dades
n 1. (fpl) data
2. (fpl) details

expr dades de contacte
(fpl) contact details

expr base de dades
(f) database

expr font de dades
(f) data source

dalt
prep up

n (m) top

damunt
prep on top of / on / above

expr damunt davall
topsy-turvy

darrer
adj last

expr en els darrers anys (o mesos o dies..)
over the last few years (or months or days..)

darrerament
adv lately / recently

data
n (f) date

expr data de caducitat
(f) expiry date / use-by date

expr data de naixement
(f) date of birth / birth date

expr data límit
(f) deadline

dau
n (m) die (formal) / dice
nota: En el llenguatge formal o literari, 'die' és el singular i 'dice' el plural. Però, en el llenguatge quotidià, 'dice' és el plural I el singular.

davant
adv before / in front (of)

expr al davant
ahead

de
prep 1. [característica, sentit partitiu, pertinença, relació, aposició, assumpte, motiu] of
Aquest jersei és fet de llana. - This sweater (Am.) / jumper (Br.) is made of wool.
Aquesta mena de mala herba em fa esternudar. - These kinds of weeds make me sneeze.
En tenim de molt bonics. - We have some really pretty ones.
Les busques del rellotge són tortes. - The hands of the clock are crooked.
És el contrari del que penses. - It's the opposite of what you think.
El rei li va donar el títol de comte. - The king gave him the title of count.
Va escriure els seus primers dos llibres de (o sobre) filosofia grega abans de tenir trenta anys. - She wrote her first two books of Greek philosophy before she was thirty.
Estava orgullós del seu fill. - He was proud of his son.
nota: Notem que en català es pot posar la preposició "de" amb valor partitiu davant els adjectius determinatius o especificatius. Aquestes locucions es tradueixen en anglès sense preposició.
2. [origen, procedència i punt de partença, causa i separació] from
D'on véns? - Where do you come from?
És cec de naixença. - He has been blind from birth.
Es va morir de les seves ferides. - He died from his wounds.
Europa està cansada de tantes guerres i rivalitats. - Europe is tired of so many wars and rivalries.
El van excloure de l'equip. - They excluded him from the team
Aquesta pomada et protegirà la pell del sol. - This lotion will protect your skin from the sun.
3. [agent] by
Era fet del meu pare. - It was made by my father.
En aquest poble som coneguts de tothom. - In this town we're well known by everybody.
4. [verb + de, on "de" expressa el terme de l'acció verbal] about / of / from
Abstenir-se de. - To abstain from.
Assabentar-se de. - To hear about (or of).
Parlar de. - To talk (or speak) about (or of).
Recuperar-se de. - To recover from.
nota: Si el complement prepositiu és un infinitiu, en anglès es tradueix per gerundi.
5. [altres verbs + de] on / to / at / with
Això no depèn de mi, sinó d'en Robert. - This doesn't depend on me, it depends on Robert.
Dubta de la seva pròpia existència. - He doubts his own existence
Jo mateix me n'ocuparé. - I'll take care of it myself
Hem decidit (de) vendre la casa. - We've decided to sell our house.
nota: En el cas d'aquestes combinacions 'verb+de', el mot "de" pot ser traduït en anglès per preposicions diverses i, si el verb català es tradueix en anglès per un verb transitiu, "de" no es tradueix (p.ex. adonar-se de > to realize (or notice); dubtar de > to doubt (or mistrust); fiar-se de > to trust; penedir-se de > to regret; recordar-se de > to remember).
6. [de + infinitiu] to (verb) / (verb) -ing
Hem decidit (de) vendre la casa. - We have decided to sell our house.
Va prometre de venir. - He promised to come.
Li vaig aconsellar de no dir-ne res. - I advised him not to say anything about it.
No em podia estar de notar la seva falta d'entusiasme. - I couldn't help noticing their lack of enthusiasm.
Quan deixaràs de fumar? - When are you going to quit (or give up) smoking?
No em recordava de dir-li-ho. - I didn't remember to tell him.
M'agrada (de) passejar pel jardí. - I like to walk (or I like walking) in the garden.
Evito (de) dir res que l'empipi. - I avoid saying anything that bothers her.
nota: La combinació "de + infinitiu" se sol traduir en anglès per l'infinitiu "to" però es tradueix en anglès per un gerundi després dels verbs assajar (practice), deixar (quit), evitar (avoid), no poder estar-se (can't help) i parar (stop). Es tradueix per un gerundi o l'infinitiu "to", a vegades amb un canvi de sentit, després dels verbs agradar (like), oblidar(-se) (forget), permetre's (afford), preferir (prefer) i recordar(-se) (remember).

