Maquinari

Català Anglès
màquina machine
maquinari hardware
ordinador computer
pantalla screen
sòcol socket
targeta gràfica graphics card
targeta de so sound card
tecla key
teclat keyboard
xip chip