package *****
nom
1. paquet
sin. packet, parcel
2. embalatge
verb tr conj embalar
expr package holiday
paquet turístic

packaging ****
nom envasament / embalatge

paddling pool ****
nom (Br) piscina inflable / piscina de plàstic
Am. = wading pool

page *****
nom
1. pàgina
2. patge
verb tr conj posar-se en contacte amb algú a través d'un 'buscapersones'
expr page break
salt de pàgina

pair *****
nom parella
sin. couple
verb tr conj aparellar / apariar
> pair off
1. aparellar / apariar
2. aparellar-se / apariar-se
> pair up
1. aparellar / apariar
2. fer-se parella / aparellar-se / apariar-se

pal ****
nom (col.loq) amic
sin. mate, friend
> pal around (Am) associar-se amistosament / passar el temps (amb un amic)
> pal up with (Br) fer-se amic de

palaeontologist *****
nom (Br) paleontòleg
Am. = paleontologist

pamper ****
verb tr conj amanyagar / aviciar

panda *****
nom panda
expr giant panda
panda gegant
expr red panda
panda vermell

paper ****
nom
1. paper
2. (col.loq) diari
sin. newspaper
verb tr conj empaperar
> paper over amagar (un problema o una dificultat) per no haver de solucionar(-los)

Papua New Guinea ****
nom Papua Nova Guinea

par *****
nom par
expr above par
sobre par
expr below par
sota par
expr par for the course
el que s'ha d'esperar
There were some strange decisions from the referee but that's about par for the course these days.

paradigm ****
nom paradigma

parallel ****
adjectiu paral·lel
expr parallel bars
barres paral·leles
expr parallel circuit
circuit en paral·lel
expr parallel port
port en paral·lel
expr parallel slalom
[ESPORT] duel / eslàlom paral·lel

parking ****
nom estacionament / aparcament
expr parking garage
(Am) edifici d'aparcament
Br. = car park
expr parking lot
(Am) aparcament / pàrquing
Br. = car park
expr parking meter
parquímetre
expr parking place
plaça d'aparcament
sin. parking space
expr parking space
plaça d'aparcament
sin. parking place

participant ****
nom participant

partner ****
nom
1. parella / company(a) sentimental
2. soci

partnership *****
nom partenariat

part time ****
adjectiu a temps parcial
A part-time contract - Un contracte a temps parcial
adverbi a mitja jornada
Peter works part time - En Peter treballa a mitja jornada

party ****
nom
1. festa
2. [POLIT] partit
pl. parties

password ****
nom contrasenya

patch *****
nom [INFORM] pedaç
pl. patches
verb tr conj apedaçar
> patch up
1. apedaçar
2. fer les paus

patent ****
nom patent
adjectiu (formal) patent

pawn *****
nom peó
verb tr conj empenyorar
> pawn off endossar (a algú una cosa)

pay ****
verb tr conj (paid/paid) pagar
Pay in advance. - Anticipar.
nom salari / sou
sin. salary, wages
expr pay as you go

1. mòbil de prepagament
2. sense contracte
expr pay attention to
prestar atenció a
> pay back
1. tornar diners (a algú) / reembossar
2. venjar-se (d'algú)
> pay by pagar amb
> pay for pagar (quan vol dir "donar diners per")
> pay in (Br) ingressar
Am. = deposit
> pay off
1. liquidar (deutes)
2. reeixir
> pay out gastar (diners)
> pay up pagar (un deute)

PC *****
abrev
1. [personal computer] ordinador (personal)
2. (Br) [police constable] policia
adjectiu [politically correct] políticament correcte

pea ****
nom pèsol
expr pea shooter
[joguina] sarbatana

Pegasus ****
nom Pegàs

pelican ****
nom pelicà

pen ****
nom

1. bolígraf

1. (for animals) cleda / cort / corral
verb tr conj (formal) escriure
William penned a letter to his Uncle Henry.

