ugly ****
adjectiu lleig
expr as ugly as sin
lleig com un pecat
expr pug ugly
(col.loq) lleig com un pecat

UK **** (United Kingdom)
nom Regne Unit

ultimate *****
adjectiu
1. final
2. màxim
3. fonamental
nom [ESPORT] [~ frisbee] ultimate

under ****
prep sota (de)

understanding *****
adjectiu comprensiu
nom
1. enteniment
2. entesa (acord)
3. comprensió (simpatia)
4. interpretació
expr on the understanding that
(formal) amb el benentès que

uniform ****
nom uniforme
adjectiu uniforme
expr make something uniform
uniformitzar (alguna cosa)

union ****
nom
1. [TREB] sindicat
2. (before noun) [TREB] sindical
3. unió

unit *****
nom
1. unitat
2. (before noun) unitari
Unit price. - Preu unitari.

United States of America ****
nom Estats Units d'Amèrica

university *****
nom universitat
pl. universities
adjectiu universitari

unsure *****
adjectiu insegur / indecís

until ****
prep fins (a)
conj fins que

untitled ****
adjectiu sense títol

up *****
adverbi amunt
expr be up yourself
(Br) (argot) ser arrogant / presumit
He's so up himself he thinks he can have anyone. He thinks he's God's gift to this world!
The waiters are really up themselves at that restaurant and only choose to serve you if they like the look of you.

expr get up
llevar-se
expr what's up?
(argot) què s'hi cou?
sin. what's happening, what gives, what's cooking

upcoming *****
adjectiu pròxim

update *****
verb tr conj actualitzar
nom actualització

upload *****
verb tr conj penjar / pujar
nom pujada

up-to-date *****
adjectiu
1. al dia
2. actualitzat

US **** (United States)
nom EUA (Estats Units d'Amèrica)

USA **** (United States of America)
nom EUA (Estats Units d'Amèrica)

usability ****
nom usabilitat

usable ****
adjectiu usable

usage *****
nom ús

USB *****
nom USB
expr USB stick (or flash drive or pen drive)
memòria USB

use *****
verb tr conj usar / utilitzar
nom ús
> use up exhaurir


expr make use of
aprofitar de user *****
nom
1. usuari
2. (col.loq) toxicòman
3. (argot) -
nota: Si es diu que una persona és un 'user' vol dir que abusa de la generositat d'altres persones. Espera que els altres li facin favors, però mai no fa favors a canvi.

user-friendly ****
adjectiu amigable per a l'usuari / amigable amb l'usuari / d'ús fàcil

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license