T *****
nom -
expr to a T
a la perfecció

take *****
verb tr conj (took/taken)
1. portar
2. prendre
verb intr trigar
expr do I take it that...? / I take it that... / am I to take it that...?
suposo que... / m'imagino que...
expr to take advantage of (something)
aprofitar (d'una cosa)
expr to take advantage of (someone)
abusar (d'algú)
expr to take care of (someone)
tenir cura d'algú
expr to take a photo(graph)
fotografiar
> be taken aback estar sorprès
> take aboard dur a bord
> take across portar (algú, alguna cosa) d'un costat a l'altre, cap allà
> take after
1. assemblar-se a
2. seguir l'exemple de
> take along portar (acompanyant algú, alguna cosa) cap allà
> take apart desmuntar
> take around
1. portar cap allà
2. portar arreu
> take aside portar a part (algú, alguna cosa) cap allà
> take away
1. [MAT] sostreure
sin. subtract
2. endur-se
> take back
1. tornar (algú, alguna cosa) cap allà
2. retractar
> take down
1. baixar (algú, alguna cosa) cap allà
2. apuntar, escriure
3. desmuntar
> take home portar a casa (cap allà)
> take in
1. entrar (algú, alguna cosa) cap allà
2. acompanyar (una persona) de fora a dins (cap allà)
3. allotjar (algú a casa)
4. enganyar (algú)
5. entendre (p.e., una idea)
6. estrènyer (una peça de roba)
7. acollir (un animal)
8. observar atentament
9. assistir (un partit, una pel·lícula, etc.)
> take off
1. [TRANSP] envolar-se / enlairar
The plane is due to take off at 7 o'clock this evening.

2. treure
She was very hot so she took off her sweater.

3. anar-se'n (molt ràpidament)
When he saw the policeman he took off in the opposite direction.

> take on
1. acceptar (una feina), responsabilitzar-se'n
2. jugar o lluitar contra (algú)
3. contractar
> take out
1. treure (algú, alguna cosa) cap allà
2. acompanyar fora (algú) (cap allà)
3. treure (una part del cos en una operació mèdica)
4. obtenir, sobretot un préstec
5. sortir amb (algú) socialment
6. (militar) destrossar, matar (elements de l'enemic)
> take over
1. portar cap allà
2. apropiar-se (sobretot d'una empresa)
3. prendre el control
> take round
1. portar cap allà
2. portar arreu
> take to
1. afeccionar-se a
2. començar a acostumar-se a
> take up
1. ocupar
2. començar
> take up with fer-se amic de
> be taken with estar atret per

talk *****
verb intr conj parlar
nom
1. xerrada
Katherine gave a talk at the conference.

2. discussió
I had a talk with my boss this morning about a potential pay rise.

expr in talks with
en converses amb
expr know what (you are / he is ..) talking about
dir una cosa per experiència
He knows what he's talking about - Ho diu per experiència
> talk about parlar de
> talk around
1. convèncer (algú)
2. parlar (evitant algun tema)
> talk at adreçar-se a (algú) sense fer cas de l'interès que pugui tenir
> talk away parlar sense parar
> talk back contestar impertinentment
> talk back to contestar irrespectuosament a
> talk down treure importància de
> talk down to parlar amb despreci amb
> talk into convèncer (algú) a (fer quelcom) / persuadir
> talk out
1. parlar exhaustivament (d'un tema)
2. resoldre (un tema) parlant-ne
> talk out of convèncer (algú) a (no fer quelcom)
> talk over discutir / examinar en detall una qüestió
> talk round
1. convèncer (algú)
2. parlar (evitant algun tema)
> talk to parlar a, parlar amb
> talk up exagerar la importància (d'una cosa)
> talk with parlar amb

task *****
nom
1. tasca
2. quefer
expr take (someone) to task (over something)
renyar (algú) (per alguna cosa)

tax *****
nom
1. impost
2. (before noun) fiscal
verb tr conj gravar
To tax consumption. - Gravar el consum.
expr tax exemption
(Am) desgravació
expr tax haven
paradís fiscal
expr tax relief
(Br) desgravació
expr tax return
declaració de la renda

