Programació

Català Anglès
aplicació application
applet applet
argument argument
assignar to assign
atribut attribute
booleà boolean
brossa bug
bucle loop
cadena string
codi code
codi font source code
compilador compiler
compilar to compile
component component
cridar to call
desenvolupador developer
desenvolupar to develop
enter integer
estructura de control control structure
etiqueta tag
executar to execute
font de dades data source
intèrpret d'ordres command line / DOS prompt / shell
iteració iteration
llenguatge de programació programming language
mètode method
miniaplicació applet
mòdul module
operador operator
paràmetre parameter
programa program
programació orientada a objectes object-oriented programming (OOP)
programador programmer
programar to program
programari software
sintaxi syntax
variable variable