T *****
nom -
expr to a T
a la perfecció

table ****
nom taula
expr table wine
vi de taula

take *****
verb tr conj (took/taken)
1. portar
2. prendre
verb intr trigar
expr do I take it that...? / I take it that... / am I to take it that...?
suposo que... / m'imagino que...
expr to take advantage of (something)
aprofitar (d'una cosa)
expr to take advantage of (someone)
abusar (d'algú)
expr to take care of (someone)
tenir cura d'algú
expr to take a photo(graph)
fotografiar
> be taken aback estar sorprès
> take aboard dur a bord
> take across portar (algú, alguna cosa) d'un costat a l'altre, cap allà
> take after
1. assemblar-se a
2. seguir l'exemple de
> take along portar (acompanyant algú, alguna cosa) cap allà
> take apart desmuntar
> take around
1. portar cap allà
2. portar arreu
> take aside portar a part (algú, alguna cosa) cap allà
> take away
1. [MAT] sostreure
sin. subtract
2. endur-se
> take back
1. tornar (algú, alguna cosa) cap allà
2. retractar
> take down
1. baixar (algú, alguna cosa) cap allà
2. apuntar, escriure
3. desmuntar
> take home portar a casa (cap allà)
> take in
1. entrar (algú, alguna cosa) cap allà
2. acompanyar (una persona) de fora a dins (cap allà)
3. allotjar (algú a casa)
4. enganyar (algú)
5. entendre (p.e., una idea)
6. estrènyer (una peça de roba)
7. acollir (un animal)
8. observar atentament
9. assistir (un partit, una pel·lícula, etc.)
> take off
1. [TRANSP] envolar-se / enlairar
The plane is due to take off at 7 o'clock this evening.

2. treure
She was very hot so she took off her sweater.

3. anar-se'n (molt ràpidament)
When he saw the policeman he took off in the opposite direction.

> take on
1. acceptar (una feina), responsabilitzar-se'n
2. jugar o lluitar contra (algú)
3. contractar
> take out
1. treure (algú, alguna cosa) cap allà
2. acompanyar fora (algú) (cap allà)
3. treure (una part del cos en una operació mèdica)
4. obtenir, sobretot un préstec
5. sortir amb (algú) socialment
6. (militar) destrossar, matar (elements de l'enemic)
> take over
1. portar cap allà
2. apropiar-se (sobretot d'una empresa)
3. prendre el control
> take round
1. portar cap allà
2. portar arreu
> take to
1. afeccionar-se a
2. començar a acostumar-se a
> take up
1. ocupar
2. començar
> take up with fer-se amic de
> be taken with estar atret per

talent ****
nom
1. talent / dot / aptitud

talk *****
verb intr conj parlar
nom
1. xerrada
Katherine gave a talk at the conference.

2. discussió
I had a talk with my boss this morning about a potential pay rise.

expr in talks with
en converses amb
expr know what (you are / he is ..) talking about
dir una cosa per experiència
He knows what he's talking about - Ho diu per experiència
> talk about parlar de
> talk around
1. convèncer (algú)
2. parlar (evitant algun tema)
> talk at adreçar-se a (algú) sense fer cas de l'interès que pugui tenir
> talk away parlar sense parar
> talk back contestar impertinentment
> talk back to contestar irrespectuosament a
> talk down treure importància de
> talk down to parlar amb despreci amb
> talk into convèncer (algú) a (fer quelcom) / persuadir
> talk out
1. parlar exhaustivament (d'un tema)
2. resoldre (un tema) parlant-ne
> talk out of convèncer (algú) a (no fer quelcom)
> talk over discutir / examinar en detall una qüestió
> talk round
1. convèncer (algú)
2. parlar (evitant algun tema)
> talk to parlar a, parlar amb
> talk up exagerar la importància (d'una cosa)
> talk with parlar amb

task *****
nom
1. tasca
2. quefer
expr take (someone) to task (over something)
renyar (algú) (per alguna cosa)

tax *****
nom
1. impost
2. (before noun) fiscal
verb tr conj gravar
To tax consumption. - Gravar el consum.
expr tax exemption
(Am) desgravació
expr tax haven
paradís fiscal
expr tax relief
(Br) desgravació
expr tax return
declaració de la renda

taxi ****
nom taxi
sin. cab (Am.)

team *****
nom equip
> team up fer equip

tear ****
nom
1. llàgrima
nota: Amb el significat 'llàgrima' 'tear' rima amb 'ear' (orella).

