hacker *****
nom
1. expert informàtic
2. apassionat de la programació
The hacker ethic is built on knowledge sharing

hadith ****
nom hadit

hair *****
nom
1. cabells / pèl
interj keep your hair on no t'enfadis! / calma't!
nota: Si vols insultar al mateix temps es pot substituir 'hair' (cabells) per 'wig' (perruca) 'keep your wig on!'

expr hair removal
depilació
expr hair salon
perruqueria
sin. hairdresser's
expr long hair
cabells llargs
expr split hairs
subtilitzar / primfilar / filar prim
sin. quibble, nitpick

Haiti *****
nom Haití

halal ****
adjectiu halal
Halal meat - Carn halal

hale *****
adjectiu -
expr hale and hearty
ple de vida i salut

half *****
nom
1. meitat
2. (Br) mitja pinta (de cervesa / sidra)
I'll have a half of cider please
Do you want a half of lager?

pl. halves
nota: Al Regne Unit, si vols una cervesa o una sidra de barril, has de demanar o bé 'a pint' o bé 'a half'. Advertència: aquesta expressió ('a half') no vol dir res als Estats Units.

adjectiu mig
expr half and half
(Am) llet (que conté 50% llet i 50% nata)
expr half board
mitjà pensió
expr half brother
germanastre
expr half-hearted
poc entusiasta
expr half-heartedly
sense entusiasme
expr half inch
(Br) (argot) robar
Hey! Someone's half inched my pen!
nota: Aquest verbi ve del 'Cockney rhyming slang' (pinch (robar) > half inch), però també s'utilitza molt arreu del país.

sin. pinch (Br.) (argot) / steal
expr half life
vida mitjana
expr half sister
germanastra

hammer ****
nom
1. martell
2. [ESPORT] martell
3. [ESPORT] llançament de martell
nota: En anglès és possible (i molt habitual) referir al llançament de martell simplement com 'the hammer' (i.e. this weekend Jason is taking part in the hammer; Peter competes in the hammer).

4. Hammers (Br) (col.loq) -
nota: The Hammers és el sobrenom de l'equip de futbol anglès West Ham United FC.

> hammer on donar cops de puny a
> hammer out negociar i arribar a (un acord, un tracte, etc.)

hand *****
nom
1.
2. busca / maneta
expr big hand
ovació
expr close (or near) at hand
a mà / a l'abast
expr to gain the upper hand
obtenir avantatge / tenir avantatge
expr to get (or lay) your hands on
obtenir
How did you manage to get your hands on one of those? I thought the shops had sold out.

expr to give (someone) a hand

1. donar un cop de mà a algú
2. aplaudir algú
expr hand in hand
agafat de la mà / de bracet
Tony and Candice walked down the street hand in hand
Can profitability go hand in hand with responsibility?
Sony announced that the latest generation of robots will work hand in hand with humans on their production lines

expr to go hand-in-hand
anar de bracet
Poverty and military service seem to go hand-in-hand.

expr to join hands
unir-se / ajuntar-se
expr on the one hand...on the other hand
per una banda...per altra banda
expr on the other hand
en canvi
expr to raise your hand to someone
pegar
Any man who raises his hand to a woman is a coward.

> hand around fer passar una cosa de mà en mà
> hand back tornar (de mà en mà)
> hand down llegar
> hand in entregar / lliurar
To hand yourself in (to the police) - Entregar-se / lliurar-se (a la policia)
> hand off
1. donar (a un altre) la responsabilitat per un afer
2. (Am) traspassar (una cosa) d'un a l'altre
> hand on
1. passar (una cosa)
2. transmetre (una tradició)
> hand out
1. distribuir
2. [punishment] impartir
> hand over traspassar / entregar / lliurar
> hand round fer passar una cosa de mà en mà
> hand up passar un acte judicial a una autoritat més alta

handicap ****
nom
1. discapacitat
2. desavantatge
3. [ESPORT] handicap / desavantatge
verb tr conj obstaculitzar

