a *****
det
1. un / una
nota: 'A' precedeix els sons consonàntics i 'an' precedeix els sons vocàlics. Sempre cal fixar-se en els sons inicials d'una paraula i no les lletres escrites (p.e., 'a university' i 'a unit', però 'an umbrella' i 'an underpass'; 'a horse' però 'an honorary member').

2. per
3.8 euros a litre - 3,8 euros per litre
A speed of 100 kilometres an hour - Una velocitat de 100 kilòmetres per hora
nom
1. Aexcel·lent
2. A&E (Br) urgències (en un hospital)
Am. = emergency room (ER)

abandoned *****
adjectiu
1. abandonat / desemparat
2. [people or their behaviour] negligent

able *****
adjectiu capaç
sin. capable
expr find oneself able to
veure's amb cor (de)

about *****
prep sobre
adverbi
1. més o menys / aproximadament
sin. roughly, more or less
2. per aquí
Is John about? I need to speak to him.

absorb *****
verb tr conj
1. absorbir / amarar-se (de) / impregnar-se (de)
2. [knowledge] assimilar
3. [refugees] acollir
4. [to engross] obsedir

abstract *****
adjectiu abstracte
nom resum
expr abstract mathematics
matemàtica pura

abusive *****
adjectiu
1. abusiu
2. insultant / ofensiu

academia *****
nom món acadèmic

academic *****
adjectiu acadèmic / escolar / universitari
nom professor universitari / investigador universitari

accept *****
verb tr conj
1. acceptar
Do you accept credit cards?
Manchester United have accepted Real Madrid's offer of £25 million for David Beckham
She challenged me to a rematch and I accepted
You must accept our terms and conditions before you proceed.
When they told me that I had breast cancer it was a really big shock. I couldn't accept it.
Why can't people just accept me for who I am?

2. donar per bo
3. [responsibility, consequences..] assumir / admetre

access *****
verb tr conj accedir a
To access a database - Accedir a una base de dades
nom
1. accés
2. gual
(on a sign) 24 hour access - Gual permanent
expr access permission
permís d'accés

accessibility *****
nom accessibilitat

accessory *****
nom
1. accessori
2. accessoriescomplements
3. [person who helps commit a crime] còmplice
4. [person who keeps quiet about a crime] encobridor

accommodate *****
verb tr conj
1. [house] allotjar
2. [fit in] donar cabuda
3. [oblige] complaure
4. [change, adapt] acomodar

accompany *****
verb tr conj acompanyar
expr accompanied by
juntament amb
expr accompanying

1. corresponent
2. concomitant

accomplished *****
adjectiu reeixit / acomplert (o acomplit) / hàbil / destre / competent / capaç

accomplishment *****
nom
1. [achievement] triomf
2. aconseguiment / assoliment
expr sense of accomplishment
sensació de plenitud

account *****
nom

1. compte
2. relat
Written account - Relat escrit / crònica

1. relació / report / informe
expr by (o from) all accounts
segons diu tothom
expr hold to account
responsabilitzar / retreure
expr of no account
sense importància
expr on account
a compte
expr on account of
a causa de / per consideració de
expr take into account
tenir en compte / considerar
> account for explicar

ad *****
nom (col.loq) anunci
sin. advert, advertisement
abrev AD(Anno Domini) dC (després de Crist)

add *****
verb tr conj
1. afegir / agregar
If you want to add your website to our webring, please follow the instructions below.
I would like to add that I was not the only one to suggest this.

2. [MAT] sumar
If you add two and two together you should end up with four.

> add up
1. sumar
sin. count, tally, tot up
2. quadrar
> add up to resultar

added *****
adjectiu afegit / addicional
sin. additional, further

address *****
nom
1. adreça
2. al·locució
verb tr conj
1. adreçar-se a / dirigir-se a
2. abordar
To address a problem. - Abordar un problema.
sin. tackle
expr address bar
[INFORM] barra d'adreces
expr address book
[INFORM] llibreta d'adreces

adequate *****
adjectiu adequat / idoni
To be perfectly adequate - Fer el fet
sin. sufficient

adjacent *****
adjectiu adjacent / contigu / limítrof / veí

adjust *****
verb tr conj ajustar
verb intr adaptar-se / aclimatar-se (a un nou ambient, etc.) / acostumar-se (els ulls a la foscor)

admire *****
verb tr conj
1. [respect] admirar
2. [find attractive or impressive] admirar
I couldn't help but admire your dress - M'encanta el vestit que portes

adopt *****
verb tr conj
1. [a child or animal] adoptar
Joshua and Sarah chose to adopt a baby rather than start IVF treatment.
Chris adopted a dog from his local animal shelter.

