Kazakhstan ****
nom Kazakhstan

keep *****
verb tr conj (kept/kept)
1. guardar
2. menar
expr to keep (somebody) abreast (of something)
mantenir (algú) al dia
expr to keep (yourself) abreast (of something)
mantenir-se al dia
expr to keep an eye on (somebody)
estar pendent (tota l'estona) d'(algú) / vetllar per (algú) / no perdre'l de vista / no treure-li els ulls de sobre / no perdre'l d'ull
expr to keep an eye on things
vetllar perquè tot rutlli
expr to keep yourself to yourself
guardar les distàncies
interj keep together no us separeu!
interj keep your hair on (argot) calma't!
> keep at perseverar en / persistir en
> keep away
1. mantenir-se allunyat, apartat
2. allunyar (una cosa), mantenir-la a distància
> keep away from evitar (una cosa, algú)
> keep back
1. fer-se enrere / recular
2. amagar / no revelar
> keep from estar-se de
> keep down
1. no aixecar-se
2. mantenir (una cosa, una quantitat) a un nivell baix
3. no vomitar (menjar)
4. oprimir
> keep in with mantenir bones relacions amb
> keep off mantenir (una cosa) no sobre o no tocant (una altra)
> keep on
1. continuar
2. mantenir posat (una peça de roba)
> keep out
1. no entrar
2. mantenir fora / aturar / allunyar
> keep out of
1. mantenir-se allunyat de
2. no ficar-se en
> keep to no abandonar / no deixar
> keep together
1. mantenir-se junts
2. mantenir junts
> keep up
1. aguantar el pas / no endarrerir-se / no quedar enrere / seguir el pas
2. no deixar dormir
3. mantenir (l'ànim)
> keep up with estar al dia de

key ****
nom
1. clau
2. [INFORM] tecla
3. secret
The key to success. - El secret de l'èxit.
adjectiu clau / cabdal
Key figure. - Figura cabdal.
sin. principal / main
expr to be keyed up
tenir els nervis a flor de pell
expr to hold the key to...
ser la clau (per)...
> key up provocar entusiasme (a algú)

keynote *****
nom idea principal
expr keynote speaker
conferenciant principal
expr keynote speech
discurs principal

keystone ****
nom clau de volta

kick ****
verb tr conj donar un cop de peu a
nom cop de peu
> kick about (or around) (col.loq) anar d'un lloc a l'altre / vagabundejar
> kick (something) about (or around) considerar (una proposta, una idea, etc.)
> kick (somebody) about (or around) abusar (algú)
> kick back
1. (col.loq) relaxar
2. (Am) tornar (clandestinament i il·legal) una part dels diners rebuts
> kick in
1. començar a tenir efecte un medicament o una droga
2. (Am) contribuir (diners)
> kick (something) in trencar una cosa amb una guitzada
> kick off
1. [football] fer el servei inicial (o servei de centre) / [American football] fer el xut inicial
2. tornar-se de sobte (una situació) violenta, crispada o agressiva
I can smell trouble. I think we should leave before things really start to kick off here.
The Manchester United fans entered the pub...the Manchester City fans entered the pub...Shortly afterwards, things kicked off.

3. començar
The meeting kicked off at ten o'clock.

> kick off (something) començar
I would like to kick off the discussion with a few brief comments.

> kick (somebody) off (something) expulsar / fer fora
The woman was kicked off the bus for smoking.
Naomi was kicked off Big Brother last night.

> kick (somebody) out (of something) expulsar / fer fora
When he started looking for a fight they kicked him out of the club.
Taiwan was kicked out of the UN in 1971.

> kick over (un motor) girar
> kick (something) over fer tombar amb un cop de peu
> kick up intensificar / fer més fort
> kick around
1. abusar
2. considerar (una proposta, una idea, etc.)
3. (col.loq) anar d'un lloc a l'altre / vagabundejar

kidney ****
nom ronyó
expr kidney failure
insuficiència renal
expr kidney transplant
trasplantament de ronyó

kill *****
verb tr conj
1. matar / assassinar
sin. murder
2. destruir / arruïnar / truncar
He was a very promising player but an injury he sustained in college killed his chances of turning pro.

3. (Am) [make laugh] fer partir de riure
Stop it! You're killing me!

4. [cause a lot of pain] trencar el cor / partir el cor (a algú)
It kills me to see her in so much pain.

5. [make unhappy, uncomfortable] venir a repèl / fer (a algú) una muntanya
It killed him to say it but he really liked Justin Bieber's latest song.

expr to kill time
matar el temps
expr to kill two birds with one stone
matar dos pardals d'un tret
expr to kill yourself laughing
partir-se de riure
> kill off
1. rematar / donar el cop de gràcia
2. matar tots els exemplars d'una espècie o d'un grup

killing ****
nom assassinat
adjectiu torturador / que tortura
expr to make a killing
(col.loq) fer-se d'or / fer l'agost / fer una fortuna

kind *****
nom
1. tipus / mena
adjectiu
1. atent / considerat / simpàtic / amable / bondadós / afectuós / indulgent
Life had been kind to him. - La vida l'havia tractat bé.
2. benèvol
expr in kind
en espècie
expr one of a kind
únic / sol en el seu gènere / únic en el seu gènere / un cas únic

Kiribati *****
nom Kiribati

kite ****
nom
1. estel / catxerulo (Val.)
2. milà

know *****
verb tr conj (knew/known)
1. saber
He doesn't know what to do. - No sap què fer.
Does anybody know how long he's lived in Barcelona? - Algú sap quants anys fa que viu a Barcelona?
2. conèixer
Do you know Anna? - Coneixes l'Anna?
He didn't know about... - Desconeixia...
3. reconèixer / admetre
He knows no fear. - No té por de res.
expr as far as I know...
pel que em sembla / pel que tinc entès
expr for all I know...
jo diria... / segurament
expr to get to know (somebody)
arribar a tenir amistat (amb algú)
expr if you must know...
per si ho vols saber / per si t'interessa / perquè ho sàpigues
expr to know better than to...
tenir massa seny per (fer alguna cosa equivocada)
I should have known better than to ask you a serious question! - Ho hauria hagut de saber, que no se't poden fer preguntes serioses.
expr who knew!
qui ho havia de dir!
expr who knows?
vés a saber / no se sap mai / no es pot dir mai
expr you never know
ja ho veus
interj I knew it! ja m'ho pensava! / (ja) ho veia a venir! / ja m'ho esperava!
interj you know what? vols que et digui una cosa?
> know of saber de / tenir coneixement de

knowing *****
adjectiu de complicitat
He gave me a knowing smile. - Em va fer un somriure de complicitat.

knowledge ****
nom
1. coneixement / informació
2. The Knowledge (Br) -
nota: Per ser taxista oficial a Londres has de tenir 'The Knowledge'. Aix vol dir que has seguit un curs d'estudis oficial i aprovat un exmen que demostra que coneixes molt b la topografia de Londres i que saps trobar qualsevol carrer de la ciutat sense haver de consultar un plnol d'aquesta.

expr knowledge base
base de coneixements
expr knowledge management
gestió del coneixement
expr it's common knowledge
tot el món ho sap
expr general knowledge
cultura general
expr to the best of my knowledge
(almenys) que jo sàpiga

Kosovo ****
nom Kosovo

Kyrgyzstan *****
nom Kirguizistan

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license