saddle *****
nom
1. [on a horse] sella
2. [on a bike] seient
verb tr conj ensellar
> saddle (somebody) with (something) endossar
Why do I always get saddled with the most unpleasant jobs?

Sahara ****
nom Sàhara

salvo *****
nom salva
pl. salvos, salvoes

same ****
adjectiu mateix / igual

Sami *****
nom sami
adjectiu sami

Samoa *****
nom Samoa
expr American Samoa
Samoa Nord-americana

sample *****
nom mostra
verb tr conj
1. provar
2. tastar

São Tomé and Príncipe *****
nom São Tomé i Príncipe

savage ****
adjectiu
1. salvatge / brutal / cru
2. salvatge / primitiu
nom salvatge
verb tr conj atacar violentament

save ****
verb tr conj
1. guardar / desar
To save a file. - Guardar un fitxer.
2. estalviar
To save water. - Estalviar aigua.
To save energy. - Estalviar energia.
To save money. - Estalviar diners.
3. salvar / rescatar
To save a life. - Salvar una vida.
sin. rescue
> save up estalviar

saving *****
nom
1. estalvi
2. savingsestalvis
expr savings account
compte d'estalvis
expr life savings
estalvis de tota la vida
expr (money- / energy- / space-) saving
que estalvia (diners / energia / espai)

saying *****
nom dita

scale *****
nom
1. escala / barem
2. escama
3. (Am) balança
Br. = scales

verb tr conj
1. escalar
2. escatar
3. fer a escala
> scale down reduir (a escala)

schedule ****
nom
1. agenda
2. horari / calendari
3. [INFORM] agenda electrònica
sin. electronic diary
verb tr conj programar / planificar

scheme ****
nom

1. pla / sistema

1. ardit / estratagema / complot / intriga
verb conj intrigar / conspirar

school ****
nom
1. escola / col·legi / institut
2. (Am) universitat
Br. = college, university

verb tr conj (formal) escolaritzar

science *****
nom ciència

scientific *****
adjectiu científic

scoop ****
nom
1. pala
2. cullerot
3. primícia
nota: (en sentit periodístic)

scope ****
nom abast
> scope out
1. (Am) (col.loq) examinar
2. (Am) (col.loq) examinar i entendre

screen *****
nom
1. [INFORM] pantalla
2. [ESPORT] pantalla
verb tr conj
1. ocultar
2. protegir
3. projectar
4. [MED] cribrar
> screen off separar (amb una mampara, un paravent, etc.)

screw ****
nom cargol
verb tr conj
1. cargolar
2. [~ (something) to (something)] fixar (alguna cosa) a (alguna cosa) amb cargols
3. (vulg) cardar / follar
verb intr (vulg) cardar / follar
> screw around (Am) (col.loq) gandulejar / perdre el temps
> screw over (Am) (col.loq) fer mal enganyant
> screw up (col.loq) espatllar

scrub *****
verb tr conj fregar
nom
1. fregada
2. matoll / matollar

seamless *****
adjectiu
1. sense costures
2. continu / ininterromput

search *****
verb tr conj
1. cercar / buscar
2. escorcollar / registrar
nom
1. cerca
2. escorcoll
pl. searches
> search out buscar i trobar

season *****
nom
1. estació (de l'any)
2. temporada
verb tr conj salpebrar / assaonar

second ****
adjectiu segon

secondary *****
adjectiu secundari
expr secondary sector
sector secundari

secret *****
nom secret
adjectiu secret
expr secret police
policia secreta
expr in secret
en secret
expr keep a secret
guardar un secret
expr state secret
secret d'estat

section ****
nom
1. secció / tram / apartat

secure *****
adjectiu segur
verb tr conj
1. aconseguir
2. [FIN] garantir
3. assegurar
4. subjectar / lligar / fixar

security *****
nom
1. seguretat
2. securities[FIN] títol / valor
expr security council
consell de seguretat

see *****
verb tr conj (saw/seen)
1. veure
2. entendre
3. [~ that] assegurar que
verb intr
1. veure
2. entendre
3. imaginar-se
expr see you (later o soon)
fins ara! / fins aviat!
> see about encarregar-se de
> see after tenir cura de / vigilar
> see into investigar
> see off acomiadar
When Susan left on her trip, the whole family went to see her off at the station.

> see out acompanyar a la porta (per sortir)
I know where the door is. Oh no, let me see you out.