2. [start using] adoptar
3. [formally accept] adoptar / aprovar
The European Union and the United States are expected to adopt a common position on the need to ban nuclear weapons.

4. (Br) [POLIT] [a candidate] elegir
At a meeting in Kinross, Roseanna was adopted as the candidate for Perthshire South and Kinross by local party members.

verb intr adoptar
We offer support groups for families thinking of adopting.

adore *****
verb tr conj
1. [love] adorar
2. (col.loq) [like a lot] encantar
I simply adore the dress. It's gorgeous! - M'encanta el vestit. És maquíssim!
sin. love
3. [worship] adorar

advance *****
verb tr conj proposar / suggerir / avançar / aventurar
Manufacturers are advancing automation as a solution that will result in fewer jobs

verb intr avançar
The team advanced to the semi-finals with a 3-0 win over Newcastle.
Jonathan advanced to the post of Vice President in just 4 years.

To advance to (the second round). - Passar a (la segona ronda).
nom
1. avanç / avançament
2. avenç
3. advancesinsinuacions (amoroses)
expr advance copy

1. versió preliminar / còpia preliminar
2. exemplar de mostra
expr advance notice
preavís
expr in advance
per endavant / prèviament
expr thanks in advance
gràcies per endavant / gràcies de bestreta
sin. thanks in anticipation
> advance on
1. acostar-se a (algú) d'una manera amenaçadora
The crowd advanced on the officers who responded with tear gas.

2. avançar cap a
Liberian rebel troops continued to advance on Monrovia this morning.

adventure *****
nom
1. aventura
2. peripècia
expr adventure novel
novel·la d'aventures

advertisement *****
nom anunci
sin. ad, advert
expr be an advertisement (for something)
fer quedar bé

advocacy *****
nom
1. suport
2. defensa

advocate *****
nom
1. defensor
2. advocat
verb conj advocar (per) / propugnar

affair *****
nom

1. afer

1. relació sentimental / aventura amorosa / idil.li amorós
1. occupacions / interessos
expr to have an affair
estar embolicat (sentimalment, amb una dona o amb un home) / entendre's (amb un home o una dona, esp. altres que el cònjuge)

affect *****
verb tr conj
1. afectar / repercutir en
2. [to emotionally move] afectar

affordable *****
adjectiu assequible

afraid *****
adjectiu
He's afraid of the dark - Té por de la foscor
expr I'm afraid not
la veritat és que no / em temo que no
expr I'm afraid so
la veritat és que sí / em temo que sí

after *****
adverbi després / més tard
prep després de
expr be after (something)
anar al darrere d'(una cosa)
What are you after? - Què pretens?

after-effect *****
nom
1. deixat / deix / efecte secundari / seqüela

again *****
adverbi
1. un altre cop / una altra vegada
To do something again - Tornar a fer alguna cosa
To do something all over again - Tornar a fer alguna cosa des del principi
What's it called again? - Com es deia? / Com has dit que es deia?
2. de nou / novament
Hello again! - Hola de nou!
expr come again?
(col.loq) què has dit?
expr never again
mai més
expr not again!
un altre cop!
expr now and again
de tant en tant
expr say again?
(col.loq) què has dit?
expr time and (time) again
una i altra vegada

against *****
prep
1. contra
2. en contra (de)

age *****
nom
1. edat
2. època / era
3. vellesa
4. ages (Br) (col.loq) molt de temps
I haven't seen her for ages - Fa molt de temps que no la veig
It was ages ago - Va ser fa molt de temps
It will take ages - No acabarem mai
verb intr conj
1. envellir
2. madurar
expr age group (or range or bracket)
franja d'edats
expr come of age
arribar a la majoria d'edat
expr late middle age
llindar de la vellesa
She was reaching late middle age - Començava a ser gran
expr middle age
mitjana edat
expr Middle Ages
Edat Mitjana (o Medieval)
expr old age
vellesa
expr Stone Age
Edat de Pedra
expr under age
menor d'edat
> age out arribar a una edat límit (i no poder gaudir de serveis públics destinats a persones més joves de l'edat límit)