team *****
nom equip
> team up fer equip

technology *****
nom tecnologia
pl. technologies

tell *****
verb tr conj (told/told)
1. dir
2. contar / relatar
verb intr notar
expr tell (something) like it is
abocar (alguna cosa) pel broc gros
> tell apart distingir
> tell by saber per
> tell from saber per
> tell on (somebody) delatar (algú)
> tell (somebody) off renyar algú

tennis *****
nom tennis
expr tennis ball
pilota de tennis
expr tennis court
pista de tennis
expr tennis elbow
colze de tennis
expr tennis player
tennista

term *****
nom
1. trimestre
2. [LING] terme
3. [period] termini
4. [POLIT] mandat
expr in the long term
a llarg termini
expr in the short term
a curt termini
expr long-term
de llarg termini
Long-term memory loss - Pèrdua de memòria a llarg termini
expr (re)payment terms
facilitats de pagament
expr short-term
de curt termini
Short-term memory loss - Pèrdua de memòria a llarg termini

test *****
nom
1. prova / assaig
verb tr conj
1. provar
2. verificar
expr test card
carta d'ajust
expr test pattern
carta d'ajust
expr test positive
donar positiu

textbook *****
nom
1. llibre de text
2. (before noun) de manual / perfecte
A textbook example - Un exemple de manual / un exemple perfecte

that *****
conj que
det aquell
pron
1. això / allò
2. que

the *****
det el / la / l' / els / les

their *****
adjectiu
1. el seu / la seva / (Val.) la seua / els seus / les seves / (Val.) les seues
2. llur / llurs

them *****
pron
1. ells / elles
2. els / les / los / 'ls
det (argot) aquests / aquestes / aquells / aquelles
nota: A vegades en el parlar quotidià, es diu 'them' en lloc de 'those' (per exemple: 'Where are you taking them books?'). L'aprenent de l'anglès no deu utilitzar la paraula 'them' amb aquest sentit però s'utilitza bastant, així que val la pena ser conscient del seu ús.

there *****
adverbi allí / allà

think *****
verb tr conj (thought/thought)
1. pensar
2. creure
3. recordar
verb intr pensar / reflexionar
expr I think therefore I am
penso llavors existeixo
expr to think twice before (V+ing)
pensar-s'ho dues vegades abans de (infinitive)
> think about
1. pensar en
2. considerar
> think of pensar en
> think out considerar totes les possibilitats
> think over rumiar (alguna cosa)
> think through considerar totes les possibilitats
> think up enginyar / inventar

thinker *****
nom pensador

thrill *****
verb tr conj excitar / emocionar
nom emoció

thriller *****
nom
1. thriller / pel·lícula de suspens

thug *****
nom gamberro / bèstia

time *****
nom

1. temps

1. vegada / cop
expr time and (time) again
una i altra vegada
expr time bomb
bomba de rellotgeria
expr time division multiple access
[INFORM] accés múltiple per divisió de temps
expr time flies
com passa el temps!
expr time trial
contrarellotge
expr at the same time
alhora / al mateix temps
expr for the time being
ara per ara

timer *****
nom temporitzador

tip *****
verb tr conj
1. donar a algú una propina
2. abocar
nom

1. propina
2. consell

1. abocador / deixalleria
4. punta

expr tip the balance (o scales)
fer caure / inclinar / decantar la balança
> tip off (col.loq) avisar
> tip over
1. bolcar
2. bolcar-se

Tonga *****
nom Tonga

tongue *****
nom
1. [ANAT] llengua
2. [LING] llengua
Mother tongue - Llengua materna
expr to be on the tip of your tongue
tenir a la punta de la llengua (alguna cosa)
It's on the tip of my tongue - Ho tinc a la punta de la llengua
expr to bite (or hold) your tongue
mossegar-se la llengua
expr to have lost your tongue
haver perdut la llengua
expr to loosen (somebody's) tongue
estirar la llengua a (algú)
expr to stick (or poke) your tongue out (at someone)
treure la llengua (a algú)

tool *****
nom
1. eina
2. estri
3. utensili
4. toolsutillatge
> tool around (Am) (col.loq) donar un tomb amb cotxe

top *****
nom
1. part superior / part més alt
2. capdamunt
3. cim
4. [lid] tapa
5. [surface] superfície
6. [ROBA] peça de roba que cobreix el cos de la cintura cap amunt (per exemple, una samaretta, un jersei, una camisa, una dessuadora...)
Do you think this top goes with this skirt?