> see through
1. dur a terme
Linda is very good at starting projects but not always so good at actually seeing them through.

2. entendre (algú o un afer) prou per a no deixar-se enganyar
He always acts all friendly and caring but I can see right through him. He's not to be trusted.

> see to encarregar-se de

seek *****
verb tr conj (sought/sought)
1. buscar
2. demanar (ajuda / consell)
3. intentar aconseguir
> seek out cercar esforçant-se

segment ****
nom segment
verb tr conj segmentar

select *****
verb tr conj escollir / triar / seleccionar / optar a
sin. pick, choose
adjectiu selecte / exclusiu

selection ****
nom selecció

sell *****
verb tr conj (sold/sold) vendre
> sell out
1. vendre-ho tot
2. trair
> sell off liquidar (vendre totes les existències)

semi-detached ****
adjectiu aparellat / semi-adossat
nom (Br) casa aparellada / casa semi-adossada
Am. = duplex

seminar ****
nom seminari

send *****
verb tr conj (sent/sent)
1. enviar
2. trametre
> send off
1. expulsar
2. enviar
> send off for (something) demanar / encarregar alguna cosa (per correu)
> send across enviar (una cosa) d'un costat a l'altre
> send along enviar
> send away fer marxar (algú)
> send back 1 tornar (alguna cosa) enviant-lo al lloc d'origen 2 fer tornar (algú)
> send down
1. enviar (una cosa a un lloc més avall)
2. (br.) expulsar (d'una universitat)
> send for cridar (algú) perquè vingui; demanar o ordenar que vingui (alguna persona o quelcom)
> send forth enviar (algú) a un altre lloc, sobretot en contextos religiosos
> send in 1 enviar 2 fer passar, fer entrar
> send on reenviar
> send out 1 enviar (a un altre lloc) 2 emetre
> send out for carregar (sobretot menjar) pel telèfon
> send over fer passar, enviar (cap aquí, cap allà)
> send up
1. enviar (a un lloc més alt), fer pujar
2. fer paròdia de

sensor *****
nom sensor

September *****
nom setembre

sequence ****
nom seqüència / successió

serenity ****
nom
1. serenitat / serenor

series *****
nom
1. sèrie
2. reguitzell

serve ****
verb tr conj servir
verb intr servir
nom [ESPORT] servei
expr it serves you right!
ja t'està bé! / t'ho (ben) mereixes
> serve up servir (menjar)

server *****
nom servidor
expr thick server
servidor pesant
expr thin server
servidor lleuger

service *****
nom servei

set *****
nom
1. joc
2. col·lecció
3. [ESPORT] set
verb tr conj (set/set/setting)
1. posar
2. establir / fixar / determinar
expr set fire to
calar foc a
> set about començar (una tasca)
> set apart
1. reservar
2. fer destacable
> set aside reservar / deixar de banda
> set back
1. retardar / impedir
2. (col.loq) costar (a algú, diners)
> set by reservar / posar a part per al futur
> set down
1. posar (en posició més baixa)
2. fer baixar (d'un vehicle)
3. escriure
> set forth
1. remarcar
2. partir (començar un viatge)
> set forward partir (començar un viatge), sobretot en contextos religiosos
> set in establir-se / instal·lar
> set off començar un viatge
We set off from Denver at 10 o'clock in the morning.

> be set on ser atacat (per un animal o una persona)
> set out exposar
> set up
1. engegar
2. configurar
> be set upon ser atacat (sobretot per un gos)

setting ****
nom
1. ambient
2. settingsparàmetres

sever ****
verb tr conj
1. tallar
2. [fig.] trencar
To sever relations with. - Trencar relacions amb.

several ****
adjectiu diversos

severe *****
adjectiu
1. intens
2. sever

sex *****
nom sexe
pl. sexes
expr to be sex mad
ser un(s) calent(s) mental(s)
> sex up modificar (informació) perquè sigui més interessant

shake ****
verb tr conj (shook/shaken)
1. sacsejar
2. (fer) trontollar
3. agitar
4. espolsar
5. estremir
verb intr
1. trontollar
2. estremir-se
expr to shake a leg
(col.loq) afanyar-se / apressar-se / donar-se pressa
Come on! Shake a leg! We're going to be late!