people *****
nom
1. gent / persones / poble

perfect *****
adjectiu perfecte / idoni
verb tr conj perfeccionar

period ****
nom
1. període / ratxa
2. època
sin. age
3. [MED] regla
4. (Am) [LING] punt
Br. = full stop

person ****
nom persona
pl. people

personal *****
adjectiu personal
expr personal foul
falta personal

pH *****
nom pH

phantom *****
nom fantasma
sin. ghost

phone ****
nom (col.loq) telèfon
sin. telephone
verb tr conj trucar / telefonar
verb intr trucar / telefonar
sin. call, ring

photo *****
nom (col.loq) foto
expr to take a photo
fer una foto

photography *****
nom fotografia
nota: 'Photography' és un nom de massa. És el procediment tècnic de crear una imatge i no l'imatge mateixa.

piano ****
nom piano
expr grand piano
piano de cua
expr upright piano
piano vertical / piano de paret

pick *****
verb tr conj
1. [choose] triar / escollir / seleccionar / optar a
sin. select, choose
2. [fruit, flowers..] collir
3. [guitar, bass..] puntejar
> pick apart desgranar
> pick at menjar poc i amb poca gana
> pick off matar o ferir amb trets (un per un)
> pick on criticar injustament / agafar per víctima
> pick out triar
> pick over escollir curosament, examinant articles un per un
> pick up
1. passar a buscar / recollir
To pick the kids up from school - Recollir als nens a l'escola
2. arribar a saber (una informació)
3. revifar / millorar
I know the shop hasn't been very busy recently, but I'm sure things will pick up soon.

4. captar
I can pick up Voice of America really clearly with my short-wave radio.

5. adquirir per casualitat
6. detenir (un sospitós)
7. endreçar (una sala)
8. (col.loq) lligar i marxar amb (una persona) / conèixer amb intencions amoroses
> pick up on adonar-se de

picture ****
nom dibuix

piece *****
nom tros
expr piece of cake
(col.loq) molt fàcil
> piece together arranjar coherentment (elements dispersos)

pig ****
nom
1. porc
nota: L'expressió idiomàtica 'pigs might fly' es diu quan una cosa és molt poc probable (per ex: 'Tony Blair might decide not to support George Bush next time he decides to go to war. Yes and pigs might fly!').

2. pigs (Br) (ofensiu) policia
> pig out menjar molt i amb molta gana

pin ****
nom
1. agulla
2. PIN[FIN] número secret
nota: Encara que l'acrònim 'PIN' vol dir 'Personal Identification Number' molts angloparlants diuen 'PIN number' (és a dir Personal Identification Number number).

3. (Am) fermall
Br. = brooch
4. pins (col.loq) cames
The doctor says he'll have her back on her pins in no time.

expr pins and needles
formigueig
expr drawing pin
xinxeta
> pin up penjar (un paper, una notícia) amb una xinxeta o agulla de cap

pipe ****
nom
1. tub
2. pipa
3. barra vertical
4. [ESPORT] migtub
sin. halfpipe
> pipe down fer menys soroll / callar
Pipe down a bit will you kids? My head is splitting.

> pipe up (col.loq) dir sobtadament

pipeline ****
nom
1. canonada
2. oleoducte
3. gasoducte
expr in the pipeline
planejat / en preparació

place *****
nom
1. lloc / indret / localitat
verb tr conj
1. col·locar
2. dipositar
expr place of birth
lloc de naixement
expr take place
tenir lloc

plain ****
adjectiu
1. clar
sin. clear, obvious
2. natural
sin. natural
nom plana / planura / planúria

plan *****
nom
1. pla
2. plànol
verb tr conj planejar / planificar
> plan out planificar
> plan on pensar (proposar-se)

planning ****
nom
1. planificació
2. (before noun) planificador
expr planning process
procés planificador
expr family planning
planificació familiar

