I *****
pron jo

iconic *****
adjectiu icònic / simbòlic / emblemàtic

if *****
conj si

illegal ****
adjectiu
1. il·legal
sin. against the law, unlawful
2. [ESPORT] antireglementari

image ****
nom

1. imatge

1. aspecte / aparença
1. comparació / metáfora / símil
expr image bank
banc d'imatges
expr image map
mapa d'imatge

imagery *****
nom
1. iconografia
2. simbolisme
3. representació
pl. imageries

imam *****
nom imam

immediate ****
adjectiu immediat

immediately ****
adverbi
1. immediatament / amb immediatesa
2. tot seguit
sin. straight away

impact ****
nom

1. [crash, blow..] impacte

1. [effect] incidència / efecte

implication *****
nom
1. conseqüència / repercussió
2. implicació
3. insinuació / inferència
expr by implication
de manera indirecta / implícitament / de forma implícita

imply *****
verb tr conj
1. insinuar
2. pressuposar / sobreentendre
3. suposar / implicar

important ****
adjectiu important
To feel important. - Sentir-se algú.

improve ****
verb tr conj millorar
sin. better
verb intr millorar
sin. get better
> improve upon millorar

include *****
verb tr conj
1. incloure
2. incorporar
3. englobar
Including... - Comptant(-hi)... / incloent-hi...

inclusive ****
adjectiu inclusiu
From the 24th to the 30th of December, inclusive - Del 24 al 30 de desembre, inclusivament

inconsistent ****
adjectiu
1. contraposat / contradictori
2. voluble
3. irregular / desigual

incorporate *****
verb tr conj
1. incorporar
2. fundar

incorporation ****
nom
1. incorporació
2. fundació

increase ****
verb tr conj
1. incrementar / augmentar / fer pujar
2. redoblar
verb intr incrementar-se / augmentar-se / pujar-se
nom
1. augment / increment / pujada
expr to be on the increase
anar a més

increment ****
nom increment

indent ****
verb tr conj sagnar
nom

1. sagnat

1. comanda / encàrrec

indicate *****
verb tr conj
1. indicar / assenyalar
2. mostrar / manifestar
3. fer un gest (a algú perquè faci alguna cosa)
4. indicar / ésser indici (o signe) de
verb intr (Br) posar l'intermitent
Am. = signal

indication *****
nom
1. indici
2. indicació

induce *****
verb tr conj
1. (formal) induir / persuadir
2. (formal) produir / causar
3. [a birth] induir / provocar

industrial ****
adjectiu industrial
expr industrial estate
nucli industrial
expr industrial revolution
revolució industrial

industry *****
nom indústria

inevitably ****
adverbi inevitablement / com no podia ser d'una altra manera...

inexpert ****
adjectiu inexpert

infamous *****
adjectiu tristament famós / pèrfid / malvat

infinite ****
adjectiu infinit

inflatable *****
adjectiu inflable
nom inflable
Inflatable rentals. - Lloguer d'inflables.

influential ****
adjectiu influent

info *****
abrev info
nota: Abreviatura de 'information'.

inform ****
verb tr conj informar
> inform on denunciar / delatar

information *****
nom informació
expr Information Society
Societat de la Informació
expr information superhighway
autopista de la informació / infopista
expr contact information
senyes (personals) / dades (personals)
expr for your information...

1. a títol informatiu
2. sàpigues (que...)

ingredient ****
nom ingredient

in-house ****
adjectiu a l'empresa
expr in-house training
formació a l'empresa

initiate ****
verb tr conj
1. iniciar
2. [project] engegar
3. [legal proceedings] posar (un plet)

initiative ****
nom iniciativa
expr to take the initiative
prendre (o dur) la iniciativa

insert *****
verb tr conj inserir / introduir / ficar
nom encartament

insider *****
nom
1. contacte / font ben informada / font (d'informació) fidedigna
expr insider trading
tràfic d'influències / abús d'informació privilegiada

inspirational *****
adjectiu edificant / encoratjador

installation ****
nom instal·lació

instead ****
adverbi més aviat / en canvi / en comptes d'això / en lloc d'això
To want ... instead. - Estimar-se més ...
expr instead of
en comptes de / en lloc de

institute *****
nom institut
verb tr conj implantar / aplicar

institution ****
nom
1. institució / entitat / entitat cívica

instruct *****
verb tr conj instruir
expr as instructed
seguint les indicacions / fent tal com t'indica

instruction *****
nom instrucció
Basic instruction. - Les nocions bàsiques / els rudiments (d'una disciplina, etc.)