expr shake well before using
remeneu bé abans d'utilitzar-ho
expr to shake your head
fer que no amb el cap
> shake down
1. (Am) obtenir diners (d'algú) amb amenaces
2. escorcollar
> shake off
1. treure's de sobre
2. desempallegar-se
> shake out desplegar i espolsar
> shake up
1. sacsejar
2. atabalar

sham ****
nom farsa / comèdia

Shanghai ****
nom Xangai

shape *****
nom
1. forma
2. silueta
verb tr conj conformar
> shape up
1. resultar / desenvolupar-se
2. millorar per aconseguir un nivell exigit

share *****
verb tr conj
1. compartir
2. [~ (out)] repartir
3. relatar
nom
1. acció
2. part

shell *****
nom
1. [sea] closca / conquilla
2. [nut] clofolla
3. [explosives] cartutx
4. [INFORM] intèrpret d'ordres
5. [ESPORT] carcassa
verb tr conj
1. [nut] esclofollar / esquitllar
2. [peas] desgranar
3. [fire shells] bombardejar
> shell out (col.loq) gastar (diners), sobretot sense voler
The government has already shelled out more than $250 million for environmental projects in Brazil.
Bill shelled out over $800 for his daughter's prom dress.

shelving ****
nom prestatgeria
expr shelving unit
prestatgeria

shiny *****
adjectiu brillant

ship *****
nom
verb tr conj enviar / trametre
> ship off enviar
> ship out
1. enviar, sobretot a un lloc llunyà
2. marxar amb vaixell
3. acceptar feina com a mariner

shop ****
nom botiga
verb tr conj (Br) (col.loq) delatar
He shopped his friend to the police.

verb intr fer la compra
expr all over the shop

1. (Br) (argot) per totes parts
2. (Br) (argot) desordenat / confús
sin. all over the place
> shop around comparar preus
It's worth shopping around for your car insurance because some companies offer better deals than others.

shopper ****
nom comprador

shopping *****
nom compra
expr shopping cart
(Am) carret de la compra
expr shopping center
(Am) centre comercial
expr shopping centre
(Br) centre comercial
expr shopping trolley
(Br) carret de la compra

shore ****
nom
1. costa / riba
2. vora
On the shores of the River Llobregat - A la vora del Riu Llobregat
3. ribera
> shore up
1. apuntalar
sin. underpin
2. suportar / reforçar

short *****
adjectiu
1. curt
2. curt / baix
nom
1. curtmetratge
2. [ALIM] una quantitat molt petita i concentrada d'una beguda alcohòlica forta (per exemple, vodka o whisky)
3. shorts[ROBA] pantalons curts
expr give (somebody or something) short shrift
descartar / prestar poca atenció a (algú o alguna cosa)
expr in short
en resum

show *****
verb tr conj mostrar
nom espectacle
> show around fer de guia (a algú)
> show in acompanyar (algú, quan arribi), entrant
> show off presumir / faronejar / fer-s'hi veure / rumbejar / fer el tifa
> show out acompanyar (algú, quan marxa) fins a la porta
> show up
1. 1 destacar-se 2 presentar-se
2. posar en evidència

shut *****
verb tr conj (shut/shut/shutting) tancar
To shut your eyes. - Tancar / aclucar els ulls.
sin. close
adjectiu
1. tancat
2. cluc
interj shut your mouth (or face or gob) calla't la boca!
nota: 'Gob' = Br. + col·loq.

> shut away
1. desar (una cosa), sobretot perquè ningú no hi tingui accés
2. tancar, sobretot a la presó
> shut down
1. aturar (un ordinador)
2. aturar-se (un ordinador)
3. tancar permanentment (una empresa)
> shut in tancar (a dins)
> shut off tancar
If the frying pan catches fire while we're cooking, we should immediately shut off the gas.

> shut out tancar fora, negar l'entrada (a algú)
> shut up
1. callar
2. fer callar (algú)

side ****
nom
1. costat / banda
2. equip
3. pàgina

expr side effects
efectes adversos / efectes secundaris
expr be a bit on the (large, small, short, pricey, loud...) side
(col.loq) ser una mica (petit, gran, costós, sorollós...)
> side with declarar-se en favor de

sight *****
nom
1. vista
2. a sight (Br) (col.loq) mamarratxo
She looks a sight in those clothes!