2. esquinç
nota: Amb el significat 'esquinç' 'tear' rima amb 'bear' (ós) i 'hair' (cabell).

verb tr conj (tore/torn) estripar / esquinçar
verb intr moure's molt ràpidament
> tear about córrer (arreu) esveradament
> tear along moure's / conduir molt ràpidament / molt de pressa
The young man tore along the motorway at 100mph in an attempt to shake off the police who were following him.
Jessica heard footsteps behind her in the dark. She dropped her bags and tore along the street.

> tear apart
1. estripar fent miquetes
2. regirar (del tot) (p.e., una sala)
> tear around córrer (arreu) esveradament
> tear at grapejar, mossegar o atacar violentament
> tear away
1. treure (alguna cosa) violentament
2. fer marxar (algú) / fer que algú se'n separi
> tear down
1. arrencar
The protesters tore down posters from the walls and stamped on the pictures of the political candidates

2. enderrocar
Local people were furious when city planners decided to tear down an 18th century building and build a new supermarket in its place.

> tear into tractar (una cosa) violentament
> tear off
1. treure un article de roba molt ràpidament
When he saw the lake sparkling in the sunshine, Joe tore off his clothes and jumped straight in.
Paul arrived home furious. He tore off his jacket, threw it down on the chair and stomped off towards the kitchen to pour himself a drink.

2. anar se'n molt ràpidament / molt de pressa
The policeman was writing me a ticket for parking in a no-parking area when he received an urgent call on his radio. He mumbled something to me and then tore off in his car.
Two men suddenly appeared, jumped into the van and tore off down the street.

> tear out arrencar
Peter scribbled something in his notebook, then tore the page out and handed it to the boy.

> tear through passar frenèticament per
> tear up estripar
The publisher looked at the girl's book proposal, exclaimed "This is a load of rubbish!" and promptly tore it up!

technical ****
adjectiu tècnic
expr technical foul

1. falta tècnica
2. (basquetbol) tècnica / falta tècnica

technology *****
nom tecnologia
pl. technologies

telecommunication ****
nom telecomunicació

tell *****
verb tr conj (told/told)
1. dir
2. contar / relatar
verb intr notar
expr tell (something) like it is
abocar (alguna cosa) pel broc gros
> tell apart distingir
> tell by saber per
> tell from saber per
> tell on (somebody) delatar (algú)
> tell (somebody) off renyar algú

telling ****
adjectiu
1. important / de pes
A telling argument - Un argument de pes
2. revelador / indicador

tend ****
verb tr conj atendre / cuidar
verb intr tendir a

tennis *****
nom tennis
expr tennis ball
pilota de tennis
expr tennis court
pista de tennis
expr tennis elbow
colze de tennis
expr tennis player
tennista

term *****
nom
1. trimestre
2. [LING] terme
3. [period] termini
4. [POLIT] mandat
expr in the long term
a llarg termini
expr in the short term
a curt termini
expr long-term
de llarg termini
Long-term memory loss - Pèrdua de memòria a llarg termini
expr (re)payment terms
facilitats de pagament
expr short-term
de curt termini
Short-term memory loss - Pèrdua de memòria a llarg termini

test *****
nom
1. prova / assaig
verb tr conj
1. provar
2. verificar
expr test card
carta d'ajust
expr test pattern
carta d'ajust
expr test positive
donar positiu

text ****
verb tr conj enviar per sms
verb intr enviar un missatge de text / un missatge sms
nom text
expr text file
fitxer de text
expr text message
missatge de text / missatge SMS

textbook *****
nom
1. llibre de text
2. (before noun) de manual / perfecte
A textbook example - Un exemple de manual / un exemple perfecte

that *****
conj que
det aquell
pron
1. això / allò
2. que

the *****
det el / la / l' / els / les

theatre ****
nom
1. (Br) teatre
Am. = theater
2. (Br) [MED] quiròfan
She'll be going into theatre tomorrow to have her hip replaced.

Am. = operating room

their *****
adjectiu
1. el seu / la seva / (Val.) la seua / els seus / les seves / (Val.) les seues
2. llur / llurs

them *****
pron
1. ells / elles
2. els / les / los / 'ls
det (argot) aquests / aquestes / aquells / aquelles
nota: A vegades en el parlar quotidià, es diu 'them' en lloc de 'those' (per exemple: 'Where are you taking them books?'). L'aprenent de l'anglès no deu utilitzar la paraula 'them' amb aquest sentit però s'utilitza bastant, així que val la pena ser conscient del seu ús.

