lake *****
nom
1. llac
2. estany
interj go jump in a lake! vés-te'n a fer punyetes! / vés-te'n a pastar fang!

land *****
nom

1. terra
2. (before noun) terrestre
3. terreny
Fertile land - Terreny fèrtil
4. terres
Tribal lands - Terres tribals

1. país / territori / nació
6. the landel camp
They left the land to head for the city - Van deixar el camp per anar a la ciutat
To live off the land - Viure de la terra

verb tr conj
1. fer aterrar
2. (col.loq) [a job, etc.] aconseguir
3. [fish] pescar
verb intr
1. [touch down] aterrar
2. [arrive in boat or plane] desembarcar
3. [fall to the ground] caure
expr dry land
terra ferma
expr land of nod
son (lit.: país del son)
expr to land on your feet
sortir-se'n / sortir ben parat / caure de peus
expr land rights
drets sobre la terra
expr to live off the fat of the land
viure i menjar bé
> land up acabar

language *****
nom
1. idioma / llengua
2. llenguatge

expr first (or native) language
llengua materna
expr foreign language
llengua estrangera
expr language barrier
barrera idiomàtica (o lingüística)
expr language laboratory (or lab)
laboratori d'idiomes
expr second language
segona llengua
Second language acquisition - Adquisició d'una segona llengua
expr source language
llengua de partida
expr target language
llengua d'arribada
expr tonal (or tone) language
llengua tonal

last *****
adjectiu
1. últim / darrer
2. passat
Last Tuesday. - Dimarts passat.
Last year. - L'any passat.
verb intr conj durar
expr last name
cognom
sin. surname
expr last night
anit
expr last orders
-
nota: Tots els 'pubs' de l'Anglaterra tanquen les portes a les onze de la nit. Uns deu minuts abans de les onze, el cambrer o la cambrera 'calls last orders'. Tradicionalment la cambrera toca una petita campana que es troba al bar per cridar l'atenció de tots i diu les paraules següents 'Time gentlemen please!'. Això vol dir 'si vols comprar una altra beguda, has de fer-ho ara mateix perquè no podem servir begudes després de les onze').

expr last sixteen
[ESPORT] vuitens
expr the last thing (we, you, he) wanted...
el que no volia per res del món...

later *****
adverbi més tard / posteriorment
expr later on
més tard / posteriorment
expr later that day...
(més tard,) aquell mateix dia... / aquell mateix dia, més tard

law *****
nom

1. llei
2. precepte
3. dret

1. agent de l'autoritat / policia / autoritat
expr law degree
llicenciatura de dret
expr law enforcement agency

1. institució policial
2. força de policia / força d'ordre públic
expr law faculty
facultat de dret
expr against the law
il·legal

lay *****
adjectiu laic / seglar
verb tr conj (laid/laid)
1. col·locar / posar / situar
2. posar (ous)
expr to get laid
(vulg) follar / cardar
Tony got laid last night. You could tell by the ridiculous grin he had on his face at breakfast this morning.

expr to lay it on thick
exagerar la nota / fer bombo
> lay about repartir cops a tort i a dret
> lay aside
1. estalviar
2. apartar / deixar a banda
> lay away
1. guardar (alguna cosa) per al futur
2. guardar (una cosa) temporalment abans de lliurar-la
> lay by deixar o posar a part
> lay down
1. deposar (les armes)
2. establir / fixar / determinar
> lay for esperar (algú) (per atacar-lo)
> lay in (supplies / food) proveir-se
> lay into (col.loq) atacar / escometre / agredir
> lay off
1. acomiadar
2. (col.loq) deixar en pau
> lay on proporcionar / subministrar / proveir
> lay out presentar / disposar / distribuir / col·locar
> lay over fer una pausa, sovint involuntari, en un viatge
> lay to en la nàutica, fer parar un veler, dirigint-se cap al vent
> lay up
1. emmagatzemar (p.e. proveïments)
2. causar d'haver de fer llit
> be laid up fer llit (estar allitat)

league *****
nom
1. [ESPORT] lliga
2. món / cercle / ambient
expr out of your league

