I *****
pron jo

iconic *****
adjectiu icònic / simbòlic / emblemàtic

if *****
conj si

imagery *****
nom
1. iconografia
2. simbolisme
3. representació
pl. imageries

imam *****
nom imam

implication *****
nom
1. conseqüència / repercussió
2. implicació
3. insinuació / inferència
expr by implication
de manera indirecta / implícitament / de forma implícita

imply *****
verb tr conj
1. insinuar
2. pressuposar / sobreentendre
3. suposar / implicar

include *****
verb tr conj
1. incloure
2. incorporar
3. englobar
Including... - Comptant(-hi)... / incloent-hi...

incorporate *****
verb tr conj
1. incorporar
2. fundar

indicate *****
verb tr conj
1. indicar / assenyalar
2. mostrar / manifestar
3. fer un gest (a algú perquè faci alguna cosa)
4. indicar / ésser indici (o signe) de
verb intr (Br) posar l'intermitent
Am. = signal

indication *****
nom
1. indici
2. indicació

induce *****
verb tr conj
1. (formal) induir / persuadir
2. (formal) produir / causar
3. [a birth] induir / provocar

industry *****
nom indústria

infamous *****
adjectiu tristament famós / pèrfid / malvat

inflatable *****
adjectiu inflable
nom inflable
Inflatable rentals. - Lloguer d'inflables.

info *****
abrev info
nota: Abreviatura de 'information'.

information *****
nom informació
expr Information Society
Societat de la Informació
expr information superhighway
autopista de la informació / infopista
expr contact information
senyes (personals) / dades (personals)
expr for your information...

1. a títol informatiu
2. sàpigues (que...)

insert *****
verb tr conj inserir / introduir / ficar
nom encartament

insider *****
nom
1. contacte / font ben informada / font (d'informació) fidedigna
expr insider trading
tràfic d'influències / abús d'informació privilegiada

inspirational *****
adjectiu edificant / encoratjador

institute *****
nom institut
verb tr conj implantar / aplicar

instruct *****
verb tr conj instruir
expr as instructed
seguint les indicacions / fent tal com t'indica

instruction *****
nom instrucció
Basic instruction. - Les nocions bàsiques / els rudiments (d'una disciplina, etc.)

instrument *****
nom
1. instrument
2. utensili
expr instrument panel
quadre de comandament
expr musical instrument
instrument de música
expr percussion instrument
instrument de percussió
expr string(ed) instrument
instrument de corda
expr wind instrument
instrument de vent
expr woodwind instrument
instrument de vent de fusta

instrumental *****
adjectiu
1. [MÚSICA] instrumental
2. decisiu
nom peça instrumental

intake *****
nom
1. ingestió / consum
2. inspiració / inhalació
3. entrada
4. matrícula

integrated *****
adjectiu integrat

intend *****
verb tr conj pretendre / intentar
Kofi Annan announced today that he intends to increase the number of United Nations staff in Iraq.
In this essay I intend to explore notions of identity.

intended *****
adjectiu desitjat / previst
nom (col.loq) promès / promesa
Do you know whether Anya and her intended plan on gracing us with their presence this Christmas?

internal *****
adjectiu
1. intern
2. interior

international *****
adjectiu internacional

Internet *****
nom Internet
expr Internet café
cibercafè
expr Internet address
adreça d'Internet
expr Internet user
internauta
nota: La paraula 'internaut' no s'utilitza gaire en anglès. 'Internet user' és molt més usual.

internship *****
nom (Am) pràctiques
Br. = apprenticeship / traineeship

inure *****
verb tr conj
1. (formal) [~ somebody to something] acostumar / habituar / avesar (algú a alguna cosa)
2. (formal) [~ yourself to something] acostumar-se / habituar-se / avesar-se (a alguna cosa)
sin. become inured to

involved *****
adjectiu
1. involucrat / vinculat
2. complicat
expr to be (closely) involved in...
tenir-hi algun paper / tenir-hi relació / participar (activament) en...
expr to be (closely) involved with...

1. tenir-hi algun paper / tenir-hi relació / participar (activament) en...
2. tenir una relació (estreta) amb (algú)
expr to become (deeply) involved
dedicar-se / consagrar-se (en cos i ànima)
I don't want to get involved. - No m'hi vull ficar / no vull saber-ne res.

issue *****
nom
1. assumpte / problema / qüestió
2. [newspaper, magazine] número / exemplar
3. [shares, currency] expedició

verb tr conj
1. expedir
2. decretar
3. emetre / generar / fer públic
4. publicar / editar
expr to force the issue
obligar algú a donar-te la raó

itself *****
pron
1. es / se / 's
2. en si / mateix
expr to be kindness (patience etc.) itself
ser la bondat (la paciència, etc.) personificada
expr by itself
sol / automàticament
expr in (and of) itself
en si mateix / per si mateix

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license