Bunléitheoireacht Ghalach le Mícheál Rhodes

Bunléitheoireacht Ghalach a Naoi le Mícheál Rhodes

Gadaí Dubh ó Dubháin

Bhí am ina raibh rí agus banríon pósta le chéile agus bhí ar a sliocht beirt mhac. D'éirigh siad suas ina ndaoine móra breá agus chuir an t-athair mílte míle ón tír iad le fearr-is-barr léann agus foghlaim a thabhairt dóibh. Ní raibh ansin ach scaitheamh gearr nuair a cailleadh a máthair. Tar éis scaithimh ghearr ina dhiaidh sin arís, nuair a chonaic an rí mór seo é féin fágtha ar an tsaol go huaigneach leis féin tar éis a shaibhris agus a mhaoin saolta a bheith caite aige leis an dá phrionsa óga seo agus gan súil a bheith aige go bhfeicfeadh sé go deo iad agus nach bhfaigheadh sé aon scéal uathu (sin agus gan comhluadar a bhean phósta), cheap sé leis féin ó bhí compord agus árus chomh maith ar an tsaol aige go bpósfadh sé bean stáisiúin a bhí sa tír gar don áit a raibh sé féin ina chónaí. Cheap sé an lá a raibh sé le bheith pósta agus fuair na cairde cuireadh chun na bainse agus bhí seinm chláirseach agus ceol mór ag an mbainis--chomh mór agus ba cheart a bheith ag rí nó prionsa a bheadh os cionn tíre nó ríochta. Bhí maidin inar shiúl an bhean phósta amach ag déanamh sóláis as an áit bhreá a bhí aice: thit sí trí huaire ar an bpáirc. Bhí bean tí ag féachaint uirthi ag caitheamh na trí huaire, agus ag an treas huair a chaith sí, dúirt an bhean tí: "Nár raibh Dia ná Muire leat." D'fhéach an bhanríon óg seo uirthi go hiontach agus dúirt sí léi: "Caithidh tú fios a thabhairt domsa cad é an chiall go ndearna tú easgaine ormsa chomh cráite." "Inseoidh mé dhuit cad é an t-abhar--ní le mailís a rinne mé ort é agus tá mé ag iarraidh maithiúnas uait. Shíl mé, ó thógadh thú chomh gar don áit seo, nach raibh tú gan fios a bheith agat go raibh beirt mhac ag an bhfear sin lena bhean phósta, bhí aige i dtús a shaoil." "Sin scéal," dúirt sí, "nár chuala mé riamh roimhe, agus dá gcloisfinn, ní bheadh baint ná roinnt agam leis, ach tá a fhios agam céard dhéanfas mé anois." An lá céanna lig sí uirthi féin tinneas, thosaigh sí ag caoineadh agus ag stróigeadh le pianta. D'éirigh an rí go deifreach ar nós go bhfaighadh sé fios uaithi cad é an t-ábhar a cuid pianta mór nó a héagmaise cráite. "Muise tá," dúirt sí, "i dtír choimhthíoch beirt phrionsa agus níl mo shlánú le fáil go bhfaighaidh mé lán mo shúl don dá phrionsa óga." Chuir an t-athair fios orthu go deifreach ag rá leo a theacht abhaile agus gan moill ar bith a dhéanamh, go raibh sé féin ar leaba a bháis agus go raibh súil aige a uacht a déanamh. Ní raibh an dá phrionsa ach cúpla lá sa mbaile nuair a rinne an leasmhathair smaointe aice féin: "D'fhéachfaidh mé i gcorp an lae seo deireadh a chur lena saol." Ansin dúirt sí leo go mba cheart cluiche cárta imirt le chéile, agus d'éirigh léi go bhfuair sí dá chluiche orthu i ndiaidh a chéile, agus ar an móimint eile fuair an fear ba shine cluiche ar a leasmháthair. "Cuir do gheis," ar sí. "Ní hé m'amsa é," ar seisean, "ó is tú is uaisle." "Cuirimse oraibh," ar sí "mar gheis agus mar sclábhaíocht na bliana imeacht romhaibh agus gan an dara béile a chaitheamh ar aon bhord ná an dara hoíche a chodladh ar aon leaba go dtugaidh sibh agamsa anseo Each na Glóire ó Ridire an Ghleanna." "Tá sin déanta agat orainn deas go leor," dúirt sé, "agus tá anró mór déanta agatsa orainne le do bheart. Cuirimse ort mar gheis--agus b'éigean duit--éirí ins an spéir agus suí ar bhárr spuaice teampaill, dá mbeimis lá agus bliain gan filleadh, agus gan a bheith agat do bhia ná deoch ach punann tuí coirce agus deoch fíoruisce." "Och is mór," dúirt sí, "an gheis í sin a mhic. Maith dom agus maithfidh mé dhuit." "An bhreith a thug tú anois, fulaing leis," dúirt siad. D'imthigh an bheirt gan bheith a fhios acu go bhfilleadh siad go deo ar a n-ais ins an áit bhreá sin--an áit ar rugadh agus ar tógadh iad. D'éirigh siad amach agus tar éis trí lá coisíocht trom tuirseach gan mórán ar bith acu, óir ní raibh airgead acu, shuí siad síos ar iomaire go dtí an oíche agus thug siad iad féin suas do Rí na Glóire, mar bhí siad chomh trom tuirseach, agus síl siad go gcaillfí iad an lá sin. Moch go leor an mhaidin lá ar na mhárach, cé casadh dóibh ach seanfhear cráite, agus cheap siad leo féin go mba cosúil leo é--gan mórán slí ná fáltas. "Go mbeannaí Dia dhaoibh, a dhaoine mhóra," ar sé, "cosúil sibh le daoine atá ag imeacht ar an tsoláthar." "Támaid ag dul." ar siad, "ar áit Ridire an Ghleanna go ngoidfimid--más féidir linn--Each mór na Glóire." "Mo léan agus mo chreach!" ars an Gadaí Dubh (óir ba é bhí ann), "sin gníomh atá dódhéanta. Shiúil mise cuid mhaith don tír sin d'oíche agus do lá ag iarraidh an gníomh sin a dhéanamh, dá n-éireodh liom, agus dá ndéanfainn, b`fhearrde mé go deo é--agus mo ghaolta. Ach mar sin féin, má ghlacann sibh liom mar chara, rachaidh mé libh go corrú na hoíche, agus tabharfaidh mé sibh go dtí caisleán Each na Glóire, go dtugamaid le rá don leasmháthair, nár fhágaimis coirnéal ná áitiú gan cuartú, agus go ndearnaimis an gheis sin a chomhlíonadh." "Suímis síos anois go dtiocfaidh meán oíche, agus nuair a cheapfaimid linn féin go mbeidh daoine móra an tí sin ag brionglóid nó ag smaoineadh, goidfimid ansin Each na Glóire chun bhur dtír féin, an áit a bhfuil bhur ngaolta." Chuaidh an Gadaí Dubh chun an doras lán de mhisneach mar is minic roimh an oíche sin shíl sé an gníomh céanna a dhéanamh. Acht nuair a chonaic an capall seo, an doras foscailte, chraith sé é féin ó bhonn go huachtar, gur éirigh na gárda a bhí ag coiméad na ríochta, agus Ridire an Ghleanna a bhí leo, le gach uile shórt gadaí a chur as an tír sin. Labhair Ridire an Ghleanna suas garbh-láidir agus dúirt sé: "Cad é a thug anseo thú, a Ghadaí Bhréagaigh? Cá nach bhfuil a fhios agat cé an sórt báis atá le fáil ag aon neach a thiocas leis an ngníomh seo a dhéanamh? Tá soitheach mór agamsa, socruithe thimpeall mo chaisleáin, agus tá sé ag fiochadh d'oíche is dho lá ag fánacht le neach ar bith--fear nó bean--a thiocadh chun mo sciobóil leis an ngníomh sin a dhéanamh, go bhféadfainn a rá ar an móimint sin gur chaill mé mo mheas agus mo mhaoin saolta. Anois ó tá do cháil faoi an tír go fairsing, agus nár fhág tú drochghníomh gan a dhéanamh, tá an dabhach seo ag fanacht leat, agus go bhfaighe tú bás ins an áit seo!--an áit nach mbeidh duine ar bith de do ghaoltaí le do shíneadh nó do chaoineadh. Agus ó gur thug tú an dá phrionsa óga seo ag iarraidh drochghníomh a dhéanamh i n-áit a bhfaigheadh siad bás--áit nach bhféadfadh siad scéal a chur abhaile chun a ngaoltaí go deo--caithidh tú a dhul síos ins an dábhach fiochta seo, an áit a bhfaighidh tú bás i gcúig shoicind." "O," ars an Gadaí, "cé an bhrí? Bhí mé a bhfoigse trí shoicind don bhás céanna agus tháinig mé uaidh." Do sheas an Ridire suas agus d'fhéach sé go hiontach ar an Gadaí. "Muise go deimhin," ar seisean, "ba mhaith liom an scéal iontach sin a chloisteáil." Ansin d'innis an Gadaí an scéal seo dó:

An Dara Gaisce

Mar a bhí rógaire ag siúl an domhan a dtugtar air Gadaí Dubh ó Dubháin, cheap sé leis féin lá, nuair a bhí sé fíorfholamh gan árus gan maoin nó bealach ar bith, go raibh muileann ins an Domhan Shoir, agus le gach uile shórt trioblóide agus gach uile shórt sclábhaíocht, go rachadh sé, sula mbeadh sé gan slí gan fáltas, go bhféachfadh sé ins an oíche amárach an foirgneamh mór sin a robáil.

Moch go leor lá ar na mhárach shiúl sé leis gan stad gan scíth. Bhí sé ag imeacht agus ag síor-imeacht--i n-aon am gléasta i n-éadach mná agus i n-am eile gléasta i n-éadach fir, ag iarraidh na coda, ag mealladh na ndaoine, gur casadh isteach é ins an tír a raibh an foirgneamh mór seo ina sheasamh.

Bhuail sé isteach chun tí ósta, d'ordaigh sé a shuipéar agus leaba mhaith, agus choinnigh sé togha comhluadair leo. Do cheap siadsan le chéile go raibh sé i n-am a dhul chun suaimhnis agus, go mór-mór, suaimhneas do thabhairt don strainséir--bhféidir go raibh tuirse mhór air tar éis sclábhaíocht an lae sin. Chuaidh sé a chodladh mar gach duine an oíche sin.

D'éirigh sé suas as a leaba arís tar éis meánoíche go ndeachaidh sé go dtí an áit a raibh dúil aige a robáil. Rug sé ar a mhaide agus dhearg sé a phíopa, agus bhí sé ag imeacht leis gur phléasc sé isteach boltaí agus doirse agus gur tharraing sé ar an áit a cheap sé leis féin a raibh cuid an áruis. Ar dhruidint níos gaire go'n áit a cheap sé leis féin a raibh saibhreas saolta, bhí ansin roimhe trí seanmhná ag screadadh agus ag caoineadh le chéile:

"Céard a dhéanfaimid anois má thagann an Gadaí Dubh orainn agus é ag siúl na tíre?"

Cheap sé go rachadh sé i bhfolach scátha den oíche go bhfaigheadh sé faoi throm-chodladh iad agus dhéanfadh sé ansin an gníomh.

Do thiomáin sé leis agus tháinig an oíche anuas go tobann agus ní raibh aon tslí ar bith aige ach a bhealach a dhéanamh isteach. Chuaidh sé isteach agus chuir sé ar a ghualainn na trí mhála óir go dtabharfadh sé leis abhaile iad.

Thosaigh sé ar a bhealach abhaile. D'éirigh na trí seabhaic (sin iad na seanmhná) ins an spéir agus nuair a thug sé faoi dheara ag teacht iad, ní raibh do shlí ar bith aige ach tuirling anuas ar bhárr crainn a bhí ag fás go fábharach ins an áit. D'athraigh siad iad féin ina dtrí madraí alla agus bhí siad ag gearradh an chrainn ag á strócadh as a chéile, go raibh siad go dtí bárr géagáin bhig--an áit a raibh an Gadaí Dubh ina sheasamh.

Is dóigh liom go raibh sé i bhfogas a dó dhéag a chlog ins an oíche agus mar bhí siadsan faoi dhraíochta, b'éigean dóibh imeacht nuair a ghlaoigh na coiligh an tráth sin d'oíche.