agenda *****
nom
1. agenda
2. ordre del dia

agent *****
nom
1. agent
2. [INFORM] agent
expr agent provocateur
agent provocador
expr business agent
agent de negocis
expr customs agent
agent de duanes
expr estate agent
(Br) agent immobiliari
expr (be a) free agent
ser una persona independent / ser lliure de fer el que (un) vol
expr insurance agent
agent d'assegurances
expr literary agent
agent literari
expr real estate agent
(Am) agent immobiliari
sin. realtor
expr secret agent
secret agent

ago *****
adverbi fa (haver transcorregut [tant de temps] des d'alguna cosa)
Three years ago - Fa tres anys
A few minutes ago - Fa uns minuts

aid *****
nom
1. ajut / auxili / ajuda
verb conj ajudar
expr aid worker
cooperant
expr first aid
primers auxilis
First aid kit - Farmaciola de primers auxilis

air force *****
nom força aeria

alas *****
interj
1. per desgràcia / desgraciadament
2. ai las!

alert *****
verb tr conj avisar
Was the government alerted to the September 11th attack before the event?
Mr Smith saw smoke coming from the house next door and went to alert his neighbour.

sin. warn
nom alerta
sin. warning
adjectiu vigilant / atent
expr be on the alert for (something)
estar atent a (una cosa)

algorithm *****
nom algorisme

alien *****
nom
1. extraterrestre
2. immigrant
Legal alien - Immigrant legal
Illegal alien - Immigrant il·legal / sense papers
adjectiu
1. forà / estranger
2. estrany
3. extraterrestre

align *****
verb tr conj alinear
expr to align yourself with
alinear-se amb / estar d'acord amb / coincidir amb
Zapatero has accused Aznar of aligning himself with Bush. - Zapatero ha acusat Aznar d'alinear-se amb Bush.

A-list *****
nom la flor i nata

all *****
adjectiu tot
expr after all
al capdavall / ben mirat
expr all around
(per tot) arreu
expr all in all
comptat i debatut / en definitiva / en conjunt / entre una cosa i una altra
expr (not) at all

1. en absolut / de cap manera
2. gens
It's not at all easy - No és gens fàcil
Have you seen her at all? - L'has vista per casualitat? / No l'has pas vista?
expr that is not all
la cosa no queda aquí

allied *****
adjectiu
1. aliat
2. afí / semblant

all right *****
adjectiu
1.
2. regular / passable
3. acceptable
adverbi
interj
1. d'acord!
2. (molt) bé!
expr it'll be all right / everything's going to be all right
tot sortirà bé

allure *****
nom
1. atractiu / encant / encís / màgia

along *****
prep al llarg de
Les bouquinistes (book stalls along the Seine).

expr along with
amb / juntament amb
expr all along
des del primer moment / des del principi / des de sempre
expr be along
(generalment en futur o condicional) arribar
The bus will be along in a minute.

expr bring along
portar
He brought along his big brother / he brought his big brother along - Va portar el seu germà gran
expr come along
venir
Why don't you come along with me? - Per què no m'acompanyes?

alpha *****
nom alfa

also *****
adverbi també / a més (a més)
sin. as well

amaze *****
verb tr conj admirar / deixar admirat / deixar estupefacte / deixar de pedra

amazing *****
adjectiu extraordinari / excepcional
Amazing! - Sembla mentida!
sin. extraordinary

amazingly *****
adverbi increïblement / sorprenentment

amount *****
nom
1. quantitat
2. [sum of money] suma
> amount to equivaler a, ve a ser
It doesn't amount to much - No és res de l'altre món

amusement *****
nom
1. divertiment / distracció / diversió
2. atracció
3. (before noun) recreatiu

expr amusement park
parc d'atraccions

and *****
conj i

anger *****
nom
1. ràbia / còlera / ira
verb tr conj enrabiar / provocar la ira
She angered her friend with her thoughtless comments.

