saddle *****
nom
1. [on a horse] sella
2. [on a bike] seient
verb tr conj ensellar
> saddle (somebody) with (something) endossar
Why do I always get saddled with the most unpleasant jobs?

salvo *****
nom salva
pl. salvos, salvoes

Sami *****
nom sami
adjectiu sami

Samoa *****
nom Samoa
expr American Samoa
Samoa Nord-americana

sample *****
nom mostra
verb tr conj
1. provar
2. tastar

São Tomé and Príncipe *****
nom São Tomé i Príncipe

saving *****
nom
1. estalvi
2. savingsestalvis
expr savings account
compte d'estalvis
expr life savings
estalvis de tota la vida
expr (money- / energy- / space-) saving
que estalvia (diners / energia / espai)

saying *****
nom dita

scale *****
nom
1. escala / barem
2. escama
3. (Am) balança
Br. = scales

verb tr conj
1. escalar
2. escatar
3. fer a escala
> scale down reduir (a escala)

science *****
nom ciència

scientific *****
adjectiu científic

screen *****
nom
1. [INFORM] pantalla
2. [ESPORT] pantalla
verb tr conj
1. ocultar
2. protegir
3. projectar
4. [MED] cribrar
> screen off separar (amb una mampara, un paravent, etc.)

scrub *****
verb tr conj fregar
nom
1. fregada
2. matoll / matollar

seamless *****
adjectiu
1. sense costures
2. continu / ininterromput

search *****
verb tr conj
1. cercar / buscar
2. escorcollar / registrar
nom
1. cerca
2. escorcoll
pl. searches
> search out buscar i trobar

season *****
nom
1. estació (de l'any)
2. temporada
verb tr conj salpebrar / assaonar

secondary *****
adjectiu secundari
expr secondary sector
sector secundari

secret *****
nom secret
adjectiu secret
expr secret police
policia secreta
expr in secret
en secret
expr keep a secret
guardar un secret
expr state secret
secret d'estat

secure *****
adjectiu segur
verb tr conj
1. aconseguir
2. [FIN] garantir
3. assegurar
4. subjectar / lligar / fixar

security *****
nom
1. seguretat
2. securities[FIN] títol / valor
expr security council
consell de seguretat

see *****
verb tr conj (saw/seen)
1. veure
2. entendre
3. [~ that] assegurar que
verb intr
1. veure
2. entendre
3. imaginar-se
expr see you (later o soon)
fins ara! / fins aviat!
> see about encarregar-se de
> see after tenir cura de / vigilar
> see into investigar
> see off acomiadar
When Susan left on her trip, the whole family went to see her off at the station.

> see out acompanyar a la porta (per sortir)
I know where the door is. Oh no, let me see you out.

> see through
1. dur a terme
Linda is very good at starting projects but not always so good at actually seeing them through.

2. entendre (algú o un afer) prou per a no deixar-se enganyar
He always acts all friendly and caring but I can see right through him. He's not to be trusted.

> see to encarregar-se de

seek *****
verb tr conj (sought/sought)
1. buscar
2. demanar (ajuda / consell)
3. intentar aconseguir
> seek out cercar esforçant-se

select *****
verb tr conj escollir / triar / seleccionar / optar a
sin. pick, choose
adjectiu selecte / exclusiu

sell *****
verb tr conj (sold/sold) vendre
> sell out
1. vendre-ho tot
2. trair
> sell off liquidar (vendre totes les existències)

send *****
verb tr conj (sent/sent)
1. enviar
2. trametre
> send off
1. expulsar
2. enviar
> send off for (something) demanar / encarregar alguna cosa (per correu)
> send across enviar (una cosa) d'un costat a l'altre
> send along enviar
> send away fer marxar (algú)
> send back 1 tornar (alguna cosa) enviant-lo al lloc d'origen 2 fer tornar (algú)
> send down
1. enviar (una cosa a un lloc més avall)
2. (br.) expulsar (d'una universitat)
> send for cridar (algú) perquè vingui; demanar o ordenar que vingui (alguna persona o quelcom)
> send forth enviar (algú) a un altre lloc, sobretot en contextos religiosos
> send in 1 enviar 2 fer passar, fer entrar
> send on reenviar
> send out 1 enviar (a un altre lloc) 2 emetre
> send out for carregar (sobretot menjar) pel telèfon
> send over fer passar, enviar (cap aquí, cap allà)
> send up
1. enviar (a un lloc més alt), fer pujar
2. fer paròdia de

