daily ****
adverbi diàriament
sin. each day
adjectiu quotidià / diari

damn *****
interj (col.loq) merda!
adjectiu (col.loq) maleït
I'm sick of this damn weather. All it's done for three weeks now is rain!
I installed a new DVD writer in my computer this morning, but the damn thing isn't working!

sin. damned, cursed, darn, darned, blasted (Br.)
adverbi (col.loq) [com a intensificador] molt
She's a damn good worker.
You know damn well what I mean!

verb tr conj damnar

damned ****
adjectiu maleït
sin. damn, darned, cursed, blasted (Br.)
adverbi [com a intensificador] molt
He's damned good at what he does.
You know damned well what I mean!

darn *****
verb tr conj sargir
nom sargit
adjectiu (col.loq) maleït
nota: S'usa eufemísticament en lloc de 'damn' o 'damned'.

sin. cursed, blasted (Br.)
adverbi (col.loq) [com a intensificador] molt
He's a darn good football player.
You know darn well who did it.
nota: S'usa eufemísticament en lloc de 'damn' o 'damned'.

data *****
nom dades
expr data bank
banc de dades
expr data entry
entrada de dades
expr data source
font de dades

database ****
nom base de dades
expr database administrator
gestor de base de dades / administrador de base de dades
sin. database manager
expr database manager
gestor de base de dades / administrador de base de dades
sin. database administrator

date *****
nom
1. data
2. cita
3. [ALIM] dàtil
expr date of birth
data de naixement
sin. birth date
expr blind date
cita a cegues
expr in date order
per data
> date from datar de

day *****
nom
1. dia / jornada
expr day off
dia de permís
expr at the end of the day
al cap i a la fi
At the end of the day, it shows that Iran will pay a very heavy price if it continues to try and enrich its fuel.
It involves distasteful compromises, but at the end of the day, even a dictatorship as small and weak as Cuba hasn't cracked under 40 years of hardball.
Oversaturation of the brain with images and information is very good in many ways, but at the end of the day, unless you remember to breathe - you die.

expr one of these days
un dia d'aquests
expr (something's / somebody's) days are numbered
tenir els dies comptats (alguna cosa / algú)
Windows' days are numbered - Windows té els dies comptats

debt ****
nom deute / endeutament
expr get into debt
endeutar-se

debugging ****
nom
1. depuració / desbrossament

debut ****
nom
1. debut
2. estrena

decade ****
nom
1. decenni / dècada

December ****
nom desembre

decision ****
nom decisió

decline ****
nom
1. davallada / decadència / declivi
verb intr conj [fall] baixar / descendir
Europe's farmland birds have declined by almost 50% in the past 25 years.

sin. fall

dedicate ****
verb tr conj dedicar

dedication ****
nom
1. dedicació
2. dedicatòria

defence *****
nom
1. (Br) defensa
Am. = defense
2. argument a favor
expr defence minister
(Br) ministre de defensa
Am. = defense minister
expr in defence of
en defensa de

defense *****
nom
1. defensa
2. argument a favor
expr defense minister
(Am) ministre de defensa
Br. = defence minister
expr in defense of
en defensa de

defer ****
verb tr conj ajornar
> defer to sotmetre's / abaixar-se / humiliar-se

defiance ****
nom
1. desafiament / esperit provocador / rebel·lia
expr in defiance of (the law, etc.)
en contra de / transgredint / infringint / desacatant / desobeint (la llei, etc.)

deficiency ****
nom
1. deficiència
2. carència

define ****
verb tr conj definir

definite ****
adjectiu
1. definitiu
2. manifest / evident / clar
3. segur
4. [LING] definit / determinat
The definite article - L'article definit (o determinat)

definitely *****
adverbi sens dubte / decididament

definition ****
nom definició

degree ****
nom
1. [temperature] grau
2. [math] grau
3. punt / nivell
4. llicència
expr degree of separation
grau de separació
expr by degrees
a poc a poc / gradualment
expr third- (first-, second-..) degree burns
cremades de tercer (primer, segon) grau

delay ****
nom
1. retard / endarreriment / demora
verb tr conj retardar / endarrerir
Hospital officials delayed informing the families of those affected. - Els oficials de l'hospital van endarrerir d'informar les famílies dels afectats.