3. sightsllocs d'interès (turístic)
verb tr conj distingir / albirar
expr lose sight of (something)
perdre de vista (alguna cosa)
expr lose sight of the fact that...
perdre de vista que...

sign ****
verb tr conj
1. firmar / signar
2. [ESPORT] (~ for) fitxar (per)
nom
1. senyal
2. indicació
> sign in registrar-se en arribar
> sign off donar el missatge que conclou una transmissió radiofònica
> sign off on aprovar definitivament
> sign on
1. fitxar-se
2. (Br) registrar-se per cobrar l'atur
> sign out registrar-se en marxar
> sign over firmar un document legal per canviar el propietari d'uns béns
> sign up
1. registrar-se / apuntar-se
2. [ESPORT] fitxar-se

signal *****
verb tr conj assenyalar
verb intr (Am) posar l'intermitent
Br. = indicate
nom senyal

similar ****
adjectiu semblant

simulate ****
verb tr conj simular

singer-songwriter ****
nom cantautor

single *****
adjectiu
1. sol
2. solter
nom
1. billet d'anada
2. singlessolters
> single out escollir i destacar una sola (persona o cosa)

six ****
adjectiu sis

size ****
nom mida / dimensió / grandària
> size up avaluar

skeleton *****
nom [ANAT] esquelet
expr skeleton sledding
tobogan

skill ****
nom aptesa / destresa

skip ****
verb tr conj ometre
If there are any questions you don't understand, just skip them.

verb intr (Br) saltar a corda
Am. = jump rope
> skip off fugir (sobretot clandestinament)
> skip out fugir (sobretot clandestinament)

skull *****
nom
1. crani / calavera
2. (col.loq) cap / cervell
When will he get it into his thick skull that she's just not interested?

slay *****
verb tr conj (slain) (lit.) occir

sleep *****
verb intr conj (slept/slept) dormir
> sleep around tenir relacions sexuals amb més d'una persona
> sleep in no llevar-se, dormir fins tard
> sleep on no decidir-se (sobre un afer) fins l'endemà, fins que hom hagi dormit
> sleep out dormir fora de casa
> sleep over passar la nit a casa d'un altre
> sleep together dormir junts
> sleep with anar al llit amb

slide *****
verb intr conj (slid/slid)
1. relliscar
2. lliscar
nom

1. [transparency] diapositiva
2. tobogan
Spiral slide. - Tobogan en espiral.
Water slide. - Tobogan aquàtic (o d'aigua).
3. [hair ~] passador

1. relliscada / lliscament
1. empitjorament / baixa

slider *****
nom
1. colís / colissa
2. (Am) [ZOOL] tortuga (d'aigua dolça)
Br. = terrapin (or turtle)
3. (Am) [ALIM] hamburguesa

slip ****
verb tr conj
1. escapar / alliberar-se de
2. [~ into / on] posar-se ràpidament (una peça de vestir o unes sabates)
3. [~ out of / off] treure's ràpidament (una peça de vestir o unes sabates)
verb intr
1. relliscar / lliscar / patinar
2. baixar / empitjorar
nom

1. [~ up] lapsus

1. relliscada / lliscament
3. [ROBA] combinació

expr slip cover
(Am) funda
Br. = loose cover
expr to give (somebody) the slip
escapolir-se d'(algú)
> slip out escapar-se
> slip up equivocar-se / relliscar / ficar-se de peus a la galleda

slot *****
nom
1. [opening] ranura
2. [in a schedule] espai
3. slotsmàquines escura-butxaques
verb tr conj [~ into] encaixar (una cosa) en (una cosa)
verb intr [~ into] encaixar en (una cosa)
expr slot machine
màquina escura-butxaques
expr time slot
franja horària
> slot in
1. fer encaixar
2. encaixar
> slot together
1. encaixar
2. fer encaixar

slow *****
adjectiu lent
adverbi lentament
Are these pages loading real slow for everyone else?
nota: 'Slow' com adverbi s'utilitza més freqüentment en anglès americà que no pas en anglès britànic.

sin. slowly
verb tr conj alentir
Although strong headwinds slowed the runners, they still managed to complete the race.

verb intr alentir-se
Without the impetus of deadlines, I find that I have slowed somewhat.

> slow down
1. alentir
The heavy traffic slowed us down.

2. entretenir
3. alentir-se
I slowed down a bit to get my breath back.