sensor *****
nom sensor

September *****
nom setembre

series *****
nom
1. sèrie
2. reguitzell

server *****
nom servidor
expr thick server
servidor pesant
expr thin server
servidor lleuger

service *****
nom servei

set *****
nom
1. joc
2. col·lecció
3. [ESPORT] set
verb tr conj (set/set/setting)
1. posar
2. establir / fixar / determinar
expr set fire to
calar foc a
> set about començar (una tasca)
> set apart
1. reservar
2. fer destacable
> set aside reservar / deixar de banda
> set back
1. retardar / impedir
2. (col.loq) costar (a algú, diners)
> set by reservar / posar a part per al futur
> set down
1. posar (en posició més baixa)
2. fer baixar (d'un vehicle)
3. escriure
> set forth
1. remarcar
2. partir (començar un viatge)
> set forward partir (començar un viatge), sobretot en contextos religiosos
> set in establir-se / instal·lar
> set off començar un viatge
We set off from Denver at 10 o'clock in the morning.

> be set on ser atacat (per un animal o una persona)
> set out exposar
> set up
1. engegar
2. configurar
> be set upon ser atacat (sobretot per un gos)

severe *****
adjectiu
1. intens
2. sever

sex *****
nom sexe
pl. sexes
expr to be sex mad
ser un(s) calent(s) mental(s)
> sex up modificar (informació) perquè sigui més interessant

shape *****
nom
1. forma
2. silueta
verb tr conj conformar
> shape up
1. resultar / desenvolupar-se
2. millorar per aconseguir un nivell exigit

share *****
verb tr conj
1. compartir
2. [~ (out)] repartir
3. relatar
nom
1. acció
2. part

shell *****
nom
1. [sea] closca / conquilla
2. [nut] clofolla
3. [explosives] cartutx
4. [INFORM] intèrpret d'ordres
5. [ESPORT] carcassa
verb tr conj
1. [nut] esclofollar / esquitllar
2. [peas] desgranar
3. [fire shells] bombardejar
> shell out (col.loq) gastar (diners), sobretot sense voler
The government has already shelled out more than $250 million for environmental projects in Brazil.
Bill shelled out over $800 for his daughter's prom dress.

shiny *****
adjectiu brillant

ship *****
nom
verb tr conj enviar / trametre
> ship off enviar
> ship out
1. enviar, sobretot a un lloc llunyà
2. marxar amb vaixell
3. acceptar feina com a mariner

shopping *****
nom compra
expr shopping cart
(Am) carret de la compra
expr shopping center
(Am) centre comercial
expr shopping centre
(Br) centre comercial
expr shopping trolley
(Br) carret de la compra

short *****
adjectiu
1. curt
2. curt / baix
nom
1. curtmetratge
2. [ALIM] una quantitat molt petita i concentrada d'una beguda alcohòlica forta (per exemple, vodka o whisky)
3. shorts[ROBA] pantalons curts
expr give (somebody or something) short shrift
descartar / prestar poca atenció a (algú o alguna cosa)
expr in short
en resum

show *****
verb tr conj mostrar
nom espectacle
> show around fer de guia (a algú)
> show in acompanyar (algú, quan arribi), entrant
> show off presumir / faronejar / fer-s'hi veure / rumbejar / fer el tifa
> show out acompanyar (algú, quan marxa) fins a la porta
> show up
1. 1 destacar-se 2 presentar-se
2. posar en evidència

shut *****
verb tr conj (shut/shut/shutting) tancar
To shut your eyes. - Tancar / aclucar els ulls.
sin. close
adjectiu
1. tancat
2. cluc
interj shut your mouth (or face or gob) calla't la boca!
nota: 'Gob' = Br. + col·loq.

> shut away
1. desar (una cosa), sobretot perquè ningú no hi tingui accés
2. tancar, sobretot a la presó
> shut down
1. aturar (un ordinador)
2. aturar-se (un ordinador)
3. tancar permanentment (una empresa)
> shut in tancar (a dins)
> shut off tancar
If the frying pan catches fire while we're cooking, we should immediately shut off the gas.

> shut out tancar fora, negar l'entrada (a algú)
> shut up
1. callar
2. fer callar (algú)

sight *****
nom
1. vista
2. a sight (Br) (col.loq) mamarratxo
She looks a sight in those clothes!