deliberately ****
adverbi intencionadament / volgudament
sin. on purpose, purposely

delicatessen ****
nom xarcuteria

delicious *****
adjectiu deliciós / boníssim
sin. tasty, yummy

delighted *****
adjectiu encantat / entusiasmat
expr to be delighted with (something)
alegrar-se (d'alguna cosa, d'un fet)

delightful ****
adjectiu encantador / delitós
It's delightful. - És una delícia.

delivery *****
nom
1. lliurament / repartiment / tramesa
2. [MED] [birth] part
pl. deliveries

expr delivery charges
ports

delta *****
nom
1. delta
2. [Greek letter] delta

delusion ****
nom
1. delusió / il·lusió / engany / deliri
expr delusions of grandeur
deliris de grandesa

demand *****
verb tr conj exigir / reclamar
verb intr voler saber
'Why are you doing this?', Kris demanded. - 'Per què feu això?', va voler saber la Kris.
nom

1. reivindicació / exigència / reclamació

1. obligacions / deures
The demands of work. - Les obligacions laborals.
expr in demand
sol·licitat
expr on demand
a demanda / sota demanda / a petició / a la carta

demonstrate ****
verb tr conj [show] demostrar
verb intr [protest] manifestar-se

den *****
nom
1. cau
2. (Br) (passat de moda) estudi
expr den of iniquity
antre de perdició

dent *****
nom bony
verb tr conj abonyegar
expr to make a dent in (something)
produir efecte / fer forat (esp. en un menjar)

deny *****
verb tr conj negar / denegar / refutar / rebutjar / desmentir

department *****
nom

1. departament

1. matèria / disciplina / especialitat / àmbit / camp
expr department store
gran magatzem

departure *****
nom
1. sortida
2. partença / partida
expr departure gate
porta d'embarcament

dependent ****
adjectiu dependent

deploy *****
verb tr conj
1. [troops] desplegar
2. (formal) posar en pràctica / aplicar / executar

deployment *****
nom

1. [~ of troops] desplegament

1. ús / aplicació / execució

deposit ****
verb tr conj
1. (Am) [FIN] ingressar
Br. = pay in
2. dipositar
nom
1. bestreta
2. ingrés

deprecate ****
verb tr conj
1. [INFORM] assenyalar que un mètode, element o atribut és obsolet
2. desaprovar / recriminar

depression ****
nom
1. abatiment / desànim / depressió
2. [FIN] depressió

1. depressió / clot / sot / forat
1. fondal / fondalada
5. [METEOR] depressió atmosfèrica

deprive ****
verb tr conj privar / negar

depth *****
nom profunditat
expr to be out of your depth
no estar a l'altura
I'm out of my depth here. - Aquí ja no hi arribo (el meu intel·lecte no ho comprèn).
expr in depth
a fons / en profunditat
expr the depths of despair
l'abisme de la desesperació

describe *****
verb tr conj descriure / definir

design *****
verb tr conj dissenyar / concebre / establir
nom

1. disseny

1. designi / propòsit / pretensions

designer *****
nom
1. dissenyador
2. (before noun) de marca
Designer jeans - Texans de marca

desk *****
nom
1. escriptori
2. pupitre
expr front desk
recepció

despair *****
verb intr conj desesperar(-se)
nom
1. desesperació / consternació / desànim / desconsol / abatiment / desengany
expr to despair of (something / someone)
estar desenganyat d'(una cosa / d'una persona) / desenganyar-se'n
expr to despair of (doing something)
perdre l'esperança de (fer una cosa)

deperately ****
adverbi
1. desesperadament / urgentment / peremptòriament / imperiosament
2. a tot preu / de totes passades / costi el que costi

