face *****
nom
1. cara / rostre
2. [of a cliff, mountain, building, clock] cara
3. aspecte

verb tr conj enfrontar / afrontar / encarar / acarar
After failing his driving test for the fourth time, Mark couldn't face his family.
Face facts Ciaran, she's been using you. She doesn't care about you at all.
Although the program has only been on the air for a month, it already faces the axe because of low viewing numbers.
David Beckham will face his old teammates tonight as Real Madrid take on Manchester United in the UEFA Cup.

expr face down
boca avall
expr to face each other
estar cara a cara
expr let's face it...
les coses com siguin... / una cosa és certa...
expr on the face of it
aparentment / a primera vista
expr to lose face
quedar malament
expr to save face
salvar les aparences / quedar bé
expr straight face
cara de circumstàncies
expr to talk (to someone) face to face
parlar (amb algú) de tu a tu
> face down dominar (algú o alguna situació) plantant-li o plantant-hi cara
> face off enfrontar-se (cara a cara)
> face up to enfrontar-se amb

facility *****
nom

1. facilitat
pl. facilities

1. centre / institució (geriàtric, de detenció, etc.)
1. equipament / comoditats / prestacions / serveis
4. facilitiesinstal·lacions (esportives, etc.)

factory *****
nom fàbrica
pl. factories
expr factory farming
ramaderia intensiva

failing *****
nom feblesa
adjectiu precari / que fracassa
Failing health. - Salut precària.

fairly *****
adverbi
1. bastant / força
2. amb justesa

fallen *****
adjectiu
1. [on the ground] caigut
2. [killed] caigut
3. (passat de moda) [woman] perdut / esgarriat
nom the fallenels caiguts

falling *****
adjectiu descendent

familiar *****
adjectiu
1. familiar / conegut
To be familiar with (something or somebody). - Tenir familiaritat amb (alguna cosa o algú).
2. informal
3. comú

fan *****
nom
1. aficionat / seguidor / afeccionat / entusiasta
2. ventall
3. ventilador
verb tr conj ventar
expr the shit hits the fan
armar-se un sarau / armar-se'n una de grossa / haver-hi merder / acabar la cosa malament
expr when the shit hits the fan
quan es destapa la veritat
> fan out desplaçar-se des d'un punt a direccions diverses

far *****
adjectiu
1. lluny
2. extrem
expr by far
de llarg
He was by far the best player. - Va ser de llarg el millor jugador.
expr far and away
de bon tros
expr Far East
Extrem Orient
expr far off
llunyà
expr Far Right
Extrema Dreta
expr to go too far
passar-se de la ratlla
expr so far
fins ara / fins aquest punt
nota: El gir 'fins ara' se sol traduir en anglès per 'so far' si la situació continua igual i per 'until now' si es vol implicar que la situació ha canviat o està a punt de canviar. Exemples contrastats: 1. Fins ara no hem pogut fer res - We haven't been able to do anything so far (la situació continua igual). 2. Fins ara no hem pogut fer fes, però amb aquest nou medicament hi ha esperança - Until now we haven't been able to do anything, but with this new medicine there is hope.

fast food *****
nom menjar ràpid

fatal *****
adjectiu
1. fatal / greu
2. letal / mortal

father *****
nom
1. pare
2. Father[God] Pare
Our Father who art in Heaven... - Pare nostre, que esteu en el cel...
3. [priest] pare
4. fathers (lit.) pares / avantpassats
The land of our fathers. - La terra dels nostres avantpassats.
verb tr conj engendrar / donar vida a
expr Father Christmas
Pare Noel
sin. Santa, Saint Nick, Saint Nicholas
expr the Holy Father
el sant pare
expr single father
pare solter

favorite *****
adjectiu (Br) preferit / predilecte / favorit
Am. = favourite
A perennial favorite. - Un clàssic de tot el temps.
The least favorite of his children. - El fill per qui sent menys predilecció.
nom favorit

favourite *****
adjectiu (Br) preferit / predilecte
Am. = favorite
A perennial favourite. - Un clàssic de tot el temps.
The least favourite of his children. - El fill per qui sent menys predilecció.
nom favorit

fax *****
nom fax
pl. faxes
verb tr conj
1. enviar per fax
Miss Jones, fax these documents to Hamilton & Sons for me please.

2. enviar un fax (a algú)
I said I would fax her tomorrow.

feature *****
nom

1. característica

1. faccions / trets
verb tr conj
1. presentar
2. oferir
verb intr
1. tenir un paper destacat
2. figurar
expr feature film
llargmetratge

feed *****
verb tr conj (fed/fed) donar menjar a / alimentar / nodrir
nom
1. alimentació
2. presa
3. connexió
Live feed. - Connexió directa.
expr feed water
aigua d'alimentació
> feed off
1. alimentar-se (de)
2. rebre energia de
> feed off of alimentar-se de
nota: Moltes persones consideren que la combinació 'off of' és incorrecta.