debò
adv word used in the expression 'de debò'

expr de debò
really / seriously

debut
n (m) debut

expr fer el debut
to make your debut

debutar
v conj to make your debut

dècada
n 1. (f) (period of) ten days
2. (f) decade

decantar
v conj to tilt
decantar-se
decantar-se[~ per] to lean towards / to show a preference (for)

decenni
n (m) decade

decret
n decree

expr reial decret
(m) royal decree

dedicació
n (f) dedication / devotion

deduir
v conj 1. to deduce
2. to deduct / to subtract

c defecte
n (m) flaw

expr per defecte
1. [adj.] default
Opció per defecte. - Default option.
2. [adv.] by default
AbiWord fa servir ispell per defecte. - AbiWord uses ispell by default.

defensa
n (f) defence (Br.) / defense (Am.)

expr defensa central
(m) centre back (Br.) / center back (Am.)

deficient
adj deficient

n (m / f) person with learning difficulties

definitiu
adj final / definitive

definitivament
adv 1. definitively
2. permanently / for good

degà
n 1. (m / f) dean
2. (m / f) senior member / doyen
nota: La forma femenina de 'doyen' és 'doyenne'.

degradar
v conj 1. to degrade
2. to demote

degudament
adv duly / appropriately

deixar
v conj 1. to leave
2. to lend
3. to put something (down)
deixar-se
deixar-seto let yourself go

expr deixar anar
to let out / to release / to let go of
Deixar anar un sospir / gemec. - To let out a sigh (or moan).

deler
n 1. (m) passion / eagerness / enthusiasm
2. (m) desire / longing

expr amb deler
eagerly

delicte
n (m) crime / offense (Am.) / offence (Br.)

delimitar
v conj to delimit / to demarcate

delta
n 1. (m) delta
2. (f) [lletra] delta

demagògia
n (f) demagoguery / demagogy

demanar
v conj 1. to ask / to request
2. to demand

demòcrata
n 1. democrat
2. Democrat

adj 1. democratic
2. Democrat

dent
n 1. (f) tooth
2. (f) [ALIM] clove (of garlic)
3. (f) cog

expr dent de lleó
(f) dandelion

expr dent de llet
(f) milk tooth / baby tooth

expr amb dents i ungles
tooth and nail

expr armat fins a les dents
armed to the teeth

expr parlar entre dents
to mumble

expr pasta de dents
(f) toothpaste

denúncia
n (f) complaint

denunciant
n (m / f) person who reports a crime

departament
n (m) department

dependre
v conj [~ de] to depend (on) / to hinge (on or upon)

deposar
v conj 1. to depose / to overthrow / to oust / to remove (somebody) from office
2. to lay down
Deposar les armes. - To lay down arms.
3. [fig.] to drop

depurar
v conj 1. to purify
2. [INFORM] to debug

deriva
n (f) drift

expr deriva genètica
(f) genetic drift

expr a la deriva
adrift

expr anar a la deriva
to drift / to float

expr posar a la deriva
to set adrift

derrocar
v conj 1. (un edifici, un pont..) to demolish / to knock down / to pull down
2. to knock over / to knock down
3. to overthrow
derrocar-se
derrocar-seto fall down / to collapse

desaconsellar
v conj to advise against

desactivar
v conj to defuse / to deactivate / to disable

desbordar
v conj 1. to overflow / to spill over
2. to overwhelm
desbordar-se
1. desbordar-se[riu] to burst its banks
Després d'unes pluges torrencials, el riu es va desbordar. - Following a torrential downpour, the river burst its banks.
2. desbordar-seto get out of control / to get out of hand

descalç
adj barefoot

descendent
n (m / f) descendent

descobert
adj uncovered

n (m) overdraft

descobrir
v conj to discover / to find out

descomposició
n 1. (f) decomposition
2. (f) decay

desconeixement
n (m) lack of awareness

descripció
n (f) description
Descripció del lloc de treball. - Job description.