despite ****
prep malgrat
sin. in spite of

destroy ****
verb tr conj destruir / destrossar

detached *****
adjectiu distant / imparcial
expr detached house
(Br) casa unifamiliar
Am. = single family house

detail *****
nom
1. detall / peculiaritat
2. detailsdades
expr attention to detail
amor pel detall / detallisme
expr contact details
dades personals / senyes
expr to go into detail
detallar
expr in detail
detalladament
expr in great detail
amb tots els ets i uts
expr small details
minúcies

detect *****
verb tr conj descobrir / percebre / notar / copsar
sin. discern, make out

detective *****
nom detectiu
expr detective novel
novel·la de detectius / novel·la negra / novel·la policíaca
expr detective sergeant
subinspector (de policia)

determine ****
verb tr conj determinar / esbrinar / establir

devastated ****
adjectiu
1. desconsolat / afligit
2. arruïnat / destrossat

devastating ****
adjectiu
1. devastador / atroç / arrasador / demolidor
2. poderós

develop *****
verb tr conj
1. desenvolupar / expandir
2. desenvolupar / inventar / crear / concebre / [a theory] formular / [an idea] articular
3. elaborar
4. adquirir
5. [MED] agafar / contraure
6. revelar
> develop into convertir-se en

developed *****
adjectiu civilitzat / madur / avançat

developer *****
nom
1. [INFORM] desenvolupador
2. constructor
expr property developer
promotor immobiliari

development *****
nom

1. desenvolupament

1. avenç / innovació / novetat / millora
3. urbanització
4. esdeveniment
A recent development. - Una cosa recent / una cosa de fa poc / una novetat

developmental *****
adjectiu
1. en desenvolupament
The project is still at a developmental stage.

2. de(l) desenvolupament
expr developmental biology
biologia del desenvolupament
expr developmental psychology
psicologia del desenvolupament

deviation *****
nom desviació
expr standard deviation
desviació tipus / desviació estàndard / desviació típica

device *****
nom

1. dispositiu / mecanisme
2. artefacte explosiu
3. recurs

1. giny / maquinació

devious ****
adjectiu
1. pèrfid
2. [route or path] tortuós / recargolat

devoted *****
adjectiu lleial / abnegat / amantíssim / incondicional / dedicat
To be devoted to (somebody). - Tenir devoció a (algú) / sentir adoració per (algú) / viure consagrat a (algú) / desviure's per (algú).

devotion ****
nom
1. dedicació / zel
2. adoració
3. [RELIG] devoció / unció

diagram *****
nom esquema / diagrama / gràfic

dialog *****
nom
1. diàleg / interlocució
expr dialog box
quadre de diàleg

diary ****
nom
1. agenda / diari / dietari
2. (Am) diari / dietari
nota: En anglès britànic, 'diary' vol dir 'llibre on hom anota els esdeveniments de cada dia' i 'llibre on hom anota els pensaments propis'. En anglès americà només vol dir 'llibre on hom anota els pensaments propis'.

die ****
verb intr conj (dying)
1. morir(-se)
2. desaparèixer, morint-se
3. espatllar-se
nom
1. (formal) dau
pl. dice
nota: En el llenguatge formal o literari, 'die' és el singular i 'dice' el plural. Però, en el llenguatge quotidià, 'dice' és el plural I el singular.

2. matriu
expr never say die
no donar-se per vençut / no rendir-se
> die out desaparèixer, morint-se

difference *****
nom diferència
expr to make a difference
ser una millora / servir d'alguna cosa / servir de molt / tenir importància / tenir un efecte / fer efecte
expr what difference does it make?
quin mal hi ha?