3. sightsllocs d'interès (turístic)
verb tr conj distingir / albirar
expr lose sight of (something)
perdre de vista (alguna cosa)
expr lose sight of the fact that...
perdre de vista que...

signal *****
verb tr conj assenyalar
verb intr (Am) posar l'intermitent
Br. = indicate
nom senyal

single *****
adjectiu
1. sol
2. solter
nom
1. billet d'anada
2. singlessolters
> single out escollir i destacar una sola (persona o cosa)

skeleton *****
nom [ANAT] esquelet
expr skeleton sledding
tobogan

skull *****
nom
1. crani / calavera
2. (col.loq) cap / cervell
When will he get it into his thick skull that she's just not interested?

slay *****
verb tr conj (slain) (lit.) occir

sleep *****
verb intr conj (slept/slept) dormir
> sleep around tenir relacions sexuals amb més d'una persona
> sleep in no llevar-se, dormir fins tard
> sleep on no decidir-se (sobre un afer) fins l'endemà, fins que hom hagi dormit
> sleep out dormir fora de casa
> sleep over passar la nit a casa d'un altre
> sleep together dormir junts
> sleep with anar al llit amb

slide *****
verb intr conj (slid/slid)
1. relliscar
2. lliscar
nom

1. [transparency] diapositiva
2. tobogan
Spiral slide. - Tobogan en espiral.
Water slide. - Tobogan aquàtic (o d'aigua).
3. [hair ~] passador

1. relliscada / lliscament
1. empitjorament / baixa

slider *****
nom
1. colís / colissa
2. (Am) [ZOOL] tortuga (d'aigua dolça)
Br. = terrapin (or turtle)
3. (Am) [ALIM] hamburguesa

slot *****
nom
1. [opening] ranura
2. [in a schedule] espai
3. slotsmàquines escura-butxaques
verb tr conj [~ into] encaixar (una cosa) en (una cosa)
verb intr [~ into] encaixar en (una cosa)
expr slot machine
màquina escura-butxaques
expr time slot
franja horària
> slot in
1. fer encaixar
2. encaixar
> slot together
1. encaixar
2. fer encaixar

slow *****
adjectiu lent
adverbi lentament
Are these pages loading real slow for everyone else?
nota: 'Slow' com adverbi s'utilitza més freqüentment en anglès americà que no pas en anglès britànic.

sin. slowly
verb tr conj alentir
Although strong headwinds slowed the runners, they still managed to complete the race.

verb intr alentir-se
Without the impetus of deadlines, I find that I have slowed somewhat.

> slow down
1. alentir
The heavy traffic slowed us down.

2. entretenir
3. alentir-se
I slowed down a bit to get my breath back.

> slow up alentir el pas

small *****
adjectiu petit / menut

smart *****
adjectiu
1. intel·ligent / astut
2. elegant
verb intr conj picar
expr smart Alec
espavilat
expr smart ass
(Am) (argot) espavilat
> smart off (Am) parlar (o contestar) impertinentment

smash *****
verb tr conj
1. trencar
2. [ESPORT] esmaixar
verb intr trencar-se
nom

1. estrèpit

1. [between two vehicles] xoc / topada
3. [ESPORT] esmaixada

expr smash (someone's) face in
(argot) trencar-li la cara a (algú)
> smash down tirar a terra
> smash in esbotzar
> smash up destruir

snap *****
verb tr conj
1. trencar
2. dir bruscament
3. [a photo] fer (una foto)
verb intr
1. trencar-se
2. [~ away] fer fotos (a tort i a dret)
He was snapping away merrily. - Anava fent fotos a tort i a dret.
nom
1. crac / soroll sec
2. (foto) instantània
Joan was showing Helen her holiday snaps.