> slow up alentir el pas

small *****
adjectiu petit / menut

smart *****
adjectiu
1. intel·ligent / astut
2. elegant
verb intr conj picar
expr smart Alec
espavilat
expr smart ass
(Am) (argot) espavilat
> smart off (Am) parlar (o contestar) impertinentment

smash *****
verb tr conj
1. trencar
2. [ESPORT] esmaixar
verb intr trencar-se
nom

1. estrèpit

1. [between two vehicles] xoc / topada
3. [ESPORT] esmaixada

expr smash (someone's) face in
(argot) trencar-li la cara a (algú)
> smash down tirar a terra
> smash in esbotzar
> smash up destruir

smoke ****
verb tr conj
1. [tobacco] fumar
2. [meat, fish..] fumar
verb intr
1. [tobacco] fumar
To quit smoking. - Deixar de fumar.
2. [give off smoke] fumar
nom
1. fum
2. (Am) (argot) cigarret
Br. = fag (slang) / cigarette
expr smoke detector
detector de fum
expr smoke screen
cortina de fum
> smoke out fer fugir amb fum

smooth ****
adjectiu
1. suau
2. llis
verb tr conj allisar / aplanar
> smooth away pal·liar
> smooth down
1. allisar
2. aplanar
> smooth out
1. allisar / aplanar
2. pal·liar
> smooth over pal·liar / llimar

snap *****
verb tr conj
1. trencar
2. dir bruscament
3. [a photo] fer (una foto)
verb intr
1. trencar-se
2. [~ away] fer fotos (a tort i a dret)
He was snapping away merrily. - Anava fent fotos a tort i a dret.
nom
1. crac / soroll sec
2. (foto) instantània
Joan was showing Helen her holiday snaps.

3. (Am) [~ (fastener)] botó de pressió
Br. = press stud, popper
adjectiu sobtat
interj jo (o ell o nosaltres, etc.) també!

snowy ****
adjectiu nevós
expr snowy owl
mussol nival

so *****
adverbi
1. tan
2. així que
3. doncs
expr so-called
anomenat
expr so-so
(col.loq) regular / mediocre
A: How are things going today? B: Oh, so-so.
The Memphis Grizzlies had a so-so week.

expr and so on (and so forth)
i la resta / etcètera / i un llarg etc.

social ****
adjectiu social
nom reunió social

socialism ****
nom socialism

society ****
nom societat
pl. societies

sociological ****
adjectiu sociològic


expr sodium lauryl sulfate
(Am) laurilsulfat de sodi
expr sodium lauryl sulphate
(Br) laurilsulfat de sodi software *****
nom programari

soil ****
nom
1. terra / sòl
verb tr conj embrutar
nota: Molt sovint les botigues venen roba a preu reduïda que porta una etiqueta que diu 'shop soiled'. Això vol dir que la peça de roba s'ha embrutat mentre ha estat penjada a la botiga.

solo *****
nom solo

Solomon Islands ****
nom Illes Salomó

some *****
adjectiu alguns / uns
pron alguns

soon *****
adverbi
1. aviat / properament / pròximament
2. d'hora
expr sooner or later
tard o d'hora
expr as soon as possible
com més aviat millor / tan aviat com sigui possible / al més aviat possible

soothe ****
verb tr conj calmar

soothing ****
adjectiu calmant

sort *****
nom
1. tipus / mena
verb tr conj ordenar
expr of sorts
diguem-ne / si se'n pot dir així
There was an attempted coup d'état of sourts in Europe last week - La setmana passada hi hagué un intent de, diguem-ne, cop d'estat
> sort out arreglar

source ****
nom font

south ****
nom sud

southeast ****
nom sud-est

southern *****
adjectiu
1. del sud
2. meridional

southwest ****
nom sud-oest

sovereign ****
nom sobirà
adjectiu sobirà

Soviet *****
adjectiu (before noun) soviètic
nom
1. soviet
2. the Sovietssoviètics
expr Soviet Union
Unió Soviètica
expr The Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques (URSS)

spandex ****
nom elastà

speak *****
verb intr conj (spoke/spoken) parlar
expr so to speak
com aquell qui diu
> speak about parlar de
> speak down to parlar amb despreci amb
> speak for parlar per, parlar en nom de
> speak of parlar de
> speak on parlar sobre
> speak out (about) pronunciar-se (sobre)
> speak to parlar amb
> speak up
1. parlar més fort
Speak up! We can't hear you at the back!

2. dir la seva
If you really wanted to take part you should have spoken up sooner.