different ****
adjectiu distint / diferent

differentiation *****
nom diferenciació

difficult ****
adjectiu
1. difícil
It's difficult to say. - Fa de mal dir.
Sitting was difficult. - Vaig tenir treballs per seure.
sin. hard
2. complicat / delicat
3. intractable

digital ****
adjectiu digital

dilute ****
verb tr conj
1. diluir / aigualir
sin. water down
2. afeblir

dimension ****
nom

1. dimensió

1. abast / magnitud
3. vessant / aspecte

din *****
nom aldarull / avalot / xivarri / tumult

diner *****
nom
1. restaurant econòmic
2. comensal

dinner *****
nom sopar
expr dinner jacket
(Br) esmòquing
sin. tuxedo, tux (col·loq)
expr have dinner
sopar

dire *****
adjectiu
1. cuitós / extrem / radical / alarmant / funest
Dire need - Necessitat urgent
2. (Br) (col.loq) mal / dolent

direct ****
adjectiu directe

direction *****
nom
1. direcció / rumb
2. instrucció

director *****
nom director
expr managing director
director executiu

directory *****
nom
1. directori
2. nomenclàtor

dirt *****
nom
1. brutícia / ronya
2. terra (solta
expr dirt poor
pobre com una rata

dirty *****
adjectiu
1. brut
2. verd / pornogràfic / obscè
3. deshonest
verb tr conj embrutar
expr dirty bomb
bomba 'bruta'
nota: Un 'dirty bomb' és una bomba fabricada amb explosius convencionals i materials radioactius.

disc *****
nom
1. [cd] disc
2. [INFORM] disc
3. [ANAT] disc (invertebral)
Slipped disc - Hèrnia discal

discipline ****
nom disciplina
Lack of discipline - Indisciplina
verb tr conj aplicar un correctiu

disconnect *****
verb tr conj
1. desconnectar
2. desvincular
verb intr
1. desconnectar-se
2. desvincular-se
nom disparitat / desconnexió

discontinue *****
verb tr conj
1. [MED] [treatment] interrompre
2. abandonar
3. deixar de fabricar

discourage ****
verb tr conj
1. descoratjar
2. posar impediments (a la proposta d'algú altre)
expr become discouraged
descoratjar-se / desanimar-se

discourse ****
nom (formal) discurs

discover ****
verb tr conj descobrir
sin. find

discussion *****
nom
1. conversa / discussió
After some discussion... - Després de deliberar...
Without further discussion... - Sense preàmbuls...
Open discussion of ideas - Confrontació d'idees / debat

dish *****
nom
1. [shallow container] plat
2. [part of meal] plat
3. [satellite ~] antena parabòlica
4. (col.loq) atractiu
Look at that guy over there. What a dish!

5. the dishesvaixella (bruta)
I'd better go and wash the dishes.

expr dish it out
criticar (algú) abusivament
> dish out
1. (col.loq) repartir / donar (lliurement, sense pensar-hi gaire)
2. servir (un àpat, menjar)
> dish up servir menjar

displace ****
verb tr conj
1. desplaçar
2. reemplaçar

displacement ****
nom desplaçament

distinction ****
nom

1. distinció

1. distinció / honor
3. excel·lent

expr of distinction
notable / eminent

distributor ****
nom distribuïdor

disturbing ****
adjectiu trasbalsador / pertorbador / procupant / inquietant

diverse ****
adjectiu
1. divers
2. vari

divide ****
verb tr conj dividir
nom bretxa
> divide by dividir per
> divide up dividir i repartir

division *****
nom divisió

do *****
verb tr conj (did/done/doing) fer
nom festa / celebració
After the christening they had a big do with all their family and friends.

expr to be to do with
tenir a veure amb
expr to do well (academically)
anar bé / rendir (en els estudis)
expr to have to do with
tenir a veure amb
expr to have nothing to do with...
no voler saber res de... / desentendre-se'n
expr how are you doing?
què m'expliques
expr to make do
conformar-se
expr what can I do for you?
en què el puc servir?
> do away with (somebody) (col.loq) matar (algú)
> do away with (something) (col.loq) suprimir / eliminar / abolir / posar fi a
> do for fer feines de casa per a
> do (somebody) in
1. matar / assassinar
2. arruïnar / destrossar
3. (col.loq) esgotar del tot / fer cansar
Can I leave the washing up until this afternoon? I've just finished my morning run and I'm absolutely done in at the moment.