3. (Am) [~ (fastener)] botó de pressió
Br. = press stud, popper
adjectiu sobtat
interj jo (o ell o nosaltres, etc.) també!

so *****
adverbi
1. tan
2. així que
3. doncs
expr so-called
anomenat
expr so-so
(col.loq) regular / mediocre
A: How are things going today? B: Oh, so-so.
The Memphis Grizzlies had a so-so week.

expr and so on (and so forth)
i la resta / etcètera / i un llarg etc.


expr sodium lauryl sulfate
(Am) laurilsulfat de sodi
expr sodium lauryl sulphate
(Br) laurilsulfat de sodi software *****
nom programari

solo *****
nom solo

some *****
adjectiu alguns / uns
pron alguns

soon *****
adverbi
1. aviat / properament / pròximament
2. d'hora
expr sooner or later
tard o d'hora
expr as soon as possible
com més aviat millor / tan aviat com sigui possible / al més aviat possible

sort *****
nom
1. tipus / mena
verb tr conj ordenar
expr of sorts
diguem-ne / si se'n pot dir així
There was an attempted coup d'état of sourts in Europe last week - La setmana passada hi hagué un intent de, diguem-ne, cop d'estat
> sort out arreglar

southern *****
adjectiu
1. del sud
2. meridional

Soviet *****
adjectiu (before noun) soviètic
nom
1. soviet
2. the Sovietssoviètics
expr Soviet Union
Unió Soviètica
expr The Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS)

speak *****
verb intr conj (spoke/spoken) parlar
expr so to speak
com aquell qui diu
> speak about parlar de
> speak down to parlar amb despreci amb
> speak for parlar per, parlar en nom de
> speak of parlar de
> speak on parlar sobre
> speak out (about) pronunciar-se (sobre)
> speak to parlar amb
> speak up
1. parlar més fort
Speak up! We can't hear you at the back!

2. dir la seva
If you really wanted to take part you should have spoken up sooner.

> speak with parlar amb

speed *****
nom velocitat / celeritat
> speed up apressar-se
> speed (something) up precipitar (una cosa) / agilit(z)ar (una cosa)

sporty *****
adjectiu esportiu

spring *****
nom
1. primavera
In (the) spring - A la primavera
nota: Hi ha dues expressions en anglès que signifiquen 'primavera': 'spring' i 'springtime'. El primer és més habitual. El segon es troba més en textos literaris.

2. font
3. ressort
> spring up sorgir / alçar-se de sobte
> spring at llançar-se a

square *****
nom
1. plaça
2. quadrat / quadre
adjectiu
1. quadrat
2. (col.loq) avorrit
expr square bracket
claudàtor
expr from square one
de cap i de nou
It would be more sensible to begin from square one - Seria més sensat començar de cap i de nou
> square away posar en ordre
> square off posar-se a punt per lluitar
> square up to (somebody) enfrontar-se a (algú)
> square up 1 (am.) pagar, satisfer un deute 2 (br.) posar-se a punt per lluitar

stage *****
nom
1. escenari
2. etapa
verb tr conj
1. escenificar
2. organitzar
To stage a sit-in - Organitzar una tancada
To stage a strike - Organitzar una vaga

s stand *****
verb tr conj (stood/stood) tolerar / aguantar / suportar / sofrir
They can't stand being alone - No suporten estar sols
verb intr
1. estar dret / estar de peu / estar dempeus
2. aixecar-se / posar-se en peu
nom
1. parada
2. [ESPORT] graderia
3. posició
4. estand
> stand about passar l'estona (dempeus)
> stand around passar l'estona (dempeus)
> stand aside apartar-se
> stand back recular
> stand behind suportar / defensar
> stand by
1. quedar-se mirant
2. estar amatent
3. defensar / romandre fidel a
> stand down
1. abandonar l'estrada
2. renunciar un càrrec
> stand for
1. representar / significar
2. tolerar
> stand in for reemplaçar (temporalment)
> stand off mantenir-se a part
> stand on insistir en
> stand out destacar-se / sobresortir
> stand over supervisar (algú), sobretot per veure que es faci bé una tasca
> stand together mantenir-se units / fer pinya
> stand up aixecar-se / posar-se en peu
> stand (someone) up deixar plantat algú
> stand up for (someone / something) defensar / defendre (algú / alguna cosa)
> stand up for (yourself) mantenir-se ferm
> stand up to resistir / aguantar / suportar

state *****
nom
1. estat
2. the StatesEstats Units
3. (before noun) estatal
State money - Diners estatals
verb tr conj declarar / afirmar
expr to lie in state
ser exposat en capella ardent
expr state of emergency
estat d'excepció

stay *****
nom estada
verb intr conj
1. restar / romandre / quedar-se
2. allotjar-se
expr be here to stay
haver arribat per quedar-se
> stay up vetllar (quedar-se despert)