descuidat
adj 1. careless
2. neglected / uncared for

desdoblament
n (m) splitting (in two) / separation (into two parts)

desembarcar
v conj 1. to disembark
2. to get off
3. to unload

desembre
n (m) December

desenfrenat
adj unbridled / uncontrolled / unrestrained / unchecked

desenvolupament
n (m) development

desenvolupar
v conj to develop

desert
n (m) desert

adj deserted

expr illa deserta
(f) desert island

desertar
v conj 1. to go AWOL
2. to desert
nota: 'To go AWOL' vol dir 'abandonar un lloc o un treball que hom té el deure de no abandonar per un cert temps limitat'. S'utilitza per referir-se a un soldat que abandona (temporalment) l'exèrcit sense permís però també per referir-se a qualsevol persona que s'en va i abandona les seves responsabilitats. En anglès, 'to desert' vol dir abandonar (permanentment) l'exèrcit sense permís.

desfeta
n (f) routk

desfilada
n (f) parade

desgràcia
n (f) (piece of) bad luck / misfortune

expr per desgràcia
unfortunately

expr caure en desgràcia
to fall from grace

desigual
adj 1. unequal
2. uneven

desigualtat
n 1. (f) unevenness
2. (f) inequality / disparity / imbalance / mismatch

desintegració
n (f) disintegration / splitting up (or apart) / breaking up (or apart)

desitjar
v conj to want / to desire / to wish for

desmentir
v conj to deny

desmoralitzar
v conj to demoralize / to demoralise (Br.)

desolador
adj bleak

despistat
adj 1. lost / off course
2. confused / muddled
3. scatterbrained / absent-minded

n (m / f) scatterbrain

desplegable
adj 1. fold-out
2. [INFORM] drop-down
Menú desplegable. - Drop-down menu.

després
adv after / afterwards

desterrar
v conj to exile / to banish

destinar
v conj to allocate / to earmark (col·loq)

destinatari
n (m / f) recipient / addressee

destructor
adj destructive

n 1. destroyer
2. (m) [vaixell de guerra] destroyer

desviació
n 1. (f) deviation
2. (f) diversion
3. (f) curvature
4. (f) bypass (Br.)

expr desviació estàndard (or tipus or típica)
(f) standard deviation

desviar
v conj 1. to divert / to deflect
2. to siphon (off)
nota: 'To siphon (off)' vol dir 'desviar diners o fons' sobretot de forma il·legal.
desviar-se
desviar-se[~ de] to stray (from) / to deviate (from) / to get sidetracked

detallar
v conj 1. to itemize / to list
Una factura detallada. - An itemized bill.
2. to go into detail (about something)

detenir
v conj 1. to hold back / to detain
2. to arrest / to apprehend / to detain
3. to hold

deteriorar
v conj to cause (something) to deteriorate / to make (something) worse
deteriorar-se
deteriorar-seto deteriorate / to become (or get) worse / to worsen

determinant
n 1. (m) determining factor
2. (m) [LING] determiner
3. (m) [MAT] determinant

adj determining

determinar
v conj 1. to determine / to establish
2. to settle (on)
3. to decide / to make (somebody) decide to
4. to cause / to bring about
determinar-se
determinar-seto decide / to make up your mind

determinat
adj particular

detingudament
adv carefully / thoroughly

detingut
adj 1. careful / through / detailed
2. under arrest / arrested

n (m / f) (man, woman, person...) under arrest

detractor
n (m / f) critic / opponent

detriment
n (m) detriment

expr en detriment de
to the detriment of

deu
n 1. (m) ten
2. les deuten (o'clock)
Són les deu. - It's ten o'clock.