> do out of estafar (a algú, alguna cosa)
> do over renovar / decorar de nou
> do up
1. (Br) rehabilitar / renovar / redecorar
2. [ROBA] cordar-se
3. embolcar
> do without prescendir de

document ****
nom document
verb tr conj documentar

dog ****
nom
1. gos
2. (Am) (argot) salsitxa de Frankfurt
All sandwiches, burgers, chicken and dogs are served with relish.
I ate 2 burgers and 2 dogs at the post-match drink up.

domestic *****
adjectiu
1. domèstic
2. interior / nacional / estatal
Domestic flight - Vol interior
Domestic market - Mercat interior
Domestic economy - Economia interior / nacional / estatal
nom (argot) baralla domèstica
expr domestic violence
violència domèstica

donate ****
verb tr conj donar / fer una donació

door *****
nom porta
expr back door
porta del darrere
expr behind closed doors
a porta tancada
expr fire door
porta tallafocs
expr front door
porta principal (d'una casa)
expr to knock on the door
trucar (o picar) a la porta
expr revolving door
porta giratòria
expr sliding door
porta corredissa
expr when one door closes, another one opens
quan una porta es tanca, se n'obre una altra

double *****
verb tr conj doblar
verb intr doblar-se
nom doble
> double over cargolar-se (amb dolor, de riure)
> double up cargolar-se (amb dolor, de riure
> double back tornar a fer el mateix camí al revés
> double for substituir
> double up with compartir habitació amb

down ****
prep avall
verb tr conj beure una beguda molt ràpidament i, molt sovint, d'un glop
Flipping heck Andy, you downed that pint quickly!
The man downed his drink, put a couple of dollars on the bar and left the pub

adjectiu
1. moix
sin. depressed, sad
2. que no funciona [un sistema / un ordinador]
nom intent
Fourth down. - Quart intent.
expr down payment
[FIN] entrada / paga i senyal
You should steer clear of mortgages which require no down payment. If you can't afford the down payment chances are you can't afford the mortgage either.

expr down tools
(Br) parar de treballar / fer vaga
Workers down tools due to asbestos fears.

downhill ****
adverbi pendent avall
adjectiu en pendent
nom descens
expr to go downhill
anar de baixa

download *****
verb tr conj baixar / descarregar
nom baixada / descàrrega

draft *****
nom
1. esborrany
2. (before noun) proposta de...
Draft contract - Proposta de contracte
3. (Am) [of air] corrent d'aire fred
Br. = draught
4. the draft (Am) servei militar obligatori
Br. = conscription
verb tr conj
1. fer un esborrany de
2. elaborar / preparar
3. [military] cridar a files
expr draft dodger
(Am) pròfug / objector de consciència

drag ****
verb tr conj
1. arrossegar
2. [lake, river..] dragar
verb intr
1. [time] passar lent
2. [conversation] allargar-se / eternitzar-se / fer-se carregosa
nom
1. arrossegament / fricció
1. plom / persona pesada
3. pallissa

expr drag and drop
[INFORM] arrossegar i deixar anar
> drag out
1. fer sortir arrossegant
2. prolongar

dramatically *****
adverbi amb dramatisme

draw ****
verb tr conj (drew/drawn)
1. dibuixar
2. traçar
verb intr [neither win nor lose] empatar
nom sorteig
> draw aside
1. apartar-se
2. cridar a part (algú)
> draw away allunyar-se
> draw back
1. recular
2. fer recular (algú o alguna cosa)
> draw down consumir gradualment, sobretot reserves
> draw forth fer sortir, treure (p.e., una espasa)
> be drawn into veure's atret per
> draw near acostar-se
> draw in
1. començar a entrar (un tren)
2. fer entrar
3. atraure
4. fer-se (els dies, les nits) més curts
> draw off
1. atraure (algú a un altre lloc, sobretot enganyant-lo)
2. treure (un líquid d'un contenidor, curosament)
3. consumir (l'energia d'una pila o bateria)
> draw on inspirar-se en
> draw out
1. començar a marxar (un tren)
2. allargar
3. fer parlar
4. treure (diners, sobretot d'un banc)
> draw together
1. ajuntar-se
2. ajuntar
> draw up
1. redactar
Before going Christmas shopping you need to draw up a budget and then make sure you stick to it.