plant ****
nom
1. [BOT] planta
2. planta / fàbrica
3. (before noun) [BOT] vegetal
verb tr conj plantar / sembrar

play *****
verb tr conj
1. [ESPORT] jugar a
To play football. - Jugar a futbol.
2. [MÚSICA] tocar
To play the guitar. - Tocar la guitarra.
3. [MÚSICA] executar / interpretar
To play a piece of music. - Executar (o interpretar) una peça musical.
verb intr jugar
nom obra
> play against jugar contra
> play along
1. [MÚSICA] acompanyar
2. cooperar
3. dissimular la cooperació
> play around (col.loq) tenir relacions sexuals amb més d'una persona
> play around with jugar amb
> play at
1. participar (en una activitat) sense entusiasme ni serietat
2. jugar a ser
> play back reproduir (una gravació)
> play down desdramatitzar / treure importància a
> play for jugar per a
> play (somebody or something) off against (somebody or something) fer oposar (dues persones o dues coses)
> play on
1. continuar jugant, continuar tocant (música)
2. aprofitar-se de (les emocions d'algú)
> play out jugar fins al final
> be played out estar esgotat
> play up promocionar / donar importància a
> play up to afalagar
> play upon aprofitar-se de (les emocions d'algú)
> play with jugar amb (divertir-se amb)

player ****
nom jugador

playful ****
adjectiu juganer / enjogassat

plot *****
nom
1. trama
nota: L'expressió col·loquial 'to lose the plot' significa que algú ja no està en ple ús de les seves facultats mentals (per ex: 'Michael Jackson used to be a brilliant singer, but some people are of the opinion that these days he's lost the plot completely').

2. complot
3. parcel·la
A plot of land - Una parcel·la de terreny
verb tr conj
1. traçar
2. tramar / maquinar / ordir
verb intr conspirar / intrigar
sin. conspire
expr to have lost the plot
(Br) (col.loq) no tocar (ni) quarts ni hores
> plot against conspirar contra
> plot out idear l'argument (d'un llibre, d'una obra, etc.)

plus ****
conj més
nom avantatge / benefici
pl. pluses
adjectiu positiu

PO box ****
nom apartat de correus
sin. post office box

pocket *****
nom butxaca
adjectiu de butxaca
expr pocket-size
de butxaca
expr pocket-sized
de butxaca

pod ****
nom
1. beina
Vanilla pod - Beina de vainilla
2. mòdul

podcast *****
nom podcast

poised ****
adjectiu
1. serè i ple de confiança
2. preparat
Poised to... - A punt de...

poker ****
nom
1. pòquer
2. atiador
expr poker face
cara de pòquer

polar ****
adjectiu polar
expr polar ice cap
casquet polar

policy *****
nom
1. política
To put politics before policy - Posar la política de partit per davant de la política d'estat
The company's personnel policy - La política de personal de l'empresa
2. pòlissa
pl. policies
expr foreign policy
política exterior

polish ****
verb tr conj
1. polir / abrillantar
2. enllustrar
nom Polishpolonès
adjectiu Polishpolonès
expr nail polish
pintaungles
sin. nail varnish
> polish off engolir-se / menjar-se / escurar
Lindsey polished off the last of the Christmas cake.

> polish up posar al dia / repassar

Polynesia *****
nom Polinèsia
expr French Polynesia
Polinèsia Francesa

pool *****
nom
1. [ESPORT] piscina
2. estany
3. [ESPORT] billar americà
4. bassal
verb tr conj mancomunar / ajuntar / aplegar / reunir (idees, diners...) / fer un fons comú
expr car pool
compartir cotxe
expr heated pool
piscina climatitzada
expr indoor pool
piscina coberta
expr outdoor pool
piscina a l'aire lliure

popularity ****
nom popularitat

population *****
nom població
expr population density
densitat de població
expr population growth
creixement de població
expr population pyramid
piràmide de població
expr rural population
població rural
expr urban population
població urbana

