] attack / bout

expr atac de nervis
(m) panic attack

atenció
n (f) attention

expr atenció domiciliària
(f) home care

expr centre d'atenció al client
(m) customer service centre (Br.) / center (Am.)

expr parar atenció (a)
to pay attention to

expr prestar atenció (a)
to pay attention to

àtic
n 1. (m) top-floor apartment / penthouse
2. (m / f) (person / people) from Attica

adj Attic

atorgament
n (m) award / awarding

atreure
v conj to attract

atrevir-se
v conj [~ a] to dare (to)

atrocitat
n (f) atrocity

aturada
n 1. (f) stop / stopping / halt
2. (f) (laboral) stoppage

expr aturada cardíaca
(f) cardiac arrest

aturar
v conj 1. to stop
2. to stay
aturar-se
aturar-seto stop

atzar
n (m) chance / fate

expr a l'atzar
at random

expr joc d'atzar
(m) game of chance

expr per atzar
by chance

audiència
n 1. (f) audience
2. (f) [d'un programa de televisió] audience / viewership
3. (f) [d'un programa de ràdio] listeners
4. (f) [d'un diari / una revista..] readership / readers
5. (f) hearing
6. (f) court

augment
n (m) increase / rise / boost

augmentar
v conj 1. to increase / to raise / to boost
2. to increase / to rise

aula
n (f) classroom

auspiciar
v conj to sponsor

autèntic
adj real / authentic / genuine

autòcton
adj indigenous / native / aboriginal / autochthonous (formal)

n autòctons (mpl) natives

autogol
n (m) own goal

automàticament
adv automatically

avançament
n 1. (m) bringing forward / moving forward
2. (m) progress
3. (m) preview / [pel·lícula] trailer (Br.), preview (Am.)
4. (m) [TRANSP] overtaking
5. (m) [FIN] advance

avançar
v conj 1. to move (something) forward
2. [opinió, suggestió..] to put forward / to propose
3. to overtake
4. [fig.] to surpass
5. to bring forward
6. to tell (somebody) (something) in advance
7. [diners] to advance
8. [un rellotge] to put forward
9. to make progress with
10. to make progress / to advance
avançar-se
1. avançar-seto move ahead
2. avançar-se{un rellotge] to gain time

autònom
adj autonomous

autopista
n (f) motorway (Br.) / highway (Am.) / expressway (Am.) / freeway (Am.) / interstate (Am.) / (amb peatge) turnpike (Am.) / (amb peatge) tollway (Am.)

autor
n 1. (m / f) author
2. (m / f) perpetrator

expr drets d'autor
(mpl) copyright

avaluació
n (f) evaluation / assessment / appraisal

avaluar
v conj to evaluate / to assess / to appraise

avançar
v conj 1. to advance / to make progress
2. to overtake
3. [fig.] to surpass
4. to bring forward / to move forward
5. to let (somebody) know (something) in advance
avançar-se
avançar-se[un rellotge] to gain time

expr avançar diners (o el sou) a (algú)
to advance (somebody) some money (or their wages)

avançat
adj 1. advanced
2. cutting-edge / leading-edge

avantpassat
n (m / f) ancestor

avenc
n (m) sinkhole

aventura
n 1. (f) adventure
2. (f) venture
3. (f) [amorosa] affair / fling

avet
n (m) fir (tree)

aviació
n (f) aviation

aviciar
v conj to spoil / to coddle

avís
n (m) warning

expr avís de bomba
(m) bomb warning

expr avís legal
(m) legal notice

avisar
v conj 1. to let (somebody) know (something)
2. to warn / to alert

avui
adv today

expr avui (en) dia
nowadays / these days


SourceForge