Bhí Ridire an Ghleanna ag éisteacht leis go raibh an scéal iniste.

"Anois," dúirt an Gadaí, "nach gaire a bhí mé do bhás an uair sin--nuair nach raibh agam do spás ar an tsaol ach trí shoicind--agus tháinig mé slán."

Tharla go ndearna sé an scéal dó chomh suimiúil gur ghlac sé trúa air, agus go dtug sé saol fada dó.

"An bhfuil agat," dúirt an Ridire, "scéal ar bith eile chomh iontach nó gábh ar bith a d'inseofá dhom."

"Tá," ars an Gadaí.

Vocabulary for Gadaí Dubh ó Dubháin

 • a - relative pronoun - who, that
 • a - possessive pronoun - his, her, their
 • a - (+ asp.) vocative particle
 • a - (prep. + asp., used with verbal noun)
 • abhaile - (adv) home
 • abhainn - (f) river
 • ach - but
 • acu - ag + iad
 • abhar - (m) cause, reason; material
 • ag - at
 • againn - ag + sinn
 • agam - ag + mé
 • agat - ag + tú
 • agus - and
 • aice - ag + sí
 • aige - ag + sé
 • amhras - (m) error, doubt
 • air - ar + sé
 • airgead - (m) silver; money
 • ais - ar a n-ais - back
 • áit - (f) place
 • áitiú - (m) place, habitation; occupation
 • alla - (a) wild; madra alla - wolf
 • am - (m) time
 • amach - out
 • amarach - (adv) tomorrow
 • an - the
 • anam - (m) soul
 • ann - i + sé; there
 • anseo - here
 • ansin - in that, then, there, thereupon
 • anois - now
 • anró - (m) misfortune, bad luck
 • anuas - (adv) down
 • aon - one, a
 • ar - on, upon
 • arís - again
 • ar - says (also ars, arsa)
 • árus - (m) dwelling, abode
 • as - out of, from
 • athair - (m) father
 • athraigh - to change, alter
 • 'b - shortened form of ba, past tense of copula
 • ba - past tense of copula, is
 • baile - (m) town; home
 • bain - to cut; to strike; to take; with le - to touch, meddle with
 • bainais - (g. bainse) wedding
 • baint - vn. of bain; relationship
 • baist - to baptize, immerse
 • balla - (m) wall
 • banbh - (m) young pig
 • banríon - (f) queen
 • baol - (m) danger
 • bárr - (m) top; crop
 • barra - (m) bar
 • bás - (m) death
 • beadh - 3rd sing. cond. of táim - would be
 • bealach - (m) way, road
 • bean - (f., g. mná, pl. mná) woman
 • bean phósta - (a) married woman
 • bean tí - (f) house wife
 • beannaigh - to bless
 • beart - (m) action, deed, trick
 • beatha - (f) life; 'Sé do bheatha - you're welcome
 • beidh - fut. of táim - will be
 • beimis - 1st per. pl. cond. of táim - would be
 • béile - (f) meal
 • beirt - (f) two people, a pair
 • beith - vn. of táim - to be
 • beo - (a) alive
 • bhí - past of táim - was
 • bhur - your (pl.)
 • bia - (m) food
 • bíodh - 3rd sing. imperative of táim
 • big - gen. of beag
 • bith - (m) world, life; ar bith (with neg.) at all
 • bliain - (m) year
 • bolta - (m., pl boltaí) bolt, bar (of a door)
 • bonn - (m) base, foundation
 • borbach - (a) fierce
 • bord - (m) table
 • bréagach - (a) false, lying
 • breá - (a) fine
 • breith - (f) judgment, decision
 • brí - (f) power, strength, force; significance
 • brionglóid - (f) dream
 • bris - to break
 • briseadh - vn. of bris
 • briste - (a) broken
 • bróg - (f) shoe
 • brón - (m) sorrow
 • bronntanas - (m) gift
 • bua - (f) victory
 • buail - to strike; to knock (at a door); (amach) - to strike out, proceed
 • cá - where
 • cad - what
 • cáil - (f) reputation
 • caill - to lose, spend; passive - to be lost i.e. to die
 • caillte - (a) lost, spent
 • cairde - pl. of cara - friends
 • caisleán - (m) castle
 • caith - use; to throw; must (more common in fut.)
 • caitheamh - vn. of caith
 • caithidh - must
 • caite - (a) used, worn out
 • caoin - to weep, keen
 • caoineadh - vn. of caoin - to keen
 • capall - (m) horse
 • cara - (m, g. carad, pl. caraide) friend
 • cárta - (m) card
 • cas - to twist, turn; to meet (with do); (passive) casadh é - he met
 • casadh - vn. of cas
 • cathaoir - (f) seat, throne
 • céad - one hundred
 • céad - first
 • céanna - (a) same
 • ceap - to resolve, decide, think
 • céard - what
 • ceart - (a) right
 • céile - (m) fellow, companion; le chéile - together
 • ceol - (m) music; singing
 • chómh - as
 • chonnaic - past of feic - saw
 • chuaigh - past of téigh - went
 • chuala - past of clois - heard
 • chun - to, towards
 • cé - who, what
 • ciall - (f) sense
 • cionn - os cionn - above
 • claíomh - (m) sword
 • cláirseach - (f) harp
 • cleachtach - (a) customary
 • cloch - (f) stone
 • clog - (m) bell; clock
 • clois - to hear
 • cloisteáil - (m) hearing
 • cluiche - (m., pl. cluichthe) game
 • codladh - (m) sleeping
 • coileach - (m) cock
 • coill - (f) a wood, a grove
 • coiméad - (m) act of watching
 • coimhthíoch - (a) strange, foreign
 • coinnigh - to keep, preserve, maintain
 • cóir - (a) right, honest
 • coirce - (m) oats
 • coirnéal - (m) corner
 • coiscéim - (m & f) footstep
 • coisíocht - (f) act of going on foot
 • comhairle - (f) advice, counsel
 • comhlíon - to fulfill, finish, fill up; carry out, perform
 • cómhluadar - (m) company, committee
 • cónaí - vn. of cónaigh - to live; i gcónaí - always
 • compord - (m) comfort
 • contrálach - (a) contrary, cranky
 • corp - (m) body; i gcorp an lae - in the middle of the day
 • corrú - (m) shaking, stirring; corrú na h-oíche - changing of the night i.e. midnight
 • cos - (f) leg; foot
 • cosúil - (a) like, similar
 • costas - (m) cost
 • cráite - (a) tormenting, heartbreaking, grievious, miserable
 • craith - to shake
 • crann - (m) tree
 • creach - (f) robbing, plundering; mo chreach! - woe is me!
 • creid - to believe
 • croí - (m) heart
 • crusta - (a) cross, peevish
 • cruthú - (m) creating; proof
 • cuartú - (m) searching
 • cuid - (m., g. coda) share; livelihood
 • cúig - five
 • cuimhne - (f) recollection, memory
 • cuimhnigh - to remember
 • cuir - to put
 • cuireadh - (m) invitation
 • cúpla - (m) couple, pair, twins
 • cur - vn. of cuir - to put
 • dá - do or de + a (possesive or relative)
 • dá - two
 • dá - if
 • dabhach - (f) vat
 • dom - do + mé
 • dom-sa - do + mise
 • daoibh - do + sibh
 • daoine - pl of duine
 • dara - (a) second
 • de - of, from
 • de - de + sé
 • deachaidh - past dep. of téigh - he went
 • déanamh - vn. of dein - to do
 • déanta - p.p. of dein - done
 • deara - (m) notice, attention; thug sé fá ndeara - he noticed
 • dearg - (a) red
 • dearg - to redden; to kindle, light
 • dearna - past of dein - did, made
 • deas - (a) pretty
 • deas - (f) right hand; taobh deas - right side