porn *****
nom (col.loq) pornografia

porter *****
nom
1. (Br) porter
2. (Br) [in a hospital] zelador

portion ****
nom porció / ració
sin. serving, helping

post *****
nom
1. (Br) correu
Am. = mail
2. pal
3. plaça
verb tr conj enviar per correu
expr deaf as a post
sord com una tàpia

postal ****
adjectiu postal
expr go postal
(Am) enrabiar-se / perdre els estreps / emprenyar-se
Br. = go ballistic

potential ****
nom potencial
adjectiu potencial / possible

pound ****
nom
1. [FIN] lliura
2. lliura
3. gossera / canera
verb tr conj batre
expr pound sign

1. símbol de la lliura esterlina
2. (Am) coixinet
Br. = hash (sign)
nota: 'Pound sign' vol dir 'coixinet' en el sentit #.

power ****
nom
1. poder
2. potència
expr power coefficient
coeficient de potència
expr power forward
[ESPORT] aler pivot
expr power line
línia elèctrica
expr power meter
mesurador de potència
expr power plant
central elèctrica
sin. power station
expr power station
central elèctrica
sin. power plant
expr power steering
direcció assistida

practice ****
verb tr conj (Am) practicar
verb intr (Am) practicar
Br. = practise
nom pràctica
expr in practice
a la pràctica

practise ****
verb tr conj (Br) practicar
verb intr (Br) practicar
Am. = practice

practitioner *****
nom professional / practicant
expr general practitioner (GP)
(Br) metge de capçalera

precedent *****
nom precedent

preceding ****
adjectiu precedent

predictive ****
adjectiu predictiu

prefer *****
verb tr conj estimar-se més / preferir

prefix ****
nom prefix
pl. prefixes
verb tr conj prefixar

premises ****
nom local / edifici

premium *****
nom
1. prima
2. complement / recàrrec
expr at a premium
molt cotitzat
expr be at a premium
escassejar
expr place a premium on (something)
donar molta importància a (alguna cosa)
expr put a premium on (something)
donar molta importància a (alguna cosa)
expr set a premium on (something)
donar molta importància a (alguna cosa)

present *****
nom
1. present
2. regal / present
verb tr conj presentar
expr at present
actualment
sin. currently

preserve *****
verb tr conj conservar

press *****
nom premsa
verb tr conj prémer / polsar
sin. push
adjectiu mediàtic
> press on tirar endavant, continuar amb resolució

press release *****
nom comunicat de premsa

prestigious *****
adjectiu prestigiós

prevent *****
verb tr conj prevenir / impedir / evitar

previous ****
adjectiu previ / anterior

previously *****
adverbi anteriorment / antigament

price *****
nom preu
sin. cost
expr at any price
costi el que costi

primarily ****
adverbi principalment / eminentment / sobretot

primary *****
adjectiu primari
expr primary circuit
circuit primari
expr primary color
(Am) color primari
Br. = primary colour
expr primary colour
(Br) color primari
Am. = primary color
expr primary school
(Br) escola primària
Am. = elementary school
expr primary sector
sector primari

prime *****
adjectiu
1. principal / fonamental / més important
2. d'òptima qualitat
3. més idoni
verb tr conj
1. orientar / instruir
2. preparar
3. emprimar
nom
1. flor de la vida
2. [MAT] nombre primer
expr prime example
exemple típic
expr prime number
nombre primer

primer ****
nom
1. (Am) manual
2. emprimació
nota: 'Primer' vol dir el producte que s'utilitza per a emprimar.

principle *****
nom principi

printing ****
nom impremta

prior *****
adjectiu previ / anterior
nom prior
expr prior to
abans de

private ****
adjectiu privat
nom
1. soldat
2. (col.loq) vergonyes
He told her he'd been having an affair, so she did what any self-respecting woman would do in such a situation...she kicked him in the privates.