> feed on alimentar-se de
> feed up alimentar (del tot)

feedback *****
nom
1. comentari / opinió
2. realimentació / retroalimentació / retroacció
3. acoblament (d'un altaveu)

expr feedback loop
bucle retroactiu

feel *****
verb tr conj (felt/felt)
1. sentir / sentir-se
2. creure
3. tocar (amb les mans)
4. [~ in, inside, around, etc.] palpar
expr to feel for (someone)
tenir pena d'(algú)
I feel the way you do. - Tinc el mateix sentiment que tu / em sap tan greu com a tu.
I feel your pain. - Em sap greu / t'acompanyo en el sentiment (condol).
expr to feel free to (do something)
no dubtar en (fer alguna cosa)
Feel free to call me. - No dubtis en trucar-me.
expr to feel (something) in your bones
intuir (una cosa)
expr to feel like (doing) something
venir de gust (fer) alguna cosa / tenir ganes de (fer alguna cosa)
Do you feel like going out? - Et ve de gust sortir? / Tens ganes de sortir?
expr to feel strongly about (something)
considerar important (una cosa)
expr to get the feel of (something)
familiaritzar-se amb (una cosa)
> feel about
1. explorar a les palpentes
2. pensar sobre
> feel around
1. explorar a les palpentes
2. explorar sense rumb, improvisant a l'acte
> feel for
1. buscar (o cercar) a les palpentes
2. simpatitzar amb
> feel out intentar indirectament esbrinar l'opinió d'un altre
> feel up (vulg) tocar o grapejar sexualment
> feel up to sentir-se capaç de (tenir ganes de)

fellowship *****
nom
1. companyonia / camaraderia
2. comunitat / germandat / associació
3. beca d'investigació

festival *****
nom
1. festival / diada

fiction *****
nom ficció / narrativa
expr short fiction
narrativa breu

fierce *****
adjectiu
1. ferotge / iracund / indòmit
2. [attack, fighting, etc.] acarnissat
3. [supporter] radical

Fiji *****
nom Fiji

finance *****
verb tr conj finançar
nom financesfinances

find *****
verb tr conj (found/found) trobar
nom
1. troballa
2. descobriment
expr to find yourself doing something
fer una cosa sense adonar-se, sense pensar, inconscientment, espontàniament
> find out assabentar-se / descobrir

finish *****
verb tr conj acabar / terminar / finalitzar / culminar
nom
1. final
2. acabat
expr finish hut
[ESPORT] caseta d'arribada
expr finish line
línia d'arribada
expr to be finished with (someone)
no voler saber res més d'(algú)
expr to have finished / to be finished
haver acabat / estar
> finish with acabar de fer servir (una cosa)

fire *****
nom
1. foc
2. incendi
In case of fire - En cas d'incendi
verb tr conj
1. [shoot] disparar
2. [dismiss] acomiadar
expr to catch fire
incendiar-se
expr fire brigade
bombers
expr fire drill
simulacre d'incendi
expr fire engine
(Br) camió de bombers
Am. = fire truck
expr fire extinguisher
extintor
expr fire service
bombers
expr fire truck
(Am) camió de bombers
Br. = fire engine
expr to fight fire with fire
pagar amb la mateixa moneda
expr to open fire on (someone)
obrir foc contra (algú)
expr to pull someone's chestnuts out of the fire
treure les castanyes del foc a algú
expr to set (something) on fire
calar foc a
expr to set fire to (something)
calar foc a
> fire upon disparar trets a (o contra)

first *****
adjectiu primer
nom
1. primer
2. primícia
adverbi
1. primer
2. per primera vegada
expr come first

1. ser el més important
Family comes first - La família és el més important
2. quedar primer
He came first in the 200m backstroke - Va quedar primer en els 200 esquena
expr first aid
primers auxilis
expr first aider
socorrista
expr first aid kit
farmaciola
expr first and foremost
abans de tot
expr first born
primer nat / primogènit
expr first class
en primera (classe)
They always travel first class.

expr first-class

1. de primera classe
She has a first-class ticket to London.

2. de primera
The team played some first-class cricket today.

expr first lady
[POLIT] primera dama
expr first name
nom
His first name is John. His surname (o second name) is Smith.

expr first of all
abans que res / primer de tot
expr first off
(col.loq) abans que res / primer de tot
expr first things first
anem per ordre / anem pas a pas
expr first time buyer
persona que compra el seu primer pis / casa
expr First World War
Primera Guerra Mundial
expr to come first
estar per sobre de tot / tenir prioritat

first-class *****
adjectiu
1. de primera classe
First-class passengers. - Passatgers de primera classe.
2. immillorable
3. de luxe

fit *****
adjectiu
1. en forma
2. (argot) atractiu
A lot of women think that Keanu Reeves and Brad Pit are really fit!
I would ask her out but I don't stand a chance. She's well fit and I'm a nerdy geek!