 • deifreach - (a) quick; go deifreach - in a hurry
 • deimhin - go deimhin - certainly
 • dein - do make, do; dein ar - to approach
 • deir - he says
 • deir - to say
 • deireadh - (m) end
 • deise - f. of deasa
 • deo - (f) end, last; go deo - forever
 • deoch - (f., g. dí) drink
 • deor - (m., pl. deora) tear
 • di - do or de + sí
 • Dia - (m) God
 • diaidh - i ndiaidh - after, behind; ina dhiaidh sin - after that
 • díbeo - (a) barely alive
 • díle - (f., g. díleann) flood
 • dinnéir - (m) dinner
 • díot - de + tú
 • do - to
 • dó - do + sé
 • dó dhéag - twelve
 • dódhéanta - (a) impossible
 • dóibh - do + siad
 • dóigh - (f) supposition; is dóigh liom - I suppose
 • dólás - (m) misfortune
 • domhan - (m) world
 • doras - (m) door
 • draíocht - (f) sorcery, enchantment, magic
 • droch-ghníomh - (f) evil deed
 • druidint - (f) moving, approaching, closing
 • druim - (m) back
 • dtí - go dtí - to, towards (w. nom)
 • dubh - (a) black
 • Dubháin - place name
 • dúirt - past of deir - he said
 • dúil - (f) desire
 • duine - (m) person
 • duit - do + tú
 • dul - vn. of téigh - to go
 • é - acc. of sé
 • each - (m) horse
 • éadach - (m) cloth; pl. éadaigh - clothes
 • éagmais - (f) want, need
 • easgaine - (m) cursing
 • éigean - (f) necessity; b'éigean do - he had to
 • eile - other, another
 • éireodh - dá éireodh liom - if I should succeed
 • éirigh - to rise; with le of person - to succeed
 • éis - tar éis - after
 • éisteacht - (f) hearing
 • fábharach - (a) favorable
 • fada - (a) long
 • fág - to leave, depart
 • faigh - to get, find
 • fáil - vn. faigh - to get, find; ar fáil - to be found
 • fáltas - (m) income, means, property
 • faide - comp. of fada
 • faighe - subjunctive of faigh
 • faigheadh - dep. cond. of faigh - would get/find
 • faighidh - dep. fut. of faigh - will get/find
 • fáinne - (f) ring
 • fairsing - (a) wide, broad
 • faitíos - (m) fear
 • fánacht - (f) stopping, remaining, waiting
 • faoi - under
 • fás - (m) growing
 • fathach - (m) giant
 • féach - to see, look at; to try
 • féachaint - vn. of féach
 • féad - to be able
 • fear - (m) man
 • fearr-is-bárr - indeclinable noun - the very best
 • fearrde - (a) the better
 • feicfeadh - cond. of feicim - would see
 • féidir - it is possible
 • féin - self; mar sin féin - even so
 • feoil - (f., g. feola) meat
 • fiafraigh - to ask (a question)
 • fill - to fold, turn; to return (to - ar, from ó)
 • fiochadh - (m) boiling
 • fiochta - (a) boiled
 • fíorfholamh - (a) really empty
 • fíoruisce - (m) spring water
 • fios - (m., g. feasa) knowledge
 • foghlaim - (f) learning, studying, instruction
 • fogas - (a) near, close; i bhfogas - near
 • foigse - comp. of fogas - nearer; ía bhfoigse - within
 • foirgneamh - (m) building
 • folach - (m) covering, concealment; dul i bhfoloch - to hide
 • formhúch - to smother, suffocate
 • fuacht - (f) cold, numbness; chill
 • fuair - past of faigh - found
 • fuil - dep. pres. of tá - is
 • fulaing - (f) suffering
 • fulaing - to suffer, bear, endure
 • fúm - fá + mé
 • 'gá - ag + a (possessive pronoun)
 • gábh - (m) distress, danger; adventure
 • gach - (a) each, every
 • gadaí - (m) thief
 • gaisce - (m) hero, champion; feat
 • gan - without
 • gaol - (m., pl gaolta) relation
 • gar - (a) near
 • garbh-láidir - (a) fierce
 • gárda - (m) guard
 • gasta - (a) quick, rapid
 • géagán - (m) small branch, twig
 • geaniúil - (a) friendly, good natured
 • gearr - (a) short; near; soon
 • gearr - to cut
 • gearradh - vn. of gearr
 • geis - (f., g. geise, pl. geasa) a "geas", a magical injunction the infringement of which led to misfortune or even death
 • glac - to take, accept, reveive
 • glanGaeilge - (f) pure Gaelic
 • glaoigh - to call
 • gleann - (f) valley
 • gléasta - (a) dressed
 • glóir - (f) glory
 • gníomh - (f) deed, act
 • go - to; forms adverbs when added to adjectives
 • go - (conj. eclipsing) that
 • goid - to steal, take away
 • goirre - (comp. adj. of gar) nearer
 • gualainn - (f) shoulder
 • gur - (conj) past of go - that
 • gurb - (conj) past of go + is - that was
 • í - acc. of sí - her
 • i - in
 • iad - acc. of siad - them
 • iarainn - (m) iron
 • iarr - to ask; to attempt, try
 • iarraidh - vn. of iarr
 • idir - between
 • imeacht - vn. of imthigh - to go away
 • imirt - vn. of imir - to play
 • in - variant of i - in
 • ina - i + a (possessive or relative)
 • inar - i + ar (past indirect relative) - in which
 • inis - to tell
 • iniste - p.p. of inis - told
 • ins - form of i before def. art.
 • inseofá - fut. 2nd. sing. of inis - will tell
 • inseoidh - fut. 3rd. sing of inis - will tell
 • inti - i + sí; bhí inti - she was
 • iomaire - (f) ridge
 • iompaigh - to turn
 • iontach - (a) wonderful, extraordinary
 • is - copula "is"
 • isteach - inside
 • lá (g.lae) - day
 • labhair - to speak
 • lámh (g. láimh, pl. láimhe) - hand
 • lán - (m) fill
 • lán - (a) full
 • le - with
 • leaba - (f., g. leapa) - bed; i leaba - instead of
 • leag - to throw down, overturn; to lay down
 • lean - to follow
 • léan - (m) sorrow, grief
 • leanbh - (m., g. linbh) child
 • léann - (m) reading, learning
 • leasmháthair - (f) step-mother
 • leat - le + tú
 • leathshúil - (a) one-eyed
 • leatrom - (m) oppression, affliction
 • leis - le + sé; form of le before def art; (adv.) also
 • léi - le + sí
 • leo - le + siad
 • leor - go leor - enough
 • libh - le + sibh
 • lig - to permit, let, allow
 • linn - le + sinn
 • liom - le _ mé
 • locht - (m) fault, crime
 • luas - (m) swiftness, power of movement
 • má - if
 • mac - (m) son
 • madra - (m., pl. madraí) dog; madra alla - wolf
 • maide - (m) stick
 • maidin - (m) morning
 • mailís - (f) malice, ill-will
 • maith - (a) good
 • maitheamhnas - (m) forgiveness
 • maith - to forgive (do - a person)
 • mála - (m) bag, sack
 • malrach - (m., g. malraí, pl. malraigh) boy, youngster
 • maoin - (f) means
 • mar - as; mar sin féin - even so
 • márach - (m) tomorrow; lá ar na mhárach
 • marbh - (a) dead
 • más - má + is - if it is
 • máthair - (f) mother
 • mé - I, me
 • méad - (m) amount, size, number
 • meán - (m) middle
 • meánoíche - midnight
 • mealladh - (m) coaxing, deceiving
 • méar - (m) finger; toe
 • meas - (f) respect, regard, esteem
 • mianach - (m) desire
 • mianach - (a) desirous, greedy
 • míle - (m., pl. mílte) thousand; mile
 • minic - often
 • mise - emphatic form of mé