expr private sector
sector privat

prize ****
nom premi
sin. award
expr prize giving (ceremony)
(acte de) lliurament de premis

pro *****
nom expert / pèrit
prep en favor de

problem *****
nom
1. problema
2. (before noun) problemàtic
Problem child - Nen problemàtic

process *****
nom procés
pl. processes
verb tr conj
1. processar
2. tramitar

professional ****
nom professional
adjectiu professional

profit *****
nom
1. lucre
2. guany
expr not-for-profit organization
organització sense ànim de lucre
verb intr conj aprofitar
> profit from aprofitar

program *****
nom programa
verb tr conj programar
verb intr programar

programme ****
nom (Br) programa
Am. = program

programming ****
nom programació
expr programming language
llenguatge de programació

progress ****
nom progrés / avenç
verb intr conj progressar / avançar

project *****
nom projecte
verb tr conj projectar

projector ****
nom projector

prosecution *****
nom acusació

prosecutor *****
nom acusador / fiscal

prospect ****
nom perspectiva
> prospect for buscar (or, minerals, etc.)

prosperity ****
nom prosperitat

prostitute ****
nom
1. prostituta
2. prostitut
nota: En anglès la paraula 'prostitute' vol dir 'prostitut' i 'prostituta'. Si vols dir 'prostitut', s'ha de dir 'male prostitute'.

verb tr conj prostituir
verb intr [~ yourself] prostituir-se
His fans thought that he was prostituting himself with the commercial work but he had to earn a living.

protest ****
nom protesta
verb intr conj protestar
> protest against protestar contra

prototype *****
nom prototip
verb tr conj prototipar

prove *****
verb tr conj provar / demostrar
verb intr
1. resultar
The test proved difficult.

2. [dough] llevar
Allow the dough to prove before baking.

provide *****
verb tr conj proporcionar / facilitar / subministrar
> provide for
1. tenir cura de / vetllar per
To provide for your children - Tenir cura dels (or vetllar pels) teus fills
2. preveure (i actuar en conseqüència) / preparar-se
3. estipular (una llei, un acord o un tractat)
The agreement provides for... - L'acord estipula...

provider *****
nom proveïdor / prestador

provocative ****
adjectiu provocador

PTA **** (Parent Teacher Association)
acr (Br) AMPA (Associació de Mares i Pares)
Am. = PTO (Parent Teacher Organization)

PTO **** (Parent Teacher Organization)
acr (Am) AMPA (Associació de Mares i Pares)
Br. = PTA (Parent Teacher Association)
abrev Please Turn Overvegeu el revers

public *****
adjectiu públic
nom públic
expr public services
serveis públics

publication ****
nom publicació

publisher ****
nom editorial

publishing *****
nom edició
adjectiu editorial
expr publishing company
editorial
pl. publishing companies
expr publishing house
editorial
expr desktop publishing
autoedició

pull *****
verb tr conj estirar
verb intr (argot) lligar
sin. score
nom estirada
expr be (o go) (out) on the pull
(argot) sortir a lligar
We are going out on the pull tonight
Watch out Sarah, he's on the pull!'

expr pull a fast one on somebody
estafar / enganyar algú
expr pull out all the stops
fer el més gran esforç possible
We're going to pull out all the stops to make this concert a success
The British team pulled out all the stops to beat the Americans

expr pull (your) socks up
fer un esforç més gran
He needs to pull his socks up if he wants to pass his exams
The boss told them that if they didn't pull their socks up they would all be fired

> pull across fer travessar (una cosa) d'un costat a l'altre, tibant
> pull ahead avançar, sobretot en una cursa
> pull apart
1. separar
I tried to pull the two pieces apart but they must have been stuck together with superglue because they wouldn't move

2. desmuntar
I was very happy with the piece of work, but my supervisor pulled it apart
nota: Amb sentit figuratiu, 'to pull something apart' pot referir a un treball, un assaig, una tesina etc. que has fet, i vol dir 'llegir-lo molt detalladament i assenyalar tots els errors'.