> speak with parlar amb

special ****
adjectiu especial

specific ****
adjectiu concret / específic

specification ****
nom especificació

specify ****
verb tr conj especificar

speed *****
nom velocitat / celeritat
> speed up apressar-se
> speed (something) up precipitar (una cosa) / agilit(z)ar (una cosa)

spice ****
nom espècia
verb tr conj especiar
> spice up fer més interessant, sobretot el menjar

spike ****
nom
1. punxa / pua / punta / clau
2. spikes[ESPORT] claus
3. espiga

verb tr conj afegir d'amagat una mica d'alcohol (o drogues) a una beguda
The men had spiked her drink with an epilepsy drug, the NSW District Court was told yesterday.
Athletes were told to beware of spiked drinks.

spin ****
verb tr conj (span/spun/spinning) fer girar
verb intr girar
nom
1. gir / volta
2. [FÍSICA] espín

> spin off
1. formar una empresa nova separant-la de l'empresa principal
2. produir un subproducte que es deriva, sobretot inesperadament, d'un altre
> spin out
1. allargar, sobretot innecessàriament
2. perdre el control (d'un vehicle) giravoltant

spirituality ****
nom espiritualitat

sport ****
nom esport
verb tr conj portar / vestir
Steven was seen shortly after the accident wearing dark glasses and sporting a black eye.
The magazine is sporting a new look this spring, with more pages and a fantastic glossy cover.
I'm not saying he necessarily had anything to do with the robbery at the clothes shop, I'm just saying that shortly after it happened we spotted him in town sporting a brand new suit and shoes.

sporty *****
adjectiu esportiu

spring *****
nom
1. primavera
In (the) spring - A la primavera
nota: Hi ha dues expressions en anglès que signifiquen 'primavera': 'spring' i 'springtime'. El primer és més habitual. El segon es troba més en textos literaris.

2. font
3. ressort
> spring up sorgir / alçar-se de sobte
> spring at llançar-se a

square *****
nom
1. plaça
2. quadrat / quadre
adjectiu
1. quadrat
2. (col.loq) avorrit
expr square bracket
claudàtor
expr from square one
de cap i de nou
It would be more sensible to begin from square one - Seria més sensat començar de cap i de nou
> square away posar en ordre
> square off posar-se a punt per lluitar
> square up to (somebody) enfrontar-se a (algú)
> square up 1 (am.) pagar, satisfer un deute 2 (br.) posar-se a punt per lluitar

staff ****
nom
1. [TREB]
2. (Am) [MÚSICA] pentagrama
Br. = stave

stage *****
nom
1. escenari
2. etapa
verb tr conj
1. escenificar
2. organitzar
To stage a sit-in - Organitzar una tancada
To stage a strike - Organitzar una vaga

s stand *****
verb tr conj (stood/stood) tolerar / aguantar / suportar / sofrir
They can't stand being alone - No suporten estar sols
verb intr
1. estar dret / estar de peu / estar dempeus
2. aixecar-se / posar-se en peu
nom
1. parada
2. [ESPORT] graderia
3. posició
4. estand
> stand about passar l'estona (dempeus)
> stand around passar l'estona (dempeus)
> stand aside apartar-se
> stand back recular
> stand behind suportar / defensar
> stand by
1. quedar-se mirant
2. estar amatent
3. defensar / romandre fidel a
> stand down
1. abandonar l'estrada
2. renunciar un càrrec
> stand for
1. representar / significar
2. tolerar
> stand in for reemplaçar (temporalment)
> stand off mantenir-se a part
> stand on insistir en
> stand out destacar-se / sobresortir
> stand over supervisar (algú), sobretot per veure que es faci bé una tasca
> stand together mantenir-se units / fer pinya
> stand up aixecar-se / posar-se en peu
> stand (someone) up deixar plantat algú
> stand up for (someone / something) defensar / defendre (algú / alguna cosa)
> stand up for (yourself) mantenir-se ferm
> stand up to resistir / aguantar / suportar

star ****
nom
1. estel / astre / estrella
2. estrella
3. protagonista

verb intr conj protagonitzar
expr five-star hotel
hotel de cinc estrelles
interj you're a star (Br) (col.loq) ets un sol!

stark ****
adjectiu dur / desagradable / sense relleu

start ****
verb tr conj posar en marxa
verb intr
1. començar
sin. begin
2. sobresaltar-se
He tapped her on the shoulder and she started, spilling her coffee everywhere. "Jesus!" she cried. "Don't creep up on me like that!".

nom
1. començament
2. sobresalt (startled reaction)
expr give a start
sobresaltar-se
When the doorbell rang she gave a start and ran to answer it.

expr give (somebody) a start
sobresaltar (algú)
He jumped out in front of her and she leapt into the air. "Oh goodness, you gave me quite a start!" she cried.

