magazine *****
nom
1. (written press) revista
2. (radio / tv) magazín
3. (of a weapon) carregador
4. polvorí

mail *****
nom (Am) correu
Br. = post

main *****
adjectiu principal
sin. principal, key
expr main man
heroi (als ulls d'algú altre)
expr Old Main
(Am) l'edifici vell (de la universitat, als EUA)

make *****
verb tr conj (made/made)
1. fer
2. fabricar / elaborar
nom marca
expr to make (something) clear

1. deixar clar
2. evidenciar
expr to make do with (something)
passar amb (alguna cosa) / conformar-se amb (alguna cosa)
expr to make fun of
burlar-se de
expr to make love
fer l'amor
expr to make something of yourself
intentar ser algú
> make after empaitar / perseguir
> make away anar-se'n
> make away with robar
> make for dirigir-se cap a
> make into convertir en
> make off with anar-se'n amb / endur-se amb
> make out
1. distingir
2. albirar
3. entendre
4. anar fent
5. (Am) (argot) fer petons
> make over
1. refer / fer de nou
2. transferir legalment
> make up
1. constituir / formar part (de)
2. inventar
3. fer les paus / reconciliar-se
> make up for compensar per
> make up to afalagar (algú)

maker *****
nom fabricant / productor

manage *****
verb tr conj
1. dirigir / gestionar
sin. lead, direct
2. aconseguir
verb intr apanyar-se / espavilar-se
How are you going to manage? - Com t'ho faràs? / com t'espavilaràs?

management *****
nom
1. direcció / gestió
2. gestió / ordenació / planificació

mania *****
nom obsessió

mansion *****
nom residència
The governor's mansion. - La residència del governador.

manual *****
nom
1. manual
2. (Br) [TRANSP] (cotxe) amb marxes / canvi manual
Is your car a manual or an automatic?

Am. = stick shift
adjectiu manual

manuscript *****
nom manuscrit

map *****
nom mapa / plànol
verb tr conj mapar / cartografiar
> map out planificar detalladament

marine *****
adjectiu marí

mark *****
nom
1. [stain] taca
sin. stain
2. [trace] empremta
To leave a mark. - Deixar una empremta.
sin. trace
3. (Br) [grade] qualificació
Am. = grade
4. Mark[FIN] marc
verb tr conj
1. [ESPORT] marcar
2. tacar
sin. stain
expr mark my words
ves què et dic / ves què us dic
expr to mark the occasion
per commemorar l'esdeveniment
expr to be (way) off the mark
anar (molt) desencaminat
expr to be wide of the mark
ser lluny de la veritat
expr to make your mark
fer-se veure / causar impresió
interj on your marks [ESPORT] als vostres llocs!
> mark down
1. abaixar el preu
2. donar a un alumne una marca més baixa
> mark off assenyalar / marcar
> mark up
1. pujar el preu
2. preparar (un text) per a publicació

marketplace *****
nom mercat

mason *****
nom (franc)maçó

material *****
nom matèria
adjectiu
1. material
2. rellevant
3. empíric
expr raw materials
matèries primeres

maxim *****
nom màxima

may *****
verb conj
May I go now? - Puc anar-me'n ara? / puc marxar ara?
He may do it later - És possible que ho faci més tard
nota: 'May' és un verb auxiliar que denota possibilitat o permissió. En el cas de la permissió (per ex: 'May I go now?'), és molt important notar que molts angloparlants avui dia no utilitzaríem la paraula 'may' (sobretot en la llengua parlada) sinó que substituiríem 'can' ('Can I go now?').

expr be that as it may
sigui com sigui
nom Maymaig

mean *****
verb tr conj (meant/meant)
1. significar / voler dir
Your father meant a lot to me. - L'apreciava molt, el teu pare.
2. voler dir
That name means nothing to me. - Aquest nom no em sona.
If you meet him, you'll know what I mean. - Si hi coincideixes m'entendràs.
If you know what I mean. - No sé si m'explico (falca).
We'd said it without meaning it. - Ho haviem dit sense creure'ns-ho.
3. suposar
4. pretendre
They mean nothing by it. - No ho fan amb malícia / no ho fan de mala fe.
I mean it. - Ho dic sincerament / ho dic amb tota sinceritat.
To mean what you say. - Dir el que sents.
sin. intend
adjectiu
1. [miserly] avar / mesquí / garrepa
sin. penny-pinching, miserly
2. [unkind] antipàtic / cruel
sin. nasty
3. [good, talented] gran / bo / hàbil / talentós
Her grandmother makes a mean pumpkin pie.
My brother doesn't just play drums, he's a mean guitarist too.

nom
1. mitjana / quantitat mitjana / terme mitjà / valor mitjà
expr to be meant to...
(anar) destinat a...