> pull aside apartar tibant
> pull at estirar
> pull away [TRANSP] allunyar-se
As the car pulled away from the curb she turned in the back seat and waved out the window.

> pull back
1. retrocedir / recular
2. fer recular
> pull down
1. baixar
Pull the blind down, it's too sunny in here!

2. enderrocar
The old cinema in the high street was pulled down because the new, out-of-town multiplex had forced it out of business

> pull for (Am) donar suport a / donar ànims a
> pull in
1. arrambar un vehicle a la vorera o al voral
He was feeling tired, so he pulled in at the nearest service station for a rest

2. atreure
The show pulled in 12 million viewers

3. entrar (un vehicle a un lloc)
The train pulled in just as I reached the platform

4. recaptar
The film pulled in 5 million dollars at the box office

5. detenir (un sospitós)
When the police pulled him in they found he was carrying drugs and a weapon.

> pull off
1. aconseguir
It was a seemingly impossible task, but they pulled it offthrough sheer guts and determination

2. treure's (una peça de roba / les sabates..)
He pulled his t-shirt off and threw it in the laundry basket
She pulled her shoes off and put her poor, tired feet up on the settee

> pull on
1. posar-se (una peça de roba / les sabates...)
Sven was freezing so he pulled on his sweater

2. fer (or donar) una pipada
She pulled on her cigarette, threw her head back and blew smoke in his face.

> pull out
1. abandonar
Radcliffe pulled out of the race with only two laps to go

2. sortir (un vehicle d'un lloc)
The car pulled out in front of me without warning
The train pulled out of the station
nota: Si es diu que un cotxe / camió / moto 'pulls out', pot significar que aquest ja està aparcat al carrer i comença a moure's o bé que ja s'està movent pel carrer / autopista i passa a una via més ràpida.

3. arrencar / extreure
The dentist pulled the man's tooth out under general anaesthetic

4. retirar
Indonesia must pull their troops out of East Timor

5. retirar-se
If Barack Obama becomes president, American troops will begin pulling out of Iraq immediately.

> pull over
1. arrambar un vehicle (a la vorera o al voral)
The police car signalled for me to pull over
As soon as she heard the siren she pulled over to let the ambulance past.

2. fer aturar / parar
The police regularly pulled him over when he was driving his dad's car.

> pull round recuperar-se (d'una malaltia o d'una ferida)
> pull through
1. recuperar-se (d'una malaltia)
He was badly injured in the blast and the doctors don't expect him to pull through.

2. superar una dificultat, sortir-se'n
No matter what difficulties we face, we always manage to pull through.

3. ajudar (algú) a superar una dificultat
My friend Vanessa has helped pull me through some tough times.

> pull together treballar junts / treballar fent pinya / treballar en comú / unir forces / col·laborar
With limited resources, we all need to pull together if we want this project to succeed.

> pull (yourself) together dominar-se
He was hysterical so she slapped him and told him to pull himself together

> pull up
1. aturar / parar (un vehicle)
He pulled up outside the shop, switched the engine off and went to buy a pint of milk

2. criticar / reprendre / renyar
At school her teachers are always pulling her up for not wearing the correct uniform.

pull-down menu ****
nom menú desplegable

pulse ****
nom
1. [MED] pols
2. [ALIM] llegum

puma *****
nom puma

pump *****
nom
1. inflador
2. bomba
3. (Br) sabatilla de lona amb sola de cautxú
expr pumped up
(Am) entusiasmat
> pump out bombar / treure amb una bomba
> pump (something) up inflar

punk ****
adjectiu
1. punk(i)
2. música punk
3. (Am) (argot) delinquent que vol aparentar dur però que no ho és

purchase ****
verb tr conj comprar
sin. buy
nom compra

pursuant *****
adjectiu (formal) paraula utilitzada en l'expressió 'pursuant to'
expr pursuant to
d'acord amb

