Ordinadors

Català Anglès
accés directe shortcut
actualització update
adreça de correu electrònic email (address) / e-mail (address)
adreça electrònica email (address) / e-mail (address)
adreces d'interès bookmarks
ADSL (línia d'abonat digital asimètrica) ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)
amplada de banda bandwidth
anella ring
aplicació application
applet applet
argument argument
arrel root
arxiu file
arxiu adjunt attachment
atac de denegació de servei denial of service attack
atribut attribute
barra d'eines toolbar
barra d'estat status bar
barra de tasques taskbar
barra espaiadora spacebar
barra (inclinada) (forward) slash
barra invertida back slash
barra lateral sidebar
base de connexió docking cradle
base de dades database
base de dades relacional relational database
bit bit
bitàcola personal blog / weblog
booleà boolean
botó button
brossa bug
bucle loop
busca pointer
bústia (electrònica) mailbox
CAD (disseny assistit per ordinador) CAD (Computer Aided Design / Computer Assisted Design)
cadena string
capçalera header
captura de pantalla screenshot
caràcter character
carpeta folder
cartutx de tinta ink cartridge
casella de verificació check box
cercador search engine
cerca per paraula clau keyword search
ciberespai cyberspace
cibertira banner
clic click
client lleuger thin client
client pesant fat client
codi code
codi font source code
comerç electrònic e-business
compilador compiler
component component
consola console
contrasenya password
còpia de seguretat back up (copy)
corrector ortogràfic spellchecker
correu brossa spam / junk mail
correu electrònic email / e-mail
CSS (full d'estil en cascada) CSS (Cascading Style Sheet)
cuc worm
cursiva italics
cursor cursor
dades data
DAO (disseny assistit per ordinador) CAD (Computer Aided Design / Computer Assisted Design)
descàrrega download
desenvolupador developer
destinatari recipient
diari interactiu personal blog / weblog
directori arrel root directory
disc disk
disc d'inici boot disk
disc dur hard disk
disquet floppy (disk)
disseny orientat a objectes object-oriented design
doble clic double click
domini domain name
domini de primer nivell top level domain
DSL (línia d'abonat digital) DSL (Digital Subscriber Line)
emoticona smiley / emoticon
empaperat wallpaper
(empresa) puntcom dotcom
encaminador router
enllaç link
enter integer
escàner scanner
escriptori desktop
espaiador spacebar
estació d'acoblament docking station
estalvi de pantalla screen saver
estructura de control control structure
etiqueta tag / label
fibra òptica fiber optic (Am.) / fibre optic (Br.)
finestra window
fitxer file
fitxer adjunt attachment
fitxer de text text file
fons de pantalla background / wallpaper
font de dades data source
format format
fòrum forum / newsgroup
full de càlcul spreadsheet
full d'estil en cascada cascading style sheet
galeta cookie
gestor de base de dades database manager
gravadora de CD CD burner
gravadora de DVD DVD burner
hipertext hypertext
icona icon
impressora printer
impressora làser laser printer
informàtica IT
intel·ligència artificial artificial intelligence
intercanvi de fitxers file sharing
interfície interface
internauta Internet user
Internet Internet
intèrpret d'ordres command line / DOS prompt / shell
inundació spam
iteració iteration
joc de caràcters character set
LAN (xarxa d'àrea local) LAN (Local Area Network)
llenguatge d'interrogació query language
llenguatge de programació programming language
llibreta d'adreces address book
lloc web web site
majúscula capital (letter)
mapa de bits bitmap
mapa d'imatge image map
màquina machine
maquinari hardware
marc frame
marge margin
matriu matrix
memòria cau cache
menú menu
menú d'inici start menu
menú emergent popup menu
mètode method
miniaplicació applet
miniatura thumbnail
missatgeria instantània instant messaging
mòdem modem
moderador moderator
mòdul module
motor de cerca search engine
navegador browser
negreta bold
nom d'usuari username
operador operator
ordinador computer
ordinador de butxaca handheld
ordinador portàtil laptop / notebook
organitzador personal PDA (Personal Digital Assistant)
pàgina d'inici home page / homepage
pàgina inicial home page / homepage
pàgina web web page
pantalla screen
pantalla blava blue screen of death
pantalla tàctil touch screen
paràmetre parameter
pedaç patch
perifèrics peripherals
pestanya tab
peu de pàgina footer
píxel pixel
plataforma platform
PMF (preguntes més frequents) FAQ (Frequently Asked Questions)
portal portal
porta-retalls clipboard
port en paral·lel parallel port
port en sèrie serial port
processador processor
processador de textos word processor
processament de textos word processing
programa program
programació orientada a objectes object-oriented programming (OOP)
programador programmer
programari software
programari de codi (font) obert open source software
programari de propietat commercial software / proprietary software
programari de prova shareware
programari educatiu educational software
programari propietari commercial software / proprietary software
proveïdor d'accés (a Internet) ISP / service provider
proveïdor de serveis (d'Internet) ISP / service provider
proveïdor d'Internet ISP / service provider
punter pointer
quadre combinat combo box
quadre de diàleg dialog box
ratolí mouse
realitat virtual virtual reality
remitent sender
representació rendering
resolució resolution
retard lag
revista electrònica e-zine
salt de pàgina page break
salvapantalles screensaver
servidor server
servidor lleuger thin server
SGBD (sistema gestor / de gestió de base de dades) DBMS (database management system)
SIG (sistema d'informació geogràfica) GIS (geographic information system)
sintaxi syntax
sistema d'informació geogràfica geographic information system
sistema gestor / de gestió de base de dades database management system
sistema operatiu OS / operating system
Societat de la Informació Information Society
sòcol socket
superusuari root user / superuser
tabulació tab
tallafoc firewall
targeta gràfica graphics card
targeta de so sound card
tarifa plana flat rate
tecla key
tecla de funció function key
tecla de majúscules shift (key)
teclat keyboard
temps d'aturada down time
temps real real time
tertúlia chat
tòner toner
traductor automàtic automatic translator
unitat drive
unitat de CD-Rom CD-Rom drive
unitat de disc disk drive
unitat de disquets floppy drive
usuari user
variable variable
vida artificial a-life / artificial life
videoconferència videoconferencing
virus virus
vista prèvia preview
visualitzador viewer
xarxa net / network
xat chat
XDSI (xarxa digital de serveis integrats) ISDN (Integrated Services of Digital Network)
xifratge encryption
xip chip
   