1. fora del seu element / fora del seu ambient / fora de lloc
2. fora de l'abast

learn *****
verb tr conj (learnt, learned/learnt, learned)
1. aprendre
2. assabentar-se / descobrir
expr to learn from your mistakes
aprendre de l'experiència / aprendre de les equivocacions
> learn of assabentar-se de

legislation *****
nom legislació

lens *****
nom
1. lent
2. (in a camera) objectiu
3. (in the eye) cristal·lí

let *****
verb tr conj (let/let/letting)
1. permetre
sin. allow
2. llogar
sin. rent out
> let alone deixar (algú) en pau
> let by deixar passar (algú)
> let down
1. deixar baixar
2. decebre (fallar en les expectatives) / donar un disgust
> let in deixar entrar
> let off deixar anar (sense cap càstig o amb un càstig menys important del que es podria esperar)
> let on
1. revelar (una cosa desconeguda) / fer saber
2. deixar entendre
> let out
1. deixar sortir
2. amollar
3. revelar
4. eixamplar (els pantalons, un vestit, etc.)
> let up
1. deixar pujar
2. afluixar, no fer-s'hi tant
> let up on afluixar la pressió sobre (algú) / tractar (algú) amb menys rigor

leverage *****
nom
1. influència
2. força d'una palanca / força d'un alçaprem
3. (Am) [FIN] palanquejament
Br. = gearing
verb tr conj fer palanca / palanquejar

levy *****
verb tr conj imposar / gravar / recaptar
To levy taxes on the poor. - Gravar amb impostos els pobres.
nom
1. contribució
2. impost
pl. levies

libertarian *****
nom llibertari

liberty *****
nom llibertat

license *****
nom

1. (Am) llicència
2. (Am) carnet

1. llicència / permís
That's no license for murder. - Això no justifica un assassinat.
verb tr conj autoritzar
expr license plate
(Am) (placa de) matrícula
Br. = number plate
expr drivers license
(Am) carnet de conduir
Br. = driving licence

life *****
nom
1. vida
pl. lives
His job is his life. - La feina l'omple / només viu per la feina.
My life is over. - La meva vida no té sentit / no val la pena continuar vivint.
Your life won't be worth living. - Et penediràs d'haver nascut.
I've had a good life. - La vida m'ha tractat bé.
2. [in prison] cadena perpètua
The judge sentenced him to 15 years but in my opinion he should have got life.

expr as large as life
en carn i ossos
expr to breathe new life into
donar un nou aire a / donar una nova vida a
expr to bring to life
donar vida (a)
expr city life
vida urbana
expr to come to life

1. cobrar (o prendre) vida
2. animar-se
expr to devote your life to (something)
dedicar la vida a (alguna cosa)
expr eternal life
vida eterna
expr everyday life
vida quotidiana
expr for life
per sempre
expr kiss of life
respiració boca a boca
expr to lead (or live) the life of Riley
viure a cos de rei
expr life after death
vida després de la mort
expr life blood
alè vital
expr life expectancy
esperança de vida
expr life form
ser viu
expr life imprisonment
cadena perpètua
sin. life in prison
expr life in prison
cadena perpètua
sin. life imprisonment
expr life jacket
armilla salvavides
sin. life vest (Am.)
expr life savings
estalvis de tota la vida
expr life's too short
la vida són quatre dies
expr life vest
(Am) armilla salvavides
sin. life jacket
expr loss of life
pèrdua de vides
expr love life
vida sentimental
expr lust for life
alegria de viure
expr to make life difficult
dificultar la vida
expr married life
vida de casats
expr matter of life or death
qüestió de vida o mort
expr private life
vida privada
expr to risk life and limb
arriscar la pell
expr to take (somebody's) life
matar (algú)
expr to take your (own) life
suïcidar-se
expr that's life
així és la vida / és llei de vida

light *****
verb tr conj (lit/lit) encendre
nom
1. claror
By candle light. - A la claror d'una espelma.
2. llum
3. semàfor
adjectiu
1. lleuger
As light as a feather. - Lleuger com una ploma.
2. clar
3. feble
expr brake light
llum de fre
expr to come to light
sortir a la llum
expr green light
llum verda / carta blanca
expr in light of...
en vista de... / considerant... / atès... / tenint en compte... / tenint present...
expr to make light of (something)
desdramatitzar / agafar-se a la lleugera (una cosa)
expr to see somebody in their true light
veure's el llautó
expr to see something in a (good / different) light
veure (alguna cosa) amb (bons / uns altres) ulls
expr to see things in a new light
veure les coses des d'un altre angle / fer-ne una altra lectura
expr to see the light
obrir els ulls / caure la bena dels ulls
expr to shed (or throw) light on
donar clarícies
expr to turn (or switch) off the light
apagar la llum
expr to turn (or switch) on the light
encendre la llum
> light into (Am) atacar
> light on (rar) trobar (per casualitat)
> light out (Am) marxar
> light up
1. il·luminar
2. encendre (tabac)
3. il·luminar-se (d'alegria)
> light upon trobar (rar) (per casualitat)

lightly *****
adverbi
1. lleugerament
2. com aquell qui res / en to broma / en to frívol

lightweight *****
adjectiu
1. lleuger
2. mediocre
nom
1. [ESPORT] pes lleuger
2. persona de poca importància
3. (Br) persona que s'emborratxa fàcilment