3. condigne / proporcionat
nom
1. [MED] convulsió
2. atac
Fit of laughter. - Atac de riure.
3. esclat
Fit of anger. - Esclat de còlera.
4. episodi
Fit of depression. - Episodi depressiu.
expr to have a fit
perdre els estreps
Don't let your dad see you dressed like that. He'd have a fit.

verb tr conj cabre
verb intr
1. ajustar / encaixar / quedar bé / anar a la mida
2. encabir-se
> fit in
1. [person] adaptar-se
2. [thing] encaixar-se
> fit in with lligar amb / acordar-se amb
> fit into fomar part de / encaixar amb
> fit out proveir (algú) del que li fa falta, sobretot equipament per a un viatge
> fit up
1. proveir (algú) del que li fa falta, sobretot equipament per a un viatge
2. (Br) declarar algú culpable d'una cosa que no ha fet

fitness *****
nom
1. bon estat físic / bon condicionament físic
nota: 'Fitness' vol dir 'la condició d'estar en forma'.

2. idoneïtat

fix *****
verb tr conj
1. arreglar / apanyar / reparar
2. fixar
> fix on escollir
> fix up reparar
> fix up with arranjar (que algú surti amb un altre)
> fix upon escollir

flap *****
nom
1. solapa
2. aleró
3. agitació
verb tr conj [wings] batre
verb intr
1. agitar-se / ondejar
2. (Br) posar-se nerviós
expr to get in a flap
(Br) posar-se nerviós

flash *****
nom
1. flaix
2. esclat
pl. flashes
adjectiu (Br) (col.loq) ostentós
expr flash flood
riuada
expr flash in the pan
foc d'encenalls
expr flash mob
mobilització espontània
expr flash of inspiration
moment d'inspiració
expr flash of lightning
llampec
expr in a flash
en un tancar i obrir d'ulls / en un tres i no res / en un no res / en un dir Jesús
> flash out brillar a ratxes

flashing *****
adjectiu
1. [light] intermitent
2. [smile] brillant

flight *****
nom
1. vol
2. [darts] aleta
expr flight attendant
auxiliar (de vol) / (fem.) hostessa (de vol)
expr flight simulator
simulador de vol

floral *****
adjectiu floral
expr floral tribute
ofrena floral
expr floral wreath
corona floral

flowing *****
adjectiu
1. fluid
2. [clothing] vaporós
3. [hair] esbullat

flux *****
nom
1. canvi constant / canvi contínu
In a state of flux. - En un estat de canvi constant.
2. flux

focal *****
adjectiu
1. [tech.] focal
2. central
expr focal point

1. [tech.] punt focal
2. [art] enquadrament
3. punt (o centre) neuràlgic
4. centre d’irradiació
5. centre / nucli

follow *****
verb tr conj seguir
As follows... - Com segueix...
That follows. - Això sí que té sentit.
> follow along seguir (sobretot seguint l'exemple d'un altre)
> follow on continuar seguint
> follow out complir (sobretot instruccions)
> follow through
1. continuar (una acció, després de fer contacte amb un objecte)
2. complir
> follow up
1. completar, portar una activitat o un projecte al seu fi
2. seguir un acte amb un altre amb el mateix fi

following *****
adjectiu següent
prep arran de
sin. as a result of

fond *****
adjectiu enamorat

foot *****
nom peu
pl. feet
expr foot and mouth disease
febre aftosa
expr foot soldier
peó
expr foot the bill
pagar les despeses
Who will end up footing the bill for Obama's healthcare reforms?

expr to find your feet
situar-se / centrar-se / aclimatar-se / adaptar-se
expr to have (or suffer from) foot-in-mouth disease
tenir el costum de ficar la pota
Silvio Berlusconi and Prince Philip are two well-known people who suffer from foot-in-mouth disease.

expr to put your foot in it
ficar la pota
expr to put a foot wrong
cometre un error / fer un pas en fals / equivocar-se
So far he's done everything perfectly. He hasn't put a foot wrong.

expr to put your foot in your mouth
ficar la pota
expr to set foot in
trepitjar
Although he claimed to hate the US, in actual fact he had never set foot in the country.

interj my foot! i un colló! / creu-t'ho!

for *****
prep per / per a
expr for all
malgrat / a pesar de
For all its cost-cutting, the airline is on track to lose $425 million this year.

expr for all I (or he or they..) care(s)
per mi
You can do whatever you like, for all I care - Per mi, pots fer el que vulguis
expr for all I (or he or they..) know(s)
pel que sé
expr to be for (something)
estar a favor de
expr to be in for it
-
He'll be in for it! - Li tocarà el rebre!

fork *****
nom
1. forquilla
2. [gardening] forca
3. [in a road or path] bifurcació
verb intr conj
1. bifurcar-se
2. [~ left, right] agafar (o prendre o seguir) la bifurcació (a l'esquerra, a la dreta)
> fork out afluixar la mosca
John wasn't very happy when he learnt that he'd have to fork out £50 towards his firm's Christmas party.