then ****
adverbi
1. llavors / aleshores
2. seguidament / tot seguit
adjectiu llavors / aleshores
The then mayor of Barcelona - L'aleshores / el llavors alcalde de Barcelona

there *****
adverbi allí / allà

thereof ****
adverbi (formal) d'aquell / en

thing ****
nom cosa

think *****
verb tr conj (thought/thought)
1. pensar
2. creure
3. recordar
verb intr pensar / reflexionar
expr I think therefore I am
penso llavors existeixo
expr to think twice before (V+ing)
pensar-s'ho dues vegades abans de (infinitive)
> think about
1. pensar en
2. considerar
> think of pensar en
> think out considerar totes les possibilitats
> think over rumiar (alguna cosa)
> think through considerar totes les possibilitats
> think up enginyar / inventar

thinker *****
nom pensador

thirty ****
adjectiu trenta
Some thirty (people) - Una trentena de (persones)
expr the thirties
els anys 30
expr be in your thirties
tenir entre 30 i 39 anys

thrill *****
verb tr conj excitar / emocionar
nom emoció

thriller *****
nom
1. thriller / pel·lícula de suspens

thrilling ****
adjectiu emocionant / excitant

throw ****
verb tr conj (threw/thrown)
1. llençar / llançar / tirar
2. [a rider] desmuntar
expr to throw the book at someone
imposar a un delinqüent la sentència més severa possible
He's shown no remorse at all for what he's done. I hope they throw the book at him!

> throw across llançar (una cosa) d'un costat a l'altre
> throw away
1. llençar / desfer-se de
2. desaprofitar
> throw back tornar (alguna cosa llançant-la)
> throw down tirar a terra (una cosa)
> throw in
1. incloure sense recàrrec
2. afegir un comentari d'una manera informal
3. tirar (una cosa dins una altra)
> throw off
1. treure's una peça de roba ràpidament
2. deslliurar-se de / desfer-se de / despistar
> throw on posar-se una peça de roba ràpidament i descuradament
He threw on his jeans and ran out the door.

> throw open obrir, fer més assequible
> throw (somebody) out expulsar
> throw (something) out
1. llençar / desfer-se de
2. rebutjar
3. irradiar
4. proposar d'una manera informal
> throw over
1. fer bolcar
2. abandonar
3. rebutjar
> throw together
1. combinar descuradament
2. fer que dues persones es coincideixen
> throw up (col.loq) vomitar
> throw (something) up
1. vomitar (alguna cosa)
2. tirar cap amunt
3. deixar (una feina)
4. construir ràpidament (alguna cosa)

thug *****
nom gamberro / bèstia

thunderbolt ****
nom llampec

tie ****
nom
1. [ROBA] corbata
2. empat
3. lligam / vincle
Emotional ties. - Lligams (or vincles) emocionals.
verb tr conj (tying) lligar
verb intr empatar
> tie down subjectar (lligant)
> be tied down estar lligat (amb responsibilitats)
> tie in fer que una idea o afirmació sigui conseqüent amb l'altra
> tie in with lligar amb
> tie into (Am) renyar fort
> tie up lligar
> be tied up estar ocupat
I'm sorry but I'm a bit tied up at the moment, could I call you back later?

time *****
nom

1. temps

1. vegada / cop
expr time and (time) again
una i altra vegada
expr time bomb
bomba de rellotgeria
expr time division multiple access
[INFORM] accés múltiple per divisió de temps
expr time flies
com passa el temps!
expr time trial
contrarellotge
expr at the same time
alhora / al mateix temps
expr for the time being
ara per ara

timer *****
nom temporitzador

tiny ****
adjectiu minúscul / diminut

tip *****
verb tr conj
1. donar a algú una propina
2. abocar
nom

1. propina
2. consell

1. abocador / deixalleria
4. punta

expr tip the balance (o scales)
fer caure / inclinar / decantar la balança
> tip off (col.loq) avisar
> tip over
1. bolcar
2. bolcar-se

tiramisu ****
nom tiramisú

tired ****
adjectiu
1. cansat
2. avorrit
expr be tired
estar cansat / tenir son
expr become (or get) tired
cansar-se
expr dog-tired
(col.loq) esgotat
sin. exhausted / knackered (argot)
expr sick and tired
fart / fins als collons (vulg.)
I'm sick and tired of always hearing the same complaints - Estic fart de / estic fins als collons de sentir sempre les mateixes queixes

today ****
adverbi avui

together ****
adverbi junt / juntament
Together with - Junt amb / juntament amb

tone ****
nom to
> tone down suavitzar
> tone up tonificar (l'organisme)