adj ten

devolució
n 1. (f) return / handing back
2. (f) return / rebate

expr devolució fiscal
(f) tax rebate

dia
n (m) day

expr dia festiu
holiday / bank holiday (Br.) / public holiday (Am.)

expr dia de permís
(m) day off

expr Dia de Sant Esteve
(m) Boxing Day (Br.)

expr bon dia
good morning
nota: Si no es tracta d'una situació formal, també és molt usual sentir dir simplement 'morning!' o (en Austràlia) 'g'day!'.

expr un dia d'aquests
one of these days

dialecte
n (m) dialect

dialogar
v conj to engage in dialog / to talk

diamant
n (m) diamond

diari
n 1. (m) (news)paper
2. (m) diary / journal
Anna Frank: Diari d'una noia. - Anne Frank: The Diary of a Young Girl.

adj daily

expr diari de bord
(m) logbook

diazepam
n (m) diazepam

diccionari
n (m) dictionary

expr diccionari bilingüe
(m) bilingual dictionary

expr diccionari monolingüe
(m) monolingual dictionary

expr diccionari multilingüe
(m) multilingual dictionary

didàctic
adj educational / teaching

dietari
n 1. (m) diary (Br.) / datebook (Am.)
2. (m) diary / journal

dietista
n (m / f) dietitian

diferenciació
n (f) differentiation

diferent
adj different

difícilment
adv with difficulty

dificultat
n (f) difficulty

difunt
adj deceased

n (m / f) deceased

dígit
n (m) digit

digital
adj digital

expr càmera digital
(f) digital camera

dignar-se
v conj to deign (to do something)

dilema
n (m) dilemma / quandry

dins
prep in / inside

diplodoc
n (m) diplodocus

diplomatura
n 1. (f) degree / diploma
2. (f) degree course / diploma course

dipòsit
n 1. (m) tank / store
2. (m) warehouse / depot
3. (m) deposit

expr dipòsit de cadàvers
(m) mortuary / morgue

dir
v conj 1. to say
2. to tell
dir-se
dir-seto be called
Em dic Pere. - My name is Pere / I'm Pere.
Es diu Jaume - He's called Jaume / his name is Jaume.

expr diguem-ne
let's say

expr dit (sigui) entre nosaltres
between you and me / (hum.) between you, me and the gatepost

expr com aquell qui diu
so to speak

expr en un dir Jesús
in a flash

expr és a dir
that's to say / namely

expr hi dir la seva
to have your say

expr més ben dit
rather

expr no cal dir
it goes without saying...

expr no dir ni piu
to not say a word (o thing)

expr què dius
get away with you! / no way!

expr voler dir
to mean

direcció
n 1. (f) direction
2. (f) management
3. (f) steering

expr direcció assistida
(f) power steering

directe
adj direct

expr en directe
live

directiu
adj managerial

director
n 1. (m / f) manager
2. (m / f) director

expr director d'escola (o col·legi o institut)
(m / f) head teacher (Br.) / principal (Am.)

expr director d'orquestra
(m / f) conductor

directori
n (m) directory

discussió
n 1. (f) discussion
2. (f) argument / disagreement

disponible
adj available / accessible / obtainable

disposició
n 1. (f) arrangement / layout
2. (f) willingness / readiness
3. (f) aptitude
4. (f) disposal
Tenir (alguna cosa) a la teva disposició. - To have (something) at your disposal.
5. (f) rule / regulation

expr en disposició de
in the mood to... / ready to...