2. parar-se
At the traffic lights, John drew up next to the BMW and made obscene gestures at the driver.

> draw upon inspirar-se en

drawing *****
nom dibuix
expr abbreviated drawing
dibuix simplificat

drift *****
verb intr conj
1. [boat] anar a la deriva
2. [snow or sand] amuntegar-se
3. [person] vagar / anar sense rumb
nom
1. deriva / moviment
2. [snow] nevàs
3. [sand] munt
4. significat / sentit
Did you catch my drift? - Veus per on vaig?

expr to drift in and out of sleep
debatre's entre son i vigília (formal) / fer capcinades
> drift apart [fig.] distanciar-se (una persona d'una altra)

drink *****
verb tr conj (drank/drunk) beure
verb intr beure alcohol
Are you coming out drinking tonight?
He'd been drinking since lunchtime and by 5 o'clock he was completely pissed.

nom
1. beguda
nota: A vegades els anglesos diem col·loquialment 'drink drink' per referir específicament a una beguda alcohòlica (Per exemple: 'Do you want a cup of tea or would you rather have a drink drink?').

2. alcohol
By the time the group of lads got on the plane, they were already the worse for drink.
I need a drink!

To go (out) for a drink - Anar de copes
expr drink driver
conductor ebri
sin. drunk driver
expr drink driving
conduir mentre està sota l'influència de l'alcohol
sin. drunk driving
> drink down beure's d'una tirada
> drink in
1. contemplar
2. fer molt cas per entendre bé
> drink to brindar per
> drink up
1. beure's
2. (imperatiu) acabeu de beure!

driven *****
adjectiu decidit / tenaç / perseverant

driver *****
nom
1. conductor
2. automobilista
3. pilot
4. [INFORM] programa de control
expr drivers' license
(Am) permís de conduir
Br. = driving licence

driving *****
nom conducció
expr driving licence
(Br) permís de conduir
Am. = drivers' license
expr driving school
autoescola

drunk ****
adjectiu borratxo / ebri
nom borratxo
expr drunk as a lord (o skunk)
(molt) borratxo / ebri
expr drunk driver
conductor ebri
sin. drink driver
expr drunk driving
conduir mentre està sota l'influència de l'alcohol
sin. drink driving
expr get drunk
emborratxar-se

dry ****
adjectiu sec
verb tr conj
1. assecar
2. eixugar
expr dry run
assaig
> dry out
1. assecar-se / eixugar-se
2. seguir un tractament per alcoholisme / desintoxicar-se
> dry (something) out eixugar
> dry up
1. assecar-se
2. passar a ser escàs

dual *****
adjectiu dual
expr dual nationality
doble nacionalitat

duct *****
nom conducte

duet *****
nom duet / duo

dunk *****
verb tr conj
1. [ESPORT] esmaixar
2. (Br) (col.loq) [Photo]remullar una galleta dins una tassa de té / café / xocolata tot just abans de menjar-la
He likes to dunk his biscuits before he eats them

nom esmaixada

during ****
prep durant

dust ****
nom pols
verb tr conj espolsar
verb intr treure la pols
expr dust cloud
polseguera
expr dust cover
funda
expr dust jacket
funda
> dust off tornar a fer servir, sobretot després d'un temps de desús

DVD ****
nom DVD
expr DVD burner
gravadora (de) DVD
expr DVD player
lector de DVD
expr DVD recorder
gravadora de DVD

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license