verb intr enrabiar-se / irritar-se / enutjar-se
His dad angers easily.

angle *****
nom

1. angle

1. enfocament / perspectiva
3. AnglesAngles

> angle for intentar indirectament aconseguir (una cosa)

angry *****
adjectiu enfadat / empipat / enutjat / fora de si
sin. annoyed, pissed off (Br.) (vulg.), pissed (Am.) (vulg.)
expr to become (or get) angry
empipar-se / enfadar-se / enutjar-se

Anguilla *****
nom Anguilla

animal *****
nom
1. animal
2. animal de quatre potes / quadrúpede

animation *****
nom animació

announce *****
verb tr conj revelar / donar a conèixer / informar / fer públic / fer saber

announcement *****
nom notificació

answer *****
nom
1. resposta
2. resposta / rèplica
3. solució
verb conj contestar / respondre
To answer the phone - Agafar el telèfon
To answer the door - Obrir la porta
> answer to
1. donar comptes a
2. reconèixer com a seu (el nom)

anti *****
prep en contra de

anticipate *****
verb conj
1. preveure / anticipar
2. esperar (alguna cosa) amb il·lusió (o expectació) / desitjar (alguna cosa) amb impaciència

Antigua and Barbuda *****
nom Antigua i Barbuda

anxiety *****
nom

1. angoixa / ansietat

1. neguit / inquietud
3. impaciència

anxious *****
adjectiu
1. neguitós / frisós
2. impacient

any *****
adjectiu
1. qualsevol
2. algun

anymore *****
adverbi
1. ja no
I don't love you anymore
He doesn't want to play anymore.
I can't take it anymore.

2. no més
I don't want any more wine.
We don't have any more apples.
I don't want to waste any more time on this guy.

3. cap més / més
Do you have any more questions?
Is there any more cava?
nota: Aquest adverbi es pot escriure 'anymore' o 'any more'. Quan vol dir 'ja no', les dues formes són correctes. Peró, quan vol dir '(cap) més' o 'no més', s'ha d'escriure 'any more' (dues paraules).

apparel *****
nom
1. indumentària / roba

apparent *****
adjectiu
1. evident
2. aparent

appeal *****
verb intr conj
1. cridar
To appeal for participation / calm. - Cridar a la participació / calma.
2. interessar
It didn't appeal at all. - No li va interessar en absolut.
3. apel·lar / recórrer
4. [ESPORT] apel·lar
expr popular appeal
popularitat
> appeal to
1. apel·lar a
2. atraure

appetite *****
nom
1. apetit / gana
2. avidesa / passió

application *****
nom
1. aplicació
2. [INFORM] aplicació

apt *****
adjectiu
1. apropiat / encertat / ideal
She is insured with 'Saga', an apt name for a company that hasn't even had the decency to inform her of the status of her insurance claim yet!

2. propens
To be apt to - Ser propens a / inclinar-se a
3. competent

arbor *****
nom (Am) enramada
Br. = arbour

arcade *****
nom
1. galeria comercial
2. sala recreativa (amb màquines escurabutxaques, màquines de milió i jocs electrònics)
expr arcade game
joc de saló de jocs electrònics

arch *****
nom arc
verb tr conj arquejar / enarcar
adjectiu
1. principal
Arch (enemy o rival) - Enemic (or rival) principal / major enemic (or rival)
2. astut

architecture *****
nom
1. arquitectura
2. estructura

area *****
nom

1. regió / àrea

1. àrea / esfera / àmbit / camp

argue *****
verb tr conj [a case in court] defensar (un cas en un judici)
verb intr
1. discutir
Members of staff must not argue with customers. The customer is always right!

