each *****
pron cada u / cadascú
There are four exam questions. Each is worth 40 points.
They scored two goals each / They each scored two goals.

adjectiu cadascun / cada (un)
Each item is photographed and entered into the system's inventory.
You will need to log in again each time you return to the site.

expr each other's (+plural noun)
els seus respectius (+substantiu plural)

e-book *****
nom llibre electrònic (o digital)

edit *****
verb tr conj editar
> edit in afegir (durant la preparació d'un text)
> edit out suprimir (durant la preparació d'un text)

education *****
nom
1. educació / ensenyament
2. instrucció
3. estudis
4. pedagogia
Department of Education (university department) - Departament de Pedagogia (d'una universitat)

elder *****
adjectiu major
nom
1. [BOT] saüc
2. the elderel (o la) major
3. the eldersels ancians / els pròcers / els prohoms / els notables

elephant *****
nom elefant
expr African elephant
elefant africà
expr Asian elephant
elefant asiàtic

elite *****
nom
1. elit / alta societat
2. (before noun) selecte

elsewhere *****
adverbi en un altre lloc / a un altre lloc

email *****
verb tr conj enviar per correu (electrònic)
I mustn't forget to email her those documents.

verb intr
1. enviar un correu (electrònic)
Is he going to email her?

2. intercanviar correus (electrònics)
The friends used to write each other letters but now they just email.

nom
1. correu electrònic
2. adreça electrònica / a/e
expr email address

1. adreça electrònica / a/e
2. adreça de correu electrònic

emerald *****
nom
1. maragda
2. verd viu (o brillant)
adjectiu verd viu (o brillant)

emulate *****
verb tr conj emular

enable *****
verb tr conj habilitar / permetre

encounter *****
verb tr conj trobar(-se amb)
nom topada

end *****
nom
1. fi
2. acaballes
3. acabament
4. darreria
5. finalització
verb tr conj terminar / acabar / concloure
verb intr acabar / terminar
interj end (political repression, racism, the war, etc.)! no a la represió política / no al racisme / no a la guerra!
expr and that's the end of it!
i adéu siau!
expr end product
producte final
expr end zone
zona d'anotació
expr to end it all
suïcidar-se
expr to end one's days
viure el final de la (seva) vida
expr at the end of the day
al cap i a la fi
At the end of the day, it shows that Iran will pay a very heavy price if it continues to try and enrich its fuel.
It involves distasteful compromises, but at the end of the day, even a dictatorship as small and weak as Cuba hasn't cracked under 40 years of hardball.
Oversaturation of the brain with images and information is very good in many ways, but at the end of the day, unless you remember to breathe - you die.

expr to come to an end
acabar / culminar
expr dead end
atzucac
expr in the end
tot plegat / en definitiva
expr to keep your end of a bargain
mantenir una oferta (o una promesa, etc.)
expr to keep your end up
(Br) (col.loq) fer el cor fort
expr to know which end is up
saber on es navega
expr to make ends meet
fer que surtin els números / fer que surtin els comptes
expr to meet a violent end
morir de mort violenta / morir de mala manera
expr at the other end of the telephone
a l'altra banda del telèfon
expr to put an end to (something)
posar fi a (alguna cosa)
expr up to the end
fins l'últim moment
> end up acabar (la fi d'un acte o d'un estat com a efecte d'un trànsit o mudança)
Do you know where the iron ended up? I haven't seen it since we moved.
The car swerved to avoid a pedestrian in the road and, rather ironically perhaps, ended up on the sidewalk.

endorse *****
verb tr conj
1. fer costat / donar suport
2. sancionar

engaging *****
adjectiu atractiu / encantador

engine *****
nom
1. motor
2. locomotora / màquina de tren

enhance *****
verb tr conj
1. realçar / ressaltar / accentuar / posar de relleu
2. magnificar
3. millorar / enriquir

enter *****
verb tr conj
1. entrar a
2. anotar / escriure
3. [data in a system] introduir
4. [competition] participar en
verb intr entrar
nom retorn (de carro)
Enter key. - Tecla retorn.
> enter upon començar amb

entertain *****
verb tr conj
1. entretenir
2. [a hope, fantasy, etc.] alimentar
3. [an idea] acariciar
4. rebre (convidats a casa)
verb intr
1. entretenir
2. fer els honors (de la casa)

entertainer *****
nom artista
Popular entertainer. - Artista de la faràndula.