like *****
verb tr conj
1. agradar
You're not going to like this, but... - Perdona que t'ho digui, però...
2. voler
What language would you like your children to be taught in? - En quina llengua voldries que els mestres donessin classe als teus fills?
expr if you like
si et sembla bé
expr just like that
sense solta ni volta / sense més ni més
expr like it or not
agradi o no

linden *****
nom tell / til·ler

line *****
nom
1. línia / ratlla / traç
2. [row] fila
3. (Am) cua
Br. = queue
4. [of products] gamma
5. [telephone] línia
6. [long length of string, rope..] corda
7. [fishing] fil de pescar
8. [washing] estenedor
Sarah hung her clothes out on the line to dry.

9. (Br) [railway track] via
10. línia
11. [wrinkle] arruga

1. camp / ram / especialitat professional
13. linespaper
To learn your lines. - Aprendre el seu paper.
14. (col.loq) [cocaine] ratlla

verb tr conj
1. folrar
2. cobrir
3. ratllar
Their faces were lined with exhaustion. - Se'ls dibuixava el cansament a la cara.
4. alinear
expr assembly line
línia d'assemblatge
expr to bring (somebody) into line
tenir a ratlla
expr to bring (something) into line
adaptar / acomodar
expr to cross the line
infringir els límits
expr (international) date line
línia (internacional) de canvi de data
expr dotted line
línia de punts
expr double yellow lines
(Br) dues línies grogues (prohibit l'estacionament)
expr (further) down the line
més endavant / en el futur
expr to draw the line
posar (uns) límits / establir (uns) límits
We have to draw the line somewhere. - Tot té un límit.
expr fault line
falla (geològica)
expr finish line
línia d'arribada
expr halfway line
línia de mig camp / línia central
expr in line with
d'acord amb
expr to lay it on the line
parlar sense embuts
expr line drawing

1. dibuix lineal
2. esbós
expr line of business
ram
expr line of research
camp d'investigació
expr line of succession
línia de successió
expr line of symmetry
línia de simetria
expr line of work
professió / ocupació
expr line of thought (or thinking)
corrent de pensament
expr line of vision
visual
expr next in line
següent
Next in line! - Que passi el següent!
expr on the line
en joc (el futur d'una persona, etc.)
expr to be on the right lines
anar pel bon camí
expr out of line
fora de lloc
expr picket line
piquet
expr plumb line
plomada
expr poverty line
línia de la pobresa
expr power line
cable d'alta tensió
expr product line
línia de productes
expr production line
cadena de producció
expr railway line
línia de ferrocarril
expr starting line
línia de sortida
expr to step out of line
desobeir
expr to take a hard (or strong) line
aplicar mà dura / prendre mesures enèrgiques
> line up
1. arrenglar-se / fer cua
2. arrenglar
3. preveure / planejar / projectar

lined *****
adjectiu
1. [clothing] folrat
2. [paper] pautat
sin. ruled
3. [skin] arrugat
sin. wrinkled

link *****
verb tr conj
1. [INFORM] enllaçar
2. relacionar
3. vincular
nom
1. [INFORM] enllaç
2. vincle / lligam / nexe
3. baula
> link together
1. encaixar
2. conjuminar / ajustar / combinar
3. fer avenir
> link up connectar / enllaçar

liquor *****
nom licor
expr liquor cabinet
moble bar
sin. drinks cabinet

list *****
nom
1. llista / llistat
verb tr conj fer una llista de
verb intr escorar / inclinar-se (un vaixell)
expr guest list
llista de convidats
expr waiting list
llista d'espera

little *****
adjectiu
1. petit / xic
2. poc
expr a little (bit)
una mica
expr little by little
poc a poc / de mica en mica
expr little finger
dit menut / dit xic
sin. pinky
expr too little too late
insuficient i tardà / tard i malament

live *****
verb intr conj
1. viure
2. residir / viure / habitar
adverbi en viu / en directe
expr I couldn't live with myself
no m'ho perdonaria mai
expr to live a long life
viure una vida llarga / arribar a vell
expr where have you been living?
tu vius a la lluna!
> live among viure entre
Some indentured servants chose to escape from their masters and live among the natives.

> live apart viure separats
They're not divorced (yet) but they do live apart.

> live at viure a (seguit d'una adreça)
Sherlock Holmes lived at 221b Baker Street in London.

> live by viure segons (principis, normes de conducta, etc.)
While you live under our roof you will live by our rules young lady!

> live down aconseguir oblidar (un escàndol, un moment desconcertant, etc.)
I'll never be able to live down the time I ran face first into a (very clean) glass door.

> live for encantar (agradar molt)
I live for weekends!