 • misneach - (f) courage
 • mná - gen. and pl of bean - woman
 • mo - my
 • moch - (a) early
 • móide - mó + de - ní móide - it is not likely that...
 • moill - (f) delay
 • móimint - (m) moment
 • mór - (a) big, large
 • mór-mór - (adv) especially
 • mórán - (m) much
 • muc - (f) pig
 • muileann - (m) a mill
 • Muire - Mary, mother of Christ
 • muise - indeed! Short for má 'seadh - if it be so, well
 • mura - (conj) unless, if not
 • n-a - i + a - in his, in her, in its, in their; in whom, in which, in what
 • ná - than; nor
 • na - f. g. sing, and pl. (all cases and genders) def art
 • nach - which is not; is not?
 • nár - that not, which not (with negative)
 • neach - aon neach - anyone
 • ní - not
 • níl - ní + fuil
 • níos - not (with copula)
 • nó - or
 • nóiméad - (m) minute
 • nós - (m) custom, habit; ar nos go - so that
 • nuair - when
 • ó - of, from; since, because
 • ó - Oh
 • och - ah!, alas
 • óg - (a) young
 • oíche - (f) night
 • óir - (conj) for, since, because
 • óir - g. sing. of ór - gold
 • oiread - (f) much, many
 • ól - (m) drinking
 • ór - gold
 • oraibh - ar + sibh
 • orainn - ar + sinn
 • orainne - emphatic ar + sinn
 • ordóg - (f) thumb; big toe
 • ordaigh - to order, command
 • orm - ar + mé
 • ort - ar + tú
 • orthu - ar + siad
 • os - os cionn - above, over
 • oscail - to open
 • oscail - vn. of oscail
 • oscailte - p.p. of oscail - opened
 • ósta - teach ósta - inn
 • páirc - (f) field
 • páiste - (m) child
 • pian - (m) pain
 • píopa - (m) pipe
 • pléasc - to crack, burst, break
 • póg - (f) kiss
 • pós - to marry
 • pósta - p.p. of pós - married
 • prionsa - (m) prince
 • punann - (f) sheaf
 • raibh - dep. past and cond. of tá
 • rachaidh - fut. of téigh - to go
 • rachadh - cond. of téigh - would go
 • rá - vn. of deir - to say
 • réab - to tear, pull asunder
 • réitigh - to adjust, arrange; to clean
 • réitiú - vn. of réitigh
 • ridire - (m) knight
 • rí - (m) king
 • riamh - ever
 • rinne - past of dein - did, made
 • ríocht - (f) kingdom
 • robáil - (f) robbing, robbery
 • rógaire - (m) rogue
 • roimh - in front of, before
 • roimhe - roimh + sé
 • roinnt - (f) part, share, division; a number, some
 • romhaibh - roimh + sibh
 • rugas - past of beir - to bear (with ar of object; rugadh - were born
 • sa - i + an - in the
 • sabháil - to save, rescue
 • saibhir - (a) rich
 • saibhreas - (m) riches
 • sál - (f) heel
 • saol - (m) world, life
 • saolta - (a) worldly
 • sásta - (a) satisfied
 • sásaigh - to satisfy, please
 • scaitheamh - (m) a while
 • scanraigh - to frighten, startle; be afraid
 • scéal (m) story
 • scioból - (m) barn
 • scíth - (f) pause, rest
 • sclábhaíocht - (f) slavery, hard work, manual labor
 • screadadh - (m) wringing of the hands, being in agony
 • sé - he
 • 'sé - is é
 • seabhac - (m) hawk, falcon
 • seacht - seven
 • seanfhear - old man
 • seanbhean - old woman
 • seanscéal - old story
 • seas - to stand
 • seasamh - vn. of seasaim - to stand
 • seinm - vn. of seinn
 • seinn - to sing
 • seirbhís - (f) service, work; profit, advantage
 • seisean - emphatic form of sé - he
 • seo - that
 • seomra - (m) room
 • sí - she
 • sise - emphatic form o sí
 • siad - they
 • sibh - you (pl.)
 • siléar - (m) cellar
 • síl - to think; to try
 • sin - this
 • sine - comp. of sean - older
 • sín - to stretch
 • síneadh - vn. of sín
 • sinsear - (m) senior, elder; ancestor
 • sínte - (a) stretched
 • síor- - (a) continual
 • síos - down
 • siúil - to walk, travel
 • siúl - vn. of siúil
 • slán - (a) safe, sound; fágaim slán ag - say goodbye to
 • slánú - (m) curing, salvation
 • slánaigh - to cure, heal, save, complete
 • slí - (f) way; means
 • sliocht - (m) offspring
 • slog - to swallow; sink
 • smaoineamh - (m) imagining, thinking; pl. smaointe - thoughts
 • socruithe - (a) settled, fixed
 • soicind (m) - second
 • soir - east
 • soitheach - (m) vessel
 • solas - (m) light
 • sólás - (m) solace, comfort
 • soláthar - (m) provision; act of providing, provisioning
 • sórt - (m) sort, description
 • spás - (m) space (of time)
 • spéir - (f) sky
 • spuaice - (f) spire
 • stad - (m) step; halt
 • stáisiún (m) station, rank
 • strainséaraí - (m) stranger
 • stróic - to strike, tear; writhe
 • suaimhneas - (m) rest, quiet
 • suas - up
 • suigh - to sit
 • suí - vn. of suigh - to sit
 • súil - (f) expectation
 • súil - (f. g. súl) eye
 • suimiúil - (a) interesting
 • suipéar - (m) supper
 • sula - (conj.) before
 • tá - to be
 • tabhair - dep. form of tug - to give
 • tabharfaidh - fut. of tug - will give, will bring
 • tabhairt - (f) giving, granting; bringing
 • tabharfadh - cond. of tug - would give
 • tag - to come
 • taispeáin - to show
 • talamh (m & f., g. talún or talamh) land, ground
 • taobh - (m) side
 • taobh istigh - inside
 • tapa - (a) quick
 • tar éis - after, behind (with gen.)
 • tarraing - to pull, draw
 • teach - (m., g. tí) house
 • teacht - vn. of tag - to come
 • teallach - (f) hearth
 • teampall - (m) church, temple
 • tháinig - past of tag - he came
 • tharla - past of tarlaigh - to happen
 • thú - acc. of tú
 • timpeall - around (with gen.)
 • tinneas - (m) sickness, pain
 • tiocfadh - cond. of tag - to come
 • tiocfaidh - fut. of tag - to come
 • tiocfas - fut. rel. of tag - who will come
 • tiomáin - to drive, chase; to urge; with leat - carry on
 • tír - (f) - country, land
 • tit - to fall
 • tobann - (a) sudden, rapid
 • tóg - to rear, raise up; tógeadh - was raised
 • togha - (m) choice, selection
 • tosaigh - to begin
 • tráth - (m) time
 • treas - (a) third
 • trí - through
 • trí - three
 • trioblóid - (f) trouble
 • tríú - (a) third
 • trom - (a) heavy
 • trom-chodladh - (m) heavy sleep
 • trúa - (f) pity
 • tú - you (sing.)
 • tug - to give
 • tuí - (f.) straw
 • tuig - to understand
 • tuirling - to descend
 • tuirse - (f) weariness
 • tuirseach - (a) tired, weary
 • tús - (m) beginning; ar dtús - in the beginning
 • tusa - emphatic form of tú - you (sing.)
 • uachtar - (m) top
 • uaidh - ó + sé
 • uaigneach - (a) lonely
 • uaim - ó + mé
 • uair - (f) hour, time
 • uasal - (a) noble
 • uait - ó + tú
 • uaithi - ó + sí
 • uathu - ó + siad
 • uacht - (f) will, testament
 • uile - (a) all, whole; gach uile - every; go h-uile - entirely, wholly
 • uirthi - ar + sí
 • úr - (a) fresh
 • The Black Thief of Dubhain