autoextraïble self-extracting
computacional computational
de codi (font) obert open source
d'igual a igual peer-to-peer
en línia online
fora de línia offline
fora de tema off-topic
orientat a objectes object-oriented
sense fil wireless
   
actualitzar to upgrade
arrencar to boot
assignar to assign
baixar to download
carregar to load
commutar to toggle
compilar to compile
comprimir to compress / to zip
configurar to configure / to set up
cridar to call
desar to save
descarregar to download
descomprimir to unzip / to expand
desenvolupar to develop
desinstal·lar to uninstall
enllaçar to link
entrar to log in / to log on
enviar un correu electrònic to email
esborrar to delete
escanejar to scan
executar to execute
fer clic to click
fer doble clic to double click
fer ping to ping
fer una còpia de seguretat to back up
finalitzar una sessió to log out / to log off
formatar to format
gravar to burn
guardar to save
inicialitzar to initialize
iniciar una sessió to log in / to log on
instal·lar to install
instanciar to instantiate
inundar to spam
migrar to migrate
navegar to browse
personalitzar to customize
prèmer (un botó) to push / to press
programar to program
pujar to put online / to upload
reenviar to forward
renderitzar to render
representar to render
sobreescriure to overwrite
sortir to log out / to log off / to quit / to exit
suprimir to delete
teclejar to type
visualitzar to visualize
xifrar to encrypt