meander *****
verb intr conj
1. serpentejar
2. (di)vagar
3. [speech] divagar
nom meandre

measure *****
nom mesura
verb tr conj
1. mesurar
2. [assess] calcular
expr for good measure
de més a més / per si de cas
> measure out distribuir d'una manera mesurada
> measure up ser prou bo / estar a l'alçada
> measure up to estar a l'alçada de

measured *****
adjectiu calculat

media *****
nom
1. mitjans de comunicació
2. (before noun) mediàtic
expr media coverage
cobertura mediàtica
expr media library
mediateca

meet *****
verb tr conj (met/met)
1. [unplanned] trobar
2. [planned] reunir-se amb
3. [for first time] conèixer
They met at work. - Es van conèixer a la feina.
4. [needs] satisfer
5. [expectations] estar a l'altura de
6. [a goal or target] aconseguir
7. [difficulties, problems] topar amb
verb intr reunir-se
> meet up trobar-se
> meet with
1. trobar-se amb
2. experimentar / trobar

meeting *****
nom
1. trobada / reunió / encontre / aplec
expr meeting room
sala de reunions

member *****
nom
1. membre / soci
2. (passat de moda) [ANAT] membre
3. (argot) [ANAT] membre (viril)

merchant *****
nom comerciant
adjectiu mercant
expr merchant navy
marina mercant
expr merchant ship
(vaixell) mercant

middle *****
nom centre / mig
adjectiu central
expr middle name
segon nom de pila
Discretion is my middle name. - Sóc la discreció personificada.
expr in the middle of

1. al mig de
In the middle of the street - Al mig del carrer
2. en plen(a/es) ...
In the middle of the night - En plena nit
In the middle of the summer holidays - En plenes vacances d'estiu

miniature *****
adjectiu en miniatura
nom miniatura
expr miniature golf
minigolf
expr miniature railway
ferrocarril en miniatura

mode *****
nom
1. [MAT] moda
2. mode
3. funció
Night-time mode. - Funció nocturna.

momentum *****
nom
1. ímpetu / impuls / embranzida

month *****
nom mes

monthly *****
adverbi cada mes / per mesos / mensualment
adjectiu mensual

Montserrat *****
nom (Illa de) Montserrat

Montreal *****
nom Mont-real

more *****
adjectiu més
expr more or less
més o menys

most *****
pron la majoria
expr most of
la majoria de

motor *****
nom
1. motor
2. (Br) (passat de moda) [TRANSP] cotxe
expr motor neuron
motoneurona / neurona motora / neurona motriu
expr motor neuron disease
malaltia de la neurona motora
expr fine motor skill
motricitat fina
expr gross motor skill
motricitat global
expr outboard motor
motor forabord

mouth *****
nom
1. [ANAT] boca
nota: Per fer callar algú, el més normal és dir 'shut up!', però, també es pot dir (de forma més col·loquial) 'shut your mouth!' o bé més senzillament 'shut it!' (aquí el pronom 'it' refereix a la boca).

2. desembocadura
> mouth off parlar sense embuts (sobretot insolentment)
I was always in trouble at school for mouthing off at the teachers and refusing to do as I was told.
The player mouthed off at the referee after the other team scored and received a red card for his stupidity.

move *****
nom

1. canvi de posició

1. trasllat de casa / mudança
3. acció
4. jugada

verb tr conj
1. moure
2. traslladar / mudar
3. [emotionally] commoure / emocionar
sin. touch
4. [take action] actuar
5. [goods] vendre
6. (formal) [suggest] proposar
verb intr [house] mudar-se
expr to get a move on
(col.loq) apressar-se / afanyar-se
expr to make a move

1. (col.loq) anar-se'n / marxar
It's getting late. I'd better make a move because my parents expect me home by 11.

Shall we make a move? - Anem?
2. (col.loq) fer un canvi
3. (col.loq) instigar una acció
expr to make a move on
(col.loq) intentar a lligar amb (algú)
expr to move heaven and earth
remoure cel i terra
> move about
1. moure's per aquí i per allà
2. desplaçar (una cosa) per aquí i per allà
> move along
1. continuar caminant
2. fer circular (sobretot la policia, al públic)
> move around
1. moure's per aquí i per allà
2. desplaçar (una cosa) per aquí i per allà
> move aside
1. apartar-se
2. apartar (una cosa)
> move away
1. allunyar-se / moure's a un altre lloc
2. allunyar (una cosa)
3. anar-se'n (d'una casa, d'un pis, etc.) / anar a viure en un altre lloc
> move back
1. moure's enrere
2. tornar (una cosa) al lloc d'abans
3. tornar a viure (algú) on abans vivia
> move down baixar (moure's avall)
> move forward continuar / tirar endavant
> move in
1. instal·lar-se (en un habitatge)
2. instal·lar (alguna cosa, sobretot mobles) en una casa, despatx, etc.
> move in on acostar-se a, per tal d'atacar o subjugar
> move into traslladar-se a
> move off marxar
> move on
1. procedir
2. deixar enrere un tema o experiència per poder tenir-ne un altre
3. fer circular la policia a algú
> move out
1. anar-se'n (d'un habitatge)
2. fer sortir / traslladar fora
> move over
1. fer lloc, desplaçar-se cap al costat
2. treure (alguna cosa) cap al costat
> move up
1. pujar (moure's amunt)
2. fer pujar, traslladar amunt
3. (militar) fer avançar (tropes)
4. (militar) avançar a l'àrea de combat

movement *****
nom
1. moviment
2. bellugueig
3. evacuació intestinal

music *****
nom música
expr music copyist
copista musical
expr music therapy
musicoteràpia

musical *****
adjectiu musical
nom musical

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license