instrument *****
nom
1. instrument
2. utensili
expr instrument panel
quadre de comandament
expr musical instrument
instrument de música
expr percussion instrument
instrument de percussió
expr string(ed) instrument
instrument de corda
expr wind instrument
instrument de vent
expr woodwind instrument
instrument de vent de fusta

instrumental *****
adjectiu
1. [MÚSICA] instrumental
2. decisiu
nom peça instrumental

intake *****
nom
1. ingestió / consum
2. inspiració / inhalació
3. entrada
4. matrícula

integrate ****
verb tr conj integrar

integrated *****
adjectiu integrat

intend *****
verb tr conj pretendre / intentar
Kofi Annan announced today that he intends to increase the number of United Nations staff in Iraq.
In this essay I intend to explore notions of identity.

intended *****
adjectiu desitjat / previst
nom (col.loq) promès / promesa
Do you know whether Anya and her intended plan on gracing us with their presence this Christmas?

intensify ****
verb tr conj
1. intensificar / accentuar
2. aguditzar
3. redoblar
verb intr
1. intensificar-se / accentuar-se
2. aguditzar-se

interest ****
verb tr conj interessar
nom interès
expr interest group
grup de presió / lobby
expr to be interested in (music)
tenir interès per la música / tenir afició per la música
expr in (someone's) best interest
pel (seu) propi bé / el més convenient (per a algú)

interested ****
adjectiu interessat

internal *****
adjectiu
1. intern
2. interior

international *****
adjectiu internacional

Internet *****
nom Internet
expr Internet café
cibercafè
expr Internet address
adreça d'Internet
expr Internet user
internauta
nota: La paraula 'internaut' no s'utilitza gaire en anglès. 'Internet user' és molt més usual.

internship *****
nom (Am) pràctiques
Br. = apprenticeship / traineeship

interview ****
verb tr conj fer una entrevista a / entrevistar
nom entrevista
An interview with (Bill Clinton) - Una entrevista a / amb (Bill Clinton)

introduction ****
nom
1. introducció
2. iniciació
3. presentació

inure *****
verb tr conj
1. (formal) [~ somebody to something] acostumar / habituar / avesar (algú a alguna cosa)
2. (formal) [~ yourself to something] acostumar-se / habituar-se / avesar-se (a alguna cosa)
sin. become inured to

invaluable ****
adjectiu
1. inestimable
2. incalculable

invest ****
verb tr conj
1. [FIN] invertir / esmerçar
2. [~ in] esmerçar (confiança) en
The African-American community had been invested in the Clintons. - La comunitat afro-americana havia esmerçat la seva confiança en els Clinton.
I am invested in your well-being. - M'interessa (o estic implicat en) el teu benestar.

investment ****
nom inversió
expr investment firm
entitat financera

inviting ****
adjectiu
1. atractiu
2. acollidor

invoke ****
verb tr conj
1. invocar
2. suscitar / despertar

involve ****
verb tr conj
1. involucrar
2. consistir (a)
3. comportar
sin. entail
expr to get (or become) involved in (something)
involucrar-se en (alguna cosa)
> involve (somebody) in (something) implicar (algú) en (alguna cosa)

involved *****
adjectiu
1. involucrat / vinculat
2. complicat
expr to be (closely) involved in...
tenir-hi algun paper / tenir-hi relació / participar (activament) en...
expr to be (closely) involved with...

1. tenir-hi algun paper / tenir-hi relació / participar (activament) en...
2. tenir una relació (estreta) amb (algú)
expr to become (deeply) involved
dedicar-se / consagrar-se (en cos i ànima)
I don't want to get involved. - No m'hi vull ficar / no vull saber-ne res.

IP address ****
nom adreça IP

irrelevant ****
adjectiu
1. irrellevant
2. [~ to] sense relació amb / independent de

islander ****
nom illenc

issue *****
nom
1. assumpte / problema / qüestió
2. [newspaper, magazine] número / exemplar
3. [shares, currency] expedició

verb tr conj
1. expedir
2. decretar
3. emetre / generar / fer públic
4. publicar / editar
expr to force the issue
obligar algú a donar-te la raó

itself *****
pron
1. es / se / 's
2. en si / mateix
expr to be kindness (patience etc.) itself
ser la bondat (la paciència, etc.) personificada
expr by itself
sol / automàticament
expr in (and of) itself
en si mateix / per si mateix

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license