wait *****
verb conj esperar
expr wait staff
(Am) cambrers
expr wait tables
(Am) treballar de cambrer
interj wait up (imperatiu) Espera't! Espereu-vos!
> wait for esperar
> wait on atendre
> wait out esperar fins que acabés (una cosa)
> wait up vetllar (sobretot esperant que passi alguna cosa o que arribi algú)
> wait upon atendre

walk *****
nom
1. passeig / tomb
2. marxa
10km walk - 10km marxa
verb tr conj passejar
To walk the dog. - Passejar el gos.
verb intr
1. caminar / passejar
2. fer senderisme
sin. to go walking
expr to go for a walk
passejar-se
> walk about passejar
> walk across caminar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) caminant
> walk along caminar
> walk around passejar
> walk away allunyar-se caminant
> walk away from abandonar / deixar enrere
> walk away with emportar-se
> walk back tornar caminant
> walk by passar caminant
> walk down baixar caminant
> walk home anar / venir a casa caminant
> walk in entrar caminant
> walk into topar contra (caminant)
> walk off anar-se'n caminant
> walk off with robar
> walk on continuar caminant
> walk out
1. sortir caminant
2. anar-se'n com a senyal de protesta
3. fer vaga; marxar d'un lloc de treball, sobretot d'una manera organitzada i espontània
> walk out on deixar plantat (algú)
> walk over
1. maltractar (algú)
2. guanyar (algú) amb facilitat
> walk past passar davant (algú, un lloc) caminant
> walk through representar (una obra) mecànicament
> walk up pujar caminant
> walk up to acostar-se a

wall *****
nom

1. paret
nota: L'expressió col·loquial 'It's like banging your head against a (brick) wall' o 'I/You/He might as well bang my/your/his head against a brick wall' s'utilitza molt sovint per significar que una acció és inútil (per exemple: 'Being over 45 and trying to find a job is like banging your head against a brick wall', 'There's no point trying to reason with a teenager. It's like banging your head against a wall' o 'They tried explaining to the boss that his idea was a bad one but in the end they might as well have banged their heads against a brick wall for all the notice he took of them').


1. mur / muralla
expr wall bars
[ESPORT] espatllera
> wall off emmurallar
> wall up emmurallar

wan *****
adjectiu exsängue
sin. ashen
nom WAN[Wide Area Network] WAN / xarxa d'àrea àmplia

war *****
nom guerra
War with (Iraq) - Guerra contra / amb (l'Iraq)
expr civil war
guerra civil
The Civil War - La guerra Civil (Nord-)Americana
The Spanish Civil War - La Guerra Civil (Espanyola)
expr class war
guerra de classes
expr cold war
guerra freda
expr declare war (on)
declarar la guerra (a)
expr First World War (or Great War or World War I or World War One)
la Primera Guerra Mundial (o la Gran Guerra)
expr to go to war (with or against)
entrar en guerra (amb o contra)
expr holy war
guerra santa
expr price war
guerra de preus
expr prisoner of war
presoner de guerra
nota: També s'utiliza l'acrònim PoW (pronunciat 'pee-oh-double-u').

expr Second World War (or World War II or World War Two)
la Segona Guerra Mundial
expr war crime
crim de guerra
expr war criminal
criminal de guerra
expr war cry
crit de guerra
expr war of nerves
guerra de nervis
expr The War of the Spanish Succession
la Guerra de Successió
expr war of words
guerra de paraules

warm *****
adjectiu calent / càlid / calorós
nota: Les dues paraules angleses 'warm' i 'hot' signifiquen 'calent'. És una qüestió d'escala. 'Warm' significa 'calent però no massa calent'. 'Warm' gairebé sempre significa 'un calor agradable' mentre que 'hot' pot significar 'molt o massa calent'. Per exemple, es pot dir 'Be careful of that x, it's hot', però no 'Be careful of that x, it's warm'.