disseminar
v conj to disseminate

disseny
n (m) design

dissenyador
n (m / f) designer

dissipar
v conj 1. [boira, núvols] to drive away
2. [dubtes, por, sospites] to dispel / to allay / to dissipate (formal)
3. [diners] to squander / to fritter away
dissipar-se
1. dissipar-se[dubtes, por, sospites] to be dispelled / to be allayed / to dissipate (formal)
2. dissipar-se[fum] to disperse / to dissipate (formal)

dissolució
n (f) dissolution / break-up

distingir
v conj 1. to make (something or somebody) distinguishable from (something or somebody else) / to make (something or somebody) stand out from (others) / to distinguish (something or somebody) from (something or somebody else) / to set (something or somebody) apart from (others)
2. to honour (Br.) / to honor (Am.)
3. to tell (or make out or see or spot) the difference between (a and b) / to differentiate between (a and b) / to distinguish (a from b / between a and b)
4. to make a distinction (between a and b)
5. to categorize / to categorise (Br.)
6. to make out / to distinguish
distingir-se
distingir-seto differ from / to be distinguishable from

distintiu
adj distinctive

n (m) (distinguishing) feature / badge / symbol / mark

distribuïdor
n 1. (m / f) distributor
2. (m) dispenser

dit
n 1. (m) [de la mà] finger
2. (m) [del peu] toe

expr dit anular
(m) ring finger

expr dit del cor
(m) middle finger

expr dit del mig
(m) middle finger

expr dit del peu
(m) toe

expr dit gros
(m) thumb

expr dit gros del peu
(m) big toe

expr dit índex
(m) index finger

expr dit menut
(m) little finger / pinky (Am.) / pinkie (Am.)

expr dit petit
(m) little finger / pinky (Am.) / pinkie (Am.)

expr dit xic
(m) little finger / pinky (Am.) / pinkie (Am.)

expr no moure (ni) un dit (per fer alguna cosa)
to not lift a finger (to do something)

expr punta (o cap o tou) del dit
(f) fingertip

dita
n (f) saying

diürètic
adj diuretic

n (m) diuretic

divendres
n (m) Friday

expr divendres Sant
(m) Good Friday

divers
adj diverse / different / varied
Diversos. - Various / several.

diversos
adj various / several

divulgació
n (f) dissemination

divulgar
v conj to divulge / to disclose / to reveal / to make public / to spread / to disseminate

do
n 1. (m) gift / talent
2. (m) [MÚSICA] do / doh
3. DO (f) [ALIM] appellation (of origin)

doctor
n (m / f) doctor

doctorat
n (m) PhD / doctorate

document
n (m) document

documentació
n (f) documentation

documental
n (m) documentary

dol
n 1. (m) mourning
2. (m) bereavement

dolç
adj 1. sweet
2. gentle

n dolços (mpl) sweets (Br.) / candy (Am.)

expr dolç de llet
(m) milk-based (caramel-like) syrup

dolçament
adv 1. sweetly
2. gently

dolorós
adj painful

dominació
n 1. (f) rule
2. (f) domination

dominant
adj 1. dominant / predominant / prevailing
2. domineering

dona
n 1. (f) woman
2. (f) wife

expr dona de la neteja
(f) cleaner / cleaning lady

expr dona de negocis
(f) businesswoman

donar
v conj to give

expr dóna-me'n, que te'n donaré
you scratch my back, I'll scratch yours

expr donar fe
to assure
Dono fe que... - I can assure you that...

doncs
conj 1. then
2. so / therefore

dormir
v conj to sleep

expr dormir amb (algú)
to sleep with (someone)

expr dormir com un tronc
to sleep like a log

expr dormir fort
to sleep soundly

expr dormir junts
to sleep together

expr dormir segur
to rest easy

expr hora de dormir
(f) bedtime

dorsal
adj dorsal

n 1. (m) back plate
2. (m) [ESPORT] number

expr aleta dorsal
(f) dorsal fin

dos
n 1. (m) two
2. les duestwo (o'clock)

adj two

dret
n 1. (m) right
2. (m) law

expr estar dret
to be standing (up)

expr posar-se dret
to get up / to stand (up)

Dublín
n Dublin

dubtós
adj 1. [que ofereix dubte] doubtful / uncertain
2. [que dubta] hesitant / undecided
3. [tèrbol] dubious

dur
adj hard

v conj 1. to carry
2. to take / to bring
3. to wear

durant
prep during


SourceForge