obtain ****
verb tr conj obtenir
sin. acquire

occur ****
verb intr conj ocórrer / passar / esdevenir-se / succeir
sin. happen
> occur to acudir-se a

ocean *****
nom oceà
expr ocean sunfish
bot

October ****
nom octubre

offer *****
verb tr conj oferir
nom
1. oferta
2. oferiment
> offer up
1. oferir a Déu (una pregària, un sacrifici, etc.)
2. oferir / presentar

offering ****
nom ofrena

office *****
nom
1. oficina / despatx
2. gabinet

expr office automation
ofimàtica / buròtica
Office automation tools - Eines ofimàtiques
expr office building
edifici d'oficines

official *****
adjectiu oficial
nom oficial

offshore ****
verb tr conj deslocalitzar
adjectiu offshore
Offshore bank account - Compte bancari en un paradís fiscal

often ****
adverbi sovint

oil *****
nom
1. petroli
2. [ALIM] oli
expr oil pipeline
oleoducte
expr oil platform
plataforma petrolífera
expr oil slick
taca de petroli / marea negra
expr oil spill
vessament de petroli
expr oil well
pou petrolífer

old ****
adjectiu
1. vell
To grow old - Envellir-se
2. antic

online *****
adjectiu en línia
adverbi en línia

only *****
adverbi només / únicament / solament
expr if only
tant de bo
If only I could give them a clear answer. - Tant de bo jo pogués donar-los una resposta clara.

open *****
adjectiu obert
verb tr conj
1. obrir
2. [with ceremony] inaugurar
The new shopping centre was opened by Sean Connery.

expr wide open
obert de bat a bat
expr with open arms
amb els braços oberts
> open onto donar a
> open up
1. eixamplar-se / obrir-se
2. superar (algú) la reticència / revelar-se
3. obrir (fer accessible)

operation ****
nom
1. operació / intervenció quirúrgica
2. operació

opinion ****
nom opinió
expr in my opinion
al meu parer

opportunity *****
nom
1. oportunitat / ocasió / avinentesa

opposition ****
nom
1. oposició
2. (before noun) opositor
expr opposition candidate
candidat opositor

optic ****
adjectiu òptic
nom opticsòptica
expr optic nerve
nervi òptic

option ****
nom opció

optional ****
adjectiu opcional / optatiu

oral ****
adjectiu
1. oral
2. [ANAT] oral / bucal
nom examen oral
expr oral cavity
cavitat bucal (o oral)
expr oral sex
sexe oral

orange *****
nom taronja
adjectiu taronja
expr orange juice
suc de taronja
expr orange tree
taronger
expr blood orange
taronja sanguina

order *****
nom

1. ordre

1. comanda / encàrrec
3. [RELIG] orde

verb tr conj
1. [food or drink] demanar
2. [goods] encarregar
3. [command] ordenar
4. [organize] ordenar / posar en ordre
expr to give (somebody) their marching orders
acomiadar (algú)
> order about donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)
> order around donar ordres (sobretot d'una manera prepotent)

ore ****
nom mena
nota: (Mineral que conté metall).

organic ****
adjectiu
1. ecològic
2. orgànic
expr organic farming
agricultura ecològica

organisation ****
nom (Br) organització
Am. = organization
expr organisation chart
(Br) organigrama
Am. = organization chart

organization *****
nom (Am) organització
Br. = organisation
expr organization chart
organigrama

organize ****
verb tr conj organitzar

organized ****
adjectiu organitzat
expr organized crime
crim organitzat

otherwise *****
conj
1. si no / altrament / d'altra manera
2. altrament / d'altra banda
adverbi altrament / d'una altra manera

outdoor ****
adjectiu a l'aire lliure

outer ****
adjectiu exterior
expr outer space
espai exterior

outline *****
nom
1. contorn
2. esquema
3. ressenya
verb tr conj esquematitzar

outlook ****
nom

1. punt de vista
2. perspectives

1. vista / panorama

over *****
prep sobre
> be over
1. (generalment en futur o condicional) arribar
2. acabar-se (esdeveniments)

overnight *****
adverbi
1. durant la nit
To stay overnight - Pernoctar
2. [quickly] de la nit al dia
adjectiu nocturn / de nit
An overnight flight - Un vol nocturn
An overnight stay - Una pernoctació

own *****
adjectiu propi
verb tr conj posseir
expr get your own back (on)
(col.loq) venjar-se / revenjar-se (d'algú)
sin. get revenge on
> own up (to) confessar (sobretot després de proclamar-se innocent)
> own up to confessar

owner *****
nom
1. propietari / amo
2. titular

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license