step *****
nom
1. pas
2. esglaó
> step across caminar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) caminant
> step aside
1. apartar-se fent un pas o passos al costat
2. dimitir
> step away allunyar-se fent un pas o passos
> step back recular fent un pas o passos
> step down
1. baixar fent un pas o passos
2. dimitir
> step forward oferir ajut
> step in
1. entrar fent un pas o passos
2. intervenir
> step into entrar a (fent un pas o passos)
> step off baixar (d'un tren, d'un autobús, etc.)
> step on trepitjar
> step out sortir fent un pas o passos
> step over passar per damunt (fent un pas o passos)
> step through travessar (un lloc) fent un pas o passos
> step up (efforts) redoblar (els esforços)
> step upon trepitjar

stock *****
nom

1. [ALIM] brou

1. accions / capital
1. estoc / existències
4. nissaga

verb tr conj abastar / proveir

storm *****
nom tempesta / tempestat
> storm in entrar (a un lloc) amb ràbia
> storm off anar-se'n enrabiat
Joshua told everyone to 'get lost' and stormed off in a huff.

> storm out anar-se'n (d'un lloc) amb ràbia

story *****
nom
1. història / conte / relat
expr tall story
guatlla

street *****
nom carrer
expr street children
nens del carrer
expr street cleaner
escombriaire
expr street corner
cantonada
expr street lamp
fanal
expr street light
fanal

stress *****
nom estrès
pl. stresses
verb tr conj emfatitzar / emfasitzar
verb intr (col.loq) angoixar-se / estressar-se
Don't stress. I'll have it done by tomorrow.

> stress out
1. sotmetre (algú) a pressió o estrès, causant-li ansietat
2. estressar-se

strike *****
nom vaga
Hunger strike - Vaga de fam
Wildcat strike - Vaga salvatge
verb tr conj (struck/struck) colpejar
verb intr [clock] tocar
> strike at intentar de donar un cop (o cops) a
> strike back tornar un cop (a algú) / respondre a una acció hostil amb una acció semblant
> strike down
1. fer caure / abatre
2. (judicial) anul·lar (una decisió)
> strike off
1. tallar, treure o remoure amb un cop
2. esborrar o ratllar (sobretot d'una llista)
> strike out
1. ratllar o esborrar (sobretot d'una llista)
2. (en beisbol) eliminar un batedor amb tres strikes
3. (en beisbol) eliminar-se un batedor per acumular tres strikes
> strike out for començar a dirigir-se cap a
> strike up
1. començar a tocar (música)
2. establir / entaular / començar
She was bored so she struck up a conversation with the woman sitting next to her.
She struck up a friendship with him during a visit to Barcelona.

string *****
nom

1. corda
2. cordill
3. [INFORM] cadena

1. reguitzell / tirallonga
> string along
1. enganyar (algú) durant un temps
I am in a relationship with a married man. He keeps telling me he will leave his wife but he never does. Is he just stringing me along?

2. venir també
Are you going to the mall? You don't mind if I string along, do you? I really need to buy a new jacket.

> string along with acompanyar
> string out prolongar
> string up (col.loq) enforcar / penjar
He doesn't need locking up for what he's done...he needs stringing up.

subtitle *****
nom subtítol
verb tr conj subtitular

successful *****
adjectiu reeixit / exitós

Sunday *****
nom
1. diumenge
Sunday paper - Diari de diumenge
2. dominical
Sunday rest - Descans dominical
expr dress in (o wear) your Sunday best
endiumenjar-se

superior *****
adjectiu superior
Superior quality ~ - ~ de qualitat superior
nom
1. superior
2. [RELIG] superior
Prior Patrick McConville is the new superior at St Benedict's Abbey.

Mother superior - Mare superiora

supplier *****
nom proveïdor / subministrador

supply *****
verb tr conj proporcionar / subministrar
nom subministrament
expr supply and demand
oferta i demanda
expr supply teacher
(Br) (professor) suplent
Am. = substitute teacher

support *****
verb tr conj
1. donar suport a / fer costat a / secundar
2. mantenir
3. sostenir
nom
1. suport / sosteniment / ajuda

surprise *****
nom sorpresa
verb tr conj
1. sorprendre
2. sobtar
expr to take (someone) by surprise
sobtar (algú)
He told me something which took me by surprise. - Em va explicar una cosa que em va sobtar.

sushi *****
nom sushi

sweet *****
adjectiu
1. dolç
2. bonic / maco
His daughter is only 3. She's a sweet little thing.

nom
1. bombó / llaminadura / llepolia

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license