Tonga *****
nom Tonga

tongue *****
nom
1. [ANAT] llengua
2. [LING] llengua
Mother tongue - Llengua materna
expr to be on the tip of your tongue
tenir a la punta de la llengua (alguna cosa)
It's on the tip of my tongue - Ho tinc a la punta de la llengua
expr to bite (or hold) your tongue
mossegar-se la llengua
expr to have lost your tongue
haver perdut la llengua
expr to loosen (somebody's) tongue
estirar la llengua a (algú)
expr to stick (or poke) your tongue out (at someone)
treure la llengua (a algú)

too ****
adverbi
1. també
sin. as well
2. massa

tool *****
nom
1. eina
2. estri
3. utensili
4. toolsutillatge
> tool around (Am) (col.loq) donar un tomb amb cotxe

tooth ****
nom dent
pl. teeth
expr tooth and nail
amb dents i ungles
expr armed to the teeth
armat fins a les dents
expr be fed up to the back teeth (with)
estar fins als nassos (de)
nota: També es diu 'to be fed up to the back teeth OF' però no és 'anglès estàndard'.

expr milk tooth
dent de llet

top *****
nom
1. part superior / part més alt
2. capdamunt
3. cim
4. [lid] tapa
5. [surface] superfície
6. [ROBA] peça de roba que cobreix el cos de la cintura cap amunt (per exemple, una samaretta, un jersei, una camisa, una dessuadora...)
Do you think this top goes with this skirt?

7. [toy] baldufa
8. topsmàxim
It's not that expensive. It'll cost you £20 tops.

verb tr conj superar / sobrepassar
expr top yourself
(Br) (argot) suïcidar-se
expr on top of

1. damunt
2. a més de
> top off coronar (acabar d'una manera especial)
> top out parar d'augmentar
> top up omplir del tot

topic ****
nom
1. tema / assumpte / matèria / qüestió

torpedo ****
nom torpede
pl. torpedoes
verb tr conj (torpedoed/torpedoed/torpedoing)
1. torpedinar
The Lusitania, a British passenger ship, was torpedoed by a German submarine in 1915.

2. [fig.] torpedinar
The government tried to torpedo the process.

total *****
adjectiu total / sencer / global / complet
nom total
verb tr conj (totaled, totalled/totaled, totalled)
1. sumar
2. (argot) destruir completament
> total up sumar

touch *****
verb tr conj tocar
verb intr tocar-se
nom
1. tacte
2. toc
expr touch screen
pantalla tàctil
expr get in touch
posar-se en contacte
> touch down aterrar
When our plane touched down at Heathrow there was supposed to be a car waiting to take us to our hotel.

> touch off fer esclatar / suscitar
> touch on referir-se breument a / mencionar
> touch up retocar
Susan made a quick trip to the 'ladies' restroom to touch up her lipstick.

> touch upon referir-se breument a / mencionar

tour *****
nom
1. gira
2. viatge
3. visita
expr tour guide
guia acompanyant
expr tour operator
operador turístic / turoperador
expr to go on tour
anar (o sortir) de gira

tourism ****
nom
1. turisme
2. (before noun) turístic
expr tourism bureau (o office)
oficina de turisme
sin. tourist office, tourist bureau

tourist ****
nom
1. turista
2. (before noun) turístic
expr tourist bureau (o office)
oficina de turisme
sin. tourism office,tourism bureau

town *****
nom ciutat
nota: Les dues paraules 'town' i 'city' signifiquen 'ciutat', però un 'city' és més gran que un 'town'.

expr town centre
(Br) centre de la ciutat
expr town hall
ajuntament
expr town planner
urbanista
expr town planning
urbanisme

toy *****
nom joguina
> toy with jugar amb (considerar no gaire seriosament)

track ****
nom

1. [TRANSP] via
2. petjada

1. tall / pista
4. [ESPORT] pista

verb tr conj seguir
expr to have a one-track mind
ser un calent mental
expr to stop someone in their tracks
parar els peus a algú
How to stop would-be Notebook thieves in their tracks.

> track down
1. capturar / trobar (algú o algun animal) rastrejant
2. trobar

trade *****
nom

1. comerç
2. indústria
3. tràfic

1. professió / ofici
verb tr conj
1. canviar
2. intercanviar
verb intr mercadejar / comerciar / comercialitzar
> trade down canviar (una cosa per una cosa similar de menys valor)
> trade in
1. tractar en
2. reemplaçar (una cosa) amb
> trade on aprofitar-se de
> trade up reemplaçar (una cosa) amb

training ****
nom
1. formació
2. entrenament
3. orientació
expr customized training
formació a mida
expr in-house training
formació a l'empresa

tranny *****
nom (col.loq) transsexual

transfer *****
nom
1. traspàs / transferència
2. cessió
3. [TRANSP] transbordament