7. [toy] baldufa
8. topsmàxim
It's not that expensive. It'll cost you £20 tops.

verb tr conj superar / sobrepassar
expr top yourself
(Br) (argot) suïcidar-se
expr on top of

1. damunt
2. a més de
> top off coronar (acabar d'una manera especial)
> top out parar d'augmentar
> top up omplir del tot

total *****
adjectiu total / sencer / global / complet
nom total
verb tr conj (totaled, totalled/totaled, totalled)
1. sumar
2. (argot) destruir completament
> total up sumar

touch *****
verb tr conj tocar
verb intr tocar-se
nom
1. tacte
2. toc
expr touch screen
pantalla tàctil
expr get in touch
posar-se en contacte
> touch down aterrar
When our plane touched down at Heathrow there was supposed to be a car waiting to take us to our hotel.

> touch off fer esclatar / suscitar
> touch on referir-se breument a / mencionar
> touch up retocar
Susan made a quick trip to the 'ladies' restroom to touch up her lipstick.

> touch upon referir-se breument a / mencionar

tour *****
nom
1. gira
2. viatge
3. visita
expr tour guide
guia acompanyant
expr tour operator
operador turístic / turoperador
expr to go on tour
anar (o sortir) de gira

town *****
nom ciutat
nota: Les dues paraules 'town' i 'city' signifiquen 'ciutat', però un 'city' és més gran que un 'town'.

expr town centre
(Br) centre de la ciutat
expr town hall
ajuntament
expr town planner
urbanista
expr town planning
urbanisme

toy *****
nom joguina
> toy with jugar amb (considerar no gaire seriosament)

trade *****
nom

1. comerç
2. indústria
3. tràfic

1. professió / ofici
verb tr conj
1. canviar
2. intercanviar
verb intr mercadejar / comerciar / comercialitzar
> trade down canviar (una cosa per una cosa similar de menys valor)
> trade in
1. tractar en
2. reemplaçar (una cosa) amb
> trade on aprofitar-se de
> trade up reemplaçar (una cosa) amb

tranny *****
nom (col.loq) transsexual

transfer *****
nom
1. traspàs / transferència
2. cessió
3. [TRANSP] transbordament

verb tr conj transferir / traspassar
verb intr [TRANSP] transbordar

transit *****
nom
1. trànsit
2. (Am) transport
Public transit - Transport públic

travel *****
verb tr conj (traveled, travelled/traveled, travelled/traveling, travelling) recórrer
verb intr viatjar
> travel by viatjar en (o amb)

trick *****
nom
1. esganyifa / trampa / broma / truc
verb tr conj estafar / enganyar / entabanar
expr dirty trick
jugada
expr not miss a trick
ser molt astut
> trick out (lit.) adornar (sobretot amb colors molt vius)
> trick up (lit.) adornar amb roba especial

trinity *****
nom the Trinity(Santíssima) Trinitat
sin. the Holy Trinity

trip *****
nom
1. excursió / viatge / desplaçament
verb tr conj entrebancar
verb intr entrebancar-se
> trip over ensopegar amb / entrebancar-se amb
> trip up atrapar en falta

troll *****
nom
1. [MYTH.] trol
2. [INFORM] troll
nota: El terme 'troll' defineix les persones que escriuen missatges provocadors a la xarxa de manera intencionada i amb la finalitat de trobar polèmica. També s'utilitza per referir als missatges mateixos.

troubleshooting *****
nom localització i resolució de problemes

truly *****
adverbi veritablement / vertaderament / realment

trust *****
nom
1. confiança
2. trust
Anti-trust laws - Lleis antitrust
verb tr conj confiar en / fiar-se de / tenir confiança en
expr to not trust (somebody) an inch
no fiar-se d'(algú) del tot
> trust in (formal) confiar en / fiar-se de / tenir confiança en
> trust to fiar-se de

tune *****
nom tonada / melodia
verb tr conj
1. [musical instrument] afinar
2. [vehicle] tunejar / personalitzar (un automòbil)
expr to call the tune
tallar el bacallà
expr in tune with
en sintonia amb
> tune in sintonitzar
> tune out (col.loq) no fer cas a
> tune up afinar (instruments musicals)

Turks and Caicos Islands *****
nom Illes Turks i Caicos

Tuvalu *****
nom Tuvalu

two *****
adjectiu dos / dues

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license