> start up
1. començar
2. fer començar a funcionar (un motor, un negoci, etc.)

state *****
nom
1. estat
2. the StatesEstats Units
3. (before noun) estatal
State money - Diners estatals
verb tr conj declarar / afirmar
expr to lie in state
ser exposat en capella ardent
expr state of emergency
estat d'excepció

static ****
adjectiu estàtic
expr static electricity
electricitat estàtica

statistical ****
adjectiu estadístic

stay *****
nom estada
verb intr conj
1. restar / romandre / quedar-se
2. allotjar-se
expr be here to stay
haver arribat per quedar-se
> stay up vetllar (quedar-se despert)

steal ****
verb tr conj (stole/stolen) robar / furtar / sostreure
expr what a steal!
quina ganga!
> steal from robar a
> steal out sortir o anar-se'n furtivament

step *****
nom
1. pas
2. esglaó
> step across caminar d'un costat a l'altre / travessar (un lloc) caminant
> step aside
1. apartar-se fent un pas o passos al costat
2. dimitir
> step away allunyar-se fent un pas o passos
> step back recular fent un pas o passos
> step down
1. baixar fent un pas o passos
2. dimitir
> step forward oferir ajut
> step in
1. entrar fent un pas o passos
2. intervenir
> step into entrar a (fent un pas o passos)
> step off baixar (d'un tren, d'un autobús, etc.)
> step on trepitjar
> step out sortir fent un pas o passos
> step over passar per damunt (fent un pas o passos)
> step through travessar (un lloc) fent un pas o passos
> step up (efforts) redoblar (els esforços)
> step upon trepitjar

sterling ****
nom lliura esterlina
adjectiu (formal) excel·lent
The builder did a sterling job on our extension.

expr pound sterling
lliura esterlina

stock *****
nom

1. [ALIM] brou

1. accions / capital
1. estoc / existències
4. nissaga

verb tr conj abastar / proveir

storage ****
nom emmagatzematge
We will be renting for a while before we buy a new house so our furniture will be put into storage.

Data storage - Emmagatzematge de dades

store ****
verb tr conj emmagatzemar
nom magatzem
> store up emmagatzemar (alguna cosa, sobretot proveïments) / retenir

storm *****
nom tempesta / tempestat
> storm in entrar (a un lloc) amb ràbia
> storm off anar-se'n enrabiat
Joshua told everyone to 'get lost' and stormed off in a huff.

> storm out anar-se'n (d'un lloc) amb ràbia

story *****
nom
1. història / conte / relat
expr tall story
guatlla

strategy ****
nom estratègia
pl. strategies

street *****
nom carrer
expr street children
nens del carrer
expr street cleaner
escombriaire
expr street corner
cantonada
expr street lamp
fanal
expr street light
fanal

stress *****
nom estrès
pl. stresses
verb tr conj emfatitzar / emfasitzar
verb intr (col.loq) angoixar-se / estressar-se
Don't stress. I'll have it done by tomorrow.

> stress out
1. sotmetre (algú) a pressió o estrès, causant-li ansietat
2. estressar-se

strike *****
nom vaga
Hunger strike - Vaga de fam
Wildcat strike - Vaga salvatge
verb tr conj (struck/struck) colpejar
verb intr [clock] tocar
> strike at intentar de donar un cop (o cops) a
> strike back tornar un cop (a algú) / respondre a una acció hostil amb una acció semblant
> strike down
1. fer caure / abatre
2. (judicial) anul·lar (una decisió)
> strike off
1. tallar, treure o remoure amb un cop
2. esborrar o ratllar (sobretot d'una llista)
> strike out
1. ratllar o esborrar (sobretot d'una llista)
2. (en beisbol) eliminar un batedor amb tres strikes
3. (en beisbol) eliminar-se un batedor per acumular tres strikes
> strike out for començar a dirigir-se cap a
> strike up
1. començar a tocar (música)
2. establir / entaular / començar
She was bored so she struck up a conversation with the woman sitting next to her.
She struck up a friendship with him during a visit to Barcelona.

string *****
nom

1. corda
2. cordill
3. [INFORM] cadena

1. reguitzell / tirallonga
> string along
1. enganyar (algú) durant un temps
I am in a relationship with a married man. He keeps telling me he will leave his wife but he never does. Is he just stringing me along?