> live in residir en el lloc on hom treballa o estudia
When you go to university will you be living in or not?

> live on
1. continuar vivint
2. viure de
3. subsistir / perviure
> live out
1. viure (els últims anys de la vida)
2. fer realitat (un somni o una fantasia)
3. no viure on hom estudia o treballa
> live through passar per
> live together viure junts / conviure / cohabitar
> live up to complir (les expectacions dels altres) / estar a l'altura de / ser digne de / fer honor a (la pròpia reputació)
> live with (col.loq) tolerar

lively *****
adjectiu
1. [person] vital
2. viu / alegre

living *****
adjectiu
1. viu
2. de carn i ossos
nom vida
expr earn a living
guanyar-se la vida
expr living expenses
despeses de manutenció
expr standard of living
nivell de vida

load *****
verb tr conj [INFORM] carregar
nom càrrega
> load up on proveir-se de

local *****
adjectiu
1. local
2. localitzat
3. [MED] tòpic / local
Local anesthetic. - Anestèsic local (o tòpic).
sin. topical
nom
1. (Br) pub (més proper del teu veïnat)
2. the localsla gent del país / els veïns
expr local call
trucada metropolitana (de telèfon)

locate *****
verb tr conj
1. localitzar
2. ubicar

locker *****
nom armariet

log *****
nom
1. tronc
2. [for the fire] tió
3. quadern de bitàcola
> log in
1. iniciar una sessió
2. entrar (en un sistema informàtic)
sin. log on
> log off
1. finalitzar una sessiór
2. sortir (d'un sistema informàtic)
sin. log out
> log on
1. iniciar una sessió
2. entrar (en un sistema informàtic)
sin. log in
> log out
1. finalitzar una sessió
2. sortir (d'un sistema informàtic)
sin. log off

long *****
adjectiu llarg
expr as long as
sempre que (+ subjunctive)
expr in the long run
a la llarga
expr long face
cara trista
What's up? Why the long face?

expr long in the tooth
vell
Jessie invited me to a nightclub at the weekend but at 58 I think I'm a bit long in the tooth for all that.

expr so long as
sempre que (+ subjunctive)
expr that's the long and short of it
no cal que en parlem més
interj long time no see ja fa temps que no ens veiem!
> long for anhelar / frisar
To long for love. - Tenir set d'amor.

long-time *****
adjectiu veterà

lose *****
verb tr conj (lost/lost) perdre
verb intr perdre
expr to have lost the plot
(Br) (col.loq) no tocar (ni) quarts ni hores
expr to lose it

1. esclatar (o esclafir) de riure
2. perdre els estreps
expr to lose yourself in (something)
abandonar-se (a) / submergir-se (en)
To lose yourself in reading. - Desviure's per la lectura (o literatura).
expr to lose your temper
perdre els estreps
> lose out no aconseguir un fi desitjat
> lose out on perdre (una oportunitat / una cosa avantatjosa)

loss *****
nom

1. pèrdua

1. mort / dol
We are sorry for your loss.

Grief and loss. - Dol i aflicció.
expr loss leader
producte de reclam

lost *****
adjectiu
1. perdut
2. absort
Lost in thought. - Absort / abstret.
expr to become lost in the moment
quedar encantat / quedar en blanc
expr to get lost
perdre's
interj get lost vés-t'en a pastar fang!

lot *****
nom
1. pila
2. sort
3. (Am) parcel·la
expr lots of
molt(s)
expr a lot of
molt(s)
expr the lot
tot
That's very cheap. I'll take the lot!

expr to throw in your lot with (somebody)
compartir el destí d'(algú)

luck *****
nom sort
expr as luck would have it...
va voler la sort que... / es va donar la casualitat que... / per aquelles casualitats de la vida...
expr just my luck!
ja és (tenir) mala sort!
expr no such luck
no vam tenir aquesta sort
expr with any luck
anant bé...
> luck out (Am) tenir molta sort (sobretot inesperadament)

lug *****
verb tr conj (col.loq) portar o arrossegar (una cosa) amb molta dificultat
I can't believe he just stood and watched while she lugged those huge boxes up three flights of stairs. What a lazy so-and-so!

nom (Br) orella
nota: També es diu 'lughole'.

lunch *****
nom dinar
pl. lunches
nota: 'Lunch' és l'àpat del migdia. És un àpat més lleuger que l'àpat del vespre que és l'àpat principal del dia.

expr have lunch
dinar

lure *****
nom
1. encant / atractiu / al·licient
2. [bait] enze / esquer
verb tr conj
1. entabanar / seduir (i enganyar)
2. atreure amb un enze (o un esquer)

lyric *****
nom
1. lyricslletra
sin. words
2. poema líric

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license