2. disputar-se / barallar-se
The couple next door never seem to stop shouting. What on earth do they find to argue about?

sin. fight, row, quarrel
3. portar la contrària
4. argumentar / afirmar / sostenir
Some people argue that computers lead to unemployment.

expr argue against
rebatre / refutar
expr argue for
advocar (per) / defensar / reclamar
expr can't argue with (something)
no poder dissentir amb (alguna cosa)
> argue with disputar amb

argument *****
nom
1. discussió
2. [more heated] disputa
sin. fight, row, quarrel
3. raó de pes
4. polèmica / controvèrsia
5. [INFORM] argument
This lesson teaches what command line arguments are and how to use them in JAVA programming.

arise *****
verb intr conj (arose/arisen) sorgir / néixer
We'll deal with that problem as and when it arises.

sin. come up

arm *****
nom

1. [ANAT] braç

1. armament / armes
verb tr conj armar
expr to be up in arms
estar en peu de guerra / estar revoltat / estar indignat / estar encès
expr to cost an arm and a leg
costar un ronyó / un ull de la cara
sin. cost a bomb, cost a fortune
expr within arm's reach
a l'abast de la mà

around *****
adverbi
1. arreu / al voltant
2. aproximadament / més o menys
prep arreu de / al voltant de

arrange *****
verb tr conj
1. [put in order] ordenar
2. planejar / planificar / organitzar
sin. plan
verb intr [~ for] concertar
> arrange with posar-se d'acord amb

article *****
nom article

artifact *****
nom artefacte
nota: També s'escriu 'artefact'.

artisan *****
nom artesà
sin. craftsman, craftsperson

as *****
adverbi
1. tan
As strong as... - Tan fort com...
2. com
conj ja que
expr as if!
què més voldria! / què més voldries
nota: Expressió d'escepticisme o d'incredulitat.

expr it's not as if ...
tampoc és que...

aside *****
adverbi a part
nom
1. apart
2. cosa secundària
expr aside from
deixant de banda / tret de
expr leave aside
deixar de banda
expr push aside
apartar (una cosa) empenyent
expr put aside

1. deixar de banda
2. [money] estalviar
expr set aside

1. reservar
2. deixar de banda
expr stand aside
apartar-se
expr step aside

1. apartar-se fent un pas o passos al costat
2. dimitir

ask *****
verb tr conj
1. [question] preguntar
2. [request] demanar
To ask somebody to do something. - Demanar a algú que (subjunctiu).
To ask somebody for something. - Demanar alguna cosa a algú.
To ask someone a favour. - Demanar un favor a algú.
sin. request
3. [charge a price] demanar
4. [invite] convidar
expr I ask you!
(quines) bestieses!
expr if you ask me
per mi / al meu entendre
expr you may well ask!
bona pregunta!
expr asked if ...
a la pregunta de si ...
nota: Començament de frase, llenguatge periodístic

> ask about
1. preguntar per (algú)
2. preguntar sobre
> ask after preguntar per
> ask around preguntar arreu
> ask for demanar (sol·licitar)
> ask in convidar (algú) a casa
> ask out convidar (algú) a sortir
> ask over convidar (algú) a casa
> ask round convidar (algú) a casa

aspect *****
nom

1. aspecte / element

1. aspecte / aparença
3. orientació

assault *****
verb tr conj assetjar / agredir
The boy was arrested for assaulting a police officer.
The man pleaded guilty to sexually assaulting his niece.

sin. attack
nom
1. assetjament / agressió
2. ofensiva (militar)

expr assault rifle
fusell d'assalt

assess *****
verb tr conj
1. [judge] establir / determinar/ judicar / jutjar
2. [calculate] avaluar / calcular
expr to assess the situation
analitzar la situació / fer balanç de la situació

assessment *****
nom
1. balanç
2. avaluació
expr continuous assessment
avaluació contínua

asset *****
nom

1. avantatge

1. bon element / bon fitxatge / bona adquisició / joia / perla
3. assetsbéns / fons / actius

expr asset management
gestió d'actius

asshole *****
nom (Am) (vulg) malparit / fill de puta
Br. = arsehole

assign *****
verb tr conj
1. assignar
He has been assigned the mission of... - Ha rebut la missió de...
2. designar
3. cedir

assignment *****
nom
1. encàrrec / tasca / missió
2. treball
3. assignació

assistant *****
adjectiu auxiliar / adjunt / subaltern
nom
1. auxiliar (de) / ajudant
2. assistent
3. (Br) dependent
expr assistant manager
sots-director

assortment *****
nom
1. assortiment / repertori / mostruari / barreja / miscel·lània

assume *****
verb tr conj
1. suposar / pressuposar
I'm sorry I didn't tell you. I assumed you already knew.
When you say 'steaming pile of crap' I assume you're referring to Windows XP?