handmade *****
adjectiu fet a mà

hand-picked ****
adjectiu designat a dit

handy ****
adjectiu
1. útil / pràctic
2. a mà
expr come in handy
venir bé
expr keep (something) handy
tenir (una cosa) a mà

hang ****
verb tr conj (hung/hung) penjar
To hang a picture. - Penjar un quadre
expr to get the hang of (something)
agafar-ne la traça
interj go hang yourself que et bombin / vés-te'n a la merda / vés-te'n a prendre pel cul
> hang about passar l'estona, quedant-se en un lloc sense cap propòsit en concret
> hang around
1. (col.loq) passar temps en un lloc sense cap propòsit concret
The kids were hanging around the shop because they were bored

2. (col.loq) esperar (uns moments)
I don't know how he'll react to the news and I'm not hanging around to find out either!
Do you want me to hang around until you're finished?

> hang around with (col.loq) fer-se / relacionar-se / tenir tracte
I don't like those boys she's hanging around with

> hang back quedar-se enrere / quedar ressagat / ressagar-se / mantenir-se a distància
> hang down penjar
> hang in (col.loq) persistir / perseverar
> hang on
1. (col.loq) esperar un momentet
Hang on a minute! I'm coming

sin. wait
2. fer el cor fort
3. dependre de
> hang on to
1. guardar / retenir
2. aferrar-se a (alguna cosa)
> hang over ser imminent, sobretot una amenaça
> hang out
1. repenjar-se per (p.e., una finestra)
2. estendre (roba)
3. penjar (una bandera)
4. (col.loq) freqüentar
> hang together
1. fer pinya
2. formar (diverses parts) un tot coherent / tenir coherència
It doesn't hang together. - No té solta ni volta.
> hang up penjar
> be hung up estar ansiós i una mica neuròtic
> be hung up on estar obsessionat de
> get hung up (Am) esdevenir retardat
> get hung up on obsessionar-se de
> hang upon dependre de

hang-out *****
nom un lloc per trobar-se / un lloc per quedar (esp. un bar)
The Starbucks on Main Street is a popular hang-out for local kids.

happen *****
verb intr conj
1. succeir / ocórrer / passar / esdevenir-se
To make (something) happen. - Fer realitat (alguna cosa).
Let's make it happen! - Aviam si ho fem / aviam si ho fem realitat / fem perquè així sigui.
These things happen. - Son coses que passen.
2. resultar / escaure's / donar-se el cas
I happened to be there. - Jo hi era casualment.
adverbi (Br) potser
Happen he did.
nota: 'Happen' vol dir 'potser' en els dialectes de Lancashire i Yorkshire.

> happen upon trobar (per casualitat)

happy *****
adjectiu
1. content
I'm happy to say... - Tinc la satisfacció de (poder) dir...
Happy in the knowledge that... - Amb la certesa (o la seguretat o el convenciment) que...
2. feliç
expr happy days
quins temps més feliços!
expr as happy as a pig in shit
més content que unes pasqües
expr none too happy
(argot) descontent
The coach was none too happy with his team's performance at the weekend
His wife will be none too happy when she finds out what he's been up to

hard *****
adjectiu
1. dur
2. difícil
sin. difficult
expr to be hard put to (do something)
tenir treballs (per fer una cosa)
He'll be hard put to find another secretary as efficient as his last one.

expr to give (someone) a hard time
fer-li la vida impossible / amargar-li la vida (a algú)
expr hard binding
[ESPORT] fixació dura
sin. plate binding
expr hard copy
còpia impresa
I'll fax this document to you now and put a hard copy in the post.

expr hard disk
disc dur
expr to take (something) hard
agafar-se una cosa a la valenta, a pit
expr to work hard
treballar de valent / treballar amb afany / matar-se treballant / escarrassar-se / desmanegar-se

hardwood *****
nom fusta noble

hater *****
nom enemic / contrari / ressentit
Woman hater. - Misogin.

