railway *****
nom
1. (Br) ferrocarril
Am. = railroad
2. (before noun) (Br) ferroviari
expr railway line
(Br) línia ferroviària
expr railway station
(Br) estació de tren
Am. = railroad station
sin. train station
expr railway system
(Br) sistema ferroviari

range *****
nom
1. gamma / ventall
2. (Am) cuina
Br. = cooker
sin. stove
3. marge / límit
4. (mountain range) serralada
5. ranxo
6. [MÚSICA] tessitura

rank *****
nom
1. grau / càrrec / graduació
2. categoria

verb tr conj classificar
adjectiu que fa pudor
expr close ranks
tancar files
> rank with estar al nivell de

rare *****
adjectiu
1. rar
2. [ALIM] poc cuit
expr be as rare as hens' teeth
[entrar-ne] tres en una dotzena

rate *****
nom
1. raó
At a rate of ten people per hour - A raó de deu persones per hora
2. [FIN] tipus
3. tarifa
4. taxa
verb tr conj valorar
expr birth rate
taxa de natalitat
expr death (or mortality) rate
taxa de mortalitat
expr exchange rate
tipus de canvi
expr fertility rate
taxa de fertilitat
expr flat rate
tarifa plana
expr interest rate
tipus d'interès

reach *****
verb conj
1. arribar
2. abastar
nom abast
expr within reach
a l'abast
> reach for allargar la mà per agafar
> reach out allargar la mà

read *****
verb tr conj (read/read)
1. llegir
He enjoys reading comic books.

2. dir
The sign read "keep out".

3. interpretar
How do you read their statements?

4. (Br) estudiar
Farquar is reading English at Oxford.

verb intr llegir
He is learning to read.

nom llegidor / lectura
nota: Si es diu que un llibre és un 'good / interesting read', vol dir que és un bon llibre o un llibre interessant.

expr read aloud
llegir en veu alta
> read about llegir sobre
> read (something) into (something) deduir (sobretot erròniament)
> read out llegir en veu alta
> read up on (something) recercar (alguna cosa)

ready *****
adjectiu llest
expr get ready

1. preparar-se
2. vestir-se
Go upstairs and get ready, we're leaving in 10 minutes!

real *****
adjectiu
1. autèntic
sin. genuine
2. real
3. de debò
He's a real idiot!

expr real number
[MAT] nombre real

reference *****
nom
1. referència
2. [TREB] aval
verb tr conj referenciar
expr in (o with) reference to
amb (or en) referència a

reflective *****
adjectiu
1. reflector
2. [thoughtful] reflexiu

regional *****
adjectiu regional

register *****
verb tr conj
1. (en)registrar
2. [sign up] matricular-se
nom registre

release *****
verb tr conj
1. alliberar
2. deixar anar
3. fer públic
4. emetre
5. estrenar
6. llançar / posar a la venda
nom
1. alliberament
2. emissió
3. estrena
4. llançament
expr press release
comunicat de premsa

relevant *****
adjectiu pertinent

remember *****
verb tr conj
1. recordar
Halfway to work she remembered that she hadn't switched the oven off.

2. recordar / rememorar

removal *****
nom
1. (Br) mudança
2. extracció
sin. extraction
3. eliminació
expr removal company
empresa de mudances
expr removal truck
(Am) camió de mudances
Br. = removal van
expr removal van
(Br) camió de mudances
Am. = removal truck
expr stain removal
eliminació de taques

repair *****
verb tr conj reparar / apanyar
sin. fix, mend
nom reparació

report *****
nom
1. informe
To write a report on ... - Elaborar un informe sobre ....
2. reportatge
A report by Dermot Monaghan - Un reportatge de Dermot Monaghan

require *****
verb tr conj requerir / necessitar
sin. need

research *****
verb tr conj investigar
sin. investigate
nom
1. investigació / recerca

reserve *****
verb tr conj reservar
nom reserva

resign *****
verb intr conj dimitir
sin. quit, hand in your notice (col·loq.)
expr to resign yourself (to)
resignar-se (a)

resource *****
nom recurs

responsive *****
adjectiu
1. [which reacts quickly] sensible
2. [which reacts enthusiastically] receptiu

restoration *****
nom
1. [bringing back] restabliment
The restoration of the monarchy - El restabliment de la monarquia
The restoration of service - El retabliment del servei
2. [repairing and cleaning] restauració
The restoration of the painting - La restauració de la pintura
3. [returning to owner] restitució

restore *****
verb tr conj restablir / restaurar / restituir

result *****
nom resultat
> result in donar com a resultat / donar lloc a / tenir com a conseqüència / portar a / causar / occasionar

retail *****
nom venda al detall / venda a la menuda
verb tr conj vendre al detall / vendre a la menuda
adverbi al detall / a la menuda

retain *****
verb tr conj retenir

review *****
nom
1. revista
2. ressenya
verb tr conj
1. revisar
2. ressenyar
3. repassar

revue *****
nom revista

rich *****
adjectiu
1. ric
2. embafós

rid *****
verb tr conj (rid/rid/ridding) deslliurar / eliminar / alliberar / desfer-se (de)
expr to get rid of
deslliurar-se / eliminar-se de / alliberar-se de / desfer-se de

right *****
adverbi a la dreta
adjectiu
1. dret / destre
Right hand - Mà dreta
2. correcte
sin. correct
3. apropiat
sin. appropriate / suitable
4. (col.loq) de debò
He's a right idiot!