verb tr conj transferir / traspassar
verb intr [TRANSP] transbordar

transit *****
nom
1. trànsit
2. (Am) transport
Public transit - Transport públic

travel *****
verb tr conj (traveled, travelled/traveled, travelled/traveling, travelling) recórrer
verb intr viatjar
> travel by viatjar en (o amb)

trick *****
nom
1. esganyifa / trampa / broma / truc
verb tr conj estafar / enganyar / entabanar
expr dirty trick
jugada
expr not miss a trick
ser molt astut
> trick out (lit.) adornar (sobretot amb colors molt vius)
> trick up (lit.) adornar amb roba especial

trinity *****
nom the Trinity(Santíssima) Trinitat
sin. the Holy Trinity

trip *****
nom
1. excursió / viatge / desplaçament
verb tr conj entrebancar
verb intr entrebancar-se
> trip over ensopegar amb / entrebancar-se amb
> trip up atrapar en falta

Tripoli ****
nom Trípoli

triumph ****
nom triomf
verb intr conj triomfar
> triumph over vèncer

troll *****
nom
1. [MYTH.] trol
2. [INFORM] troll
nota: El terme 'troll' defineix les persones que escriuen missatges provocadors a la xarxa de manera intencionada i amb la finalitat de trobar polèmica. També s'utilitza per referir als missatges mateixos.

tropical ****
adjectiu tropical
expr tropical storm
tempesta tropical

troubleshooting *****
nom localització i resolució de problemes

truly *****
adverbi veritablement / vertaderament / realment

trust *****
nom
1. confiança
2. trust
Anti-trust laws - Lleis antitrust
verb tr conj confiar en / fiar-se de / tenir confiança en
expr to not trust (somebody) an inch
no fiar-se d'(algú) del tot
> trust in (formal) confiar en / fiar-se de / tenir confiança en
> trust to fiar-se de

try ****
verb tr conj
1. provar
2. procurar
nom

1. intent

1. assaig / marca
> try back tornar a telefonar
> try for intentar d'aconseguir
> try on emprovar
> try out provar

tune *****
nom tonada / melodia
verb tr conj
1. [musical instrument] afinar
2. [vehicle] tunejar / personalitzar (un automòbil)
expr to call the tune
tallar el bacallà
expr in tune with
en sintonia amb
> tune in sintonitzar
> tune out (col.loq) no fer cas a
> tune up afinar (instruments musicals)

Turks and Caicos Islands *****
nom Illes Turks i Caicos

turn ****
verb tr conj girar / tombar
verb intr girar-se / tombar-se
nom
1. torn / gir
2. tomb
expr turn tail
girar cua
> turn about
1. girar-se / fer mitja volta
2. regirar (algú, una cosa)
> turn against tornar-se en contra de
> turn around
1. girar-se / fer mitja volta
2. fer girar (algú, alguna cosa)
3. efectuar una millora fent un gir de 180 graus
> turn aside desviar-se
> turn away
1. girar la cara (mirar en una altra direcció)
2. negar l'entrada a / fer marxar
> turn back
1. tornar enrere
2. fer tornar enrere
> turn down
1. doblegar (cap avall)
2. abaixar / posar més fluix
3. rebutjar
> turn in (passat de moda) anar a dormir
sin. go to bed
> turn (somebody) in (col.loq) delatar
> turn (something) in (Am) entregar
Phil hasn't turned in his homework yet.

Br. = hand in
> turn (yourself) in lliurar-se / entregar-se
> turn inside out girar (al revés)
> turn into
1. convertir-se en
2. transformar-se en
> turn off apagar
sin. switch off
> turn on engegar / encendre
To turn the light on - Encendre la llum
> turn out
1. apagar (un llum)
2. expulsar
3. buidar (les butxaques)
4. produir
5. resultar
6. aplegar-se (persones per un esdeveniment especial)
> turn over
1. capgirar-se
2. regirar-se (sobretot l'estómac)
3. girar / tombar
4. posar (una tasca o una empresa) en mans d'un altre
> turn round
1. girar-se / fer mitja volta
2. regirar
> turn to
1. recórrer a
2. començar a treballar
> turn up acudir
> turn upon dependre de
> turn upside down girar de cap per avall

Tuvalu *****
nom Tuvalu

twist ****
verb tr conj
1. [MED] torçar-se
2. tòrcer / torçar
3. tergiversar / deformar / desfigurar / distorsionar
4. entortolligar

two *****
adjectiu dos / dues

type ****
verb intr conj teclejar
nom
1. tipus / mena

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license