2. donar per fet / donar per descomptat
We can safely assume... - Podem donar per descomptat... / podem suposar sense por d'equivocar-nos...
3. assumir / adquirir / prendre
Parents should assume responsibility for their children.
The police will assume control of airport security.

4. adoptar
He was taken aback but, nonetheless, he assumed a cheerful smile.

expr assume the worst (in people)
malpensar
expr assumed name
pseudònim / nom fals / nom fictici

assumption *****
nom
1. suposició / supòsit
2. assumpció

assure *****
verb tr conj
1. assegurar / garantir
2. (Br) [insure] assegurar

assured *****
adjectiu
1. segur
2. confiat / segur (de si mateix)

astonishingly *****
adverbi increïblement / extraordinàriament

asylum *****
nom
1. asil
Political asylum - Asil polític
To seek / request asylum - Demanar / sol·licitar asil
Right to asylum - Dret d'asil
Asylum seeker - Sol·licitant d'asil
2. [mental institution] manicomi

at *****
prep a
nom [INFORM] arrova / rova

atmosphere *****
nom
1. atmosfera
2. ambient / clima

attaché *****
nom [POLIT] agregat (diplomàtic)
Cultural attaché - Agregat cultural
expr attaché case
maletí

attack *****
verb tr conj
1. atacar
2. atacar / agredir / escometre
3. criticar
nom

1. atac
Heart attack - Atac cardíac
Panic attack - Atac d'angoixa
Attack of nerves - Atac de nervis
Asthma attack - Atac d'asma
2. atac / atemptat
Terrorist attack - Atemptat (o atac) terrorista

1. atac / agressió

attempt *****
verb tr conj intentar
sin. try
nom
1. intent / temptativa
Attempted murder - Intent (o temptativa) d'homicidi
In an attempt to... - Amb la intenció de...

attendance *****
nom assistència
expr be in attendance
ser present (en una reunió etc.)
expr take attendance
passar llista

attendee *****
nom assistent (a un acte com a públic)

attraction *****
nom
1. atracció
2. atractiu
3. lloc d'interès / punt d'interès

attractive *****
adjectiu
1. atractiu
2. guapo / guapa

auction *****
nom subhasta
verb tr conj subhastar
> auction off subhastar

audio *****
nom àudio
expr audio frequency
audiofreqüència

auditorium *****
nom
1. auditori
2. sala d'actes / sala (de concerts)

augment *****
verb tr conj (formal) augmentar / ampliar

August *****
nom agost

aura *****
nom
1. aura / halo

authentication *****
nom autenticació

authority *****
nom
1. autoritat
Wanted by the authorities - Buscat per la policia
2. autorització

authorization *****
nom autorització

automatically *****
adverbi
1. automàticament / maquinalment
2. automàticament
3. espontàniament / instintivament

automation *****
nom automatització

available *****
adjectiu disponible

avenue *****
nom
1. avinguda
2. via / possibilitat
Musicians who explore other avenues may find it hard to sell records, while musicians who are manufactured sell records but are scorned by critics.

expr explore every avenue
examinar totes les possibilitats

avid *****
adjectiu
1. [reader] àvid / voraç
2. [fan, follower..] àvid / fervent
3. [~ for] àvid de

aware *****
adjectiu conscient
To make (somebody) aware (of) - Fer(-li) prendre consciència (de)
Fully aware of ... - Amb plena consciència de... / amb perfecta consciència de...
sin. conscious

awareness *****
nom
1. consciència / sensibilitat (a un problema, etc.) / percepció / estat d'alerta
expr awareness raising
sensibilització
expr lack of awareness
desconeixement
expr raising awareness
sensibilització

awe *****
nom
1. reverència / respecte reverent
Be in awe of somebody - Reverenciar-lo / tenir-lo en un pedestal / professar-li admiració
verb tr conj meravellar / imposar / esbalair

awesome *****
adjectiu
1. formidable
2. (Am) (col.loq) impressionant
Br. = brilliant

awful *****
adjectiu horrorós / terrible / penós
expr an awful lot of...
un montó de

awkward *****
adjectiu
1. incòmode / tens
2. difícil
3. inoportú

axle *****
nom eix

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license