verb tr conj escalfar
> warm up escalfar-se
> warm to començar a tenir afecte per
> warm up to començar a tenir afecte per

warning *****
nom
1. avís / advertiment
2. [ESPORT] amonestació
sin. caution

watchdog *****
nom
1. gos guardià
2. -
Consumer watchdog. - Organització de defensa dels consumidors.
Human rights watchdog. - Organització de defensa dels drets humans.

watt *****
nom watt

wave *****
nom
1. onada
A wave of refugees - Una onada de refugiats
2. ona
Sound wave - Ona sonora
3. ondulació
verb tr conj agitar
verb intr saludar algú amb la mà
> wave off acomiadar (algú) fent signes amb la mà
> wave to fer senyals amb la mà a

way *****
nom
1. manera
2. camí
adverbi (argot) molt / extremadament
That's way cool!

interj way to go (argot) molt ben fet!
interj no way! ni pensar-hi

wear *****
verb tr conj (wore/worn)
1. [clothes] portar
2. desgastar(-se)
expr wear and tear
desgast per l'ús
> wear away erosionar (erosió en general)
> wear down
1. desgastar
2. fer més feble
> wear in dur (una peça de vestir) durant períodes breus fins que s'adapti al cos
> wear off disminuir
> wear on passar (el temps)
> wear out desgastar del tot (com a resultat d'ús)

weather *****
nom temps
expr weather cock
[en forma de gall] penell
expr weather forecast
pronòstic (meteorològic)
expr weather the storm
capejar el temporal
expr weather vane
penell
sin. wind vane
expr be under the weather
(col.loq) no trobar-se bé
expr feel under the weather
(col.loq) no trobar-se bé
> be weathered in (Am) estar sense poder anar enlloc a causa del temps

web *****
nom
1. [INFORM] web
2. teranyina
expr web browser
navegador
expr web page
pàgina web

webmaster *****
nom administrador de webs

website *****
nom lloc web
sin. site

weekday *****
nom dia laborable

weight *****
nom pes
verb tr conj [MAT] ponderar
Weighted average. - Mitjana ponderada.
expr to lose weight
perdre pes / aprimar-se
expr to put on weight
engreixar-se

well *****
adverbi
1. bé / ben
He plays really well
I hope everything goes well

2. (col.loq) molt
I was well annoyed when I found out
By midnight he was well tired
I was well pleased with my exam results

You might as well go home - Més val que tornis a casa
nom pou
verb intr conj rajar
expr as well
també
expr as well as
a més de
expr it's just as well (that)
encara sort que
> well up sorgir

well-known *****
adjectiu ben (o molt) conegut
It's well known that... - És ben sabut que...

when *****
adverbi
1. quan
2. a l'hora de
People must take care when driving - S'ha de prendre precaucions a l'hora de conduir

where *****
adverbi on

whine *****
verb intr conj queixar-se (sense motiu)
sin. whinge (Br.)

white *****
adjectiu blanc
nom blanc
> white out esborrar (fent servir un líquid blanc)

whom *****
pron
1. (formal) qui
2. (formal) que
nota: Aquest pronom interrogatiu no s'usa gaire en anglès col·loquial, ja que dóna un to formal i afectat al discurs, i generalment és reemplaçat per who; en cas que hi hagi una preposició, cal desplaçar-la després del verb. Exemples: substitució de whom per who quan aquell fa de complement directe - Who did you see? (més col·loquial que Whom did you see?) A qui vas veure?. Substitució de whom per who quan aquell fa de complement preposicional - Who do they agree with? (més col·loquial que With whom do they agree?). Amb qui estan d'acord?. L'ús més important de l'interrogatiu whom és en contextos formals quan es vol assolir un to elevat o bé quan el complement de la frase, directe o preposicional, és llarg o complex. Exemples: To whom was the President alluding? A qui al- ludia el president? For whom do our leaders suppose we are mourning? De qui, suposen els nostres dirigents, estem plorant la mort?

