name *****
nom
1. nom
2. [LING] denominació
verb tr conj anomenar
sin. call

national *****
adjectiu nacional
expr national anthem
himne nacional
expr national guard
guàrdia nacional
expr national socialism
nacionalsocialisme

natural *****
adjectiu natural
expr natural gas
gas natural
expr natural resources
recursos naturals

Nauru *****
nom Nauru

navigation *****
nom navegació

navigation bar ****
nom [INFORM] barra de navegació

near ****
adjectiu prop
sin. close

necessary ****
adjectiu necessari

neck ****
nom
1. [ANAT] coll
2. [MÚSICA] mànec

nervous ****
adjectiu
1. excitable / hipertens / amb la sensibilitat elevada
2. nerviós
expr nervous system
sistema nerviós

net *****
nom xarxa
adjectiu net
verb tr conj
1. agafar amb una xarxa
2. embutxacar-se

network *****
nom xarxa

never ****
adverbi mai
expr better late than never
més val tard que mai

new *****
adjectiu
1. nou
2. novell

newly *****
adverbi recentment
List of newly approved drug therapies.
Multiple sclerosis: an essential guide for the newly diagnosed.
Newly released Army documents suggest Bush lied about (x, y and z).

news *****
nom notícies
A piece of news - Una notícia / una nova
nota: L'expressió 'I've got news for (you/him/her etc.) (and it's all bad)' és una expressió col·loquial que vol dir 's'equivoca' (Per exemple: 'You think you're really cool don't you? Well, I've got news for you (and it's all bad)', 'She thinks that if she leaves her homework until the last minute I'll do it for her...I've got news for her!').

newsletter *****
nom butlletí d'informació

New York ****
nom Nova York
adjectiu novaiorquès
The New York Stock Exchange - La borsa novaiorquesa

night ****
nom nit
Last night - Anit

nightstand ****
nom (Am) tauleta de nit
Br. = bedside table

Niue ****
nom Niue
nota: També es diu 'Niue Island'.

node ****
nom node

north ****
nom nord

note *****
nom
1. [FIN] bitllet
2. nota
3. notesapunts
verb tr conj adonar-se'n
> note down apuntar

notice *****
verb tr conj adonar(-se) / veure / notar / observar / fixar-se en
nom anunci / avís / rètol / nota / notícia / notificació
expr legal notice
avís legal

November ****
nom novembre

now *****
adverbi ara
expr from now on
d'ara endavant

null ****
adjectiu nul
expr null modem
mòdem nul

number *****
nom
1. nombre
2. número
verb tr conj numerar

nursery *****
nom
1. jardí d'infants / parvulari / llar d'infants / escola bressol
2. [plants] viver / planter

nutritive ****
adjectiu nutritiu

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license