  Once upon a time there was a king and queen married together and among their offspring were two sons. They grew up into large fine men and the father sent them thousands of miles from the country to give them the best of learning and instruction. It was only a short while when their mother died. Again a short time after that when the great king saw himself left alone in the world with himself after he had spent his riches and his worldly goods on these two young princes and being without hope that he should ever see them again, having not gotten any news of them (and being without the company of his wife), he thought to himself that since he had comfort and a such a good abode in the world that he would marry a woman of station which was in a land near to the place where he himself dwelt. He decided on the day on which to be married and invited friends to the wedding, and there was the playing of harps and great song at the wedding--as great as was proper for a king or prince who was over a land or kingdom.

  In the morning the wife went out to get some sun in a fine place which was nearby. She spent three hours in the field. There was a housewife watching her spending the three hours, and on the third hour that she spent, the housewife said:

  "May God and Mary not be with you!"

  This young queen looked at her with wonder and said to her:

  "You must tell me what the reason is you cursed me so grievously."

  "I'll tell you the reason--I didn't do it to you with malice; I ask pardon from you. I thought, since you were raised so close to this place, that you would not be without knowledge that that man had two sons by his wife, he had them in the beginning of his life."

  "That's news," she said, "that I have never heard before, and if I had heard it, I would have had neither part nor parcel with him, but I now know what I shall do."

  The same day she pretended to be sick, began to keen and writhe with pain. The king got up quickly so that he could find out what was the cause of her great pain or her grievous cursing.