interj (col.loq) oi?
This is a joke, right?

expr (not) right in the head
(col.loq) boig
nota: L'expressió adjectiva 'right in the head' s'utilitza sobretot amb sentit negatiu (és a dir, 'not right in the head' > 'boig').

ring *****
nom
1. anell
2. [INFORM] anella
3. (Br) (col.loq) trucada
Am. = call
4. [ESPORT] [boxa] quadrilàter
5. rings[ESPORT] [gimnàstica] anelles
verb tr conj (rang/rung)
1. trucar / telefonar
Have you rung Patricia yet? - Ja has trucat la Patrícia?
sin. call, phone
2. [to surround] encerclar
3. [to draw a circle round] encerclar
verb intr sonar
The phone's ringing. - Sona el telèfon.
> ring back
1. tornar una trucada
2. tornar a trucar
I'm afraid Mr Smith's not here right now, could you ring back later?

> ring up trucar
> ring off penjar (el telèfon)

rise *****
verb intr conj (rose/risen)
1. augmentar / incrementar / pujar
sin. increase
2. ascendir / pujar
3. encarir-se
Els bitllets de l'AVE i de les grans línies es van encarir un 3,5%).

nom
1. augment / increment / ascens / crescuda / ascensió
2. [FIN] alça
3. [TREB] augment de salari
sin. raise

> rise up rebel·lar-se / insurgir-se / insurreccionar-se

rock *****
nom

1. roca
2. [MÚSICA] rock

1. pedra preciosa / diamant
verb tr conj gronxar
expr rock art
art rupestre
expr on the rocks

1. [ALIM] amb gel
2. que passa un mal moment
Jane admitted to her friend that her marriage had been on the rocks for years
Foo Limited announced yesterday that their joint venture with Bar & Co. was on the rocks and was in danger of being shelved altogether if the two companies could not resolve their differences

> rock out (col.loq) passar-s'ho bé escoltant música rock

roll *****
nom
1. panet
2. rotllo / rodet
3. llista
Call roll - Passar llista
verb tr conj fer rodar
verb intr rodar
> roll out llançar (un nou producte o servei) / engegar-se o començar (una campanya electoral)
> roll up
1. arromangar / arremangar
To roll up your sleeves - Arromangar-se / arremangar-se les mànigues
2. aparèixer
> roll about
1. circular (sobre rodes)
2. rodolar (per aquí i per allà)
> roll along anar endavant rodolant
> roll around
1. circular (sobre rodes)
2. rodolar (per aquí i per allà)
> roll back
1. tornar (rodolant)
2. baixar (preus) a un nivell posterior
3. fer tornar enrere
> roll by escolar-se (passar temps)
> roll down
1. anar avall (rodolant)
2. abaixar donant voltes (p.e., la finestra d'un vehicle)
> roll in (col.loq) arribar a cabassos
> roll over girar-se (rodolant)

Rome *****
nom Roma
expr all roads lead to Rome
tots els camins duen (o porten) a Roma
expr ancient Rome
antiga Roma
expr Rome wasn't built in a day
el món no es va fer en un dia

rotate *****
verb tr conj
1. fer girar
2. [crops] alternar (els conreus)
verb intr girar

round *****
nom
1. (Br) (col.loq) ronda
nota: Al Regne Unit, quan un grup d'amics va a un bar és molt habitual que tots els membres del grup compren les begudes per torns. És a dir que l'amic A compra una beguda per a tots, llavors l'amic B fa el mateix etc. etc. fins que tots hagin comprat 'a round'. (Per exemple: 'It's your round!' > 'És el teu torn (de comprar begudes per a tots)').

2. eliminatòria
adjectiu
1. circular
2. rodó
expr round the bend
tocat de l'ala
expr round trip
viatge d'anada i tornada
> round down arrondir
> round off
1. arrodonir
2. completar (polidament)
> round on increpar (subtosament)
> round out arrondir / completar
> round up arrondir

rout *****
nom
1. esvaïment / desfeta / derrota completa
verb tr conj esvair / derrotar completament

route *****
nom

1. ruta
2. recorregut / trajecte

1. camí / via

rule *****
nom
1. regla
2. rulesreglament
3. [measuring instrument] regle
sin. ruler
verb tr conj
1. governar / manar
2. [draw straight line] reglar
expr as a rule
per regla general
expr rule of thumb
regla pràctica
expr slide rule
regle de càlcul
> rule out descartar

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license