2. venir també
Are you going to the mall? You don't mind if I string along, do you? I really need to buy a new jacket.

> string along with acompanyar
> string out prolongar
> string up (col.loq) enforcar / penjar
He doesn't need locking up for what he's done...he needs stringing up.

strong ****
adjectiu fort / puixant

structural ****
adjectiu estructural

student ****
nom estudiant

study ****
verb tr conj estudiar / cursar
verb intr estudiar
nom estudi
pl. studies
> study for estudiar per a

subject ****
nom
1. (school) assignatura
2. (topic) tema / assumpte
3. (of a monarchy) súbdit
verb tr conj [~ (somebody or something) to (something)] sotmetre a

submission ****
nom
1. submissió
2. presentació

subscribe ****
verb intr conj abonar-se
> subscribe to subscriure's a

subsidiary ****
nom filial
pl. subsidiaries
adjectiu subsidiari

subtitle *****
nom subtítol
verb tr conj subtitular

successful *****
adjectiu reeixit / exitós

suck ****
verb tr conj xuclar
verb intr (Am) (argot) estar fatal
> suck in
1. (generalment passiva) ser molt atret per
I only meant to watch one episode of Desperate Housewives but I got sucked in and ended up watching the whole series.
Anybody offering a loan three per cent lower than the major high street banks will suck people in.

2. enganyar
> suck off (vulg) practicar fel·lació a (algú)
> suck up (col.loq) llepar el cul
My colleague is always sucking up to the boss. He'll do anything to please him.

> suck up to (col.loq) congraciar-se amb (algú) / fer la gara-gara a

suitable ****
adjectiu idoni / adient / apropriat / apte / convenient / oportú

summer ****
nom
1. estiu
2. (before noun) estiuenc
expr summer camp
colònies d estiu

Sunday *****
nom
1. diumenge
Sunday paper - Diari de diumenge
2. dominical
Sunday rest - Descans dominical
expr dress in (o wear) your Sunday best
endiumenjar-se

superior *****
adjectiu superior
Superior quality ~ - ~ de qualitat superior
nom
1. superior
2. [RELIG] superior
Prior Patrick McConville is the new superior at St Benedict's Abbey.

Mother superior - Mare superiora

supplier *****
nom proveïdor / subministrador

supply *****
verb tr conj proporcionar / subministrar
nom subministrament
expr supply and demand
oferta i demanda
expr supply teacher
(Br) (professor) suplent
Am. = substitute teacher

support *****
verb tr conj
1. donar suport a / fer costat a / secundar
2. mantenir
3. sostenir
nom
1. suport / sosteniment / ajuda

sure ****
adjectiu segur
expr make sure
assegurar

surprise *****
nom sorpresa
verb tr conj
1. sorprendre
2. sobtar
expr to take (someone) by surprise
sobtar (algú)
He told me something which took me by surprise. - Em va explicar una cosa que em va sobtar.

survival ****
nom
1. supervivència
2. pervivència
expr survival of the fittest
la llei del més fort

survive ****
verb intr conj
1. sobreviure
2. perviure

sushi *****
nom sushi

suspension ****
nom
1. suspensió
2. expulsió temporal (de l'escola / del col·legi)
There have been 5 suspensions and 1 expulsion at the school so far this year.

expr suspension bridge
pont penjant

sweat ****
verb tr conj suar
nota: L'expressió col·loquial 'don't sweat' vol dir 'no t'amoïnis' i 'don't sweat the small stuff' vol dir 'no t'has d'amoïnar per les coses de poca importància'.

nom
1. suor
2. sweats (Am) [ROBA] xandall
Br. = tracksuit
> sweat out
1. treure (substàncies del cos) amb la suor
2. esperar que s'acabi (una situació difícil)

sweet *****
adjectiu
1. dolç
2. bonic / maco
His daughter is only 3. She's a sweet little thing.

nom
1. bombó / llaminadura / llepolia

swing ****
nom
1. gronxador
2. oscil·lació
verb tr conj (swung/swung)
1. gronxar / balancejar
2. virar
verb intr
1. gronxar-se / balancejar-se
2. oscil·lar
3. virar
4. canviar
expr to swing both ways
ser bisexual
expr to swing the balance
fer caure / inclinar / decantar la balança
sin. tip the balance, tip the scales

synthesis ****
nom síntesi
pl. syntheses

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license