  "Indeed, there is," she said, "in a foreign country two princes and I will not be cured until I get an eyeful of the two young princes."

  The father quickly sent word to them telling them to come home and to do it without any delay, that he was himself in his death bed and that he expected to make his will.

  The two princes had only been home a couple of days when the stepmother thought to herself:

  "I will try in the middle of this day to put an end to their life."

  Then she said to them that they ought to play a game of cards together, and she succeeded in beating them two games one after another, and in another moment, the older one beat his stepmother in a game.

  "Give your curse," she said.

  "It's not my turn," he said, "for you are more noble."

  "I place upon you both," she said, "as a curse and as a year's labor to leave and take no second meal at the same table nor sleep a second night on the same bed until you bring me her the Horse of Glory of the Knight of the Glen."

  "That is a nice enough thing you have done to us," he said, "and you have caused us a great misfortune with your trick. I place on you as a curse--and you must do it--to go up in the sky and sit on top of a church steeple, if we should not return in a year and a day, and you shall have no food or drink except a sheaf of oat straw and spring water."

  "Ah," she said, "that is a great curse, son. Forgive me and I will forgive you."

  "The judgement you gave now, endure it also," they said.

  The two departed without knowing that they would ever return to that fine place--the place where they were born and raised.

  They went abroad and after three days of very tiring, travel by foot having not much at all, for they did not have any money, they sat down on a ridge until night, and gave themselves up to the King of Glory, for they were very tired and thought that they would die that day. Quite early the next morning, whom should they meet but a miserable old man, and they thought to themselves that he was like them--without any way or means.

  "God bless you, gentlemen," he said, "You are like men who are going off provisioning.

  "We are going," they said, "to the place of the Knight of the Glen, so that we might steal--if we can--the great Horse of Glory."

  "My grief and sorrow!" said the Black Thief (for that's who it was), "This is a deed which is impossible. I went a good piece to that land for a night and a day trying to do that deed, if I could, and if I had done it, I would have been eternally better off--and my kinsmen too. But even so, if you accept me as a friend, I will go with you until midnight, and I will take you to the castle of the Horse of Glory, so that we can give the stepmother something to talk about, so we can leave no corner or place unsearched, and so that we can fulfill this curse."

  "Let's sit down now until midnight comes, and when we think that the gentlemen of the house are dreaming or imagining, we will then carry off the Horse of Glory to your own country, where your kinsmen are."

  The Black Thief went to the door full of courage, for often before that night he had thought of doing the same deed. But when he saw this horse, the door being closed, he shook from head to foot, because the guard which watched the kingdom had arisen, and the Knight of the Glen was with them, to throw out every sort of thief from that country.

  The Knight of the Glen spoke up fiercely and said: "What brought you here, you lying thief? Don't you know what sort of death anyone who tries to do this deed gets? I have a great vessel fixed around my castle, and it is boiling night and day waiting for anyone--man or woman--who comes to my barn to do this deed, so that I can say at that moment that I have lost my esteem and my earthly goods. Now since your reputation is widely known in the land, that you didn't leave without doing an evil deed, the vat is waiting for you, and may you find your death in this place!--where no one of your kindred will be to lay you out (for burial) nor mourn you. And since you brought these two young princes to try to do this deed where they would meet their death--where they could never send word home to their kindred--you must go down in this boiling vat, where you will meet your death in five seconds."

  "O," said the thief, "what does it matter? I was within three seconds of the same death, and I got away."

  The Knight stood up and look at the Thief marvelling.

  "Well indeed," said he, "I would like to hear that wonderful story."

  Then the Thief told him this story:

  The Second Feat

  As a rogue was roaming the world, whose name was the Black Thief of Dubhain, he thought to himself one day when he was quite empty without abode, without any way or means, that there was a mill in the East, and with every sort of trouble and hard work, that he would go, before he was without way or means, to try to rob that great factory the following night.

  Quite early the following day, he went off without stop or rest. He was going and going--at one time dressed in a woman's clothes and another time dressed in a man's clothes, asking a share, deceiving the people, so that he could get to the land where this great factory was situated.

  He went into an in, ordered his supper and a good bed, and kept excellent company with them. They thought among themselves that it was time to go to rest, and especially, to give rest to the stranger--he was probably tired after the labor of that day. He went to sleep like everyone that night.

  He got up out of bed again after midnight to go to the place he wanted to rob. He took his stick and lit his pipe, and he was going out to break in the bolts and doors, and to draw near to the place where he thought the goods of the dwelling were. As he was moving closer to the place where he thought that worldly riches were, there were three old women before him wringing their hands and keening together:

  "What will we do now if the Black Thief comes on us, for he is walking about in the country?"

  He had thought that he could hide in the shadow of night until he could find them in deep sleep and he could then do the deed.

  He carried and the night went by quickly, and he had no way except to make his way in. He went in and put on his shoulders three bags of gold to take them home with him.

  He started on the way home. The three hawks (they were the old women) rose up into the air and when he noticed them coming, he had no alternative but to go under the top of a tree that was growing favorably in the place. They changed themselves into three wolves and they were cutting the tree, tearing it apart until they were to the top of the small branch where the Black Thief was standing.

  I suppose it was near twelve o'clock at night, and because they were under sorcery, they had to go away when the cocks crowed that time of the night.

  The Knight of the Glen was listening to him until the tale was told.

  "Now, " said the Thief, "I was not closer to death at that time--when I only had the space of three seconds--and I got safely away."

  It happened that he made the story so interesting to him that he took pity on him and gave him long life.

  "Do you have," said the Knight, " any other story so interesting or any adventure which you will would tell me?"

  "Yes," said the Thief.

  The Third Feat

  I was going home one night extremely tired. I turned into a house which was standing in a wood, and when I knock on the door, a good natured woman opened it to me and said to me in pure Gaelic, "You are welcome." In the same moment she remembered herself in great danger, and tears fell from her eyes.

  I asked her myself what the cause of her sorrow or misfortune was. She said to me that she was the wife of a giant, and that he ordered her to go out to him in the morning to prepare a young child for his dinner.

  "Don't be sad, good woman," I said, do as I order you. Cut off the big toe of a child from its right foot, and hide the youngster, and I will bring in from the forest a piglet, and you shall have it for his dinner in place of the youngster. She told me to go quickly, that she had only five minutes until it should be got.