> fork over pagar (diners)

form *****
nom

1. forma

1. forma / format
In electronic form. - En forma electrònica / en format electrònic.
1. classe / tipus
4. [document] formulari
5. condició física
To be in form. - Estar en bona (o plena) forma (física).
To be off (or out of) form. - Estar en baixa forma (física).

1. educació / cortesia / formes
To be good form. - Ser de bona educació.
To be bad form. - Ser de mala educació.
1. curs / classe
verb tr conj
1. formar
2. formar / configurar
3. concebre
verb intr formar-se

forth *****
adverbi endavant
From that day forth. - D'aquell dia endavant.
expr and so (on and so) forth
etcètera / i així successivament
expr back and forth
d'un lloc a l'altre / d'un costat a l'altre

forum *****
nom fòrum

forward *****
verb tr conj [INFORM] reenviar
nom [ESPORT] davanter
adjectiu
1. endavant
2. [tec.] davanter
3. atrevit
adverbi endavant
expr be no further forward
no haver avançat
I've been cleaning and tidying the house all day but I still feel like I'm no further forward.

expr from this day forward
(formal) d'ara endavant
expr going (or moving) forward
d'ara endavant
Going forward, we plan to expand our international business.

expr move forward
avançar
We need to forget our past problems and move forward.

expr forward-looking
progressista
expr forward planning
planificació prèvia
expr forward thinking
previsió

foundation *****
nom

1. fonament
sin. basis
2. fundació
The Free Software Foundation - La Fundació pel Programari Lliure

1. fonaments / fonamentació

franchise *****
nom franquícia

free *****
adjectiu
1. lliure / solt
2. [unoccupied] lliure / desocupat
Excuse me, is this seat free? - Perdoni, aquest seient està lliure?
3. [costing nothing] gratuït / gratis
verb tr conj
1. alliberar
2. deslliurar
expr free kick
tir lliure
expr free practice session
[ESPORT] sessió d'entrenaments lliures
expr free software
programari lliure
expr free time
temps lliure / temps d'oci
sin. spare time
expr it's a free country
som en una democràcia / cadascú fa el que vol / cadascú fa el que li sembla / ets lliure de fer el que et sembli
expr to feel free (to do something)
permetre's la llibertat (de fer una cosa)

freelance *****
adjectiu independent / col·laborador
Self employment: How to be a freelance journalist.

adverbi per compte propi
To work freelance. - Fer col·laboracions.

freely *****
adverbi
1. lliurement / amb tota llibertat
2. sense obstacles
3. sense reserves / sense embuts

friendly *****
nom partit amistós
pl. friendlies
adjectiu
1. amable
2. amanós
3. [INFORM] amigable

front *****
nom
1. davant
2. part davantera / part de davant / part anterior
3. [METEOR] front
Warm front - Front càlid
Cold front - Front fred
verb tr conj
1. dirigir
2. (Br) [a program] presentar
expr front hand
[ESPORT] mà de davant
expr front page
portada
Front-page story. - Reportatge de portada.
expr front seat
seient del davant / seient davanter
expr in front
davant
expr in front of
davant de

frustrate *****
verb tr conj frustrar

frustration *****
nom frustració

full *****
adjectiu
1. ple / replet
2. tip
expr full bath
bany complet
expr full fat milk
(Am) llet sencera
Br. = whole milk
expr full skirt
faldilla ampla / faldilla acampanada
expr full to the brim
ple a vessar
expr full to bursting
ple a vessar

functional *****
adjectiu
1. funcional / utilitari
2. auster / senzill

functionality *****
nom funcionalitat
pl. functionalities

funeral *****
nom
1. funeral
2. fúnebre
expr funeral ceremony
pompes fúnebres
expr funeral cortege
seguici fúnebre
expr funeral home
tanatori
expr funeral parlor
(Am) tanatori
expr funeral parlour
(Br) tanatori
expr funeral procession
seguici fúnebre
expr that's your (his, etc...) funeral
tu (ell, etc...) mateix!

funny *****
adjectiu
1. que fa riure / divertit / graciós
2. estrany
Marta: Jonathan is a funny guy. Sara: Funny strange or funny "ha ha"?

future *****
nom futur
adjectiu futur
His future father-in-law. - El seu futur sogre.
expr in the future
en el futur
expr in the near future
en un futur proper / ben aviat / d'aquí no gaire (temps)

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license