keep *****
verb tr conj (kept/kept)
1. guardar
2. menar
expr to keep (somebody) abreast (of something)
mantenir (algú) al dia
expr to keep (yourself) abreast (of something)
mantenir-se al dia
expr to keep an eye on (somebody)
estar pendent (tota l'estona) d'(algú) / vetllar per (algú) / no perdre'l de vista / no treure-li els ulls de sobre / no perdre'l d'ull
expr to keep an eye on things
vetllar perquè tot rutlli
expr to keep yourself to yourself
guardar les distàncies
interj keep together no us separeu!
interj keep your hair on (argot) calma't!
> keep at perseverar en / persistir en
> keep away
1. mantenir-se allunyat, apartat
2. allunyar (una cosa), mantenir-la a distància
> keep away from evitar (una cosa, algú)
> keep back
1. fer-se enrere / recular
2. amagar / no revelar
> keep from estar-se de
> keep down
1. no aixecar-se
2. mantenir (una cosa, una quantitat) a un nivell baix
3. no vomitar (menjar)
4. oprimir
> keep in with mantenir bones relacions amb
> keep off mantenir (una cosa) no sobre o no tocant (una altra)
> keep on
1. continuar
2. mantenir posat (una peça de roba)
> keep out
1. no entrar
2. mantenir fora / aturar / allunyar
> keep out of
1. mantenir-se allunyat de
2. no ficar-se en
> keep to no abandonar / no deixar
> keep together
1. mantenir-se junts
2. mantenir junts
> keep up
1. aguantar el pas / no endarrerir-se / no quedar enrere / seguir el pas
2. no deixar dormir
3. mantenir (l'ànim)
> keep up with estar al dia de

keynote *****
nom idea principal
expr keynote speaker
conferenciant principal
expr keynote speech
discurs principal

kill *****
verb tr conj
1. matar / assassinar
sin. murder
2. destruir / arruïnar / truncar
He was a very promising player but an injury he sustained in college killed his chances of turning pro.

3. (Am) [make laugh] fer partir de riure
Stop it! You're killing me!

4. [cause a lot of pain] trencar el cor / partir el cor (a algú)
It kills me to see her in so much pain.

5. [make unhappy, uncomfortable] venir a repèl / fer (a algú) una muntanya
It killed him to say it but he really liked Justin Bieber's latest song.

expr to kill time
matar el temps
expr to kill two birds with one stone
matar dos pardals d'un tret
expr to kill yourself laughing
partir-se de riure
> kill off
1. rematar / donar el cop de gràcia
2. matar tots els exemplars d'una espècie o d'un grup

kind *****
nom
1. tipus / mena
adjectiu
1. atent / considerat / simpàtic / amable / bondadós / afectuós / indulgent
Life had been kind to him. - La vida l'havia tractat bé.
2. benèvol
expr in kind
en espècie
expr one of a kind
únic / sol en el seu gènere / únic en el seu gènere / un cas únic

Kiribati *****
nom Kiribati

know *****
verb tr conj (knew/known)
1. saber
He doesn't know what to do. - No sap què fer.
Does anybody know how long he's lived in Barcelona? - Algú sap quants anys fa que viu a Barcelona?
2. conèixer
Do you know Anna? - Coneixes l'Anna?
He didn't know about... - Desconeixia...
3. reconèixer / admetre
He knows no fear. - No té por de res.
expr as far as I know...
pel que em sembla / pel que tinc entès
expr for all I know...
jo diria... / segurament
expr to get to know (somebody)
arribar a tenir amistat (amb algú)
expr if you must know...
per si ho vols saber / per si t'interessa / perquè ho sàpigues
expr to know better than to...
tenir massa seny per (fer alguna cosa equivocada)
I should have known better than to ask you a serious question! - Ho hauria hagut de saber, que no se't poden fer preguntes serioses.
expr who knew!
qui ho havia de dir!
expr who knows?
vés a saber / no se sap mai / no es pot dir mai
expr you never know
ja ho veus
interj I knew it! ja m'ho pensava! / (ja) ho veia a venir! / ja m'ho esperava!
interj you know what? vols que et digui una cosa?
> know of saber de / tenir coneixement de

knowing *****
adjectiu de complicitat
He gave me a knowing smile. - Em va fer un somriure de complicitat.

Kyrgyzstan *****
nom Kirguizistan

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license