have *****
verb tr conj (had/had)
1. [own] tenir / tindre (Val.) / posseir
2. [illness] tenir / patir de
He has lung cancer. - Té (o pateix de) càncer del pulmó.
He has a cold. - Té un refredat / està refredat.
3. [baby] tenir / donar a llum (a)
Anna has had the baby. - L'Anna ja ha tingut el nen.
expr to have had it (up to here)
estar fins els nassos / estar fins els collons (o ous) [vulg.]
I've had it up to here with your lies. - N'estic fins els nassos de les teves mentires.
expr to have it in yourself (to do something)
veure's amb cor (de fer una cosa) / ser capaç (de fer una cosa)
expr to have it in for (someone)
tenir tírria (a algú) / tenir-la jurada (a algú)
expr to be had
ser enganyat
> have on
1. portar (una peça de roba)
2. (col.loq) burlar-se de

haven *****
nom
1. refugi
2. port
expr tax haven
paradís fiscal

hay *****
nom fenc

hazard *****
nom perill
verb tr conj
1. gosar dir / atrevir-se a dir
2. [~ something] posar en perill

haze *****
nom
1. calitja / calima
2. boirina
3. vel
verb tr conj (Am) fer quintades

head *****
nom cap
verb tr conj encapçalar / dirigir
expr head count

1. recompte
The teacher did a quick head count just to make sure no children had wandered off while her back had been turned.
nota: Es pot escriure una sola paraula (headcount) o dues paraules (head count).

2. nombre total
expr head office
seu
expr heads or tails
cara o creu?
I'm going to toss the coin to see who goes first. Heads or tails??

expr head waiter
maître
expr head wind
vent en contra
expr to be off your head
(col.loq) estar tocat de l'ala
Don't pay any attention to him. He's off his head.

expr to be over (somebody's) head
escapar a la comprensió (d'algú)
This is over my head. - Això escapa a la meva comprensió.
I got into this over my head. - Vaig lliurar-m'hi en cos i ànima.
expr to come to a head
portar a terme / culminar
expr to head off

1. anar-se'n
If you don't mind I think I'll head off now.

2. evitar / estroncar
3. interceptar / barrar el pas
expr to make head(s) or tail(s)
treure l'entrellat
I can't understand a word of this. Can you make head or tail of it?

expr to not make head(s) (n)or tail(s)
no treure l'entrellat / no trobar ni cap ni peus
This tax form is just too complicated. I can't make head nor tail of it.

expr on your head be it
tu mateix / per tu faràs / és cosa teva / va per tu el pollastre / del teu pa faràs sopes
expr to put (our/your/their) heads together
dir-se coses a l'orella
> head for dirigir-se a
> head off interceptar
> head out anar-se'n
> head towards dirigir-se a
> head up dirigir

headband ****
nom
1. [Photo]cinta de cabell
sin. hairband, Alice band
2. [ESPORT] cinta
sin. sweatband

headline *****
nom titular

health *****
nom
1. salut / sanitat
Economic health. - Benestar econòmic.
2. (before noun) sanitari
expr health care
assistència sanitària
expr health center
(Am) centre de salut
sin. medical center
expr health centre
(Br) centre de salut
expr health code
codi de salut
expr health farm
sanatori
expr health fanatic
fanàtic de la salut / integrista de la salut
expr health food
aliment dietètic
expr health office
dispensari

hear ****
verb tr conj (heard/heard)
1. sentir
Can you hear me? - Em sents?
We must make our voices heard. - Hem de fer-nos sentir.
2. tenir notícia (d'un fet) / tenir entès
verb intr sentir-hi
> hear back (from) rebre resposta
> hear (somebody) out escoltar (algú fins que hagi acabat de parlar)

heart ****
nom cor
Her heart sank. - Se li va encongir el cor.
It broke her heart. - Allò la va ensorrar.
I thought my heart would break. - Se'm va fer el cor petit.
My heart goes out to (someone). - Tinc simpatia (a algú).
His heart is in the right place. - Té bones intencions.
expr heart attack
infart (de miocardi)
expr heart condition
afecció cardíaca
sin. heart problem
expr heart problem
afecció cardíaca
sin. heart condition
expr heart rate
freqüència cardíaca
expr heart surgery
cirurgia cardíaca
expr heart transplant
trasplantament cardíac
expr to be at the heart of
ser el quid de / ser propi (de) / ser consubstancial (amb)
expr to have a heart of gold
tenir molt bon cor / ser un tros de pa
expr in (someboy's) heart of hearts
en l'íntim del cor / íntimament
expr lose heart
perdre l'ànim / desmaiar
expr the heart of the matter
el quid de la qüestió
To touch the heart of the matter. - Posar el dit a la llaga.