push *****
verb tr conj
1. [a door / gate etc.] empènyer
2. [a button] prémer
sin. press
nom empenta
pl. pushes
> push about intimidar / donar ordres (a algú) d'una manera amenaçadora
sin. push around
> push across fer travessar (una cosa) d'un costat a l'altre, empenyent
> push ahead tirar endavant / avançar
> push along (col.loq) tocar el dos / anar-se'n
> push around intimidar / donar ordres (a algú) d'una manera amenaçadora
sin. push about
> push aside apartar (una cosa) empenyent
> push at empènyer
> push away allunyar (algú o alguna cosa) empenyent
> push back
1. empènyer cap enrere
2. fer recular empenyent
> push by passar empenyent
> push down
1. fer abaixar empenyent
2. fer caure (algú) amb una empenta
3. fa baixar (els preus)
4. empènyer cap avall
> push forward
1. empènyer endavant / tirar endavant fent empentes
2. tirar endavant / avançar
> push in colar-se / passar al davant d'algú (en una cua)
Hey! That man just pushed in right in front of us!
Instead of waiting in the queue, Nick pushed in at the front and got a load of angry stares from the people behind him

> push off (col.loq) tocar el dos / anar-se'n
> push on tirar endavant / avançar
> push out
1. empènyer cap a fora
2. fer sortir empenyent
> push over fer tombar empenyent
> push past
1. passar fregant, empenyent
2. passar molt aprop de
> push through fer que s'aprovi (una proposta, una llei, etc.)
> push up
1. empenyer cap amunt
2. fer pujar empenyent

put *****
verb tr conj (put/put/putting)
1. posar
2. dipositar
> put about fer circular (una nova)
> put above estimar-se més, preferir, anteposar
He's a man who will always put his work above his children.

> put across comunicar (una cosa efectivament)
> put aside
1. deixar de banda
2. estalviar
> put (something) away guardar
> put (someone) away (col.loq) empresonar algú
> put back
1. tornar
2. ajornar
> put by estalviar
I've got a bit of money put by to cover any emergencies.

> put down
1. (col.loq) humiliar
2. posar
3. [ZOOL] practicar l'eutanàsia a (un animal)
4. reprimir
> put (something) down to (something) atribuir a
> put forth
1. treure (brots)
2. exercir (un esforç)
3. presentar (una idea)
> put forward proposar / presentar (una idea)
> put (something) in (something)
1. ficar (alguna cosa) a ...
2. instal·lar (alguna cosa)
We're having a new shower put in on Tuesday.
I'm planning to put in a new hard drive.

sin. to install / to fit
> put (something) into (something) ficar (alguna cosa) a ...
> put in for demanar / sol·licitar
David is fed up with working for the department and has put in for a transfer.

> put off
1. ajornar
The job I'm working on at the moment is important but not so important that I can't put it off for a day or two.

2. distreure / molestar
3. desanimar
> put on
1. encendre
It was getting dark so John got up and put the lamp on.
Put the kettle on will you? I could murder a cup of tea!

2. engreixar-se
I put on half a kilo over the Christmas holidays.

> put out extingir / apagar / sufocar
> be put out quedar empipat
> put through connectar per telèfon
I called and asked to be put through to the manager.

> put together muntar, ajutant correctament les parts
nota: L'expressió col·loquial 'to put two and two together' vol dir 'treure una conclusió correcta basada en l'evidència disponible' (per exemple: 'I put two and two together and realized he was lying'). L'expressió 'to put two and two together and get (or come up with) five / twenty-two' vol dir 'suposar que una cosa és certa quan, de fet, no ho és' (per exemple: 'The paparazzi caught Kylie Minogue kissing a man in a restaurant and ran a front page story in every newspaper claiming he was her new boyfriend. As usual, they had put two and two together and come up with five (he was her brother)'.

> put under anestesiar
> put up aixecar / muntar
> put (somebody) up to (something) instigar (algú a fer una cosa)
> put up with aguantar / sofrir

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license