widget *****
nom giny

will *****
nom
1. voluntat
2. testament
verb conj -
nota: 'Will' és un verb auxiliar que s'utilitza en anglès per formar el temps futur (per exemple: 'I will go when I am ready', 'He will speak to her this evening') o per formular una pregunta (per exemple: 'Will you help me?', 'Will you shut up for goodness sake?!'). Cobrir plenament aquest sentit 'gramàtic' de la paraula en un diccionari com aquest és una tasca molt difícil, però esperem afegir unes notes més profundes en un futur proper.

win *****
verb tr conj (won/won/winning) guanyar
verb intr guanyar
nom victòria
sin. victory
> win out prevaler / tenir èxit
> win over persuadir (algú) / guanyar el suport (d'algú)
> win round convèncer
> win through sortir-se'n

wind *****
nom
1. vent
2. (before noun) eòlic
verb tr conj (wound) entortolligar
expr wind energy
energia eòlica
expr wind farm
granja eòlica
expr wind power
energia eòlica
expr wind power plant
central eòlica
expr wind pump
aerobomba
expr wind turbine
aerogenerador
expr wind vane
penell
sin. weather vane
> wind down
1. terminar (una activitat) per etapes
2. descansar
> wind up
1. donar corda a
2. concloure
We're running short on time. Could you start to wind up your speech please?

3. (col.loq) acabar / anar a parar
I always said he would wind up in prison.

> wind (somebody) up
1. (col.loq) prendre el pèl
I'm not serious. I'm just winding you up.

2. (col.loq) provocar a
Don't wind him up. You know what a terrible temper he has.

wire *****
nom
1. fil
2. filferro
3. cable
4. (Am) telegrama
verb tr conj cablejar / cablar
expr bank wire
transfèrencia bancària
expr barbed wire
filferro espinós
> wire up cablejar / cablar

with *****
prep amb

work *****
nom
1. treball / feina
Line of work - àmbit de treball
2. obra
The works of Shakespeare - Les obres de Shakespeare
The works of Picasso - Les obres de Picasso
3. the workstot
What would you like on your burger? I'll have the works please: gherkins, ketchup, cheese, mayonnaise...

verb tr conj accionar
verb intr
1. treballar
To work hard - Treballar fort
To work together - Col·laborar / cooperar
2. feinejar
3. funcionar
expr get down to work
posar mans a l'obra
> work in introduir (p.e., idees en una obra)
> work off
1. fer exercici (per eliminar l'estrès o la ràbia)
2. guanyar diners per pagar un deute
> work on (somebody) intentar persuadir (algú)
He hasn't agreed yet but I'm still working on him.

> work out
1. fer exercici
2. sortir bé
> work (something) out
1. arribar a entendre / resoldre
2. calcular
> work over donar una pallissa a (algú)
> work together treballar junts
> work towards (something) intentar assolir un objectiu
> work up suscitar
> get worked up emocionar-se
> work up to preparar el terreny per

working day *****
nom
1. (Br) jornada de treball / jornada laboral
Am. = workday
2. dia laborable

world *****
nom món
expr World Bank
Banc Mundial
expr World Economic Forum
Fòrum Econòmic Mundial
expr World Heritage
Patrimoni de la Humanitat / Patrimoni Mundial
expr World War I
Primera Guerra Mundial
expr World War II
Segona Guerra Mundial

worst *****
adjectiu pitjor
adverbi pitjor
The worst hit areas. - Les zones més afectades.
nom the worstel pitjor

worth *****
nom valor
expr to be worth

1. valer
What is this plot worth? - Què val / quin valor té aquest solar?
2. valer la pena
It's worth a visit - Val la pena de visitar

wow *****
interj renoi!
expr wow factor
factor sorpresa
This house is really nice but it just doesn't have the wow factor.

writing *****
nom escriptura / lletra

WTF ***** (What The Fuck)
acr però què collons?

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license