heat *****
verb tr conj escalfar
sin. warm
nom
1. calor
sin. warmth
2. xafogor
3. eliminatòria
4. foc
expr heat accumulator
acumulador de calor
expr heat exchanger
bescanviador de calor
expr heat flux
flux calorífic
expr heat gain
guany tèrmic
expr heat pump
bomba de calor
expr heat rate
consum específic de calor
expr on a low heat
a foc lent
expr on heat
en zel
> heat (something) up escalfar
> heat up escalfar-se

heated *****
adjectiu
1. climatitzat
2. encès

heavy *****
adjectiu
1. pesat / feixuc
With a heavy heart. - Amb un pes al cor.
2. [rain] intens / abundant
Heavy traffic. - Tràfic intens (de vehicles).

heed ****
verb tr conj (formal) guiar-se / deixar-se guiar (per)
expr to take heed
parar atenció

heel ****
nom
1. [ANAT] taló
2. tacó
3. heelstacons alts
Claire was very tall and found that when she wore heels for work she towered over her male colleagues.
nota: 'Tacons alts' són 'high heels' o simplement 'heels'.

help *****
verb tr conj ajudar
nom ajuda
expr can I help you?
en què el puc servir? (shopkeeper to customer) / vostè dirà (shopkeeper to customer) / què vol? / què desitja?
expr can't help
no poder evitar / no poder estar-se / no poder controlar
I can't help feeling there must be a better solution. - No em puc estar de pensar que ha d'haver-hi una solució millor
I can't help getting bored easily. - No puc evitar que m'avorreixi fàcilment.
You can't help what people think of you. - No es pot controlar què pensa la gent de tu.
expr (I, he, she, we..) can't help it
no hi (puc, pot, podem..) fer més / és superior a (mi, ell, ella, nosaltres..)
expr so help me
Déu me'n guard
expr so help me God
ho juro per Déu
expr to help matters
facilitar les coses
expr to help yourself to (something)

1. [at table] servir-se
Help yourself to more bread if you want it.

2. (col.loq) pispar / furtar
> help out ajudar

helpline ****
nom línia d'atenció

hence ****
adverbi
1. (formal) per això
2. (formal) des d'ara
More than 15 years hence - D'ací més de quinze anys

here *****
adverbi aquí / (Val.) ací
expr here I come!
ves que vinc!
expr here we come!
que venim!

hereby ****
adverbi per això / per aquest fet

herein ****
adverbi (formal) aquí dins

heron ****
nom bernat pescaire

high *****
adjectiu
1. alt / elevat
High forehead. - Front prominent / protuberant.
2. suprem
nom euforia
expr to get high
col·locar-se / drogar-se
expr high bar
barra fixa
sin. horizontal bar
expr high jinks
entremaliadures
expr high point
punt culminant
expr high spirits
exuberància
To be in high spirits. - Estar ple d'energia.

high-end *****
adjectiu de luxe

high-level *****
adjectiu elevat
expr high-level language
[INFORM] llenguatge d'alt nivell

high-resolution *****
adjectiu d'alta resolució

high school *****
nom (Am) escola secundària
Br. = secondary school

high-tech ****
adjectiu (d')alta tecnologia / (de) tecnologia punta

hipster ****
nom bohemi

history *****
nom
1. història
pl. histories
2. antecedents
expr the rest is history
la resta és cosa sabuda

