yak ****
nom iac
verb intr conj (col.loq) xerrar

yank ****
verb tr conj estrebar
nom
1. estrebada
2. Yankianqui
expr to yank somebody's chain
(Am) fer enfadar (algú)

yeah *****
interj (argot)
sin. yep (argot), uh-huh (argot), yes

year *****
nom any
expr new year
any nou
expr happy new year
feliç any nou / bon any nou
expr year abroad
any a l'estranger
Jason really improved his spoken Spanish during his year abroad.

yen *****
nom
1. ien
pl. yen
2. anhel / desig

yet *****
adverbi
1. encara
2. fins ara / fins llavors
conj però / tanmateix / nogensmenys / no obstant això

yield ****
verb tr conj rendir / produir
verb intr sucumbir / rendir-se / cedir
nom
1. producció / rendiment
2. collita
expr yield sign
(Am) senyal de cediu el pas
Br. = give way sign
> yield to rendir-se a

you *****
pron
1. tu / vosaltres / vostè / vostès
2. et / -te / t' / 't / us / -vos / es / -se / s' / 's

yours ****
pron
1. el teu / la teva / els teus / les teves
2. el vostre / la vostra / el vostres
3. el seu / la seva / els seus / les seves
4. atentament / cordialment
Dear Sir, ..... Thank you in advance. Yours, Susan Smith.

expr yours faithfully
(Br) atentament
Am. = yours truly
nota: A l'anglès britànic, s'utilitza l'expressió 'yours faithfully' com a comiat al final d'una carta formal si aquesta no va dirigida a una persona específica sinó a una persona no coneguda (per exemple: 'Dear Sir', 'Dear Madam') - a l'anglès americà s'escriu 'yours (truly)'. Si se sap el nom de la persona a qui va dirigida la carta, s'escriu 'yours sincerely' a l'anglès britànic o 'sincerely (yours)' a l'anglès americà.

expr yours sincerely
(Br) atentament
Am. = sincerely yours
nota: A l'anglès britànic, s'utilitza l'expressió 'yours sincerely' com a comiat al final d'una carta formal si aquesta va dirigida a una persona específica (per exemple: 'Dear Mr Smith')- a l'anglès americà s'escriu 'sincerely (yours)'. Si no se sap a qui va dirigida exactament la carta i s'escriu com a salutació 'Dear Sir' o 'Dear Madam', s'utilitza l'expressió 'yours faithfully' a l'anglès britànic i 'yours (truly)' a l'anglès americà.

expr yours truly

1. (Am) atentament / cordialment
2. servidor
It was made by yours truly - Això ho ha fet un servidor

yourself ****
pron
1. tu mateix / tu mateixa
2. et / te / 't / t'
3. vostè mateix / vostè mateixa
4. es / se / 's / s'
5. yourselvesvosaltres mateixos / vosaltres mateixes
6. us / vos
7. vostès mateixos / vostès mateixes
8. es / se / 's / s'

SourceForge Conjugations by Verbix
(c) 2003 - 2007 dacco project - under the LGPL license