Keltoi Lyrics

Lyrics for Keltoi Release

Tha Mi Fo Chram

Tha mi fo chram a dhiu ro eileadh
Tha mi fo chram 's fo mhoran tursa.
'S mo cheist air cirteir a' bhrollaich ghl-ghil.
Tha mi fo chram a dhiu ro eileadh.

Tha mi fo ghruaimean
'S gur fhad o'n uair sin
Mo ghaol a' bhuachaill
'S cha chual e fhin e.

Ma gheibh mi airgiod
A bheir air falbh mi,
Gu lean mi Tormod
'S cha dealaichinn fhin ris.

Mo cheist an cobair
Tha'n cois na frthe
'S mo chridhe 'g innse
Nach dean e feum dhomh.

Nach mi bha grach
An duil ri psadh
Gun stoc gun stras
Gun or gun Bheurla.

'S Gann Gun Drich Mi Chaoidh

'S gann gun drich mi chaoidh
Dh'ionnsuidh frthean a' mhonaidh;
'S gann gun dirich mi chaoidh.

Fhuair mi litir a Dn ideann 'g rdh
Nach feud mi dhol do 'n mhonadh.

'S tric a mharbh mi fiadh ard bheann
Air na glinn a b'ille culaidh.

Fgaidh mi a nis an tir seo, chan fhaigh
M'inntinn sth innt' tuilleadh.

Bheir mi ruaig gu crs' nan Innsean
Feuch an dean mi fhn am buinnig.

I Am Full of Care

Concerned am I a dhiu ro eileadh
Concerned am I, and very sorrowful
My desire being the fair-breasted one
Concerned am I a dhiu ro eileadh

Downcast am I
And long since about my love
Of the shepherd
And he not knowing of it.

If I come into money
Which will enable me to get away
I shall follow Norman
And never part with him.

My love is the shepherd
Close to the deer-forest
And my heart telling me that
It will little avail me.

How silly I was
To think of marriage
Without stock or possessions
Without gold or English.

I Will Climb No More

I will climb no more
To the wilds of the moorlands;
I will climb no more.

I received a letter from Edinburgh
Saying I must not go to the moorland.

Often I killed the deer in the high mountains,
In the glens with thickest cover.

I'll be leaving this country now;
I can no longer find peace here.

I'll be leaving for the Indies
To try to make myself a fortune.

[ Top]