hitman ****
nom assassí a sou / sicari
pl. hitmen

hobbyist *****
nom
1. persona amb una afició
2. diletant

hoe *****
nom aixada
verb tr conj treballar (la terra) amb l'aixada

hold *****
verb tr conj (held/held)
1. agafar
She fell asleep holding his hand. - S'ha adormit mentre li agafava la mà.
2. mantenir
Hold your head and body straight. - Manté el cap i tors rectes.
3. suportar
You should place the projector on a flat surface that can hold its weight. - Convé situar el videoprojector sobre una superfície equilibrada que pugui suportar el seu pes.
4. reservar
We don't know what the future holds for us. - No sabem què ens té reservat el futur.
5. detenir
6. [~ that] sostenir / mantenir
7. celebrar
8. [title or post] ostentar
9. [contain] encabir / tenir cabuda per a
nom

1. [TRANSP] bodega

1. hegemonia / influència / domini
expr to hold (somebody's) attention
captar l'atenció (d'algú)
expr to hold dear
apreciar (molt) / considerar important
expr to hold good
ser vàlid / ser aplicable
expr to hold one's own
aguantar el tipus / plantar cara / estar a l'altura de les circumstàncies / no quedar a la saga / defensar-se
expr to hold nothing back
no deixar res per verd
expr to hold true
ser vàlid / ser aplicable
expr to take hold
arrelar / cobrar importància / prendre força
interj hold it un moment! / espera un moment!
> hold back
1. amagar
2. suprimir i controlar (alguna cosa, sobretot una emoció)
3. dubtar (vacil·lar)
> hold down
1. subjectar
2. [a job] rendir a la feina
> hold forth discursejar / oferir opinions, parlar sense parar
> hold in suprimir i controlar (alguna cosa, sobretot una emoció)
> hold off
1. mantenir a distància
2. demorar
3. no començar (la pluja, una tempesta, etc.)
> hold on
1. agafar-se
2. resistir
3. [esports] mantenir un avantatge
4. esperar-se
5. mantenir contacte telefònic
> hold on to guardar
> hold onto
1. agafar-se a
2. guardar, no desfer-se de
> hold out
1. allargar (la mà)
2. resistir
3. no exhaurir-se les existències d'una cosa
> hold out for no parar fins a (aconseguir una cosa)
> hold out on (col.loq) no dir a (l'altre) el que li cal saber / no donar la part (a algú) que li pertoqui / estafar
> hold over
1. ajornar
2. prorrogar
> hold to mantenir-se fidel a
> hold together
1. mantenir-se junts
To hold yourself together. - Comportar-se / dominar-se.
2. mantenir junts
> hold up
1. sostenir
2. atracar
3. entretenir
> be held up
1. estar entretingut
It would appear that Susan has been held up. Perhaps we could start the meeting without her?

2. ser atracat
Bank employees were held up by two armed robbers.

> hold with estar d'acord amb / suportar

holder ****
nom
1. titular / posseïdor
2. recipient
expr account holder
titular del compte

holding *****
nom
1. participació
2. béns / fons (d'una biblioteca, d'un museu, d'un arxiu, etc.)
3. terra
expr holding cell
cel·la (del tribunal)
expr holding company
societat de cartera

hole *****
nom
1. forat / esvoranc
2. clot
> hole out en golf, fer que la bola entri el forat
> hole up
1. no sortir / quedar-se a casa sense veure ningú
2. refugiar-se
Most people believe that Bin Laden is holed up somewhere in Pakistan.

holiday ****
nom
1. (Br) vacances
Am. = vacation
2. dia de festa / dia festiu

home *****
nom
1. casa / llar / domicili
adjectiu casolà
expr home birth
part a casa
expr home care
atenció domiciliària
expr home composting
compostatge casolà
expr home cooking
cuina casolana
expr home front
rereguarda
expr home help
(Br) treballador familiar
My grandmother has a home help who comes in every day to help her get washed and dressed.

expr Home Office
(Br) [POLIT] Ministeri de l'Interior
expr home page

1. pàgina inicial
nota: També s'escriu 'homepage'.