  I got up and did not go a long way until I killed with my stick a young piglet, and she prepared it quickly at the time of day that it was customary with him to have his meal. Not much time had passed when the house wife heard the rocks and the trees banging together, and she ordered me to go quickly and hide. I quite quickly opened a door and was frightened from top to bottom when I saw the thousands of bodies, some dead and some barely alive. I had no choice then, when I heard footsteps coming to the door, but to stretch myself out in between the corpses which were dead under me on the ground.

  The house wife put his dinner down on the table when he ordered it, and he was not satisfied with it.

  He spoke to the housewife as cross, fierce, and cranky as could be, "There is little danger that it was a desire for meat I thought I had for dinner."

  She said to him, quite crossly, that it was so, and that she thought that she would not go when she was in doubt.

  "Up until now," she said, "you have not been able to find any fault with me, and I have done what you have said from the beginning of my service. This is a fine toe, some of the broken food that fell on the table."

  He believed her, but even so he was not satisfied, and he took a sword of light in his hand and went to the room where the corpses were laid out, and it happened when he put his right foot inside the door, that I was the first body he came upon. He cut some from my back and some more from my right side. I didn't know at that moment if I was ever alive because of the amount of pain I suffered. Quite quickly and rapidly he went back to the cellar where he was laid out without the use of foot or hand. I took a bar of iron that was glowing red in the hearth, and I put it through his eyes. And then I took him by the heels. He followed me with one eye and he was trying to catch me and when he had no means of getting me in his hand, he threw his gold ring at me and it fell on my finger. In the same moment I turned on my foot and I took a rock which I fortunately found in the wall and I took it down and threw it away into the river. The giant called to his ring and he asked it where it was, and the ring said to him:

  "I am sinking in this great river."

  "I have lost my kingdom now," said the giant, "and my good friend, the Sword of Light. I will never seek for magic spells, and I will sit down in affliction and sorrow and great misfortune."

  "Now," said the Black Thief, "I was at that time within two seconds of death, and I got away, and I am finally here without chill or fear."

  "O Princes," said the woman of the house, "after living two hundred years in this kingdom--that is, I have spent my life in this place, and my seven ancestors too--I have not heard a story so wonderful. You are a child. Five kingdoms are waiting for you, but you would not be alive, even if many others had been waiting for you, if the Black Thief had not come along--he is the man who saved your life for you. As proof, take off your right shoe and show the whole world that you have lost your toe."

  He smothered the Black Thief with kisses and baptized him with tears and he put him in the gold chair and put the two young princes in silver chairs.

  "Come with me now, " said the Knight, "gentlemen, and I will give them, as a gift, the Horse of Glory."

  When the stepmother saw them coming, her heart broke and tore itself apart, because she thought that they would never in the world return. And she threw herself from the high steeple of the church.

  The Third Feat

  I was going home one night extremely tired. I turned into a house which was standing in a wood, and when I knock on the door, a good natured woman opened it to me and said to me in pure Gaelic, "You are welcome." In the same moment she remembered herself in great danger, and tears fell from her eyes.

  I asked her myself what the cause of her sorrow or misfortune was. She said to me that she was the wife of a giant, and that he ordered her to go out to him in the morning to prepare a young child for his dinner.

  "Don't be sad, good woman," I said, do as I order you. Cut off the big toe of a child from its right foot, and hide the youngster, and I will bring in from the forest a piglet, and you shall have it for his dinner in place of the youngster. She told me to go quickly, that she had only five minutes until it should be got.

  I got up and did not go a long way until I killed with my stick a young piglet, and she prepared it quickly at the time of day that it was customary with him to have his meal. Not much time had passed when the house wife heard the rocks and the trees banging together, and she ordered me to go quickly and hide. I quite quickly opened a door and was frightened from top to bottom when I saw the thousands of bodies, some dead and some barely alive. I had no choice then, when I heard footsteps coming to the door, but to stretch myself out in between the corpses which were dead under me on the ground.

  The house wife put his dinner down on the table when he ordered it, and he was not satisfied with it.

  He spoke to the housewife as cross, fierce, and cranky as could be, "There is little danger that it was a desire for meat I thought I had for dinner."

  She said to him, quite crossly, that it was so, and that she thought that she would not go when she was in doubt.

  "Up until now," she said, "you have not been able to find any fault with me, and I have done what you have said from the beginning of my service. This is a fine toe, some of the broken food that fell on the table."

  He believed her, but even so he was not satisfied, and he took a sword of light in his hand and went to the room where the corpses were laid out, and it happened when he put his right foot inside the door, that I was the first body he came upon. He cut some from my back and some more from my right side. I didn't know at that moment if I was ever alive because of the amount of pain I suffered. Quite quickly and rapidly he went back to the cellar where he was laid out without the use of foot or hand. I took a bar of iron that was glowing red in the hearth, and I put it through his eyes. And then I took him by the heels. He followed me with one eye and he was trying to catch me and when he had no means of getting me in his hand, he threw his gold ring at me and it fell on my finger. In the same moment I turned on my foot and I took a rock which I fortunately found in the wall and I took it down and threw it away into the river. The giant called to his ring and he asked it where it was, and the ring said to him:

  "I am sinking in this great river."

  "I have lost my kingdom now," said the giant, "and my good friend, the Sword of Light. I will never seek for magic spells, and I will sit down in affliction and sorrow and great misfortune."

  "Now," said the Black Thief, "I was at that time within two seconds of death, and I got away, and I am finally here without chill or fear."

  "O Princes," said the woman of the house, "after living two hundred years in this kingdom--that is, I have spent my life in this place, and my seven ancestors too--I have not heard a story so wonderful. You are a child. Five kingdoms are waiting for you, but you would not be alive, even if many others had been waiting for you, if the Black Thief had not come along--he is the man who saved your life for you. As proof, take off your right shoe and show the whole world that you have lost your toe."

  He smothered the Black Thief with kisses and baptized him with tears and he put him in the gold chair and put the two young princes in silver chairs.

  "Come with me now, " said the Knight, "gentlemen, and I will give them, as a gift, the Horse of Glory."

  When the stepmother saw them coming, her heart broke and tore itself apart, because she thought that they would never in the world return. And she threw herself from the high steeple of the church.

  To the Gaelic homepage