entertainment *****
nom
1. entreteniment / lleure/ esbarjo / oci / diversió
2. activitats recreatives

1. atracció / espectacle
expr entertainment lawyer
advocat de la indústria de l'espectacle / advocat o representant d'actors o cantants
expr entertainment magazine
revista d'oci
expr entertainment reporter
periodista cultural

environmental *****
adjectiu (medi)ambiental - ecologista
expr environmental damage
danys mediambientals

equatorial *****
adjectiu equatorial

equipped *****
adjectiu
1. [place] equipat
2. [person] dotat

era *****
nom era / època

error *****
nom error

escort *****
nom
1. acompanyant
2. escorta
3. escorta
verb tr conj
1. acompanyar
2. escortar
3. acomboiar
expr escort agency
agència d'hostesses

essential *****
adjectiu
1. imprescindible / indispensable / essencial
2. fonamental / essencial
nom
1. essentialscoses més necessàries / coses (més) imprescindibles
2. essentialspunts fonamentals
To cut to the essentials. - Anar al gra.

establish *****
verb tr conj
1. establir / implantar / instaurar / fundar
2. determinar / verificar / demostrar
3. afirmar

established *****
adjectiu
1. [company] establert / consolidat
2. [author, actor...] reconegut
3. [custom] arrelat
4. [religion] establert / oficial

estimate *****
nom
1. estimació
2. [written quote] pressupost
Could someone give me an estimate on replacing my water heater?

verb tr conj estimar

etc *****
abrev etcètera / i la resta
nota: Abreviatura de 'et cetera'.

etiquette *****
nom
1. etiqueta / protocol

event *****
nom

1. esdeveniment / succés
Through a series of events. - Per una sèrie de circumstàncies.
2. ocasió
For special events. - Per a ocasions especials.

1. acte (públic) / activitat
4. [ESPORT] prova
5. eventsvicissituds

expr in the event of
en cas de
In the event of an accident... - En cas d'accident...

examiner *****
nom examinador
expr medical examiner
(Am) forense

example *****
nom exemple
expr for example
per exemple
expr to follow (someone's) example
seguir l'exemple / imitar els actes (d'algú)

excel *****
verb intr conj sobresortir / excel·lir / despuntar

excellence *****
nom excel·lència

exception *****
nom excepció

excess *****
nom
1. excés / desmesura
2. [insurance] franquícia
pl. excesses

adjectiu (before noun) sobrer / excedent
Excess baggage. - Excés d'equipatge.
expr in (or to) excess
en (o amb, o a l')excés
expr in excess of
superior a

excited *****
adjectiu emocionat / entusiasmat / engrescat
expr to get excited
lliurar-se a l'entusiasme
Don't get too excited. - No cantis victòria abans d'hora.

excitement *****
nom
1. emoció / exaltació / engrescament

excuse *****
nom
1. excusa / pretext
verb tr conj
1. [forgive] disculpar / perdonar
2. [justify] justificar
3. [give permission not to do sth.] eximir / dispensar
expr if you will excuse the expression
si se'm permet utilitzar l'expressió
expr to make excuses
posar (o donar) excuses
expr to make excuses for (someone)
excusar-lo / defensar-lo (davant d'altres)
interj excuse me com diu?

exploit *****
verb tr conj
1. explotar / aprofitar
2. [negative] abusar / aprofitar-se
nom proesa / gesta

expose *****
verb tr conj
1. exposar
2. posar al descobert / revelar / desvelar / descobrir
3. desemmascarar

exposed *****
adjectiu vulnerable / desprotegit / a la mercè de

exposure *****
nom
1. exposició
2. publicitat
3. desemmascarament
4. [photography] exposició
5. [MED] exposició a la intempèrie
expr indecent exposure
exhibicionisme

express *****
verb tr conj
1. expressar
To express yourself. - Expressar-se.
2. (Am) [~ something to somebody] enviar (alguna cosa) per correu exprés
adjectiu
1. [bus, train..] ràpid / exprés
2. [mail] exprés / urgent
3. [wish, purpose..] exprés / explícit / manifest
adverbi per correu exprés
nom tren directe

external *****
adjectiu extern

extra *****
adjectiu extra / addicional / suplementari
expr extra time
pròrroga

extreme *****
adjectiu extrem / brusc / radical
nom extrem
expr in the extreme
d'allò més / a més no poder
expr to go to extremes
portar les coses a l'extrem

extremely *****
adverbi extremadament

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license