2. pàgina d'inici
expr Home Secretary
(Br) ministre de l'interior
Am. = Interior Minister
expr home straight
recta final
expr at home
de gust / com el peix a l'aigua
expr to get home
arribar a casa
expr to hit home

1. encertar
2. arribar al cor / arribar a l'ànima / colpir
The message hit home. - Es van donar per al·ludits.
expr there's no place like home
com a casa enlloc
> home in on
1. avançar degudament a (un objectiu)
2. dirigir l'atenció a

homecoming *****
nom retorn

homepage *****
nom
1. pàgina inicial
nota: També s'escriu 'home page'.

2. pàgina d'inici

honor *****
nom
1. honor / honra
2. glòria

verb tr conj
1. honrar
2. obeir (un compromís íntim)
3. complir (una promesa)
expr to feel honor-bound (to do something)
veure's obligat moralment (a fer alguna cosa)
expr to feel (or be) honored (to do something)
estar orgullós (de fer una cosa)

hook ****
nom ganxo / garfi
expr picture hook
clau de ganxo
> hook up enganxar
> hook up with (col.loq) trobar-se amb

hop ****
verb intr conj anar (or saltar) a peu coix
nom salt

hope *****
nom esperança (el que es desitja o que s'anhela)
verb tr conj esperar / confiar / comptar
I can only hope to imitate him. - Només puc aspirar a imitar-lo (o emular-lo).
expr to hope against hope
encreuar els dits (perquè una cosa vagi bé)
expr to be beyond (or past) hope

1. no tenir remei
2. no haver-hi res a fer
expr to live on false hopes
alimentar falses esperances
expr my only hope is... / I can only hope ...
espero que almenys...
> hope for esperar (desitjar que sigui realitat una cosa)

horizontal ****
adjectiu horitzontal
expr horizontal bar
barra horitzontal
sin. high bar

horn *****
nom
1. botzina / clàxon
2. [MÚSICA] corn
3. [ZOOL] banya

expr Horn of Africa
Banya d'Àfrica>
expr horn of plenty
corn de l'abundància
expr horn player
trompa
expr Alpine horn
corn alpí
expr English horn
corn anglès
expr French horn
trompa
> horn in on (Am) ficar-se inoportunament en (una conversa, un afer)

hornet ****
nom vespa xana
expr to stir up a hornet's nest
esvalotar el galliner

horny *****
adjectiu
1. calent
2. fogós / apassionat

horsemeat ****
nom carn de cavall

host *****
nom
1. amfitrió
2. [INFORM] amfitrió
3. hoste
nota: Persona que hostatja algú.

4. presentador
5. mestre de cerimònies
6. [RELIG] Hòstia
expr host computer

1. amfitrió
2. ordinador central
expr remote host computer
amfitrió remot / ordinador central remot

hostess ****
nom
1. amfitriona
2. hosta
nota: Persona que hostatja algú.

3. presentadora
4. mestressa de cerimònies
5. [air ~] hostessa / assistent de vol
pl. hostesses

hot dog ****
nom frankfurt

hour *****
nom hora

house *****
nom casa
verb tr conj albergar
expr house of ill repute
prostíbul
expr house painter
pintor de parets
expr to play house
jugar a pares i mares

household ****
nom
1. casa
nota: 'Household' descriu un grup de persones que ocupen un habitatge; la casa i les persones considerats com una unitat.

2. (before noun) domèstic / de la casa
Household bills. - Factures de la casa / factures domèstiques.
Household chores. - Feines domèstiques.

how *****
adverbi com
expr how are you
com estàs? (familiar) / com està? (polite)

however *****
adverbi però / tanmateix / nogensmenys

hue *****
nom
1. to / matís / tonalitat
expr hue and cry
clamor

huge ****
adjectiu gegant
sin. enormous, gigantic

human ****
adjectiu humà
expr human geography
geografia humana
expr human resources

1. recursos humans
2. departament de recursos humans
She warned her boss that if he didn't stop harrassing her she would report him to Human Resources.

HVAC ****
abrev sistema de climatització
nota: Abreviatura de 'heating, ventilation and air conditioning'.

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license